Back

Κρίσεις και Σχίλια

Κρίσεις καὶ Σχόλια TO AANEIO Σδῶ δίων γιὰ κάλεσαν καὶ τρία χρόνια εἶχε ἀρχίσει ἡ σύνταξη τῶν σχε» ἕνα «γενικὸ σύστημα ἠλεκτρισμοῦ», ὅπως τὸ ἄπο- οἱ Ἰμπεριαλιστές. Ἐπίσημα στὸ λαὸ τίποτα δὲν εἷ- παν. Στὰ χρυφὰ ἡ ἐπιτροπὴ δούλευε καὶ ἡ ὅλη ὁράση, τὸν τελευταῖο καιρὸ εἶχε ἐξαιρετικὰ ἐπιταχυνί εἴ, Ἡ ἐντύπωσπ ποὺ ἔμενε στὸ λαὸ ἦταν ὅτι ὁπωσδήποτε τὰ σχέδια ἁποτε- λοῦν µέρος τῶν ὅλων πολεμιχῶν προπαρασκευῶν γαὶ ὅτι αὐτὰ δὲν πρόκειται νὰ ἔχουν Ἁαμμιὰ σχέση μὲ τὸν AU Tpiand προὔπολογισμό. Χθές, ὅμως, ξέσπασε ἡ δέμόα othv ἐπίσπμη ἐφημερίδα. Ἕνας νόμος ἔχει δημοσιευθεῖ, ποὺ di- δει τὸ ἀπόλυτὸ διχχίωµα στὸν κυδερνήτη, Ἡ τοὺς πράχτο- ρὲς του. νὰ ροῦν, ναὶ νὰ συνάψουν ἕνα δάνειο £2.500.000 γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς ἑχτέλεσης τῶν σχεδίων, ποὺ τὸ χεφά- λαιο καὶ οἱ τόκοι του θὰ πληρωθοῦν ἀπὸ τὶς γενικὲς προ- σόδους καὶ τὰ φιεφάλαια τῆς νήσου. | . . Δίασμαρτυρόμαστε καὶ θροντοφωνάδουμε ἐκ μέρους τοῦ συνόλου τοῦ πυπριαχεῦ λαςῦ. Δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα οἱ ἱμπεριαλιστὲς νὰ συνάψουν αὐτὸ τὸ τεράστιο καὶ τρόµα- χτικὸ δάνειο, ποὺ ξεπερνᾶ τὰ χρέη τοῦ πριμαϊκοῦ δανείου. Cite ano να Εύπριο ἐργαζόμενο δὲν ἔχουν τὴν ἐδουσιο» δότητη νὰ ουνάψευν δάνειο, πεὺ δὰ θαραΐνει κατὰ πεφαλῆ ὄχι λιγώτερο ἀπὸ τὶς Ἰ--δ λίρες. Δὲν ὑπάρχει καμιὰ λαϊκὴ ἔγχριση γιὰ ἕνα τέτιο δάνειο, Καὶ ἐφ᾽ ὅσο ἔγκριση δὲν ὃ- πάρχει χανεὶς οὔτε χυβερν’ ς, εὔτε αὐτοχράτορας δὲ δὰ ἔπρεπε νὰ θεσπίσει νόµο, ποὺ νὰ τὸ ἐπιδάλλει. Εἶναι ἕνα οτραγγαλιστικὸ πι’ ἀπαράδεκτο δάνειο. Ὁ πυπριακὸς λαὸς ύσσωμος τὸ καταγγέλλει, γι᾿ αὐτὸ κι’ ὁ νόμος πρέπει ἁμέ- σως νὰ κκταργηδεῖ ἀπὸ τὴν πρώτη µέρα τῆς γἐννησής του Οὔτε δεχάρα δὲν εἶναι διατεθειμένος νὰ πληρώσει & xv πριαχκᾶς λκὲς γιὰ δάνεια, ποὺ πραγματοποιοῦν οἱ ἵμπερια λιατές. ᾿Απὸ τὰ τώρα φωνάζουμε, μ’ ὅλη τὴ ὀύναμη το ορολογουµένευ λκοῦ. Σταμκτᾶτε. . coesber δάνειο, γιὰ τὸ ὁποῖφ δὲ ζητήθηκε ἡ γνώµη ουνάφετε ἕνα δό y πεῦ λαοῦ, ποὺ δὰ πληρώσει. ΜΗ προχωρήσετε νὲ ὁ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Ο στρατηγὸς Μεύκοσµος Γρηγο- ριάδης δουλευτῆς τοῦ κόμματος τῶν ἀριστερῶν Φιλελευθέρων, μιλών- πας στὴ Βουλὴ ζήτησε ἀπὸ τὴν κυ- Εέρνηση νὰ ἐνεργήσει ὥστε ν᾿ χίσουν ἀμέσως διαπραγματεύσεις ιά τὴν ἔνωση τῆς Κύπρου, τῆς Β. Ἠπείρου καὶ Ὅς Ἂν. Ῥωμιλίας μὲ τὴν Ἑλλάδα, στρατηγὸς Γρηγο- Ριάδης ζήτησε ἐπίαῆς παροχὴ yen κῆς ἀμνήστίας καὶ πλήρη, κατάργη: on τῆς Μακρονήσου. Αξίζει νὰ ση- μειωθεῖ ὅτι ὁ στρατηγὸς Γρηγορί- ἄδης Ἆταν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς ἐθνικῆς ἀντίστασης, πρδεδρος ταῦ ἀρχηγείου τοῦ ΕΛΑΣ καὶ πρό- εδρος τῆς Λαϊκῆς 'Εθνοσυνέλευσης, ποὺ ἵδρυσε τὴν ΠΕΕΑ. Ὁ στρατη- ὃς Γρηγοριάδης ὅπως καὶ Χιλιά- ἕες ἄλλοι ἐθνικοι ἀγωνιστὲς ρίχτη- κε στὰ ξερονῄσια τῆς εξορίας τοῦ μοναρχοφασισμοῦ καὶ δοκίμασε χι’ αὐτὸς τὴν «ἐθνικὴ ἀναμόρφώση» ποὺ ἐφαρμόζουν οἱ δήµιοι τοῦ ἑλληνι- Xo λαοῦ στὰ ἀγγλοαμερικάνικα Ἠταχάου τῆς Ελλάδας. ο, «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»: Ο] τελευταῖες ἀποκαλύψεις µας γιὰ τὰ χάλια καὶ τὰ µαλιατραθή: Ύματα τής «ἐθνικοφροσύνης», γιό τὸ «διακοσμητικὸν τύπον» πού λέγεται «ἐθναρχικὸν συµθούλιον», γιὰ τοὺς «ἀναρμόδιους κύκλους», ποὺ µαγεῖ- ρεύοὺν τὶς ἐθναρχικὲς ἀποφάσεις, γιά τὰ ἄφωνα άρια καὶ τοὺς Ἰέσμεν, ποὺ λέγονται εἰθναρχοσόµ- ιο, ὅλες αὐτὲς οἱ ἀποκαλύψεις ποὺ στηρίζονται πάνω σὲ τσιµεντω- ένες ἀπάλευτες ἀποδείξεις, προκά- Άεσαν τὴν ὀρὴ τοῦ ἐθναρχόσύμθου: λου Δημοστένη -- τρίτου σχέλους τῆς.. Ἁγίας Τριάδας, ποὺ τ' ἄλλα δυό της εἶναι Άγιος Πολύκαρπος καὶ ὁ «Όσιος snes ο ο Ανα ὅμως by οστένης ν’ ἀπαντήσει στὶς ἀποκαλόψεις µας καὶ νὰ πβοσπαθή, εσει νὰ τὶς ἀναιρέσι, ξέσπασε σὲ ἐρισιὲς ἐνάντια στὴν παράταξη