Back

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΡΟΣ Τον ΕΛΛ. ΠΑΦΙΑΚΟΝ ΛΑΟΝ ᾿Ανακοινοῦται ὅτι κατὰ τὴν δην Ιανουαρίου 1960 καὶ ὥραν 4 µ. µ. ἃ Δήμαρχο. Πάφου κ. Χρ. Γαλατόπουλος καὶ ὁ Αντιδήμαρχος κ. Ῥαράφης, ἐκλήθησαν ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ /Ιάφου κ. Ῥέντεγου» αιη καὶ ἐκεῖ, παρουσία τοῦ Βαηῦοῦ Διοικητοῦ Πά- φου κ. Ντάβιταον καὶ τοῦ ᾿Αστυνόμου κ. ᾿Όντου αιη, ἐπεστήθη εἰς αὐτούς σοβαρῶς ἡ πρυσοχὴ τῶν ἐπὶ ζητημάτων τάξεῶς, ὅσον ἀφορᾶ τὸ Ἑνωτικὸν Δημοψήφισμα τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς. Ὁ Αή- μαρχος ἀπήντησε εἰς πάντα τοῦτα δεόντως, wal ὃ- τόνισε ὅτι «ἡ σημερινὴ ἐκστρατείαᾳ τὴν ὁποίαν κά- μνει ὁ Ἑλληνικὸς Κυπριαχὸς Λαὸς εἶναι ἁπολύ- τως εἰρηνικὴ, καὶ εἴμεθα ἀρκετὰ σοφοι εἷς τὸ νὰ μὴ δώσωµεν αἰτίαν εἰς κανένα ὅπως παρέμβει διὰ νὰ ματαιωθεῖ ἢ ἐκδήλωσις τῆς δελήπεως τοῦ Λαοῦ». Ὁ Διοικητῆς Πάφου ὑπέβαλρ περαιτέρω ὅτι ἄν κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ Δημοψηφίαματος δὲν ᾱ- ναρτηθοῦν ὅλαι αἱ Σημαῖαι ἐπὶ τῶν Λημοτικῶν Γραφείων---καὶ ἀνεφέρθη εἰδικῶς εἰς τὴν Τουρκι- | κὴν -- τοῦτο εἶπε δὰ Ὀεωρηθεῖ πρόκλησις, καὶ προ- ειδοποίησε τὸν Δήμαρ/ίον καὶ ᾽Αντιδήμαρχον ἐπὶ τῶν συνεπειῶν. ὍὉ Δήμαρχος Πάφου ἀφοῦ ὑπέδειξε πρὸς τὸν κ.Διηικητὴν τὰ ἐκτῶν Νόμων ἢ καὶ ἄλλα δικαιώµα- τα τοῦ Δημάρχου καὶ τοῦ Συμβουλίου του ἐπὶ τοῦ ξητήµατος τούτου, ἐδήλωσε ὅτι κατόπιν τῆς «είση- γήσεως αὐτῆς τῆς Διοικήσεως -“οὐσιαστικῶς διατα- γῆς-- δὰ φροντίσει νὰ ἐκπληρωθεῖ καὶ ἢ ἐπιθυμία αὖ τὴ, πέραν τούτου καὶ λόγω τοῦ ὅτι---ἀνεξαρτή- τως τῶν ἀγώνων µας-- ἐπιβάλλεται κάθε σεβασμὺς | καὶ πρὸς τὴν ᾿Αγγλικὴν καὶ πρὸς τὴν Τούρκικὴν καὶ πρὸς οἰανδήποτε ἄλλην ΦῬημαίαν, καθώς εἴ- πε). ᾿Εδήλωσε ὅμως, περαιτέρω, καὶ τὰ ἑξῆς: «Κατόπιν τῆς συνομιλίας αὐτῆς, τὴν ὑποίαν δὰ ἀνακνυινώσω πρὸς τὸν Λαὸν, σᾶς διαβεβἀιῶ ὅτι ὄχι µόνον κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ Δημοψηφίσματος, ἁλ» λά καὶ καθ᾽ ὅλην τὴν ἑβδομάδα τοῦ «ημοψηφίσμα- “Tos, δὰ παραμείν ουν ἀνυψωμέναι sic tov τόπον ποὺ εἶναι σήμερον καὶ ἡ ᾽Αγγλικὴ val 4 Τουρκικὴ Σημαία, ἡ μία παραπλεύρως τῆς, ἄλλης. Ὅσον ἁ- φαρᾶ ὅμως τὴν 'Ελληνικὴν σηµαίαν, σᾶς δηλῶ ὅτι τοῦτο εἶναι ἀποχλειστικῶς ζήτημα τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοτικοῦ Νυµβουλίου, πρὸς τὸ ὁποῖον καὶ θὰ ὕ- ποβάλω ὅτι, κατόπιν τῆς σηµερινῆς προειδοποιήσε- ως, δὲν ἔχει Ὀέσιν νὰ ἀνυψωθεῖ δίπλα ἀπὸ τὴν ᾿Αγγλικὴν καὶ τὴν Τουρχικὴν ἈῬημαίαν πλέον ἡ ᾿Βλληνικὴ, κατὰ τὴν ἑβδομάδα τοῦ Δημοψηφίσμα- τος. Κάπον ἀλλοῦ, πλέον εἶναι ὃ τόπος της. Πάντως μετὰ τὸ τέλος ταῦ Δημοψηφίσματος, γύρω ἀπὸ τὸ ὁποῖον δὲν έλοµεν νὰ δημιουργηθεῖ τίποτε, B64 σκεφθῶμεν πῶς δὰ ἀντιμετωπίσωμεν ὁριστιιῶς τὸ ζήτημα τῆς ἀνυψώσεως τῶν Σημαιῶν ἐπὶ τῶν Δη- μοτικῶν Γραφείων µας. διότι ὑπερβαίνει κάθε ὅρι- ον τὸ νά ἔρχεται οἰοσδήποτε µέσον τῆς Διοικήσεως μαὶ νὰ ζητᾶ ἀπὸ ἡμᾶς, ὅποιε Δέλει, νὰ ὑψώνωμεν καὶ ὅπως θέλει νὰ διακανονίζωµεν τὰς Σημαίας. Ὑπάρχουν ἨΝόμοι οἳ ὁποῖοι διέπουν αὐτὰ τὰ ξητήµατα». ᾿Ανακοινοῦται ὅτι κατόπιν τῶν ἄνω τὸ Ἐλλη- νικὸν Λάβαρον καῦ΄ ὅλην τῆν ἑβδομάδα τοῦ Anpo- ψηφίσματος, δά κυµατίξει μόνον ἀπὸ τῆς Πλατεί- ας τῆς 28n¢ Οκτωβρίου, καὶ εἰς ἔνδειξιν διαµαρτυ- ρίας ἡ 4 ‘Ayyhuxh καὶ ἡ Τουρκικὴ Σημαία, δὰ πα- gopetvouy, πατὰ τὴν ἑβξομάδα τοῦ Δημωψηφίσμα- τος καὶ αὐταὶ ἐχεῖ ποὺ εἶναι, ἡ μία παραπλεύρως τῆς ἄλλης, συμφώνως ἄλλως τε, καὶ πρὸς τὰς ἀνῶ- τέρω ἐπισήμους ἐπιδυμίας Μετὰ τὴν λῆξιν τοῦ Δημοψηφίσματος, συµ- Φφώνως τῶν ἐκ τῶν Νόμων καὶ ἄλλων ἐξυυσιῶν µας, θὰ γίνουν αἱ δέουσαι διευθδετήτεις ἐν σχἑσει μὲ τὸ ζήτημα τοῦτο αἴτινες καὶ θὰ κοινοποιηθδοῦν ἐπισή- µως πρὸς τἦν Α.Ε. τὸν Κυβερνήτην ἀπὸ τὸν ὁποῖον δὰ ζητηθδοῦν καὶ µέτρα ἐπιβολῆς τῆς τάξεως, ἐὰν τὰ ἐδῶ ᾿ἸἘΕκτελεστικὰ ὄργανα ἐξακολουθοῦν vd μᾶς διακηρύττουν ὅτι ἀδυνατοῦν νὰ ἐπιβάλουν τὴν τάξιν ἐφ᾽ ὅσον δὲν συμμορφονώμεῦδα πρὸς τὰς ἑκάστοτε ἐπιθυμίας τῶν διαφόρων ἀνευδύνωγ, Εκ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΦΟΥ