Back

ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

| , 4 σὲ δάρος τῶν μικροϊδιοκτητῶν μὲ | θερνήσεως διὰ νὰ κατορθώσω νὰ τὴν παραχώρηση τοῦ περιπτέρου! παρω ἄδειαν διὰ τὴν ἀνέγερσιν Ἱστὴν ΚΕΜ. Τόσον ὁ κ. Κληρίδης κι ἄλλων περιπτέρων. Αλλως 1ὅσο καὶ ὁ κ. Κώστας Μιχαηλίδης, | τὸ περίπτερον αὐτὸ δὲν θὰ ἐκτί-ι θὰ ἤτανε ἀναγκασμένο τὸ Δη- τοὺς θοηθήσω ὅμως ἀποτελεσμα- Ἱκτίσθηκε πάνω σὲ κυθερνητικὸ | οὔνεσιν καὶ τὴν τακτικὴν μὲ τὴν έδαφος, κάτω ἐπιστολὴ, ποὺ τὴν παραθέ- Μετὰ τιµῆς | τουµε ὁλόκληρη γιὰ γενικὴ πληρο- _TOAN. K. KAHPIAHE | | popia. : ο, Δήμαρχος». | «KGpiov Μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα, καὶ μὲ τὸ | 1 Μεταξᾶ, τὴν ὁποίαν ὑπογράφουν OU ARTETOL THE MAATEIAS METAZA! AYWEXIZOYH TON ATONA TIA TO ΙΙΙ ντε > 2 - 'Ἡ «ἀπάντηση τοῦ κ. Κληρίξη πρὸς τοὺς μικροϊδιοκτῆτες | Ἡ ἀαγανάχτηση τῶν ἐργατῶν. 7] πρόσωπα τὰ ὁποῖα παρουσιά- ᾿ικαὶ τῶν ἐργαζομένων τῆς Λευκω- ζονται ὡς μµικροϊδιοκτῆται αὐτοκι- ἰσίας, γιὰ τὴν παραγνώριση τῶν |νήτων τῆς Πλατείας Μεταξᾶ. | i | | :! μικροϊδιοκτητῶν αὐτοκινήτων καὶ] Ἐν πρώτοις ἐπιτρέφατέ µου, Γπὴν παραχώρηση τοῦ πολυθρύλη- νὰ παρατηρήσω ὅτι δὲν ὑπάρχουν | ! { του περίπτερου στὴν ΚΕΜ ἀπὸ 17 σιωφέρ ἄστεγοι εἰς τὴν Πλα- thy πλειοψηφία τοῦ Δημ. Συµ- [τείαν Μεταξᾶ καὶ ὁ θόρυθος ὁ, Γδουλίου, συνεχίζεται. Δὲν εἶναι ὁποῖος γίνεται εἶναι ἀδικαιολό- καθόλου ὑπερθολὴ νὰ πεῖ κανεὶς.γητος. Εἰς τὴν Πλατείαν ΛΛεταξᾶ ' Γπὼς χθὲς ἤτανε τὸ θέµα τῆς ἡμέ- [λειτουργοῦν ἤδη δύο γραφεῖα µι-, Γρας γιὰ τὸ λαὸ τῆς Λευκώσίας. | κροϊδιοκτητῶν αὐτοκινήτων, τὸ | «Στὸ μεταξὺ οἱ μαζικὲς ἐκδηλώσεις. τῶν ἀποστράτων καὶ ἡ παράγκα | Ιἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς μικροῖ-| τὴν ὁποίαν παρεχώρησε τὸ Δημαρ, Γδιοκτῆτες καὶ τοὺς ἄστεγους σιω-ι χεῖον καὶ διὰ τὴν ὁποίαν ἐφρόντι- ’ ἵφέρ τῆς [Πιλατεῖας Μεταξᾶ, συνε-ισα δίς, καὶ ἐξησφάλισα ἐγκατά- ! | χίζονται. Χθές, ἡ Συντεχνία Ὕγϊστασιν τηλεφώνου ἐπὶ ὀνόμστι τῶν! παλλήλων ὁδηγῶν αὐτοκινήτων ἔ- προσώπων τὰ ὁποῖα μοῦ ὑπέδει- /στειλε σφοδρὴ διαμαρτυρία πρὸς | ξαν οἱ µικροϊδιοκτῆαι