Back

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η Ετήἠσιατελική γιορτήτων Χριστιανικών Συνδὲ- σµων Γυναικών ἔγινεπια θεσμὀὸς. Περίπου δύο χιλιά- δες γυναίκες, µέλη των Χριστιανικών Συνδἔσµων Γυναικών της ἱερὰς Αρχιεπισκοπής, πήραν μέρος στην προσκυνηµατικἠἡ εκδρομή, που EyIve Kal PETOS στην ἱερά Μονή Κύκκου. Η ὅλη εκδήλωση ἀρχι- σε µε συµµετοχή στη θεία Λειτουργία που τἔλεσε η Α.Μ. ο Αρχιεπίσκοπος. Κατά τη 8. Λειτουργία, κηρύττονταςτοθεἰολόγοη A.M. ο Αρχιεπίσκοπος ανέξ- Auoe και ανἔπτυξε τα νοή- pata της Ευαγγελικής περι- κοπἠς της Σαμαρεϊτιδος. Ο Μακαριώτατος τόνισε ότι και ο σηµερινὸς av@pw- πος ὀιψασμένοςκα!µη ξέ- ροντας πού να σβύσει τη δίψα του, καταφεὺγε! σε θολά κα! μολυσμένα νε- ρᾶ, ὁμως, κατέληξε, ὁὀποιος δοκιμἆσε! το κα- θάριο κα! ὁροσερὸ νερὀὸ της ὁ/ιδασκαλίας του /Π- σού Χριστού θα ξεδιψά- σε/!µ!αγια πάντα. Αυτό το νερό θᾳ όὁροσίσε/καιφω- TIDE την ψυχή του, πως και της Σαµαρείτισσας, γ,αμ/ἁἀ νέακαι φωτισμένη ζωή. Στη συνέχεια ἔγινε Παράκληση και αναπεμµ- Φθηκε ὅξηση για σύντμηση του χρόνου της ὁοκιμασίας του λαού µας και απελευθξ- ρωση των σκλαβωμένων εδαφών της Πατρίδας µας. Μεσα σε µια βαθειά κατα- νυκτικἡ ατμόσφαιρα, µέσα σε ρἴγη θρησκευτικής συγ- κίνησης και ψυχικής ανά- τασης, τα µέλη των Χριστι- ανικὠν Συνδέσμων συνέ- Ψψαλλαν ικετήριους ύμνους και λόγια θερµἠς παρακλή- σεως προς τον Κύριο και τη Θεοτόκο. Με Saxpua ota μάτια και µε τη Φωνή να πάλλει απὀ ιερὀ ὄξος, οι Χριστιανὲς γυναίκες Eexei- λισαν τον πόνο και την αγωνία της ψυχής τους για το συνεχιζόμενο ὁράματου λαού µας, την προσφυγιά, την αδικία, Το χαμό αγαπη- µένων προσώπων, κατα- Φεύγοντας στον Ελεήµμονα Κύριο και στη Μητέρα των Χριστιανών. Ἱ---...---ῶῶ Μετά τη θεῖα Λειτουρ- γία αντιπροσωπεία των εἷ- κοσι οκτὠ Χριστιανικών Συνδέσμων µετέβη στο θρονἰ της Παναγίας, όπου τελξσθηκετρισάγιο στον τά- Φο του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Πρωτοχριστιανικὀὸ πνεύμα αγάπης και αδελ- Φφοσύνης ἔζησαν τα µέλη των Χριστιανικών Συνδξ- σµων Γυναικών καθώς πα- ρακάθησαν όλες σε κοινό γεύμα, το μεσημἑρι, που Φιλόφρονα πρὀσφερεη |ε- ρά Μονή Κύκκου. Το πρὀγραμµα τελικής Γιορτής περιλάμβανε απαγγελἰες ποιημάτων, θρησκευτικἁ και εθνικά Μεταξύ ἀλλωνη κα Καλογή- ρου τόνισε ὅτι οἱ εἴκοσι