Back

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ κ. Ι. ΚΛΗΡΙΔΗΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ

0 AHMAPXOS ΗΜΙΙΙΝ x: 1. ΜΜ APOSANATOAIZETAI NPOS TO MAYPO METOOO Τὸ χθεσινὸ τελεσἰγραφό Tou πρὸς τοὺς ἀὀπεργούς κτίστες. ‘H Luvreyvia Κτιστῶν ἀνατρέπει τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Δημάρχου. 'Ὁ Δήμαρχος ἀευχωσίας κ. Ἱ. Ἑληρίδης, μὲ χθεσινὴ ἐπιστολή του πρὸς th Zov- τεχνία Ητιστὸν ιοκυρίζεται, οτι ἡ κήρυξη ἀπεργίας στὶς οἰχοδομιχές ἐργασίες γιὰ τὴν ὄνέγερση τὸν πολυκατοιχιῶν Δευχωσίας, εἶναι ἀδιχαιολόγητη. Ἡ ᾿Επιτροπὴ τής Συν- τεχνίας Κτιστῶν ἐξέδωσε «ὁ παρακάτω ονακοινωθὲν ποὺ δίνει ἀποστομωτικὴ ἀπάντη- ση στὰ «ἐπιχειρήματο» τοῦ κ, Δημάρχου. «]. Σχετικὰ μὲ τὴν κήρυξη ἆ- περγίας στὶς ἐργοτικὲς κατοικίες ἡ ἐπιτροπὴ τῆς Συντεχνίας Κτι- στῶν καὶ Εργατών κτιστῶν Λευ- κὠσίας ἐπῆρε ἀπὸ τὸν Δήμαρχο: Λευκωσίας ἐπιστολήν Epon. 6.10.48. ἡ ὁποία μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει τὰ ἀκόλουθα: «ἱ νωρίζετε ὅτι ἡ συµπλήρωσις τῶν ἐργατικῶν Κοτοικιῶν εἶναι ᾱ- πολύτως ἀναγκαία διὰ τὴν στέ- yaow ἐργατικῶν οἰκογενειῶν. “ο κ. Κουρσουμπᾶς γνωρίζω ὅτι ὅ-, σον ἀφορᾶ τὰς ἐργατικὰς κατοι- κίας συνεµορφώθδη μὲ τὰς νέας ἆ- ξιώσεις τῆς Συντεχνίας σας ὅσον ἀφορᾷ τὸ κατώτερον ὅριον ἡμερο-! µισθίων καὶ τὸ Ταμεῖον Προνοί- ας. 'Η µόνη διαφορὰ σας εἶναι ὅ- τι δὲν ὑπέγραψε χωριοτὸν συµ- 6όλαιον μὲ τὴν συντεχνίαν σας ἀποσπαζόμενος ἀπὸ τὸν Σύνδε- σµον ΕἘργολάδθων τοῦ ὁποίου εἲ-: ναι µέλος, καὶ εἰς τὰς ἄλλας ἐρ- Υασίας του εἰς τὰς ὁποίας έκη- ρύξατε ἀπεργίαν ἐδέχθη νεοσυν- τεχνιακούς. Λυποῦμαι νὰ σᾶς πληροφορή- σω ὅτι ἂν μέχρι τῆς ό μ.μ. σή- µερον δὲν μὲ πληροφορήσετε ὅτι θὰ λύσετε τὴν ἁδικαιολόγητον κατὰ τὴν γνώµην µου ἀπεργίαν, διὰ τὰς ἐργατικὰς κατοικίας, θὰ δημοσιεύσω εἰς τὸν Τύπον ἔκκλη- σιν πρὸς τοὺς οἰκοδομικοὺς ἐρ- γάτας, ὠρΥ χνωµένους καὶ ἀνορ- γανώτους νὰ προσέλθουν ὅσοι θέλουν εἰς τὴν ἐργασίαν διὰ νὰ | θοηθήσουν τὴν ταχυτέραν στέγα- σιν ἐργατικῶν οἰκογενειῶν ἐπὶ πληρωμή συνήθων ἡμερομισθίων». Μετὰ τιμῆς |. KAHPIAHS Δήμαρχος 2. Ἠταν περιττὸ νὰ μᾶς ἀνα- φέρει ὁ κ. Δήμαρχος ὅτι ἡ «συμ- πλήρωση τῶν ἐργατικῶν κατοικι- ὦν εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία διὰ τὴν στέγασιν ἐργατικῶν οἰκογε- νειῶν». Ἡ ἀποφυγὴ τῆς ἀπεργίας ἐπὶ 40 καὶ περισσότερες μέρες ὀφείλεται στὸ ὅτι ἡ καθοδήγηση! τῆς Συντεχνίας καὶ οἱ ἔργάτες /συµθόλαιον μὲ την .µας ἀποσπαζόμενος ἀπὸ τὸν Σύν- ᾿διαφορές µας μὲ τὸν κ. εἶχαν δίχως τὴν ὑπόδειξη τοῦ κ. ι σουμπᾶ εἶναι τὸ ὅτι «εἰς τὰς ᾱλ- Δημάρχου. Ἁἃ. Ὁ κ. Δήμαρχος ἀνακριθο- λογεϊῖ ὅταν λέει πὼς «ἡ µόνη δια- φορὰ µας εἶναι ὅτι ὁ κ. Κουρ- σουμπᾶς δὲν ὑπέγραψε χωριστὸν Συντεχνίαν ὃεσμον ᾿Εργολάδων». Τέτοιον αἴ- τηµα δὲν µπῆκε στὸν κ. Κουρ- σουμπᾶ καὶ ὁ κ. Δήμαρχος κά- μνει καλὰ νὰ ρίξει μιὰ µματιὰ στὴν ἐπιστολή µας πρὸς τὸν κ. Κουρσουμπά ἡμερομ. 3.7.48 τῆς ὁποίας ἔχει ἀντίγραφο. 4. Ὁ κ. Δήμαρχος ἔχει δίκαι- ον ὅταν γράρει TG μιὰ ἀπὸ τὶς Κουρ- γενικὰ εἶχαν τὴν εἰλικρι Ἀπιθυ-] tie µίαν νὰ συμπληρώσουν τὶς έργα- Ίικες κολοικες ὀιχώς καδυστέρι- οη, Καὶ τὴν οπιζυμίαν αὐτὴν τὴν | λας ἐργασίας τους εἰς τὰς ὁποίας ἐκηρύξαμεν ἀπεργίαν ἐδέχθη Νε- οσυντεχνιακοὺς». ᾿Εδῶ ἡ κοινὴ γνώµη πρέπει νὰ μάθει ὅτι μὲ τὴν µεσολάδησιν τοῦ κ. Δημάρχου ὁ κ. Κουρσουμπᾶς ἀνάλαθε τὴν ὑποχρέωση «νὰ μὴ ἁἀπασχολήσει ἀπεργοσπάστας» εἰς τὰς ἐκτὸς τῶν ἐργατικῶν κατοικιῶν ἐργασί- ας του. Ας μᾶς -τεῖ ὁ κ. Δήμαρχος: ᾿Εκράτησε ὁ κ. Κουρσουμπᾶς αὖὐ- τὴν τὴν ὑποχρέωση τὴν ὁποίαν ἀνέλαδε Πρέπει νὰ μᾶς τὸ πεῖ αὐτὸ ὁ κ. Δήμαρχος, γιατὶ ὑπῆρ- ξεν ὁ µεσολαδητῆς γιὰ νὰ Ὑΐνει στὶς 4.9.48δ αὐτὴ ἡ μυστικὴ με- ταξὺ τοῦ κ. Κουρσουμπᾶ καὶ τῆς Συντεχνίας συμφωνία. 5. ‘Ok. Δήμαρχος γράφει ὅτι] «ἂν µέχρι τῆς ό μ.μ. σήμερον. (6.10.48) δὲν τὸν πληροφορήσου- με ὅτι θὰ λύσουμε τὴν..... άπερ- γία.... θὰ δημοσιεύσει εἰς τὸν τύ- πον ἔκκληση πρὸς τοὺς οἰκοδομι- κοὺς ἐργάτες νὰ προσέλθουν ὅσοι θέλουν εἰς τὴν ἐργασίαν». “AS &n- μοσιεύσει τὴν ἔκκληση του ὁ κ. Δήμαρχος. Atv θὰ εἶναι αὐτὴ ἡ πρώτη φορὰ ποὺ θὰ δείξει τὸν προσανατολισμό του πρὸς τὰ µε- γαλομεφαλαιοκρο”ικἁ συμφέρον- τα. Ας δημοσιεύσει τὴν ἔκκλησή του. Θὰ ἐπιθεθαιώσει γιὰ μιὰν ἀκόμη φορὰν τὴν ἀπομάκρυνση του ἀπὸ, τὸ λαὸ καὶ τὴν προσέγ- γιση τοι. πρὸς τὴν ἀντιδραστικὴ ὀλιγαρχία. Δυστυχῶς ὁ ἐργολάδος τῶν πολυκατοικιῶν καὶ ἐκ τῶν ὑστέ- Pov φαίνεται καὶ ὁ κ. Δήμαρχος δὲν εἶχαν ἐκτιμήσει τὴν ἀπόφα- ση τῆς Συντεχνίας νὰ ἀποφύγει τὴν κήρυξῃ, ἀπεργίας στὶς πολυ- κατοικίες. «Ο κ. Κουρσουμπᾶς κατοχυρωμᾶνος ἀπὸ τὴν ἐκτέλεση τῶν δουλειῶν του µεταθλήθηκε στὸν κυριώτερο πολέμιο κάθε διαλλακτικῆς, εἰσήγησης μέσα στὸν Σύνδεσμον Ἐργολάδων, *A- κόµα ὁ κ. ρυρσουμπᾶς παρεξη- γώντας τὴν Απόφαση τῆς Συντε- Χν κ μας vig τὴν συνέχιση τῆς εις στὶς) πολυκατοικίες ὑπο- θίδασε τὰ µξροκάµατα τῶν ἑρ- γατών του», |