µας. Χαραχτηριοτικὸ κι’ αὐτὸ τῆς ἁλή- θείας 1ῶν ἀποκαλύψεων µας. Γιατὶ εἶναι ἀξίωμα πὼς κεῖνος ποὺ δὲ µπι ρεῖ νὰ τὰ θγάλει πέρα σὲ μιὰ συζ Hyon ἀρχίζει νὰ θρίζει τὸν ἀντίτα- του. Θέλετε νὰ δεῖτε τὰ ασοφὰ» éni- χειρήµατα τοῦ κὺρ Δημοστένη στὶς συγκεκριμένες ἀποκαλύψεις μαι ᾿Ιδοὺς Εἵμαστε - λέει - «ol ἄν- θρωποι, οἱ ὁποῖοι πατρίδα των ἕ- χουν τὴν Ῥωσίαν». Εἴμαστε «ο: σχοδιτικὴ παραφυάς», Εἴμαστε «ἐ- Ῥυθράόχρωµοι δούρειοι». Εἵμαστε «Ἑλαυοκίνητοι», ποὺ φανταζόµαστε ὅτι κάτι θὰ µπορέσουµε νὰ κερδί- σουµε κὲκ τῆς ἀσυστόλου διαξολῆς καὶ ψευδολογίας»,. ᾿Εξασκοῦμε «ά. αυστόλως ἀντεθνικὴν πολιτικήν», Εἷ- µαστε αδείλαιοις κ.τ.λ. TAL! Ἐϊδετε πῶς «ἀπαντᾶ» ὁ σοδαρὸς κ. Δημοστένης ὅταν χάνει τὴν ψυ- χραιμία του TO TPIO ΤΡΕΙΣ φυλλάδες τοῦ. «θνικό- φρονοςς πύπου, ποὺ διευθύνονται ᾱ- ἃ τρία διαμάντια pis Χυπριακῆς ημοσιο' ας -- Ιοστένην τὸν Reo RTM rou Throxseih καὶ ΚΑΝ τὸν ᾽Αποπειριωπῆς -- (ὁ Gz ὃς νὰ μᾶς τοὺς χαρίνει) «ἐγεπλή- σβησαν Ἱερᾶς ἀγανακτήσεως», τὶ ὁ δήµαρχος ᾽Αμμοχώστου, Ἑάμαντος κατάγγειλε στὸ Δ τὴ τῆς Παιδείας τὶς διχτατορικὲς ἐνέργειες τῶν καθηγητῶν τοῦ γυ. µνασίου Βαρωσίων. καὶ τῆς αχολί is Εφορείας. Ποῦ Εανακούστηκε-- λένε -- νὰ ζητοῦμε τὴν ἐπέμδαση τῆς ξένης κυθέρνησης στὴν Παιδεία µας Φαίνεται πὼς ο.. διαµαντένιοι αὖ- ποὶ κοντυλοφόροι τῆς δεξιᾶς παίρ- νουν τὸν χυπρισκὸ λαὸ γιὰ απράσι- νο χαδιάρι». Οἱ ἄνθρωποι ποὺ δέ: χονται καὶ ἐπιδιώκουν νὰ διορίζον- ται ἀπὸ τὴν ξένη κυδέρνηση σᾶν ἕ- μοι γιὰ νὰ διευθύνουν τὰ σχολεῖα καὶ θεωροῦν μάλιστα αἐθνικὴ» τι- μὴ αὐτοὺς τοὺς διορισμούς. ἔρχον- ται νὰ χαβαχτηρίσουν σὰν ἀντεθνικὴ τὴν καταγγελία τῶν αὐθαιρεσιῶν τους στὸ ἀφεντικὸ ποὺ τοὺς διορί- feu oe νιώθουν ἄραγε τὸ γελοῖο τῆς εσης αὐτῆς ΣΟΦΙΣΤΕΙΕΣ ΤΟ κεφαλαιοκρατικὺ ἔντυπο «”E- θνος Λτδν ἔχει, ὅπως εἶναι γνωστό, ὑπεύθυνό του τὸν κ. Θ. Δέρδη, τὸν ἄνθρωπο, Βηλαδή, ποὺ ὁλάόκληρη ἡ πολιτική του