Back

Κρίσεις και Σχόλια

enna Anneli Κρίσεις καὶ ὁ ΣΗΜΕΡΑ 8 τοῦ Μάρτη εἶναι ἡ διεθνὴς µέρα τῆς γυναίκας. Οἱ δη- µοκρατικὲς γυναῖκες σ᾿ ὅλο τὸν κό- πμο γιορτάζουν σήµερα μὲ συγκεν- ερώσεις, ὅπου ἐπιθεωροῦνται οἱ ὁρ- γανωμµένες δυνάμεις τους καὶ χα άσσονται τὰ προγράµµατα τῆς συ- Ίχισης τοῦ ἀγώνα ὑπὲρ τῆς εἰρή- 16 καὶ τῆς δημοκρατίας, ὑπὲρ τῆς ἑστοχύρωσης τῶν δημοκρατικῶν δι. {αιωµάτων τῆς γυναίκας. Φέτος τὸ Φικό µας γυναικεῖο κίνημα γιορτά τι τὴ σηµερινὴ ἐπέτειο μὲ καλὰ ὁρ σνωμένες συγκεντρώσεις καὶ µαδι- τὲς κινητοποιήσεις. Εἶναι ἡ πρώττ 2οράἀ ποὺ δίνεται αὐτὸς ὁ πλατὺε Ἰαραχτήρας τῆς 8 τοῦ Μάρτη, κι «ὐτὸ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς πὼς τὲ υπριακὸ γυναικεῖο Κίνημα ἀναπτύ θηκε ἐξαιρετικὰ ᾖτὸν τελευταῖς ταιρὸ μὲ τὴν ἵδρυση καὶ σταθερο οἴηση τῶν ὀργανώσεων τῶν δηµς ρατικῶν µας γυναικῶν. ᾿Ο κυπριακὸς λαὸς ἔχει καθῆκε ἁ σταθεῖ δίπλα στὴν ἀγωνιζόμενι ᾿οναίκα τῆς Κύπρου, νὰ τὴ ὀοηθή Ἔι μὲ τὴν ἀλληλεγγύη Tou Kai ve ἣν ἐνθαρρύνει στὸ προοδευτικὸ κί ημα της, 'Η λαϊκή µας παράταξη οὗ ἀπὸ τοὺς κόλπους της ογῆκ” ὁ κίνημα τῶν προοδευτικῶν δηµς- ῥατικῶν γυναικῶν µας, πρέπει µ ἣν πεί της νὰ καθοδηγήσει τὶ: υναικεῖες ὀργανώσεις στὸν ἀἁγώνι dug γιὰ τὰ δικαιώµατα τῆς Κυπρί γυναίκας, γιὰ τὴν εἰρήνη τὴ δη οκρατία τὴ λευτεριά. «ΑΝ θέλετε σπίτια μὲ φθηνὸν ἐ. αΐκιον, πηγαίνετε εἰς τὴν Μόσχα ἁ σᾶς κτίοῃ ὁ Στάλιν»! Αὐτά εἰ 5 ἕνας κερυνιώτης μ-γαλοϊδιοκτί ης σὲ κάποιο γιατρὸ Job συζητοῦ Σε μὲ τὸ δήμαρχο Κερύνειας τὸ ζγ -ημα τοῦ ἐνοικιαστασίου. Όπως εἶ αι γνωστό, καὶ τὸ ξαναγράψαµε & δημοτικὸ συμβούλιο τῆς Κερύ ειας ἀποφάσισε νά ὑποστηρίξει τὴ τυξερνητικἡ εἰσήγηση γιὰ τὴν κο ιάργηση τοῦ ἐγοικιοστασίου. Tovt “sue σὲ προηγούμενο σηµείωμέ (ας πῶς ἡ ἀπόφαση αὐτὴ τῆς δηµ: τικῆης ἀρχῆς Κερύνειας θὰ έξυπηρε εῆσει µόνο τὰ συμφέροντα τῶν με ταλοϊδιοκτητῶν, μερικαὶ ἀπὸ τοὺς Σποίΐους εἶναι kot µέλη τοῦ δηµε- πκοῦ συµδουλίου. Καὶ τονίσαµε ἑ. τίσης πὼς ἡ κατάργηση τοῦ ἐνοικι- στασίου σήμερα θάτανε σοδαρὲ Ἱλῆγμα ἑνάντια στοὺς ῥἐνοικιαστὲς λιοπαλαιστὲς παὺ θάᾶμεναν ὁλότελς Χνυπεράσπιστοι στὰ νύχια τῆς ἐκ. ετάλλευσης τοῦ ἰδιοκτήτη,. Καὶ οιὲς εἶναι οἱ διαθέσεις τῶν µεγα- λοϊδιοκτητῶν μᾶς τὸ εἶπε ὁ κερι πώτης, «᾿Αν θέλετε σπίτια μὲ φθη. ov ἑνοίκιον, πηγαίνετε εἰς τὴν Λό- Σαν νὰ σᾶς κτί. ὁ Στάλιν»! *H υθέρνηση ἔχει ὑποχρέωση ἔναντ' αὉ κυπριακοῦ λαοῦ νὰ προστατεύσει ἃ ζωτικὰ συμφέροντα τῶν φτωχῶν νοικιαστῶν καὶ ve ph ἐπιτρέψε: τοὺς μεγαλοϊδιοκτῆτες νὰ ἐφαρμό- ουν τὰ ἐκμεταλλευτικὰ σχέδιά τους, οι slonyfaets nou kvtimpoow- πεύουν τὰ λαϊκὰ αἰσθήματα προέρ- χονται ἀπὸ τὰ λαϊκά δηµοτικὰ µας πυμθβούλια, Αὐτὰ πρέπει ν’ ἀκούσει ἡ κυδέρνηση κι’ ὄχι τὰ συμβούλια ποὺ ἀποτελοῦνται ἀπὰ μεγαλοῖδιο- χτῆτες. Φ TO «αἰκονομικὸ» δαιμόνιο τοῦ πεφολαιοκρατικοῦ ἐντύπου «Ἔθνος Ατὸ», ἔδειξε χτὲς ὅλη του τὴν ἁρ- µοδιότητα!| -α... διὰ pide ταχυ- δακτυλουργίας ὁ Στάλιν ὕψωσε ο τιμὴν τοῦ ρουόλίου» -- γράφει τὲ ὀργανο τῆς ὀλιγαρχίας τοῦ πλού- του, ἀλλὰ αδὲν πρόκειται περὶ ὁ- ψώσεως τοῦ ρουθλίου, ἀλλὰ περὶ εὐσχήμου ληστείας εἰς δάρος χωώ- ρῶν, αἱ ὁποῖαι εἶναι ὑποτελεῖς ᾱ- ποικίαι τοῦ αρεμλίνου»! Τὸ γεγονὸς λοιπόν, ὅτι οἱ τιμὲς τῶν τροφίμων kal Gov διομηχανικῶν εἰδῶν ἐ- 1θῃκαν στὴ «-οδιετικὴ “Evwor ἀπὸ 10556--5056, πράµα ποὺ αὔξησε τὰ εἰσοδήματα τοῦ λαοῦ κατὰ 110 δισεκ. όλια -- δηλαδὴ 10 δισε- κατομμύρια λίρες τὸ χρόνα, αὐτὸ εἶναι... ληστεία γιὰ τὸ «Ἔθνος Ατδ». Όταν μὲ τὴν ἐλάττωση τῶν πιµων καὶ μὲ τὴν ἀνατίμηση τος ρουθλίου τὸ εἰσόδημα κάθε πολίτη ot) Zo’. Ένωση αὐξήθηχε κατά 50 λίρες τὸ Κρόνο, αὐτὸ εἴναι,,, λη- στεία γιὰ τὸ «Ἔθνος Λτὸ». Όταν εἶναι ἡ τρίτη φορά, μεταπολεμικά, ποὺ ἐλαττώνοντοι οἱ τιμὲς τῶν τρο: Φίμων στὴ Σοδιετικὴ Ένωση κι’ ταν ἀπ᾿ αὐτὲς εἰς