Back

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ 1. Δημιουργεί σοβαρόὸ προβληματισμὀὸ και προκαλεἰ βαθειά λύπη το γεγονὸς ὅτι σ᾿᾽ αυτές τιςκρἰσιµες στιγμές,που η εθνικἠ και ήθρησκευ- τικἠ επιβίωση του λαοῦ μας αντιμετωπίζουν 6a- νάσιµο κἰνδυνο και που ο λαός µας οφεἰλει ενω- μένος και σωστρατευμέ- νος όλος να αγωνίζεται για την αποτροπή αυτού του κινδύνου, κἀάποιο!, που ὀφειλαν να συμβά- λουν στη διαφύλαξη αυ- τὴς της ενότητας, επι- χειρούν συστηματικά να διασπἁσουν τον λαό πάἀ- vw oe βασικώτερα θέ- Hata της όλης δοµήςτης κοινωνίας µας ὡς Ελλη- νικἠς και Ορθόδοξης Χριστιανικής. Και δεν υπάρχει αμφιβολία ὁτι σοβαρά ρήγματα και ὅι- αμάχεςθα δημιουργήσει η προσπάθεια να πλη- γούν πατροπαράδοτοι θεσμοί ὡς εἶναι η Εκ- SS KTH guvedpia und thy npoeépia ths A.M. rou Apxiemoxonou k.k. Xpygoordpou kai acxoAn- OnKe pe Thv npdtacn vopou via elcaywyh Tou πολιτικού γάµου στα µέλη της Ελληνικής Ορθό- δοξης Εκκλησίας και για την ανάληψη απὀ πο- κλησία, η οικογένεια και yevika η εθνικοθρη- σκευτικἠ υπόσταση του λαοῦ µας. 2. Μια τέτοια προσπἁ- θεια, που πλήττει αυ- τούς τους πατροπαρά- δοτους θεσμούς, εἶναι η πρὀταση νόµου περί ει- σαγωγἠς του πολιτικού γάμου στα µέλη της Ελ- ληνορθόδοξης Εκκλη- σίας της Νήσου µας. Η ἱερά Σύνοδος διερωτά- ται ποιοί κρύπτονται π[- σωαπ᾿ αυτήτην προσπάἁ- θεια. Οπωσδήποτεόµως θξλει να πιστεύει ότι αυ- toi dev μµπορεἰ να εἶναι γνήσιοι ορθόδοξοι ἐλ- ληνες που ενδιαφξρον- ται ειλικρινἁ για την επι- βίώση του λαού pas. H «Ἠπρὀταση νόμου για εισαγωγή του ΠΟΛΙΤΙ- Kou yapou ora µέλη της Ελληνικής Ορθὀ- όοξης Εκκλησίας πλἠττε! την εθνικοθρη- oh UL ULAR UM ee H Ayia xailepa Zuvodo0¢tnsExkAngiagKU- λιτικά δικαστήρια της αντιμετώπισης θεμάτων | πρου συνήλθε τη Δευτέρα 29 Μαΐου σε ἕκτα- οικογενειακού δικαἰόυ, τα οποία μέχρι σήµερα ρυθμίζονται από την Εκκλησία, δηλαδή, ὡς εἰ- ναι η διάλυση αρραβώνών και γάμων. Η ἱερά Σύνοδος, µετά τη σε βάθος µελέτη του ὅλου θεματος, κατέλήξεστις εξής παράτη- ρήσεις και αποφάσεις εντύπωση αυτή της le- ράς Συνόδου στηρίζεται και πάνω στο γεγονός η πρὀταση νόµου για τρο- ποποίηση του σχετικού άρθρου του Συντάγµα- τος επηρεάζει δυσμενώς µόνο τα WEAN TNs EAAn- νικής Ορθόδοξης Εκ- κλησίας, ενώ eFaipei ta µέλη κάθε ἄλλης θρη- σκευτικἠς ομάδας στα