ζωὴ στηρίζεται πάνω στοὺς κυδερνητικοὺς διορἰσµούς, τὸν ἄγθρωπο ποὺ παρασημοφορήθηκε καὶ πῆρε τὸν τίτλο τοῦ ἀξιωματικοῦ τῆς ἐρεττανικῆς αὐτοκρατορίας γιὰ τὶς πολίτιµες ὑπηρεαίες ποὺ πρόσφερε στὴν ξένη κυδέρνηση ἀπὸ τὶς θέσεις ὅπου αὐτῃ τὸ διορίζει, Καὶ σήμερα ἀχόμα ὁ κ. Δέρδης εἶναι διορισµέ- vos dnd τὴν ξένη Κκυθέρνηση πρόε- δρος τῆς σχολικῆς ἐφορείας. Καὶ ὅμως ἡ ἐφημερίδα του ἔχει τὸ θρά- σος νὰ κατηγορήσει τὸ δήμαρχο Αμμοχώστου γιατὶ ζήτησε τὴν κυ- θερνητικὴ ἐπέμδαση στὶς αὖθαιρε- σίες τῶν ὀργάνων της εκαθ' by χβόνον ὁλόκληρος ὁ “Ἑλληνικὸς λα- ὃς τῆς Νήσου µας διαμαρτύρεται κατὰ τῶν χυδερνητικῶν ἐπεμδάσε- ὧν εἰς πὴν ἐθνικήν µας ἐκπαίδευ- σιν»! ᾿Η ἀλήθεια, ὅμως, δὲ αυσκο- τίζεται μὲ τέτιες σοφιστεῖες. Δὲν εἴ- μαστε ἐμεῖς, οἱ κομμουνιστές, mod ἀναγνωρίζουμε τὰ δικαίωµα στὴν δένη κυδέρνηση νὰ ἐπεμβαίνει στὴν Ἠπιδεία µας α΄ οὔτε ζητοῦµε τὴν ἐπέμδασή της. Αὐτὸ τὸ δικαίωµα τῆς ἐπέμδασης τὸ ἀναγωνρίζει ΕΜ- ΠΡ ΑΧΤΑ ἡ «ἐβνικοφροσύνη», ποὺ δέ- Χεται τοὺς κυδερνητικοὺς διαρισιοὺς ατὴ θέση τῶν ἐβόρων τᾶν σχολείων. ᾿Εμεῖς καταγγέλλουµε ἁπλῶς στὴν κυδέρνηση τὶς αὐθαιρεσίες τῶν διο- ρισµένων ὀργάνων της, καὶ ζητοῦ- κοὶ σαφής», : µε δικαιωματικὰ ἀπ᾿ αὐτὴ νὰ Φάλει στὴ θέση τους αὐτὰ τά ὄργανά της. Έτσι εἶναι, ὢ ἀφελὲς ἔνιυποί ΦΩΣΤΗΡΕΣ H ΓΛΑΥΞ, ποὺ ὅπως εἶναι γνωστὸ μετακόμισε σὲ καινούργια φωληά, ολίασε χτὲς τὸ διάδηµα τοῦ δη: µάρχου ᾽Αμμοχώστου γιὰ τὶς αὖθαι- ρεσίες τοῦ καθηγητικοῦ συλλόγου καὶ τῆς διορισµένης σχολικῆς Ἓ- φορείας͵ καὶ πρόσθεσε αὐτὰ τὰ πο- λὺ χαριτωµέναι «Τί κρῖμα παὺ ἔ- ασε τόσον µεγάλον ἐκπαιδευτικὸν Φωστῆρα, ὡς τὸν κ, ‘Adu ᾿Αδά- µαντος, τὸ Γυμνάσιον Βαρωσίων!