Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

MIA TPOEIMONOIEA TOY APNIAETYNOMOY TPOS TO o. 1. AEPHA Τοῦ ἀνακοινώθητε ὃτι ϐθ᾽ ἀπελαθεῖ Gv Eavadnpoore doe ἄρθρα ποὺ προκαλοῦν τὸ λαό ! Χθὲς, τὸ ἀπόγευμα ὁ φϕ. Γ. ΛΕΡΝΗΣ, ἕνας ὁπὸ τοὺς Συντά- χτες τοῦ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» κλήθηκε ἀπὸ τὸν ᾿Αρχιαστυνόμο κ. Ασ- µορ στὸ Γραφεῖο του. ᾿Εκεῖ ὁ κ. ΄Ασμορ μπροστὰ στὸ Βοηθὸ Άρχια- στυνόµο καὶ τὸν ἀστυνόμο κ. Μλήκλ τοῦ ἐπέστησε τὴν προσοχὴ πάνω σὲ ἄρθρα ποὺ ὁ φ. ΛΕΡΝΗΣ έχει δημοσιεύσει στὸ «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ» καὶ ποὺ τὸ περιεχόμενό τους, κατὰ τὴν ἄποψμη τοῦ κ. Ασμορ, ἦταν τέτοιο ποὺ νὰ προκαλεῖ τὸ λαό. 'Ο κ. ἼΑσμορ, στὴ συνέχεια, ὑπεν- θύμισε στὸ φ. ΛΕΡΝΗ ὅτι εἶναι Ἕλλην ὀπήκοος, καὶ γιὰ νὰ µπορεῖ νὰ, μείνει στὴν Κύπρο δὲν πρέπει στὸ μµέλλο νὰ Pawel ἄρθρα μὲ παρόμοιο περιεχόµενο. 'Ο κ. ᾿Άσμορ ἑτόνισε πὠς αὐτὸ ἀποτελεῖ προειδοποίηση καὶ σὲ περίπτωση μὴ συμιαόρφωσης ἡ κυθέρνηση θὰ προδεῖ στὴν ἀπέλαση τοῦ ϕ. ΛΕΡΝΗ. ‘MIKPA EXOTEPIKA Σ ύμφωνα μὲ Χθεσινὴ ἐπίσημη ἆ- νακοίνωση, τὸ Ταμεῖο γιὰ τὴ δελτί- ὥωση τῆς ὑδατοπρομήθειας στὴν Κύ- ! προ παραχώρησε δάνειο ἄλλων 1200 δε, ᾿Απ΄ αὐτὲς πῆρε 5200 τὸ χω: ριὸ Στρογγυλό τῆς ἐπαρχίας Αμμο- ώστου καὶ {450 τὸ χωριὸ Καλιάνα ς ἐπαρχίας Λευκωσίας γιὰ τὴ 6ελ- τίωση τῶν ὑδατοπρομηθειῶν τους. Ἡ ἀποπληρωμὴ τοῦ ποσοῦ θὰ γίνει σὲ 10 χρόνια καὶ ὁ τόκος εἶναι 4%. Σ τὸ ΄Αρσος τῆς énap ae ene σοῦ δόθηκαν 5618 γιὰ τὴν ἀνάπτυ- δη τῶν ἀρδευτικῶν ἔργων. . Ἡ ἀποπληρωμὴ τοῦ ποσοῦ θἀ γίνει ἐπίσης σὲ 10 χρόνια μὲ τόκο 32%. -- Οἱ ὢρες ἐπίσκεψης στὸ Nogo- κομεῖο Λευκωσίας ὁρίστηκαν ὡς ἕ- ξῆς: Γιά τοὺς Gp ρ ω- στους ποὺ νοσηλεύον. ται στὴν τρίτη θέση: κόθε µέρα 2---3 μ.μ. ἐκτὸς τοῦ Σαδ6- Δάτου καὶ τῆς Κυριακῆς, ποὺ οἱ ἑ- πισκέψεις ἐπιτρέπονται ἀπὸ τὶς 2-4 μ.μ. μμ. Γιὰ τοὺς ἄρρωστους (τῆς 2ης καὶ ine θέσης κάθε µέρα 52--7 μ.μ. Σὲ καμμιὰ ἄλλη ὥρα δὲ θά ἐπι. τρέπονται ἐπισκέψεις ἐκτὸς ὕστερα ἀπὸ ἄδεια τῆς ᾿Αρχινοσοκόμου. Μό- νο δυὸ ἐπισκέπτες ἐπιτρέπεται νὰ ἐ- πισκεφθοῦν ταυτόχρονα τὸν ἴδιο ἀρ: ῥωστο. σος ewe QR Ger as Ges Gero Ger Bree hoe Soeur Gor Pre Gor Borer Ger Ger Gore Hor Gree 9 0 BOHGOD YoOvnOYPTOY ΝΤ ΜΗΧ! «Δέν ἦλθε στὴν Κύπρο--λέει-- γιὰ νά ουζητήσει πολιτικὰ ζητήματα. ος Χθεσίνὴ ἐπίσημη ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὶς κινήσεις. τοῦ Βο ηθοῦ ὑφυπουργοῦ τῶν ᾽Αποικιῶν κ. Μάρτιν ἀναφέρει τὰ ἑξῆς: . “O «. 