Back

ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Πρόσφατα κα- τατέθηκε στη Βουλή απὀ ομάδα βουλευ- τῶν (νομικών της Βουλής), πρὀταση νόµου, µε την οποία προβλέπεται τα θξ- µατα αρραβώνα, γἁ- µου, διαζυγίου κ.ά. να ρυθμίζονται απὀ το Κράτος και όχι απὀ την Εκκλησία, όπως γίνεται από αιώνες μεχρι τώρα. Ανεξάρτητα ano τη µορφὴ και την ισχὺ του πολιτι- κοὺ γάμου και των ἄλλων συναφών θε- µάτων, που σχετί- ζονται µε αυτόν, πρξ- πει ευθὺς εξ αρχήςνα τονισθεί ότι,τις συνξ- πειεςτης νομοθεσίας αυτἠς ὅεν θα τις υποστεί η Εκκλησία, όπως εσφαλμένα θα νομίζουν μερικοὶ, αλλά αυτός τοῦτοςο Ελληνικὸς Κυπρια- κὀςλαόςστο σύνολό του. Και λεμε τις συ- νέπειες, γιατί οπωσ- δήποτε µετην τροπἠ που θα πάρει το o1- κογενειακὀ δίκαιο τελικά θα πληγεί ο θεσμός του γάμου και της οικογἔνειας γενικότερα. Πολιτικός γά- μος σηµαίνει εὐκολη σύναψη αλλά και ἄνετη διἆλυση ενὸς γάμου, κατάργηση αρκετών κωλυμά- των σύναψης γάµου᾽ απεριόριστοι γάμοι ὠςπροςτον αριθμὸὀ. Και το φοβερότερο, συνοίΐκηση δὺο ατό- µών, άνδρα και γυ- ναΐκας, χωρὶς το µου,που ευλογεῖ και χαριτῶώνει και στε- ρεώνει το γάμο και την οικογένεια. Σε τελικἠ ανάλυση ο πολιτικός γἆμος συ- νιστά αποδοχἠ και διευκόλυνση της ανθρώπινης αδυνα- μίας και όχι υπηρε- σίἱα στη λειτουργία της οικογῖνειας ἡ, όπως οι εισηγητὲς του υὑποστηρίτουν, Έκφραση και εξυπη- ρἵτηση των ὄημο- κρατικών δικαιωμά- ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΙΑΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Μυστήριο του Γά-. των του ατόμου! Επομένως δεν χρειάζεται να σκε- φθεί πολύ κανένας, γιατί οι χώρες που εισήγαγαν το θεσμό αυτό παρέχουν τα στοιχεία, για να κρἰ- νει την ορθότητα ἡἠ µη του πολιτικού γἆ- pov. O αριθµόςτων διαζυγίων στις χὠ- ρες αυτὲς εἶναι τρο- μακτικόὸς και η σὺ- ναψη δεύτερου και τρίτου ἡ και δεκατου γάμου αποτελεί συ- νηθισμῖνο Φφαινόμε- νο! Και στην προ- κειµένη περίπτωση το αλλεπάλληλο σὺ- ναψης και διάλυσης γάμων και τους ιδἱ- ουσςτους ανθρώπους ταλαιπωρεί αλλά κυρίως αθεράπευτα τραυματίζει τα παι- διά, που προρχον- ται απὀ τους γάμους αυτούς. Me tov tp0- πο αυτό η συνεΐδηση του ανθρώπου ὡς συζύγου και γονιοῦ υφίσταται άμβλυν- ση, ο ἀνθρωπος κα- ταντάἀ να γίνεται aovvei6ntoc, ta παιδιά μεγαλώνουν µε τραυματικὲς εµ- πειρἰες και η κοινώ- νία νοσεὶ. Και για µας εδώ στην Κύπρο, εκτός ano Tove mo πάνω οδυνηρούς καρ- ποὺς,που θα µας Φφξ- ρει ο πολιτικός γάἀ- μος,θα δρέψοµε και άλλους, που σχετί- ἴονται µε την επιβὶ- ὠσήὴ µας ως Ελλή- νων και ως Χριστια- νώὼν σ᾿ αυτό τον τό- πο. Γιατί πὼς ο πολι- τικὸς γἁἆμος θα ρυ- θµίσειτη σύναψη γἀ- µου ορθοδόξου µε ετερὸδοξο ἡ αλλό- θρησκο Και πώς τα παιδιά, που θα απο- κτηθούν απὀ ἕνα τὲ- τοιο γάμο, θα φΦφξ- ρουν Ελληνικἀἡ και Χριστιανικά ονόμα- τα,πράγµαταπου μὲ- χρι τώρα φρόντιζεη Εκκλησία Ο αλλό- θρησκοςκαιο ετερό- δοξος µε τον πολιτι- κὀ γάμο δεν θα ἔχει Συνέχεια στη σελ. 2 Συνξχεια απὀ τη σελ. Ί καμιά δεσµευση va αναθρξψει τα παιδιά του σύμφωνα µετην Ελληνορθόδοξη παράδοση. ᾿Ἔτσιθα διεισδύσει µέσα στην οικογῖνεια, στην κοινωνία και στο Εθνος µαςτο αλ- λογενὲς και αλλόδο- ξο στοιχείο µε προ- Φφανείὶς τις συνἑεπειες του. Αν κρίνει δε κἁ- ποιος απὀ τα υπάρ- χοντα δεδοµένα, θα δει ότι και τώρα οι γἁάμοι,προπαντόςµε αλλοθρήσκους, πα- ρά την υπάρχουσα διαδικασία σὺναψής τους, σ᾽ ἕνα μεγἁάλο ποσοστό καταλή- γουν στη διάλυση. Διερωτάται επομξ- νως κανένας τι θα συμβεί αὗριο µε την θεσμοθέτηση του πολιτικοῦὺ γάμου, όταν εὔκολα θα συ- νάπτεται και θα δια- λύεται γάμος µε ετε- ρόδοξο ἡ αλλόθρη- OKO Οι εισηγητὲς του πολιτικού γἁμου ας ρωτήσουν πόσοι τέτοιοι γάμοι, παρά τις διαδικασίες τις όχι εὖκολες που υπάρχουν, στεριώ- νοῦυν, κι ακόμη ας ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΙΟΥ Για ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ πληροφορηθούν απὀ το Γραφείο Ευ- ηµερίαςτην τραγικό- τητατων θυμάτωντε- Tolwv yapwv. Ki av- τά συμβαίνουν παρά το γεγονὸς ότι ο γἁ- µοςβρίσκεται στα χξ- ρια της Εκκλησίας. Και η Εκκλησία εἷ- ναι συντηρητικἠ και πολὺ προσεκτικἠ. Τους ασκοὺςτου αιό- λου θα ανοίξουν εναντίον της οικογξ- νειας και της κοινω- νίας µας «οι προο- δευτικεο) προτάσεις για το οικογενειακό δίκαιο. Η Εκκλησία, όπως προεΐπαμε, απὀτίποτα δεν φοβά- ται. Αντίθετα αγω- νιά για το μελλον των ανθρώπων αυ- τοῦ του τόπου. Τα πιο πάνω απλώς θίγουν το θξ- pa και αποτελοὺν μερικὲς σκέψεις για να Ἠπροβλημµατί- σουν, ὀχι τους ειση- γητὲς, αλλά τον κὀ- σµο. Όι εισηγητες του πολιτικοὺ γάμου κατά την προεκλο- γική εκστρατεία τους δεν ανάφεραν mote oto Aad, nov τους ψήφισε, και ο οποἱος στη συντρι- πτική του πλειοψη- dia naar Oa τελεῖ θρησκευτικὀ γάμο, ὅτι χάριν ενὸς ελα- χίστου αριθμού ατό- pwv Oa επεφεραν τροποποιήσεις στο οικογενειακό δίκαιο µε ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ίδιους, τα παιδιά τους και στον τὀπο µας. Τους πικροὺς καρποὺς του πολιτι- κοὺ γάμου τους γεύ- ονται οι χώρες, που παρασυρμένες and τον αθεῖσμό των δι- αφωώτιστών του µε- Oaiwva αποτόὀλμµη- σαν αυτή τη βεβηλό- τητα ενάντια στο µυστήριοτης οικογξ- νειας, και δεν χρειά- ζεται νατουςγευθού- µε κι εμεῖς. Σ᾽ εμάς, αν η οικογῖνεια και ηκοινώνίαμαςεἶναι ακόμη συγκροτημὲ- νες, και αυτό το πα- ραδέχονται και οι ξε- νοι, οφείλεται στους θεσμούς που για αι- wvec Kpatobpe. Ac σεβαστούμε, λοιπὀν, ότι µας συντηρεἰ ως Ἓλληνες και Χρι- στιανούς.