κ Atv πρόκειται νὰ ὑπερασπίσουμε αἰς ἐκπαιδευτικὲς ἱκανότητες τοῦ φ. Ἰαδάμαντου, Πάντως Ἡ ἀλήθεια εἲ- γαι, πῶς τὸ γυμνάσιο τοῦ Bapa- σιοῦ, χάνοντας τὶς ὑπηρεσίες τοῦ «ἐκπαιδευτικοῦ. φωστῆρα» ᾿Αδά- µαντου, ζημιώθηχε περιασύτερο ᾱ- πὀ τὸ νομικὸ σῶμα τῆς Κύπρου, [' ποὺ ἔχασε τὶς ὑπηρεσίες τοῦ νομικοῦ ωστῆρα ΒΙΜ, τοῦ ἐπιλεγομέναυ oe | TO ANAKOINQOEN TOY TMHMATOX ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τὸ Τμῆμα τοῦ ᾿Ελεγκτῃ τῶν Με. ταφορῶν, μέσον τοῦ Γραφείου τῶν Δημοσίων Πληροφοριῶν, κάτω ἀπὸ τὴν πίεση τῶν πραγμάτων καὶ τοῦ μεγάλου δίκπου τῶν Ιδιοκτητῶν αὖ- ποκινήτων, πρόβαλε Χθὲς μ΄ ἕνα µακροσκελέστατο ἀνακοινωθέν. Όμως, τὸ ἀνακοινωθὲν εἶναι τέ- τιο, ποὺ τὸ λαὸ δὲ μπαρεῖ νὰ τὸν Ἱκανοποιῆσει, Εἶναι τὸ πιὸ ἀντιφα- τικὸ καὶ παραπλανητικὸ ἀνακοινω- ἐν ποὺ ἔχει ποτὲς ἐκδοθεῖ ἀπὸ κυ- Δερνητικὸ τμημα. Λέει ἀλήθειες, μᾶ ἀμέσως συσκοτίζει τὰ πράγματα, κι᾿ ἀφίνει πόρτες καὶ παράθυρα γιὰ τὴν προάσπιση τῆς μιᾶς καὶ μεγάλης ἑταιρείας ποὺ ἀπορροφᾷ τοὺς ἅλ- λους, τοὺς μικρούς, ᾿Απὸ mit ὑ- πογραμμίζει ὅτι κτὸ Τμῆμα Me. ταφορῶν ἐπιδοκιμάζει ην Ίδρυση συνδέσμων καὶ ἑταιρειῶν τῶν ἴδιο- χτητῶν», ὅτι κυθέρνησις δὲν ἐπι- θυμεῖ τήν κατάργησιν τοῦ συναγω- νισμοῦ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη, κατὰ πρόπο παράδοξο, τέλος τοῦ ἆ- νακοινωθέντος (5ῶ εἶναι ποὺ ἀνοί- Ύουν οἱ πόρτες γιὰ νὰ ὑποστηρι- χτοῦν τὰ μονοπφλια πο ΚΕΜ) άνα- Φέρει τὰ πιό κάτω: «Τὸ γεγονὸς ὅ- πι μιὰ “Εταιρεία ἀπερρύφησεν τοὺς guvayomore της Beoretee ang ι πασότης καὶ φύσις τῆς αυγ- Κοινωνίας, te ore, Gore Bey ἠδύνατο ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ συν- τηρῃ ἀριθμὸν συναγωνιζοµένων ἵ- διοκτητῶν αὐτοκινήτων». Καὶ ἁμέ- σως συμπληρώνει, «Η πολιτικὴ ἐν σχέσει μὲ τὴν ἔκδοσιν ὁδειῶν έπι- βατικῶν αὐτοκινήτων, Κλθο- ΡΙΖΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ἁπλὴ εἶναι. Elvan καταφάνερο πῶς ὅλα τὰ πιὸ πάνω μόνο «ἀπλῃ καὶ σαφῇ» σοφι- στείαν ἀποτελοῦν. Μέσα στὸ Τμήμα τῶν Μεταφορῶν δὲν εἶναι ὅλα καθα- ῥά. Κάτι τὸ σάπιο, τὸ στραδὸ ὑ. πάρχει, ᾿Απ΄ τὶς στῆλες τοῦ «Ν. Δη- genpery