ἑλατιώσεις κά- θε φαρὰ διπλασιαζόταν σχεδὸν ἡ ἆ- γοραστικὴ δύναμη τῶν ἡμερομισθί- ὧν στὴ Σο6. “Ενωση, αὐτὸ εἶναι... ληστεία γιὰ τὸ «ἜἛθνος ΛΑτδ», Κι’ ὅμως ὅλες οἱ ἄλλες κεφαλαιοκρα- τικὲς χῶρες, ἐκτὸς τῆς ᾽Αμερικῆς ὑποτίμησαν τὰ νομίσματά τους τὸν περ. Σεπτέµδρη κατὰ 30% ycopic ν᾿ αὐξήσουν τὰ εροκάµατα οὔτε κατὰ ἕνα λεφτό. Ποὺ σημαίνει πῶς τὸ διωτικὰ ἐπίπεδο τῶν ἐργατῶν ἕ- πεσε κατὰ 3θσο. Οἱ ἀναγνῶστες µας ποὺ διάδασαν τὸ Χτεσινὸ ἄρθρο τοῦ φ. Χ. Μούσῃ τὸ σχετικὸ μὲ τὸ ζήτημα αὐτὸ δὲ Ιποροῦν νὰ... πιστέψουν, πράγματι, ὅτι «πρόκειται περὶ... ληστχίας»ι Ὅπως τὸ λέει καὶ τὸ ὄργανο τῆς Anuyapxtag τοῦ πλούτου τὸ «Ἔθνος Λτδ»δ.,. - ΠΟΛΥ... συγκινητικὸ ἀλήθεια τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ µκεφαλαιοκρατικοῦ ἐντύπου, «Ἓθνος Λτδ», γιὰ τά σταυρόλεξα τῆς ἐφημερίδας µας. ᾽Αϕφοῦ ἔφαγε τά νυχια του γιὰ νὰ yoha eee Spee κάτι νὰ μᾶς χτυπήσει καὶ δὲν τὰ κατάφερε, κατέφυγε ac elvat καὶ στὀ... σταυρόλεξο. Κι’... άνα- κάλυψε τὸ κεφαλαιοκρατικὸ Evtuno, πὼς ἐνῶ ἡ ἐφημερίδα µας χρησι- οποιεῖ τὴ δημοτική, στὸ σταυρόλε- ἓό µας μπαίνουν καὶ λέξεις τῆς κα- θαρεύουσας καὶ τῆς ἀρχαίας. “Ava- φέρει τὶς λέξεις ὄνος, ὡόν, ἱέραξ, οανὶς κ.τ.λ. καὶ καταλήγει: «Σταυ- βόλεξον εἶναι ἡ σισυροκούΦεντον»: E peta νοµίζουμε πὼς τὸ «Ἔθγνος Λτὸρ καταπιάνεται μὲ αχαζοκούδεν- τον» ἢ «λακοκούθεντονν, Γιατὶ ἂν ρίξει κανεὶς μιὰ ματιὰ στὸ σταιυ- peneta του, ποὺ δημοσιεύεται ατὴν δια τὴ χτεσινὴ ἕἔκδοσή του, τότε θὰ... θαυμάσει πραγματικὰ τὴν... ὡραία γλῶσσα του ή αόμοιογε- νη» καὶ ... αάμιγῆ» γλῶσσα tov. A. x. δίπλα στὸ «τίθενται πρὸ τῆς συμφωνίας» θὰ ἐρῆτε τὸ αμιὰ τέτοια θρέθηκε τελευταίως σὲ μιὰ ὑπόνο- μο τῶν ᾿Αθηνῶν», Εἴπλα στὸ «διδλι- κὸν πρόσωώπον» θὰ ἐρῆτε τὸ «γλέν- τι», δίπλα στὸ «μονὰς χρόνου» θὰ ἐρῆτε τὸ «ἀπὸ τρίχες», «ὄχι ἔμιε- σα», δίπλα στὸ αΟΥΣ» θὰ δρεῖτε τὸ «καλὸ» κ.τ.λ. κ.