Back

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ»

Η Θρησκεῖα pas, ws γνωστό, εἶναι Χριστο- κεντρική. Ο Χριστός εἰ- ναι για µας τους Χριστι- ανούὺς ο ενανθρωπήσας Υιὸς και Λόγος του Θε- οὐ, ο Σωτήρας και Λυ- τρωτἠς της ανθρωπότη- τας, το δεύτερο πρόσω- πο της Αγίας Τριάδος. Γι΄ αυτό εἶναι τοπιό ιερὀὸ και θεῖο πρόσωπο, εἶναι η πεμπτουσὶία της λα- τρείας µας, του σεβα- σμού µας, της ευσἐβειάς μας. Εἶναι το κἔντρο, γύ- pw απὀ το οποἰο περι- στρέφεται η όλη θεώ- ρηση και βίωση της χρι- στιανικἠς ζωὴς και κο- σµοθεωρἰας. Είναι αυτή ηζωήκαιτοφωςτου κὸ- opou. Αντιλαμβάνεσθε, επομένως, πως, ὁὅσοι τουλάχιστο ἔχουμε μὲ- σα µας ixvn ευσέβειας, όσοι τουλάχιστο ἔχουμε συνείδηση της ονοµα- σίας µας, ἔστω, ὡς Χρι- στιανών, δεν εἶναι δυνα- τό να µείΐνουµε αδιάφο- ροι μπροστά στη βλα- σφημία, που επιχειρεί- ται µε την εν λόγω ται- νία, που παρουσιάζει τον Χριστό κατά Φοβερά ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΕ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ «Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ» ανόσιο τρόπο ὡς ἕνα ὀχι µόνο κοινό θνητὀ, αλλά και ως ευτελἠ και δούλο στα πάθη του άνθρωπο, τη στιγµή μάλιστα της μεγαλύτερης, της ασύλ- ληπτης προσφοράς του προς την ανθρωπότητα, τη στιγµήτης σταυρικἠς Του θυσίας. Οταν ava- λογίζεται κανεἰς και μό- νο τη σταύρωση του Χριστοῦ, στην οποία εκ- δηλούται κατά τρόπο συγκλονιστικό η ἄπειρη αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο, δεν propei παρά να καταληφθεἰ απὀ ρίγη συγκινήσεως και ταπεινωμένοςνα αφήσει να τρέξουν οι πηγές των δακρύων, δακρύων ευ- γνωμοσύνης, αλλά και δακρύων συνεϊδησης του μεγαλείου της θεῖ- κἠς αγάπης κα! της δικἠς μας µικρότητας και ανα- ξιότητας. Πιστεύουμε πως εμείς εδώ στην Κύπρο, όσο κι αν στη ζωή πολ- λών απὀ µας παρουσιά- ζονται κάποιες στιγμὲς θρησκευτικής αδιαφο- ρίας, δεν ἔχουμε Φθάσει σε τἔτοιο επίπεδο κατά- πτωσης, που να δεχό- µαστε αδιαμαρτύρητα τον εµπαιγμὀ της δικής µας θρησκείας, τη δια- κωμὠώδηση αυτού του ἴδιου του Σωτήρα και Λυτρωτή, που σταυρώ- θηκεγίαµας. Αςµας επι- τραπεῖ να πούμε πως οι κίνδυνοι που αντιµετω- πίζει ο λαός µας απὀ την εισβολἠ της Τουρκίας στη νήσο µας ωχριούν, κατά τη γνώµη pas, µπροστά στη συνειδη- σιακἠ Φθορά που θα επἔλθει, αν επιτρέψουμε την «εισβολἠ» µιας τέ- τοιας ταινίας. Γι΄ αυτό θἔλουµενα πιστεύουμε ὁτι τόσο όσοι ασχολούνται µε την εισαγωγἠ και προ- βολή κινηµατογραφι- κὠν ταινιών, -- εφόσον εἶναι Χριστιανοί και ΄ Ελ- ληνες --, αλλά και όσοι εἶναι υπεύθυνοι για τη χορήγηση αδείας εισα- γωγὴἠς ταινιών, θα δια- Φυλάττουν µέσα τους, αν ὀχι πλήρη, κάποια τουλάχιστο ixvn θρη- σκευτικἠς συνείδησης, κάποια μόρια ευλάβειας και ευσἔβειας. Αλλά κι αν ακόµη αυτοὶ συνέ- βαινε να µην εἶναι Χρι- στιανοὶ, ἡ ᾿ Ελληνες, απὀ στοιχειώδη ευγένεια θα ὀφειλαν να επιδείξουν σεβασμὀ και να µην προκαλέσουν τα ιερά Συνέχεια στη σελ. 2 ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΟΥ ΑΡΧΙΕ- ΠΙΣΚΟΠΟΥ κ.κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Συνέχεια απὀ τη σελ. Ί αισθήµατα του λαού μας. Εχοντας τις oxé- Ψεις αυτὲς ἶσως να εἶναι περιττὸ να αναφερθού- με στις ασφαλώς ἆντο- νες και ποικίλης µορφἠς αντιδράσεις τόσο απὀ την επίσημη Εκκλησία, 600 και απὀ τοπλἠρωμά της, τον θρησκευόµενο λαό µας, αν παρ᾽ ελπίδα επιδιωχθεἰ ἡ επιτραπεί να προβληθεἰ µια τάτοια βλάσφημη ταινία.