Back

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ

ΣΕΛΙΔΑ 4 ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΓΑΜΟΣ Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών της Βουλής πριν λίγες μὲρες κατάθεσε στη Βουλή πρὀ- ταση νόµου, µε σκοπὸ να ψηφισθεῖ νόμος που να καταργεῖτο δικαίωµα της Εκκλησίας να χειρίζεταιτο θέµα του αρραβώνα, του γάμου, του διαζυγίου κλπ. Τα θέµατα αυτά, µετο νόµοπου εισηγούνται, θα τα αναλάβειτο Κράτος απότην Ίη Ιανουαρίου 1990. Ο νόμος αυτός τροποποιεί το ἄρθρο 111 του Συντάγματος, και αφορά µόνο τα µέλη της Ελληνι- κἡς Ορθόδοξης Εκκλησίας, δηλ. η εισήγηση των κ. Βουλευτών µεροληπτείἰ σε βάρος της Εκκλησίας μας. Γιατί, ὅμως αυτό Δεν ξξροµε. Επειδἡ αρκετοί ἔχουν ἄγνοια για το τι σημαίνει «πολιτικὸς γάμος», γιατῖ αυτό πάνε να θεστῄσουν οι βουλευτές µας, µε λίγα λόγια, θα εξηγήσοµε στη συνἔχεια, χωρὶς να εξαντλήσοµε το θέµα. Πολιτικός γάμος σηµαίνει κατάργηση των βα- θµμών συγγένειας: Δυό αδἔλφια παντρεύονται δυό αδελφἒς. Αν πεθάνει η γυναίκα κάποιου, µπορεί αυ- TOs va παντρευτεί την αδελφή της. Τα πρώτα εξα- δἔλφια παντρεύονται. Ο ανάδοχος μπορεῖ να συνά- Ψει γάμο µετοπαιδίπου βἀφτισεή, ακόµη, οιµυρω- δικο κουμπάροι παντρεύονται κλπ. Ακόμη πολιτικός γάμος σηµαϊνει κατάργηση των θρησκευτικών διαφορών: Ο Ορθόδοξος Χρι- στιανός μπορεῖ να συνάψει γάμο µεοποιοδήποτεµη Ορθόδοξο, χωρίς δυσκολία. Στην περίπτωση αυτή άνετα παντρεύεται ο Μουσουλμάνος µια Ορθὸδο- ξη, χωρίς την υποχρέωση του Μουσουλμάνου να αλλάξει τη Θρησκεία του ἡ το ὀνομᾶ του. Και στα παιδιά του μπορεἰ να δώσει ονόματα µη Ελληνικά και Χριστιανικά. Π.χ. η Μαρία παντρεύεται τον AAR και ο Αλἠς δίνει στα παιδιά του το ὀνομα Αἴσιε και Μουσταφἀ, Αυτό όμως θα αλλοτριώσει την εθνική και θρησκευτική µας ταυτότητα. Πολιτικός γάμος ακόµη σημαίνει αδιαφορίατου νόμου γιατη διαφορά ηλικίας: Ο εξηντάχρονος µπο- ρεὶ να παντρευτεί εικοσάχρονη. Πολιτικός γάμος σηµαίνει: προαγωγἠ των εΙκο- νικών γάμων. Πολιτικὸς γάμος σηµαίνει απεριόριστος αρι- θμὸς γάμων: Στον πολιτικό γάμο οι λόγοι διαζυγίου εἶναι πάρα πολλοἱ. ΄Ετσι κάποιος που παντρεύεται μεπολιτικὸ γάμο, χωρίΐς σοβαροὐςλόγουςμπορείνα διαλύσει άνετα το γάμο του. Στην περίπτωση αυτή ἕνας θα κάμνει ἕνα συμβατικό και ολιγόχρονο γάμο και ο GAAog Θα ζει µε την αγωνία και το Φόβο της διάλυσης του γάμου του κάθε στιγµή. Αντιλαμβᾶνεται ὅμως ο καθένας τι σηµαΐνουν αυτά. Ποιὲς ταλαιπωρίες αναμένουν τους συζύγους και σεποιἁ δράµατα θα ζουν ταπαιδιά των διαλυμξ- νων αυτώὠν οικογενειών. Και τελικάτις συνέπειεςθα τις επωμἰζεται η κοινωνἰα, δηλ. ο καθένας and yas. Για τους Ὀρθόδοξους Χριστιανοὺς ὅμως, που ἔχουν συνεϊδηση του µέλουςτης Εκκλησίας, πολιτι- κὀς γάμος σημµαϊνει σύζευξη ἄνδρα και γυναΐκας χωρίς την ευλογία της Εκκλησίας. Αθέτηση και κα- ταπάτηση του Μυστηρίου του Γάμου. Δημιουργία οικογξνειας χωρὶς την χάρη του Θεού. Περιφρόνη- ση ενὸς απὀ τα επτἁ Μυστήρια της Εκκλησίας µας και μετατροπή του γάµου σεµια καθαρά ληξιαρχική πράξη. Αντικατάσταση των λειτουργών της Εκκλη- σίας µετον Δήμαρχο ἧτον Πρόεδρο (το Μουχτάρη) µιας κοινότητας. Αν αυτὀ δεν εἶναι πρὀκληση κατά του Θεού και βεβήλωση του μυστηρίου του Γάμου, τότε τί εἶναι ‘ Οτόπος µας εἶναι απὀ τους πρώὠτουςπου αποδέὲ- χτηκε το κήρυγμα του Χριστιανισμού. Οἱ Πατέρες μας μὲσα στους αιώνες πξρασαν δύσκολες και τρα- γικὲς συγκυρίες. Κατακτητὲς πολλοί ήρθαν και µας καταδυνάστευσαν. Αρκετοί προσπάθησαν να µας αλλάξουν την εθνικἡ και θρησκευτικἠ µας ταυτότη- τα. Το γιατί αντεξαµε σ᾿ όλες αυτἒςτις θύελλες, εἶναι γιατί καταφύγιο, προστάτις και κιβωτός σωτηρίας μας υπήρξε η Εκκλησία. Κοντά και µέσα στην Εκ- κλησία βρήκαμε ὡς άτομα και ὡς λαός την καταξίω- on pas. Δυστυχώς ὅμως, ὅ,τι δεν μπόρεσαν ο, εχθροἰ μας να επιτύχουν τόσους αιώνες, δηλ. να χάσοµε τον Ελληνισμό και το Χριστιανισμό µας, κινδυνεύο- µενα το καταστρέψουµε τώρα µε δικἡ µας υπαιτιό- τητα. Πιστεύοµε ὅμως πως ο λαός µας εἶναι βαθειά προσηλωμένος στην Ελληνορθόδοξη Παράδοσή του και δεν θα επιτρέψει στους ελαχίστους ευρω- παϊζοντες, να Φξρουν στον τόπο µας τα υποπροϊόν- τα του δυτικού πολιτισμού και να τον αλλοτριώ- σουν. Άντο Συμβούλιοτης Ευρώπης, τοοποἱο και επι- καλούνται οἱ εισηγητὲς -- βουλευτὲς µας, για την τραπολογία του νόµου, νοιάζεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε ας εφαρμόσουν τα δικαιώματα «αυτά, για να λυθεῖ το ὁράμα του λαοῦ µας.