τ.λ. Εἴναι λοιτὸν Χαζοκουθέντες ἢ δὲν εἶναι 9 «Ἡ Ελλάς.. διεξήγαγε ἀμερολή- πτους καὶ ἀδιαθλήτους ἐκλογάς. αἱ ὑποῖαι κινοῦν τὸν πογκόσµιον θαυ- πασμόν»! -- Γράφει ὁ κὺρ Δημο- στένης. Καὶ πράγματι, ἐκφράζοντας πὐτὸ τὸ «θαυμασμὸν ἡ συντηρητικὴ πολιτικὴ ἐπιθεώρηση «Σ πεκτέητορ» τόνιζε, οἱ ἐκλογὲς αὐτὲς Ἅκ«διε- Εάγονται ὑπὸ τὸ φάσμα τοῦ φόδου καὶ μὲ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον τόσον πρόσφατον, ὥστε νὰ μὴ ἐπιτρέπῃ διαυγῆ κρίσιν». Καὶ συνεχίζει. «Αἱ Φυλακαὶ εἶναι γεµάτµι, εἴς τὴν Μα- κρόνησον καὶ τὸ Τρίκερι ὑπάρνουν πάρα πολλοὶ ὕποπτοι χωρὶς τίποτε Σναντίον των ἐκτὸς ἴσως τῆς συγγε- εείας μετὰ συμπολεµήσαντος μετὰ τῶν ἀνταρτῶν, εἴτε κατηγοριῶν τρί- του προσώπου», Καὶ ὁ «᾿Εκόνο- πιστ» ἐκφράζει τὰ «θαυμασμός του «διὰ τὰς πλέον ἁδιαθλήτους ἐκλο- γὰς τῆς νεωτέρας Ελλάδος» καὶ γράφει: «Ηδη διὰ τὰς ἐκλογὰς τοῦ 1946 εἶχον ἐκδηλωθῇ Φόδοι, ὅ- τι πολλοὶ νεκροὶ θὰ ἑψήφιζαν, πο- λὺ δὲ μεγαλύτερος εἶναι ὁ ἀνάλογος Φόθος σήµεραν, ὅτε τὸ 1)10 τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας ἔχει ἐν τῷ πσταξὺ µετακινηθῃ καὶ πολλαὶ χιλι- ἄδες ἔχουν φονευθῇ Ά εὐρίσκονται εἰς τὰς φυλακάς». Καὶ παρακάτω τονίζει... «.. εἶναι ὅμως λίαν ἁμ. φίδολον ἐὰν ἐκλογαί. ποὺ λαμδξά- νουν χώραν εἰς στρατόπεδον συψκεν. τοὠώσεως, θὰ εἶναι ὄντως ἐλεύθεραι ἐκλογαίνρ. Γιὰ τὶς ἔνοπλες ὁμάδες ὁ «Εκόνομιστ» γράφει, ὅτι «αἱ συµ- πάθειαι των ἀποκλίνουν ὑπὲρ τῆς δεξιᾶς καὶ τῆς ἄκρας δεξιᾶς καὶ αἱ ὁποῖαι μᾶλλον δὲν θὰ δυνηθοῦν νὰ ἀντιαταβοῦν εἰς τὸν πειρασμὸν vad ἀποδείξουν μὲ ἀποστολικὲς... γρο- 9Φιὲς καὶ κλωτοιὲς τὴν... ὀρθότητα τῶν πολιτικῶν των πεποιβήσεων.» Αυτὲς εἶναι οἱ ἐκλογὲς τοῦ κὺρ An- µοστένη ποὺ ακινοῦν τὸν παγκόσµιον Βαυμασμόν», Κι αὐτὰ θέδαια ποὺ ἀναφέρονται δὲν εἶναι παρὰ ἡ σκιὰ τῆς σκιᾶς ἐκείνου ποὺ γίνεται στὴν Ελλάδα. Φ ΜΑ τὸ χαρίζουµε κι’ αὐτὸ στὸν kop