Back

Πάρκο πουλιών στην Πέγεια

ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ Πάρκο πουλιών στην Πέγεια ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ το οποίο αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του την Άνοιξη θα εμπλουτίσει πραγματικά τα τουριστικά αξιοθέατα στην επαρχία της Πάφου. Το έργο θα στοιχίσει συνολικά 4 εκατοµ- μύρια λίρες και οι ιδιοκτήτες του Φιλο- δοξούν να το καταστήσουν εκδροµικό χώρο για ντόπιους και ξένους επισκέ- πτες. Το ΡΑΕΟΣ ΒΙΒΡ ΡΑΕΚ αποτελεί ένα πρωτοποριακό έργο για την Κύ- προ και συγκαταλέγεται ανάµεσα στα τρία καλύτερα πάρκα της Ευρώπης όσον αφορά την κατασκευή, τη λει- τουργία και την ποικιλία του ζωικού πληθυσμού που θα φιλοξενεί. Είναι κτισμένο σε ένα ιδιόκτητο χώρο 100.000 τετραγωνικών µέτρων στις Έ να πρωτότυπο πάρκο πουλιών, παρυφές του Ακάµα κοντά στις θα- λασσινές σπηλιές στην Πέγεια, στην κορυφή ενός λόφου που δεν υπόσχε- ται µόνο πανοραμική θέᾳ προς τη θά- λασσα αλλά γαλήνη και ηρεμία σε ένα καταπράσινο περιβάλλον. Το πάρκο. θα είναι κατάμεστο από ντόπια και τροπική βλάστηση και σε συνδυασμό µε τους καταρράκτες και τις λίμνες µε νησάκια και ψάρια που το εµπλουτί- ζουν κάνουν το τοπίο μαγευτικό και ιδανικό τόσο για τα ζώα και τα που- λιά που θα φιλοξενούνται όσο και για τους επισκέπτες. 0 επισκέπτης θᾳ µπο- ρεί να απολαύσει πανέμορφα εξωτι- κά πτηνά κάθε µεγέθους όπως παπα- γάλους, φλαμίγκο, αετούς, στρούθο- καµήλους και πολλά άλλα είδη. Επί- σης θα µπορεί να δει τη συλλογή απο εγχώρια και τροπικά ερπετά καθώς ταν η Ιδιωτική᾽ πρωτοβουλία έχει γνώση, φαντασία, κέφι και μεράκι καιτις μεγαλύτερες χελώνες στον κό- σµο που φτάνουν σε βάρος τα 150 κι- λά. Θα φιλοξενούνται επίσης αγρινά, ελάφια και αντιλόπες, Στο πιο ψηλό σηµείο του πάρκου θα υπάρχει παρα- τηρητήριο εφοδιασμένο µε τελευταί- ου τύπου κιάλια και τηλεσκόπια για την παρακολούθηση της πανίδας και χλωρίδας του πάρκου αλλά και τις γύ- ρω περιοχής. Στο πετρόκτιστο αμφι- θέατρο χωρητικότητας 200 ατόμων. θα δίνονται μοναδικές παραστάσεις µε ειδικά εκπαιδευµένα πουλιά και θα οργανώνονται διαλέξεις και σεµι- νάρια. Όλα τα κτίρια του πάρκου ακό- µη και οι χώροι που θᾳ φιλοξενού- νται τα ζώα και τα πουλιά είναι κτι- σµένα µε πέτρα και την παραδοσια- κή κυπριακή αρχιτεκτονική. 0 επι- σκέπτης θα έχει επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσει και να λάβει µε- ρος στην κατασκευή χειροποίητων χα- λιών στο αργαλειό (Βούφα) αλλά και στο πλέξιμο παραδοσιακών καλαθιών από καλάμια. Στο πάρκο θα γίνονται επίσης έρευνες για την αναπαραγώ- γή πουλιών που βρίσκονται υπό εξα- Φάνιση και σε τακτά χρονικά διαστή- µατα θα φιλοξενούνται επιστήμονες ερευνητές από διάφορα ξένα πανεπι- στήµια. Από ένα τέτοιο πάρκο που κυ- ριαρχεί η φαντασία, η γνώση, το µε- ράκι και το κέφι δεν θα μπορούσε να λείψει βέβαια ένας χώρος για τα παι- διά. Εκτός απο την παιγνιδούπολη στα σχέδια περιλαμβάνεται η δηµι- ουργία αίθουσας κινηματογράφου. Εντός του πάρκου θᾳ υπάρχουν εστια- τόρια και καφέ -μπαρ όπου οἱ επι- σκέπτες θα μπορούν να απολαύσουν το φαγητό τους. Ο στόχος των Ιδιο- κτητών είναι οι ντόπιοι και ξένοι επι- σκέπτες να έχουν µια θαυμάσια ημέ- pa ενημέρωσης ψυχαγωγίας και ἕε- κούρασης. Η ιδέα του πάρκου έχει ήδη αγκαλιαστεί από πολλούς οργανωῖές ταξιδιών ενώ οι φορείς που ασχο- λούνται µε τον τουρισμό θεωρούν ότι ανάλογα έργα εμπλουτίζουν το του- ριστικό προϊόν της Πάφου. Σύμφω- να µε τον Δήμαρχο της Πέγειας Λη- unten Καπετζή η εταιρεία διεξάγει νόμιμα τις εργασίες στον χώρο αφού έχει εξασφαλίσει όπως είπε τις απα- ραίτητες άδειες. Πρόβλημα όπως είπε υπάρχει µόνο µε την περίφραξη η οποία δεν ήταν στα αρχικά σχέδια που είχαν κατατεθεί καθώς και για το θέ- µα των χώρων πρασίνου που προνο- είται για ανάλογες αναπτύξεις.