ἐπανειλημμένα ἔγιγε ὑπό. ειξη γι’ τὴ στραξ] καὶ σάπια Κατάσταση. Ἐπανειλημμένα καλέ. σαμε γιὰ νὰ δοθεῖ στὸ λαὸ μιὰ κα. θαρὴ καὶ ἴσια ἀπάντηση. ᾿Ανιὶ αὐ- τή, δόθηκε χτὲς --- ὕστερα ἀπὸ τρεῖς ὁλάκαιρους μῆνες- ἡ πιό πάνω σοφι- στεία Τὰ δίκηο τῶν διοπαλαιστῶν Βεωρήτικὰ ἀναγνωρίστηκε, μά οἱ πόρτες γιὰ νὰ πάρουν τὶς ἄδειες τοὺς παραμένουν ἀκόμη κλειστές, ἑνῶ οἱ πόρτες γιὰ τὴν εµίαν ἐται. Ρείαν ποὺ ἐξυπηρετεϊ τοὺς κύριους δρόμους» ἀνοίγουν ἀκόμη περισσό- τερο, γιὰ τὰ μονοπώλια της, Οπωσδήποτε οἱ Φιοπαλιστὲς Ιδιο- χτῆτες, μὲ ὁλόκληρο τὸ λαὸ στὸ 4λευρό τους δὲν πρόκειται γὰ έφησν. |ᾖἠ χάσουν ἂν δὲ δικαιωθοῦν. Σὲ καμιὰ περίπτωση καὶ σὲ καμιὰ ἑταιρεία δὲ θὰ ἐπιτῥέψουν μονοπρλιακὲς κα: ταστάσεις, Ὁ συναγωνισμὸς παντοῦ {ὄχι µόγο στοὺς ἀγροτικοὺς δµό- µους µά, καὶ πρὸ παντός, στοὺς κύ- βίους δρόμους) πρέπει νὰ γίνει σε. ξαστός, ἐφ' ὅσον καὶ «h Κκωθέρνη- ση δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν κατάργηση του», Οἱ σαφιατεῖες στὴν πάντα, καὶ οἱ ὑπεύθυναι τοῦ Τµήµατος ἂς γνωρίζουν ὅτι µήτε οἱ διοπαλαιστὲς Ιδιοχτῆτες, µήτε ὁ λαὸς δὲ θἀ ἐπι-] β. τρέψουν στὴν ἀδικία νὰ θιαμθεύσει. Σήμερα συγκεντρώνουν ἑκατοντά- δες κι᾿ ἑκατοντάδες ὑπογραφές, Καὶ δὲν πρόκειται νὰ περιοριστοῦν µόνο αν αὐτές. θὰ προχωρήσουν άσφα. ὣς καὶ σὲ παραπέρα να κάτω ἀπὸ τὸ πιὸ λογικὸ καὶ δίκαιο σύν- onus: Ελεύθερα καὶ παντοῦ, σ᾿ ὅλους τοὺς δρόμους νὰ κυκλοφοροῦν ὅλα τὰ ἀδειοῦχα αὐτοκίνητα, Χωρὶς κα. γένα περιόρισμό, γιατὶ κάθε περιορι- σμὸς καὶ ἀντιλαϊκὸς καὶ ἀνήθικος εἶναι, μιὰ καὶ ἡ ὅλη ἐθνική µας οἵ- xovouta δὲν εἶναι ὀργανωμένη, μὴ οἰκονομία, Τὸ || κεφαλαιοκρατική, Ίμῆμα τῶν Μεταφορῶν σὰν ἕνα πα. ρασιτικὸ καὶ ἐντελῶς ἄχρηστο τμῆ. Ία, ποὺ Εζῆσε τὴν ἐποχή του νὰ καὶ Ἰαῤγηθει καὶ ἕνας Aste Ἔλεγχος μενεργηθεῖ γι ι σήμξι δράση του. Σ’ αὐτὸ τὸν. ἀνάνα νι. δίοχτῆτες ἀὐτοχινήτων καὶ λαὸς θρί. σκόνται ἐγωμένοι,