Back

Προσκυνηματική Εκδρομή στο Άγιο Όρος

πω ΩΙ Εκδρομή στο ᾽Αγιο Όρος H επικοινωνία του ανθρώπου μµεχώρουςκα πρόσωπα, όπου η χάρη του Θεσὺ Λειτουργεί µε ξεχωριστό κα! έντονο τρό- πο, εἶναι θείᾳ ευλογία. Τὲ- το!α ευλογία αποτέλεσε γ/ατα µέλη Της Χριστιανι- κἡἠς Ἔνωσης Νεολαίας και Φοιτητών η επἰσκεψἠ τους στο ‘Ayia Ὄρος, κατό τη ὀιάρκεια των εορτών του Πάσχα. ΄Ολο, ὅσοι ἔλαβαν µέρος στην προσκυνηµατικἡ αυτή εκδρομή - μαζί μ΄ αυτούς συγκαταλέγετα! Kat pia opada EAAnvoKu- πρίων αποδήµων της Βρεττανίας - paprupouv γ/α τα ανεξίτηλα βιώματα που αφήνει στην ανθρώὠ- πινη φυχἠ η επίσκεψη στη χερσόνησο του ᾿Αθωνα. Ο/ εκδρομεῖς φτάσαμε στην Αθῆνα τη Μεγάλη Te- Τάρτη κα! κστευθυνθἠήκαµε µε Λεωφορείο προς τη Θεσσαλονίκη, ἔχοντας ἔτσι την ευκαιρία να απολαὺ- σουµε Την ομορφιά, αλλά κΩ/!την /στορία κα)την παρά- ὁοση τῆς ελλαδικής γης, περνώντος απὀ ΤΟ περἰχω- ρα της Αθήνας, τα Καμένα Βοῦρλα, τις Θερμοπύλες, την Αλαμάνα, τη Λόρισα καιτα Τέμπη. Τοβρόδυ φι- λοξενηθήκαμε στην ἔκκλη- σιαστικἡ Σχολή Θεσσαλο- νίκης απ᾿ ὅπου ξεκινήσαμε ΤΟ πρω/ της Λ{εγάλης Πἐμ- πτης, για να διανύσουμε την πραγματικά μαγευτική: ὁ/αόρομή μέχρ! Την /ερισσὸ κα την Ουρανούπολη. Απὸ την Ουρανούπολη µετα- Φερθήκαμε µε καραβόἁκ στη Μονή Ξενοφώντος, πρὠτο στσθµὀ - προσκύ- νημάἁ µας στο ΓΠεριβόλι της /Ποναγίας. 2m Λονή Ξενοφών- τος, ὅπου βῥβρίσκοντα οἱ θαυματουργές εἰκόνες του Αγίου Γεωργίου κα της Παναγίας της Οδηγήτριας, μείναμε μἐχρ! το πρωἰ της Μεγάλης Παρασκευῆς. Δευτέρα Διακαινισίμου. Η θαυματουργός εικόνα στον αρσανἁ της Μονής Γρηγορίου απ᾿ ὅπου και µεταφερθήκαμεμεκαραβζ- κ/ στη Λονή Διονυσίου. η οποία κα! µας Φιλοξένησε το βραδυ της Μεγόλης ΓΤΙα- ρασκευής. To mpwive του Μεγό- Λου Σαββότου αναχωρή- σαµε για τη Δάφνη κ απ᾿ εκεί µε φορτηγἁ αυτοκίνη- «᾿ Αξιόν εστιν» κατά την ἐξοδό της απὀ την εκκλησία του Πρωτάτου (Καρυές]. Απ εκεί σνοχωρήσαμε για τη Ad@vn, To AwavaKi Tou Αγίου ‘“Opouc. Me ro idio μεταφορικό µέσο φτάσαμε στη Μονἡ Γρηγορίου. Αφού προσκυνήσαµε ανε- βήκαµε στο επιβλητ/κὸ οκταώροφο Μοναστήρ/της ΣΙµωνόπετρας, θαυμᾶζον- τας Την πανοραμικὀτητα του αγιορείικου φυσικού τοπίου, αλλά κα!τομέγεθος της πίστης των ανθρώπων, που µε Τη θαυματουργική θεία δύναμη σνύψωσαν σε αφιλόξενο κα! απὀόκρημνο βρόχο ἕνα πραγματικό οἱ- κοδομ,κὸ κα αρχιτεκτονικὸ θαύμα. Mera Το προσκύνημα και Την υποδοχἡ µας στη Σ/µωνόπετρα, κατεβήκαμε τα, διασχίζοντας την κεν- τρικἠ περιοχή του Αγίου Όρους, τις Καρυές, φτόσα- µε ory Movi «Φιλοθέου προστάτιδα της οποίας εἰ- ναι η Παναγία η Γλυκοφι- λοῦσα, που η θαυµατουρ- γὸς εικόνα της βρίσκεται στο καθολικὀ της ΜΙονὴς. H αναστάσιµη ακολουθία στα Μοναστήρι ἦταν µ/α πρα- γματικά ξεχωριστή εµπει- pia. Απὸ τη Μονὴ Φιλοθέ- ου ονοχωρήσαμετη Δευτέ- ρα της Διακαινησίμου, µε- ταφέροντας ο καθένας µαζί του αλησµόνητα β/ώματα, ὁαδρομῆ κστευ- θύνθηκε κατόπιν προς τη Λήονή των /βήρων. γνωστή γ/α το θαυμστουργό καντἠ- ΛΙ της. Στην /βήρων προ- σκυνήσαµε Τη θαυματουρ- γὁ εικὀνα της Παναγίας της Πορταιισσας. Ακολούθως επισκεφθήκαµε τις Καρυές και, αφού προσκυνήσαμε την εικόνα «᾿Αξιόν εστ!»..., θαυματουργὸ εικόνα της Θεομµήτορος, ανεβήκαμεμέ- Χρ/ το ασκητικὀ κελλῖ του μεγάλου νεότερου Πατέρα της Ορθοδοξίας του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Επόμενος σταθμὀὸς µας ταν η Μονἡ Κοντλουµου- σίου. Προσκυνήσαμε στο καθολικό της Λήονἠς κα τη θαυματουργό εικόνα της Παναγίας της Φοβερᾶς Προστασίας κα! πορευτή- καμε μἐχρ’ ΤΟ κελλί Του πα- τρός Παἰσίου, µας σῦγχρο- νης οσιακἠς µορφής του Αγίου Ὄρους. Η αγάπη του γέροντα κα) ΟΙ πραγµα- τ/κά χαρ!τωμὲἑνοι λόγοι του ενστάλαξαν πνευματική ὁρόσο στις ψυχἒς ὅλων ὁσων εἶχαν την ευλογία να τον ακούσουν. ἐπ/στρέφοντας στη Λήονή Κουτλουμουσίου, σνσχωρἠσαµε για Τον Τέ- Αευταἰο σταθμὸ µας στο Αγιο Ὄρος, τη Λονἡ Ξη- ροποτᾶμου, ὅπου φυλάσ- σετα! το μεγαλύτερο στον κόσµο Τµήµα Του Τιμίου Σταυρού. ἔτην Ξηροποτά- µου «Φφιλοξενηθήκαομε το Αράόυ της Δευτέρα της Δι- κοινησίµου. Το επόμενο πρω]νὸ, κατεβαίνοντας στη Δάφνη, αναχωρήσαµε µε Ααποράκιγιατην Ουρανού- πολη κιαπ᾿ εκείγιστη Θεσ- σαλον]κη. Αργό το απὀγευµα µος υποδἔχτηκαν στη Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Πανόραμα της Θεσσα- λονίκης, ενώ την ἄλλη μέρα συναντηθήκαµεμετον Μη- τροπολίτη Θεσσαλονίκης και κατόπιν επ/σκεφθήκαµε τη Μονή Εικοσιφοινίσσης, η οποία σεμνύνεται για την ομώνυμη θαυματουργό εἰ- κόνα της Θεοτόκου. Σεπε- ριοχή κοντό στην Καβᾶλα προσκυνήσαµε Το λείψανο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Το απὀγευμα της επὀµενης µέρας ανα- χωρήσαμε γΙα την Κύπρο. Ο προσκυνητής του Αγίου Ὄρους,πουπρο- σέρχετα σ᾿ αωτό γα να αντλήσει δυνάμεις πνευ- ματικές, αναχωρε] απὀ το Ὄρος βαθιά ανανεωμὲ- νος. Ο/ ξέχωρα κατανυ- κτικὲἐς ακολουθ]ες, οἱ /στορημµένοι µε θαυμόσι- ες τοιχογραφίες νασἡ, ο) ἅγιες εικόνες, η ευλογία των τόσων αγίων Λειψάἁ- νων, τα επιβλητικἁ κτίρα Των Μονών, η εγκἁρδια Φιλοξενία των πατέρων, η προσευχἠ που ανα- πέµπετα αδιάλειπτα, η αγιὀτητατηςζωήἠςκαιτου αγώνα των Λἠονοχών, η παραμµυθία που προσφὲ- Οι εκδροµείς στην. Μονἡ Κουτλουμουσίου. ῥρουν οἱ λόγο! των γερόν- Των, GAAG ακόµα και τα αναρίθµητα θαύματα που ακούε! κα βλέπει κανείς, ὅπως κα! η ανἁ- παυση απὀ Την Εξομολό- γηση ἡ τη συζήτηση μ᾿ ἑνα πνευματικό πατἑρα, Αειουργοὺν στο Αγιο Ὄρος µε τρόπο ἔντονο και ὀυναμικὸ, µετη χάρη του Κωρίουκαι! της /Πανα- γίας Λήητέρας Του, της Βασῄλισσας του Αγίου Ὄρους. ΜΗ επίσκεφη - προ- σκύνημα στο Αγιο Ορος δεν µπορεί παρά να εἶναι ἕνας σταθμός πνευματικής ανοζωογὸ- νησης. Θερμὲές εἶναι οἱ ευχαριστίες ὅλων ὅσων συμμµετἐσχαν στην εκ- δρομή προς τον Κύριο, το Δοτήρα κάθε αγαθοῦ, αλλά κα προς αυτούς πουμε πατρικἠ αγάπη κα ενδ/αφἑρον κοπἰασαν γιο τη θαυμᾶσια αυτή εµπει- ρία. Αξέχαστη επίσης µένεισε µας η αγάπη και η Αβρα- µιαία Φιλοξενία των οἱ- κογενειών Των καθηγη- τών κ.κ. Σταύρου Γπα- Λογιάννη κα Γεωργίου Μαντζαρίδη.