Back

ΘΕΟΦΙΛΕΣ ΕΡΓΟ

ΙΟΥΛΙΟΣ -- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1988 ΕΤΟΣ Ζ΄ -- ΦΥΛΛΟ 63 Κάθε ἐργο που επιτελεί ο ἄνθρωπος και του εξασφαλίζει τα σωστά πλαίσια ζω- ἧς εἶναι αρεστόὸ στο Θεό και ευλογείται απὀ την Εκκλησία μας. Τούτο δε φαίνεται απὀ το γεγονός ὁτι στα λειτουργικά βι- βλία της Εκκλησίας μας υπάρχουν ειδικές προσευχές και δεή- σειςπου αναφξρονται σ᾿ ὀλεςτις πτυχές της καθημερινής ζωής και των αναγκών TOU av- θρώπου., Περα όμως απὀτα πλαϊΐσια αυτά υπάρχει ἕνα ἄλλο Epyo onuav- τικὀ και θεάρεστο. Και το οποίο ἔχει εξί- σου ανάγκη ο κάθε άνθρωπος. Και δεν θα ήταν υπερβολἠὴ να λέ- γαμε ὅτι η σπουδαιόὸ- τητα και η αξία του βρίσκεται πολύ πιο ψηλά απὀ το συνηθι- Opevo, To ιερὀ, καθη- μερινόὸ ἔργο. Το θεο- Φιλὲς αυτό ἔργο εἶναι βασικά ἔργο αγάπης και θυσίας. Και τους καρπούς του οι ἀν- θρωποι απολαμβά- νουν τόσο στο µήκος Τιμή 10 σεντ γοῦν, Χωρίς πολλὲς Φορὲς να δρἔπουν καρπούς. Μπορεὶ ακό- ΘΘΟΦΙὰΧ6ς ΘΡΓΟ της εδὠ ζωής, αλλά και στην ἄλλη ζωή, την ατελεύτητη alw- νιότητα. Ποιό εἶναιτο ἔργο auto Eivat to ἔργο της ιἐεραποστολήἠς, δηλ. της προσφοράς των σωστικών αλη- θειών του Ευαγγελί- ου. Δυωστυχὼώς το ἔρ- γο αυτὀ απὀ πολλούς θεωρείται περιττό, and ἆάλλους αχρεία- στο, και, ἴσως, απὀ μερικούς επιζἡµιο. Ετσι ελάχιστοι ἔχουν συνεΐδηση της ση- μαντικὀτητάςτου. Και η αναγκαιότητά του εἶναι εξίσου σπουδαία και στα δεδοµένα της παρούσας ζωής. Κα- μιά ἄλλη διδασκαλία δεν μπορεί να αγγίξει τόσο βαθειά και να μεταμορφώσει τόσο ριζικἁ τον άνθρωπο και να τον διακρατή- σει στα πραγματικά ανθρώπινα µέτρα όσο Ώ θεία διδασκαλία, Μάταια οι άνθρωποι θα προσπαθούν µε τους οποιουσδήποτε ανθρώπινους τρὀό- πουςνα ανακαινίσουν τον άνθρωπο, Ειλι- κρινὰ ποιοί κανονι- σμοὶϊ ἡ νόμοι μπορούν να ρυθµίσουν την αν- θρώπινη συμµπεριφο- ρά, ὀταν ο ἴδιος ο ἆν- θρωπος εσωτερικά δεν εἶναι πεπεισμένος για την αξία των αρ- χών της ανθρώπινης ζωής, Οταν δε λἔμε προσφορά των αλη- θειών του Ευαγγελὶ]- ου, ας µη νομισθεῖὶ ότι εννοούμε την παροχἡ μερικών συνταγώὼν καλής διαγωγής. Αλ- λάτην ταυτόχρονη µε τη διδασκαλία µετοχή του ανθρώπου στη ζωή του Θεού, ὡστεο άνθρωπος να γὶνει κοινωνός θείας Φφύ- σεως, Να εξοµοιωθεί, πρέπει, ο ἄνθρωπος µε το Αρχέτυπό του, τον Πλάστη και Δημι- ουργὀ του, wote va καταξιωθεί του αλη- θινού προορισμού του καινα αποτελέσει το πραγµατικό κό- σµηµα της όλης δηµι- ουργίας. Εποµένωςαν ηκἁ- θεσωασατἠ εργασία ευ- λογείται απὀ το Θεό αυτὸ το épyo της προσφοράς και της αυτοπροσφοράς δεν μπορεὶ παρά να εἶναι και θεάρεστο και θε- οφιλὲς. Ο Ιερός Χρυσό- στοµος, στοικώντας στον Απόστολο Παύ- λο, υπογραμμίζει ότι κανένας δεν µπορείνα σωθεί απὀ µόνοςτου, και η σωτηρίατου av- θρώπου. αρχίζει απὀ τον κὀσμο τούτο, µε τη βοήθειατων άλλων και µετην προσφορά στους άλλους. Ασφαλώς το ϐθε- οφιλὲς αυτό ἔργο το τόσο αναγκαίο δεν τελεσφορεἰὶ χωρὶς να υπάρχουν οι αναγκα]- ες προὐποθξσεις, τὸ- σο όσο αφορά εκεῖ- νους που το αναλαµ- βάνουν ὁσο και εκεῖ- νους προς τους οποί- ους αναφξἔρεται. Ἔνας διαρκής πόθος και µια εσωτερική πα- ράρµηση, που ασφα- λώς εἶναι κίνητρο του ἴδιου του Θεού, πρέ- πει να σηµαδεύει την διάθεση του ανθρώ- που που αναλαμβάνει «ἔργον ευαγγελ!- στού». Αλλά και ως «καλἠ γη» πρέπει να αποβαίνει ο «ακούων τον λόγον του Θεοῦ». Γι αυτό, αν κάθε εργασία απαιτεί πολ- λὲς προύποθξσεις και κόπο πόσο μάλλον αυτή της ιεραποστο- λής Και γνωρίζουν όσοι αναλαμβάνουν τέτοια ευθύνη τις ευ- χάριστες αλλά και τις οδυνηρἒς, πολλὲς Φορές, εμπειρὶες της πορείας τους. Μπορεϊ va onep- νουν και να καλλιερ- µη και να απογοητεύ- ονται͵ ναπικραΐνονται και να γίνονται αντι- xeipevo χλευασμού, και ειρωνείας. ΄Όμως µέσα τους διακρα- τοῦν αλώβητη την πε- ποϊθηση ότι ο Κύριος εἶναι εκεϊνος που αναπληρώνει κάθε ἔλλειψη αλλά και αυ- ξάνει το ἔργο τους. Επιπλέον ξξἔρουν πως ως «κατενώπιον Oe- οὗ» εργάζονται, προ- κειµένου να προσεγ- γίσουν οποιοδήποτε συνάνθρωπόὀ τους, και ἔχουν «τον µισθὀν τους απηρτισμένον», γιατί ο Θεός «ετάζει», τη διάθεσή τους και «ανακρῖνει το ἔργο τους, XZ αυτοὺς τους θεοφιλείς εργάτες ο Απ. Παύλος απονέμει το θεόπνευστο τίτλο του «Συνεργού Χρι- στοῦ», ἕνας τίτλος τι- μητικὸς και προνοµι- οὐύχας, στην καθόλου ζωή του ανθρώπου, την παροῦσα και τη μἔλλουσα. #4...