Back

«Κόβουν και ράβουν» τις πολεοδομικές ζώνες

ΑΔΙΚΙΑ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΔΗΜΟΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ «Κόβουν και ράβουν» τις πολεοδομικές ζώνες ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ γέλλουν δηµότες της Γεροσκήπου, ιδιοκτή- τες μικρών τεµαχίων γης στην αγροτική πε- ριοχή, µετά τη δημοσιοποίηση των προτάσεων του Κοινού Συµβουλίου αναθεώρησης των Πολε- οδοµικών Ζωνών. Όπως καταγγέλλουν φορείς της περιοχής και επηρεαζόµενοι ιδιοκτήτες, οι προ- τάσεις του Κοινού Συµβουλίου προς το Πολεοδο- µικό Συμβούλιο ευνοούν εµμφανέστατα µια εται- ρεία η οποία έχει στην κατοχή της έκταση γης Ι.010 σκαλών και καταδικάζει τους εκατοντάδες µι- κροϊδιοκτήτες να έχουν τη γητους δίπλα από τη θάλασσα και να την χρησιμοποιούν µόνο για καλ- λιέργεια σιτηρών μέχρι να εξαναγκαστούν να την πουλήσουν σε κάποιον «Ντιβέλοπερ» για να την εντάξει και πάλι σε πολεοδομική ζώνη. Οι αντι- δρώντες στις προτάσεις του Κοινού Συµβουλίου υποστηρίζουν επίσης ότι είναι στάχτη στα µάτια τους η πρόνοια ότι και οἱ ίδιοι θα έχουν τη δυ- νατότητα να προχωρήσουν σε εἰδική ανάπτυξη της γης τους, αφού -όπως λένε- κανένας μικροῖϊ- διοκτήτης δεν πρόκειται ποτέ να αναπτύξει τη γη του Φτιάχνοντας ειδικές κλινικές και Πανεπιστή- µια. Οι Φορείς και οι κάτοικοι που αντιδρούν απέ- στειλαν ήδη επιστολή διαμαρτυρίας στην Επι- τροπή Ελέγχου της Βουλής, το Δημοτικό Συµβού- λιο και τους 4 βουλευτές, ζητώντας τους να µην υιοθετηθούν οι προτάσεις του Κοινού Συµβουλί- ου. Η θέση του Δημοτικού Συµβουλίου Το Δημοτικό Συμβούλιο της Γεροσκήπου απο- Φφάσισε να αποστείλει επιστολή στο Πολεοδομικό Συμβούλιο µε την οποία ζητά τη συμπερίληψη στις οικιστικές ζώνες μεγαλύτερης έκτασης γης απότις Π7 σκάλες που προτείνει το Κοινό Συμβούλιο γιατην αναθεώρηση των Πολεοδομικών ζωνών. 0 δήµαρ- χος της Γεροσκήπου Τάσος Κούζουπος σε δηλώ- σεις του χθες τόνισε ότι η πρόταση του Κοινού Συµ- βουλίου για να συμπεριληφθεί έκταση 1.010 oKa- λών, που ανήκει σε µια εταιρεία ανάπτυξης γης, στην Πολεοδομική Ζώνη είναι µέσα στα πλαίσια των προτάσεων που είχε υποβάλει ο Δήμος. Σύµ- Σ κανδαλώδη αδικία σε βάρος τους καταγ- μα. σπα Φωνα µετον κ. Κούζουπο, η πρόταση αυτή δεν αφορά µόνον στο συγκεκριµένο τεμάχιο γης στη Γεροσκήπου, αλλά ανάλογες ειδικές αναπτύξεις σε ολόκληρη την επαρχία. Η ειδική ανάπτυξη σε αυ- τό το τεμάχιο, υποστήριξε ο δήμαρχος της Γερο- σκήπου, είναι ευπρόσδεκτη και θα συμβάλει στη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής υπό την προῦ- πόθεση ότι τελικά θα υλοποιηθεί. Οικονομικά συμφέροντα Ανόητη χαρακτήρισε την πρόταση για αναθεώ- ρηση των Πολεοδοµικών Ζωνών προςτο Κοινό Συµ- βούλιο, ο ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Μι- χάλης Παυλίδης. 0 κ. Παυλίδης υποστήριξε ότι θα ήταν αδύνατον για οποιονδήποτε να συνηγορήσει στην επέκταση των Πολεοδοµικών Ζωνών σε έκτα- ση άλλων 4,5 χιλιάδων τετραγὠνικών χιλιομέτρων. Όλοι, όπως είπε, γνώριζαν ότι αυτό το αίτηµα δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό και ο μόνος λόγος του υποβλήθηκε ήταν για να δικαιολογήσει την πρόταση για τη συμπερίληψη στις Πολεοδομικές Ζώνες της μεγάλης έκτασης των Ι.0Ι0 σκαλών που κατέχει ένας επιχειρηματίας. Ο κ. Παυλίδης υποστήριξε ότι στην υπόθεση για την υποβολή αυτών των προτάσεων, εκτός από την 4 ΔΗΜΑΡΧΕΙ Σύµφωνα µε την eee ee καταγγελία, ευνοείται µια εταιρεία εγώ οι Ιδιοκτήτες δεν μπορούν παρά να Καλλιεργούν σιτηρά ή να πουλήσουν τη γη τους πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων, είχαν εμπλακεί και τοπικές ηγεσίες κομμάτων. Από την πλευρά του, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος του ΚΙΣΟΣ και υποψήφιος για τη Δημαρχία της Γερο- σκήπου, Ανδρέας Σιήκης, τόνισε ότι θα πρέπει να διεξαχθεί έρευνα σε βάθος για τις απόψεις που υποστηρίχθηκαν στο Κοινό Συμβούλιο, γιατί από τις προτάσεις που γίνονται προς το Πολεοδομικό Συµβούλιο φαίνεται ότι δεν τέθηκαν οι προὔποθέ- σεις για την ένταξη στις Πολεοδομικές Ζώνες της έκτασης των Ι.0Ι0 σκαλών. Σε κάθε περίπτωση, εἶ- πε κ. Σιήκης, ο Δήμος Γεροσκήπου θα πρέπει να επιµείνει στη διεκδίκηση για τη συμπερίληψη στις Πολεοδομµικές Ζώνες τεμαχίων γης που ανήκουν και σε µικροϊδιοκτήτες. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών Μηχανι- κών και Αρχιτεκτόνων Πάφου, Χρυσόστομος Ίτα- λός, σχολιάζοντας τις προτάσεις του Κοινού Συµ- βουλίου, επεσήµανε πως για µια κόµη φορά απο- φασίζεται το σχέδιο ανάπτυξης µιας περιοχής µε βά- ση τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις επιχειρηµα- τιών. Σύµφωνα µε τον κ. Ιταλό, πριν αποφασιστεί οποιαδήποτε επέκταση τῶν Πολεοδοµικών Ζωνών θα έπρεπε να προηγηθεί ρυθµιστικό σχέδιο στο οποίο θᾳ καθορίζονται οι διάφορες χρήσεις.