Back

ΟΙ ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ

c ) ς | Ol ATAXTMAXTEX TOY AAOY MAX Thy 21.12.1949 4 EE AKEA Πάφου ἔστειλε μιὰ ἐπιστολὴ στὸ Δήμαρχο Πάφου Γαλατόπουλο μὲ τὴν ὁποία εἰσηγεῖτο ὅπως ὁ δήμος ἀναλάδει τὴν πρωτοθουλία καὶ καλέσει μιὰ πλατειὰ σύσκε- yn ὅλων τῶν ὀργανώσεων καὶ πο- λιτικῶν παρατάξεων τοῦ Κτήµα- τος καὶ Κ. Πάφου γιὰ «τὴν ἐ- κλογἡ μιᾶς ἑνιαιομετωπικῆς ὁρ- γανωτικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν κα- λύτερη ὀργάνωση τοῦ ἑνωτικοῦ δημοψηφίσματος». Στὶς 27.12.1949 ὁ Γαλατό- πουλος ἀπαντοῦσε ἀρνητικὰ στὴν πιὰ πάνω εἰσήγηση τῆς ΕΕ ΑΚΕΛ Πάφου καὶ στήριζε τὴν ἄρνησή του κυρίως στὸ ἐπιχείρημα πὠὼς «ἡ συμμετοχὴ ὁλοκλήρου τοῦ “EA ληνικοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ εἰς τὸ Ἑνωτικὸν Δημοψήφισμα θὰ εἶναι ἀσφαλῶς πλήρης χωρὶς νὰ χρειά- ζεται ὁ Λαὸς οἱασδήποτε πα- ροτρύνσεις αἴἵτινες ἀπὸ τὴν ξέ- νην δύναμιν ἥτις κυθερνᾶ τὸν τό- πον δύνανται νὰ χαρακτηρισθοῦν ὡς δηµαγωγικαὶ ὑποκινήσεις τοῦ Λαοῦ καθ ἥν στιγμὴν ὁ Λαὸς οὐδεμίαν ὑποκίνησιν χρειάζεται ὅπως πράξη τὸ καθῆκον του», ΟΘὰ ἐνόμιζε κανένας ὅτι σύμφω- να μὲ τὴν πιὸ πάνω ἀπάντηση ὁ Γαλατόπουλος θὰ καθόταν στὸ γραφεῖο του καὶ θὰ περίμενε τὴ 15n τοῦ Γενάρη νὰ σηκωστεῖ τὸ πρωϊ γιὰ νὰ πάει στὴν ἐκκλησιὰ καὶ νὰ ὑπογράψει ὅτι θέλει τὴν ἝἜνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλ- λάδα καὶ τὸ πολὺ ποὺ θὰ ἔκανε Ιθὰ. δημοσίευε µέσα στὴν ἐφημε- ρίρα του κανένα σηµείωµα (ὄχι ἄρθρο γιὰ νἁ μὴ κακοφανιστεῖ ἡ ξένη δύναμη) γιὰ τὸ ἑνωτικὸ δημοψήφισμα, ᾿Εμεῖς θέδαια δὲν τὸ περι- µέναμε αὐτὸ καὶ δὲ γελαστήκα- µε. Στὴν ἔκδοση τῆς «Ν.Π, Ἐπι- θεώρησης» 1.].1950 δημοσίευσε τὴν ἐπιστολὴ τοῦ ΑΚΕΛ καὶ τὴν ὠπάντησή του γιὰ τὸ ζήτημα ποὺ ἀναφέρουμε πιὸ πάνω. Στὴν ἴδια ἔκδοση τῆς ἐφημε- ρίδας του δημοσιεύει κατάλογο 40 χωριῶν τῆς ἐπαρχίας [Πάφου ποὺ θὰ ἐπισκεφθεῖ ὁ ἴδιος καὶ Κανένας ἄλλος (ἐκτὸς ποὺ θὰ τὸ συνοδεύσει σὲ μερικὰ χωριὰ καὶ ὁ γραμματέας τῆς ΠΕΣΠ) ἐἑνῶ ἡ παράταξη στὴν [Πάφο διαθέτει δεκάδες ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ κάµουν μιὰ ὁμιλία γιὰ τὸ ἑνω- τικὸ δημοψήφισμα (ἂν τοὺς ἐπέ- τρεπε ὅμως ὁ μέγας ἡγέτης! !). Τώρα πῶς συµθιθάζονται αὐ- τὰ τὰ ἀσυμθίδαστα Δηλαδὴ πῶς 6 Γαλατόπουλος στὶς 27.12.45 ἁἀπαντᾶ στὸ ΑΚΕΛ πὼς ὁ λαὸς θὰ κάνει τὸ καθῆκο του καὶ δὲ χρειάζεται καμιὰ ὑποκίνηση καὶ σὲ 4 μέρες ν᾿ ἀναγγέλει :.ἠν πρό- θεσἠ του νὰ ἐπισκεφθεῖ ὄχι ἕνα, ὄχι 10, ὅχγι 20, ἀλλὰ 40 χωριὰ τῆς ἐπαρχίας γιὰ τὸ ἑνωτικὸ δη- µοψήφισμα καὶ νὰ ἀναγγέλλει πὼς καὶ τὰ ἄλλα ἐθναρχικὰ µέλη τῆς [Πάφου θὰ ἐπισκεφθοῦν µερι- κἁ ἄλλα χωριά Ὅπως καὶ νὰ ἐξηγεῖ ὁ Γαλα- τόπουλος αὐτὴ τὴ διαγωγή του {.