1. M. Ma&ptiv, Bon8dc Ὑφυπουργὸς τῶν Αποικιῶν, ἐπε- σκέφθη χθὲς (Πέμπτην) τὰ γραφεῖα τοῦ ᾿Εθκάφ καὶ συνδιελέχθη με- τὰ τοῦ Δικαστοῦ κ. Ζεκιᾶ. Ακολούθως ἐπεσκέφδη τὴν Αὐτοῦ Μακαρι- ότητα τὸν ᾽Αρχιεπίσκοπον ἐν τῇ ᾿Αρχιεπισκοπῇ. Εἰς συνομιλίαν των, ἡ Αὐτοῦ Μακαριότης ἀνεφέρθη εἰς τὸ ζήτημα τῆς Ενώσεως. Ο κ. Μάρτιν ἀπήντησεν ὅτι δὲν ἦλθεν εἰς τὴν Κύπρον διὰ νὰ συζητήση πο- λιτικὰ ζητήματα τὰ ὁποῖα, εἶπεν, εἶναι τῆς δικαιοδοσίας τῆς Αὐ- τοῦ ᾿Εξοχότητος τοῦ Κυθερνήτου. ο ο ° t Pedant, 6 x. Mé&prtiv ἀνεχώρησε διὰ τὴν Αμμόχωστον πρὸς ἐπίσκεψιν τῶν ἀρχαιοτήτων. Τὴν νύκτα παρέμεινεν εἰς τὴν οἱ- κίαν τοῦ Διοικητοῦ». Ὅπως πληροφορούμαστε ὁ κ. Μάρτιν θὰ ἐπισκεφθεῖ, σήµερα, ὥρα 9.30 τὸ Δήμαρχο ᾽Αμμοχώστου. ο. αν δν 8 ον κος «8.8 8ο 8 reer Mena nMerkeom ante ΠΜ ΤΙ ΗΡΙ Τι NVMTEXNION TIA THN KATASKESH TOY. TAMEIOY THY SYNTEANIAY =EPOY AND TAH ASTYROMIA AEYKA 20 (Ano τὸν ἀνταποκριτή µας) ‘O Ἔφορος τῶν Συντεχνιῶν μ᾿ ἐπιστολή του στὸ συμθούλιο τῆς συντεχνίας τῶν µε- παλλωρύχων τῆς ΚΜΕ τὸ πληροφορεῖ, πὼς ἐπικοινώνησε μὲ τὶς ἀ-᾿ στυνομικὲς ἀρχὲς σχετικὰ μὲ τὴν κατάσχεση τοῦ ταμείου τῆς συν- τεχνίας Ξεροῦ στὶς 31.12.48. Περαιτέρω ὁ Ἔφορος ἀναφέρει στὴν ἐπιστολή του, πὼς τὸ ποσὸ {20.12.32 ποὺ κατασχέθηκε εἶναι στὴ διάθεση τῆς Συντεχνίας, ποὺ μπορεῖ νὰ τὸ παραλάδει ὁποτεδήποτε θέλει, Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ κατάσχεση τοῦ συντεχνιακοῦ ταμείου ἔγινε στὸ σπίτι τοῦ ταµία τῆς συντεχνίας Γ. ᾿Αρχοντίδη ἀπὸ τὴν ἆ- στννοµία Ξεροῦ, μὲ τὴν ὑποψία πὼς περιεῖχε κίδδηλα ναµίσµατα, | 10 TAMIEYTBPIO | ΗΙΚΡΟΚΛΙΜΜΤΗΜΜΤΛΙΧΗ | ᾽Απὸ πληροφορίες ποὺ μᾶς ἔ- δωσε ἡ ὑπεύθυνη διαχειριστικἡ ἐ- πιτροπὴ τοῦ ταμιευτηρίου µικρο- καταστηματαρχῶν, τὸ ἵδρυμα τοῦ- το σημείωσε τελευταία µεγάλη πρόοδο. Εἶναι Χχαρακτηριστικὸ πὼς µέσα στὸ τελευταῖο δεκαττεν- θήµερο διπλασιάστηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν καταθετῶν καὶ τῶν καταθέ- | σεων, κ᾿ ὑπάρχει πρόθλεψη πὼς. θὰ τετραπλασιασθεῖ ὡς τὸ τέλος τοῦ µήνα. Καθημερινὰ κατακλύ- ζουν τὴν Ένωση Μικροκαταστη- ματαρχῶν ἀθρόες αἰτήσεις γιὰ τὴν ἐγγραφὴ νέων μελῶν. Συντά- κτης µας ποὺ εἶδε τοὺς ἐκπρόσω- πους τῆς Ενωσης Μικροκαταστη- | ματαρχῶν ὅσο καὶ τὴ διαχειρι- στικὴἡ ἐπιτροπὴ τοῦ ταµιευτηρί- ου, πληροφορήθηκε πὼς παρου- σιάζεται µεγάλη ἐπέκταση στὶς δουλειὲς του καὶ ἰδιαίτερα ὅσον ἀφορᾶ τὶς καταθέσεὶς προθεσµί- ας καὶ ὄψεως. «Τὸ ἵδρυμα µας θὰ γίνει σύντομα μιὰ μικρὴ λαϊ- κἡ τράπεζα, δήλωσαν στὸ συν- τάκτη τοῦ «Δημοκράτη» οἱ ὑπεύ- θυνοι. Ἠδη μὲ τὸ τέλος τοῦ χρό- νου τὰ µέλη τῆς λαϊκῆς παράτα- ξης ἀπόσυραν τὶς καταθέσεις τους ἀπὸ τὶς τράπεζες καὶ tic τοποθέτησαν στὸ δικό µας ταµι- ευτήριο, γιατὶ ἔτσι ὄχι µόνο ὑπο- στηρίζουν ἕνα λαϊκὸ ἵδρυμα μᾶ ἔχουν ταυτόχρονα καὶ συμφερώ- τερους ὅρους.