αὐτοκινή- τὸ Δήμαρχο γιὰ τὴν ἄδικη, ἀντερ των. | |-yorrut ἀπόφασή του, ὅπως ύπο-ἱ Τὸ ὑπὸ συζήτήσιν περίπτερον [γραμμίζει, ποὺ δὲ μπορεῖ παρὰ ὅπως ἐξήγησα εἰς ἀντιπροσωπεί- νάναι καταστροφικἡ τόσο γιὰ αν µικροϊδιοκτητῶν αὐτοκινήτων, τοὺς μικροϊδιοκτῆτες αὐτοκινή-| ἡ ὁποία μὲ ἐπεσκέφθη πρὸ µηνός, ἔχων ὅσο καὶ γιὰ τοὺς φτωχοὺς ἐκτίσθη ἐπὶ Κυθερνητικῆς γῆς κα-| Βιοπαλαιστές µέλη τῆς Luvtexvi- Tomy ἀδείας τῆς Κυδερνήσεως ἡ᾿ ας. :ὁποία ἐδόθη ὑπὸ τὸν ὅρον ὅτι τὸ: Χθὲς ἀπόγευμα ἐπεσκέφθηκε περίπτερον θὰ δοθῇ εἰς τὸν κ. Κα- Γπὸ Δήμαρχο Λευκωσίας ὁ κ. Γε-΄ ρυδᾶν διὰ νὰ ἐκκενώσηῃ τὸ onue- | ὠργίος Λαζάρου ᾿Αράπης καὶ ἔ-: Ρινὸν του Υραφεῖον, τὸ ὁποῖον | ϐεσε καὶ πάλιν µπροστά στὸν κ.͵ Χρειάζεται τὸ Βρεττανικὸν ᾿νστι-! Κληρίδη τὴν ἀδικία, ποὺ γίνεται | τοῦτον. ᾿Ἐδέχθην τὸν ὅρον τῆς Κυ. ποὺ 6ρισκόταν ἐκεῖ ἐκφράσανε τὴ ζετο. . ' λύπη τους Υιὰ τὴν παραχώρηση, , Έχω τὴν καλυτέραν διάθεσιν | τοῦ περικτέρου, δικαιολογήθηκαν | να θοηθήσω τοὺς μικροϊδιοκτήτας , ὅμως πὼς δὲ μποροῦσαν νὰ κά-] αὐτοκινήτων νὰ ζήσουν ὅπως τοὺς νουν διαφορετικὰ γιατὶ ἁλιώτικα /ἐθοήθησα µέχρι σήμερον. Διὰ νὰ! μαρχεῖο νὰ τὸ χαλάσει μιὰ καὶ Ιτικὰ πρέπει νὰ ἐργασθῶ μὲ τὴν | Ιὁποίαν ἐργάζομαι καὶ ὄχι μὲ τὸν Ἐπίσης χθὲς τὸ ἀπόγευμα ὁ |ὑποβολιμιαῖον καὶ ἀντιδραστικὸν | κ. Κληρίδης ἔστειλε στοὺς µι-/ θόρυθον ὁ ὁποῖος ἐγείρεται γύρω κροϊδιοκτῆτες αὐτοκινήτων ταξὶ | ἀπὸ ἕν ζήτηµα τὸ ὁποῖον δέν ἐπι-] τῆς Πλατείας Μεταξᾶ, τὴν πιὸ :δέχεται ἄλλην λύσιν. i Γεώργιον Λαζάρου καὶ λοιποὺς : ἐπιχείρημα πὼς δίκαια ἐνέργησε Μικροϊδιοκτήτας αὐτοκινήτων | Υἱὰ νᾶναι ἐν τάξει μὲ τὴ συµφω- Ταξί, Πλατείας Μεταξᾶ. νία του μὲ τὴν Κυθέρνηση, ἀπάν- «Ἐλήφθη ἡ ὑπὸ χθεσινὴν ἡμε-' Τησε ὁ κ. Δήμαρχος καὶ στὶς ἅλ- ροµηνίαν... ὑποδολιμαία (1 1) δι λες ὀργανώσεις ποὺ διαµαρτυρή- αµαρτυρία σας διὰ τὴν ἀπόφασιν :θηκαν, δηλαδὴ τὴν Ε.Ε. ΑΚΕΛ, τοῦ Δημοτικοῦ Συµδουλίου ἐν, Ε. Μικροκαταστηματαρχῶν, Ἔ- σχέσει πρὸς τὸ ἀνεγειρόμενον πε-'νώση ΛΑικροϊδιοκτητῶν αὐτοκινή- ρίπτερον εἰς τὴν γωνίαν Πλατείας των καὶ τὴν ἀντιπροσωπεία µι- | κροϊδιοκτητῶν.