ἔναντι τοῦ τόσο σοδαροῦ ζητή- µατος τοῦ τόπου µας ὅπως εἶναι A τὸ ἑνωτικό του ζήτημα καὶ στὴ σημερινὴ μάλιστα καμπή τοῦ ἑ- νωτικοῦ ἀγώνα τοῦ Κυπριακοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὁ λαὸς μιὰ ἑξή- γηση δίδει, ὅτι ἡ στάση τοῦ Γα- λατόπουλου εἶναι στάση δΙΑ- ΣΠΑΣΤΙΚΗ, ΑΝΘΕΝΩΤΙΚΗ κι’ ἂς φώνάζει ὁ Γαλατόπουλος στὶς ὁμιλίες του ὅτι οἱ Αγγλοι «ἦτο θάρδαροι» τὸν καιρὸ ποὺ ἐμεῖς ἀνατπτύσαμε πολιτισμὸ (γιατὶ ὁ Γαλατόπουλος κάνει τὸ ἴδιο ποὺ ἔκανε ἕνας µουκτάρης ὑπερεθνι- Κόφρονας τῆς «Λαόνας» ποὺ στὴν τελευταία ὁρκωμοσία τῶν µουκτά ρηδων εἶπε στὸ Διοικητὴ ὅτι θὰ ψηφίσει γιὰ τὴν ἝἜνωση ἀλλὰ αὐτὸ νὰ μὴ κακοφανεῖ στὴν κυ- θέρνηση γιατὶ πρέπει νὰ λέει καὶ στοὺς χὠριανούς του ὅτι εἷ- ναι καὶ «ἐθνικόφρονας» ἀπὸ τοὺς θέρους). Γιατὶ ἡ διάσπαση τοῦ λαοῦ δὲν ἐξυπηρετεῖ κανένα ἄλλο ἀπὸ τὸν ξένο κυρίαρχο, κι’ ὅποιος δι- ασπᾶ τὸ λαὸ ἐξυπηρετεῖ τὸν ξένο κυρίαρχο. ἝΑλλως τε τρανἡ ἀπόδειξη γιὰ τὴ διασπαστικἡ πολιτικὴ τοῦ Γα- λατόπουλου εἶναι καὶ .ὁ τελευταῖ- ος χορὸς τῆς ΕΠΕΝ (ὀργάνωση Γαλατόπουλου µέσα στὸ Κτῆμα) ποὺ ἔγινε τὴν Πρωτοχρονιὰ στὴν Ἑλληνικὴ Λέσχη ΠΑΦΟΣ (κέν- τρο τοῦ Γαλατόπουλου), στὴν ὁ- ποία προσεκλήθηκε καὶ πῆρς pé- ρος ὁ Αγγλος Βοηθὸς Διοικητὴς Πάφου καὶ ὁ Αγγλος ἀστυνόμος Πάφου. Ὁ ΛΑΟΣ, ὅμως, ὁ ΕΡΓΑΖΟ- ΜΕΝΟΣ ΛΑΟΣ, ποὺ εἶναι ἡ ἆ- «πόλυτη πλειοψηφία τοῦ Κυπρια- κοῦ Λαοῦ θλέπει καὶ κρίνει, Ὁ λαὸς δὲ μπορεῖ γιὰ πάντα νὰ ξεγελιέται͵ ξυπνᾶ. Ο λαός, ὅμως, πράγµατι θὰ κάµει τὸ καθῆκο εἴτε τὸ θέλουν εἴτε ὄχι οἱ διάφο- ροι Γαλατόπουλοι. 'Ο Κυπριακὸς Ἑλληνικὸς Λαὸς ΕΝΩΜΕΝΟΣ καὶ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟΣ στὶς 15 τοῦ Γενάρη θὰ θροτοφωνάξει στὰ πέρατα τῆς γῆς ΑΞΙΩ ΤΗΝ E- ΝΩΣΗ ΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Καὶ γιὰ τὸ Κυπριακὸ ἛἝλλη- νικὸ Λαὸ ἡ Ίδη τοῦ Γενάρη μὲ τὸ ἑνωτικὸ δημοψήφισμα δὲν εἷ- ναι τὸ πᾶν, ἀλλὰ εἶναι ἡ ἀρχὴ ἑνὸς νέου καὶ ἐντατικοῦ ἀγώνα γιὰ νὰ κερδίσει τὴν ἐθνική του λευτεριά. Ἐμεῖς δὲν αὐταπατό- µαστε κι οὔτε τρέφουµε τὸ λαὸ μὲ αὐταπάτες ὅτι τάχα μετὰ τὸ δημοψήφισμα «τὴν ἐπαύριο» θὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ ΕΝΩΣΗ τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. θΘὰ πραγματοποιηθεῖ μονάχα σὰν συ- νεχίσουµε πιὸ ἔντονα τὸν ἐθνικο- απελευθερωτικὀ µας ἀγώνα μὲ ἑνωμένες ΟΛΕΣ τὶς γνήσιες πα- τριωτικὲς δυνάµεις ποὺ ἀγωνίζον- ται πραγματικὰ γιὰ τὴν Ἔνωση. Ἡ ΛΕΦΤΕΡΙΑ δὲ χαρίζεται ἀλλὰ ΚΑΤΑΚΤΙΕΤΑΙ, ἔτσι λέει ἡ ἱστορία,γι᾽ αὐτὸ κι’ ὁ Κυπρια- κὸς Λαὸς δὲ θὰ περιμένει ἀπὸ κανένα νὰ τοῦ χαρίσει τὴ λευτε- ριά του ἀλλὰ θὰ τὴν κατακτήσει μὲ τοὺς διαρκεῖς ἀγῶνες του. Kripa 4.1.1950 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ Όὧρες αοεια καὶ δὲ ᾽ π-- ο του. wee US L ἄλογο αζωρζὲτ ve eva | 8 Ke . συµµορφὼ, :-ν Tkovtay me ο. ενώ ο ο μῶ προ Ἠγαύμε ia