οποία αναφξρεται επἰ- σης το συγκεκριµένο άρθρο του Συντάγμµα- τος. 3. Πολιτικὸς γάμος ἠδη υφίσταται και εφαρμόὸ- ζεται στην Κύπρο στις περιπτώσεις μικτὠν γάἁ- µων ἠ γάμων μελώνπου δεν ανήκουν στην Ορθό- ὅοξη Εκκλησία ἡ και ἁλ- λες θρησκευτικὲς ομά- δες που προνοεἰ το Σύν- ταγµα. Εάν, επομένως, υπάρχουν ἁάνθρωποι που θἔλουννατελἔσουν πολιτικὀ γάμο, κανεὶς δεν τους εμποδίζει εφ᾽ όσο δεν ανήκουν ἡ θὲ- λουνναπαύσουννα ανἠ- κουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία ἡἦ στις ἄλλες θρησκευτικὲς ομάδες. 4. Γι) αυτὸ η Ιερά Σύνο- δος ουδεμία ἔνσταση θα εἶχε, εἄν στο σχετικὀ άρθρο του Συντάγματος προστίθετο ειδική παρά- γραφος µε την οποἱα 6a καθοριζόταν ότι «εάν οι- οσδήποτε των ανηκόν- των εις την Ελληνικὴν Ορθόδοξον Εκκλησίαν θελήσει να αποχωρήσει από αυτἠν και ὁηλώση τούτο, θα δύναται νατε- λἠ πολιτικὀὸν γάμον αντἰὶ εκκλησιαστικού». 5. ᾿Οσοναφορά στη διά- Συνέχεια στη σελ. 2 Συνξχεια απὀ τη σελ. 1 λυση των αρραβώνων ἡ των γάμων η ἱερά Σύνο- δος δηλώνει σαφώς και αμετακλήτως ὁτι γάμος που τελέσθηκε απὀ την Εκκλησία μπορεὶ να λυ- θεὶ µόνον απὀ την Ex- κλησία. Ό γάμος εἶναι Μυστήριο ιερό και μέγα και κανεὶς λαϊκός δεν μπορεί οὖτε να τελέσει οὗτενα διαλύσει Μυστή- ριο. Γι΄ αυτό καμμιά διά- λυση εκκλησιαστικού γἁ- µου απὀ πολιτικό ὅικα- στἠριο δεν θα avayvw- ρἰζεται απὀ την Εκκλη- σία. Για την Εκκλησία, εκκλησιαστικὸς γάμος, που διαλύθηκε απὀ πο- λιτικὸ δικαστήριο, θα εξακολουθεί να ισχύει. Ασφαλώς τα πολιτικά δικαστήρια μπορούν να διαλύουν µόνοντους ya- µους που δεν τελἐσθη- καν απὀ την Εκκλησία. 6. ἓν πάση περιπτώσει, η Ιερά Συνοδος θέλει να γνωστοποιήσει σε όλους ότι η σύναψη πο- λιτικού αντί εκκλησια- στικού γάμου αλλά και προσφυγή σε πολιτικά δικαστήρια για διάλυση εκκλησιαστικού γάμου απὀ µἔλη της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας θα ἔχει πάνω σ᾿ αυτά ως Φυσική συνἔπειατη στὲἒ- ρηση συµµετοχής τους σε κάθε πτυχἠή της εκ- κλησιαστικής ζωής ήτοι, μεταξύ ἄλλων, a. dev Ga μπορούν να κοινωνούν των Αχράν- των Μυστηρἱών. β. δεν θα μπορούν να γίνονται ανάδοχοι αλλά οὔὖτε και να παρἰστανται ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ως παράνυμφοι. γ. δενθατους επιτρέπε- ται να εκφωνοῦύν ομιλίες στους ιερούς χώρους των ναών, ως σε κηδεί- ες, μνηµόσυνα, δοξολο- γίε