Δημοστένη γιά νὰ θαυμάσει ᾱ- KOU περιασύτερο τὶς τελευταῖες ἐκλογές» «Ὁ Κώστας Καλογήρου, ἐκπρόσωπος τῆς Δημοκρατικῆς Πα- ῥάταξης στὸ Μῶλο Λοκρίδας, φτά- γοντας στὸ Μῶλο ἐνῶ μετέφερε ἐκ- λογικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τὴ Λαμία, ἐκλήθη ἀμέσως στὴν ἀστυνομία ἀπὸ τὸν ο νυπομοίραρχο διοικητὴ τοῦ σταθ- μοῦ γιὰ ἐξακρίόωώση τῆς ταυτότητάς του. [ὐόλις pede ὁ κ. ἀνθυπομοί- ῥραρχος τὴν Ιδιότητα τοῦ κ. Καλο- ynpou oc exnpoogoriol τῆς Δ. Πα- ῥάταξης, ἐπετέθη ἐναντίον του μὲ ὕδρεις καὶ τὸν ξυλοκόπησε ἄγρια την ἀρχὴ μ’ ἕνα ραῦδὶ ποὺ ἔσπα- σε στὴ ῥράΥη τοῦ Καλογήρου καὶ Εἔ- πειτα μὲ μιὰ καρέκλα, Ὁ κ. Καλο- γήρου ἀφέθη ἐλεύθερος σὲ κακὸ χά. AL ἀφοῦ ὑποσχέθηκε στὸ θαυμάσια αὐτὸ ὄργανα τῆς τάξεως (!) πὼς δὲν θά ἀναφέρει τίποτε. {«Méyn» — 2)3)1950) Φ ΠΑΡΤΕ xu’ αὐτὸ κὺρ Δημοστέ. yn: «And ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἔρχον. ταί πληροφορίες γιὰ τὴν τροµοκρα- πικὴ δράση ἀξιωματικῶν τοῦ στρα- τοῦ, τῶν σωμάτων ἀσφαλείας καὶ τῶν περιξοήτων ἐκείνων ΜΕΑ. Μα. Κάριος ὁ κ. Θεοτόκης δὲν ξαΐρει τί- ποτε. Εὐτυχῆς καὶ ἤσυχος, ὅσο καὶ ὁ κ. Μανιδάκης, ἐξέδωσε καὶ αὐτὸς τὶς ἐγκύκλιες του. Καὶ τὴν τὴρησή ταυς τὴν αφήνει στὴν καλὴ διάθε- ση τῶν ὀργάνων τῆς., τάξεως, συνοδευόµενες πότε--πότε ἀπὸ µερι- κὲς ἀπειλές, ποὺ κανεὶς δὲν πι. στεύει. Καὶ δὲν πραγματοποιοῦνται ποτέ. Τρεῖς µέρες πρὶν τἰς ἐκλογές, εἶναι μάταιο πιὰ νἁ ζητήσουμε τὴ) δηµιουργία ὁποιωνδήποτε προύποθέ- στων γιὰ τὴν σχετική ἔστω ἐἔλευθε- οία τῶν ἐκλογῶν.ι» (αΜάχη» 2) 3) τν»0). Καὶ ὅμως θὰ ξαίΐρει δέθαια ὁ κὺρ Δημοστένης ἡ «Δημοκρατικὴ Παράταξην δὲ µπόρεσε νὰ ἐκθέσει ὑποψήφιους σὲ ὁλόκληρες περιοχὲς τῆς ὑπαίθρου, ὅπου ὁασιλεύει ἡ τρομοκρατία τοῦ μοναρχοφασισμοῦ. Πράγματι, λοιπόν, «Ἠ Ελλὰς ζιεξήγαγε ἁμερολήπτους καὶ ἁδια. Φλήτους ἐκλονάς. αἱ ὁποῖαι κινοῦν τὸν παγκόσµιον θαυμασμόνν!τ!