οκτὠ Χριστιανικοί Σύνδε- σµοι Γυναικὼν της ἱεράς Αρχιεπισκοπἠς και µε τον αριθμό των χιλιάδων μελών που περιλαμβάνουν αλλά και µε τη συνολική προ- σφορά τους στο θρησκευ- τικό, εθνικὀ, κοινωνικὀ και Φιλανθρωπικό τομξα, απο- τελούν σήµερα µιά δυναμι- Ο Λακαριώτατος, ο ηγούμενος Κύκκου και η οµιλή- τρ/α τραγούδια, εκκλησιαστι- κοὺς ύμνους και ανάγνωση λογοτεχνικού κειµένου αφιερωμένου στην Κυπρία μάνα. Στη συγκέντρωση µίλησε η πρὀεδρος του Χ.Σ.Γ,. Παραλιμνίου κα Αν- τρούλα Παπευέλθοντος, αντλώντας σχετικἀ διδά- γµατα απο την Ευαγγελικἠ περικοπἠήτης Σαµαρεϊτιδος. Αναφορά στο ἔργο των Χ.Σ.Γ. ἔκανε η πρὀεόδρος της Συντονιστικής Επιτρο- THIS των Συνδέσμων κα Ορθοδοξία Καλογήρου. Στιγµιότυπο απὀ την Εκδήλωση κἠ πραγματικότητα. Σε σύντομο λόγο του, που ακολούθησε, ο Μακα- ριώτατος, αφού ευχαρὶ- στησε τις γυναῖκες µέλη των Χ.Σ.Γ., αναφέἔρθηκεκαι στην πρὀταση νόµου που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή απὀ την Επιτροπἡ Νομικών για τροποποίηση του σχετικού άρθρου του Συντάγματος και καθιξρω- ση του πολιτικού γάµου. Ο Μακαριώτατος, αφού εξή- γησε τι σηµαϊνει στην πρα- γµατικότητα πολιτικὸς γά- μος, τόνισε ότι εκείνοιπου τελούὑν πολιτικό γάμο θὲ- τουν αυτόματα τον εαυτὀ τους εκτός του σώματος της Εκκλησίας. Υπο- γράµµισε ακόµα ὅτι η κα- θιἔρωση του πολιτικού γάμου θα ἔχει ολέθριες συνέπειες ὀχ' µόνο στη θρησκευτικἠ αλλά και στην εθνικἠ υπόσταση του λαού µας. /ὁιαίτερα σήµερα που Φανεροί και agaveis ex@poi empou- λεύοντα, την Πατρίδα µας κα! που ὁ/εξάγουµε αγώνα εθνικἠς επιβίωσης σταχώματατων πατέρων µας. Διακοπτόμενος ano συνεχή χειροκροτήματα, ο Μακαριώτατος τόνισε ότι η Εκκλησία, που φύλαξε και κράτησε ΤΟ λαό µας ζωντανό µέσα σε xpo- νους δίσεκτους κα! αιώ- ves δουλείας, Θα αντι- σταθεί µε ὁλες τις δυνά- µειςτης κα! μεκάθε μἐσο στην επιβολἠ του ποΛτΙ- κού γἁμου. Στο τέλος της εκδἠλω- σης διανεμήθηκε σ᾽ ὁλατα µέλη των Συνδέσμων, που ἔλαβαν µέρος στην εκδρο- μή, ειδικὀ βιβλιαράκι που εκδόθηκε απὀ τους Συνδξ- σµους µε θέµα την Ανά- στασητου Κυρίου καιτο ρό- λο της Παναγίας Μητέρας του Χριστοῦ καιτων ἀλλων Μυροφόρων Γυναικών στη μετάδοση και προσφορά των μύρων της Αναστάσε- ως. Το βιβλιαράκι αποτελού- σε προσφοράἀ του Καθη- γουµένου της Ι.Μ. Κύκκου κ. Νικηφόρου.