ἡ σε ἄλλες θρη- σκευτικὲς και εθνικὲς εκδηλώσεις. δ. δεν θα κηδεύονται εκκλησιαστικὠς και δεν θα τους γίνονται εκκλη- σιαστικἁ - θρησκευτικἁ μνημόσυνα στις εκκλη- σίες. 7. Η ιερᾶ Σύνοδος πι- στεύει ότι κανένα µέλος της Βουλής των Αντι- προσώπων, συναισθανό- µενο την κρισιµότητα των στιγμὠν που διξρ- χεται η πατρίδα µας αλ- λά και τη σημασία της διατἠρησης των πατρο- παράδοτων και ιερὠν θεσμών που συνἔβαλαν στη διά µέσου των αιώ- νων επιβίωση του Κυ- πριακούὐ Ελληνισμού, δεν πρὀκειται να ψηφὶ- σει τον προτεινόμενο αυτὀ νόμο. Δεν χρειάζεται να αναφερθεὶ ὅτι ὁσοι τυ- xOv and Ta µέλη της Βουλής, αποβάλλοντας απὀ µέσα τους τη Χρι- στιανικἡ πίστη και τα ιε- ρά θέἐσµια, µέσα στα οποία γεννήθηκαν, ανα- τράφηκαν και μεγάλω- σαν, ψηφίσουν ἕνα τὲ- τοιο νόµο που αποτελεί ασέβεια αλλά και υπό- σκαψη της εθνικοθρη- σκευτικἠς δοµής της κοινωνἰας µας, δεν θα πρέπει να ἔχουν την αξίωση να παρουσιά- ζονται ως µέλητης Ορθό- δοξης Εκκλησἰας ἡ του- λάχιστον ὡς αμιλητές μέ- σα στις ορθόδοξες εκ- κλησἰες. Υ.Γ. Επειδή γράφτηκε στις εφημερίδες ότι η Ex- κλησία αντιὁρἁ στην αν- τιµετώπιση της λύσης του γάμου απὀ Τα ποΛ!Τ/- κἁ ὁικαστήρια, γιατ/θαχά- σε, τα εισοδἠἡματά της, και επειδἠ ὁημιουργούῦν- τα! λανθασμένες εντυ- πώσεις ως προς το ύψος των εν λόγω εισοδηµά- των - µια εφημερίδα σἠ- µερα (29 Μαΐου) έγραψε ότι αυτά τα εισοδήματα ανέρχοντα! σε πεντακὀὸ- σιες χιλιάδες Λίρες (ΛΚ 500,000) rov xpovo -n /ερά Σύνοδος, προς ὁιἁ- λυση αυτών των ψευδώὠν εντυπώσεων, ανακοινώ- νει ὁτι τα εισοδήματα εκ των εκκλησιαστικὠν ὅι- καστηρίων μετά ὀυσκο- Λίας καλύπτουν τα ἐξοδα. Ενδεικτικἁ avagépovrai αθροιστικἁ τα σύνολα Των εισοδημάτων απὀ Τα εκκλησιαστικἁ ὁικαστή- ρα της lepas ΑρχΙεπι- σκοπἠς και όλων των /ε- ρών Μητροπόλεων τα τρία Τελευταία χρὀνια. ετσι, Τα εισοδήματα αυ- τάγιατο 1986 ἦταν εξήν- τα πέντε Χιλιάδες Λίρες (ΛΚ65,Ο000). γ/ιατο 1987 εβδομήντα Τρεις χιλ/άδες Λίρες(ΛΚ 79,000) και για το 1988 εβόομήντα ενν- éa χιλιάδες Λίρες (ΛΚ 79,000). Αν υπολογίσει κανείς μισθούς Προξ- ὅρου κα ΛΊελών εκκλη- σιαστικὠν ὀὁικαστηρίων, διάφορα ἄλλα δικαστικἀ ἐξοόα, χρησιμοποιούμε- νους χώρους κΛπ γίνεται αντιληπτὀν πόσο ave- παρκἠ εἶναι τα ἐσοόα αυ- ra. Επομένως «ου περί χρημάτων» ο αγώνας, αλ- λά περ] ὁιασώσεως,ερώὠν κα! οσἰίων.