Back

ΡΟΥΣΦΕΤΙΟΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ...

0 Πμτοκοπίτης καταγγέλλει και καταγγέλλεται για προώθηση ηµετέρων ΡΟΥΣΦΕΤΙΟΥ ΤΟ ΑΝΑΓΝΟΣΜΑ... ια τον Α. Νεοφύ Β! «Τη νύχτα μαγειρεύει προσλήψεις Και ΤΠΝ ηµέρα καταγγέλλει» Για τον Ν. Πιττοκοπίτη Ε! «Εκφράζει τηλεφωνικώς τις απόψεις του για υποψηφίους στις Κ.Α» στραψε Ντηξε» χθες ο πάφιος βου- « A λευτής Ν Πιττοκοπίτης κατά του επί- σης πάφιου υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων Νεόφυτου Αβέρωφ. Τον κατηγόρησε για ρουσφετολογικές προσλήψεις σε διάφορα κυβερ- νητικά τµήµατα της Πάφου όπου ο ίδιος προϊστα- ται. «Ο Αβ. Νεοφύτου, είπε ο κ. Πιττοκοπίτης, έχει κάνει τον λαϊκισμό επιστήμη» και τον χαρακτήρι- σε πρωταθλητή της αναξιοκρατίας. Παρέθεσε µά- λιστα περιπτώσεις, οι οποίες αποδεικνύουν, όπως υποστηρίζει, του λόγου το αληθές. Την ἴδια ηµέ- ρα ο Υπουργός, αψηφώντας τις αντιδράσεις τις οποίες ξεσήκωσε µετά τις πρόσφατες δηλώσεις του, δήλωνε ότι η ανάγκη για αλλαγή του συστή- µατος στη Δημόσια Υπηρεσία είναι εθνικός στό- χος, τον οποίο θᾳ επιδιώξει ανεξαρτήτως πολιτικού κόστους. Απάντηση στον κ. Πιττοκοπίτη, πάντως, ἔδωσε ο πρόεδρος των Κυπριακών Αερογραμμών Χάρης Λοϊζίδης που τον κατηγόρησε ότι µέσω τη- λεφώνου εκφράζει προς αξιωματούχους των Κ.Α., απόψεις για συγκεκριμένους υποψηφίους ee εκ «Πρωταδλητής του ρουσφετιού και της αναξιοκρατίας» ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ «Έχει κάνει τον λαϊκισμό επιστήμη» TOY ΚΩΠΛ. ΝΑΝΟΥ οποία θα καταρρίπτεται ο «μή- θος» ότι ο Αβ. Νεοφύτου εἶ- ναι πολέμιος της αναξιοκρατίας και του ρουσφετιού, προτίθεται να δώ- σεὶ στη δημοσιότητα ο πρόεδρος της Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων της Βουλής Ν. Πιττοκοπί- της, όπως ο ἴδιος δηλώνει. Απότην, περίοδο που ανέλαβε το υπουρ- γείο Συγκοινωνιών ο ΑΡ. Νεοφί- του, υποστηρίζει ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, όχι µόνο δεν σταμάτησαν οι ρουσφετολογικές προσλήψεις και οι αναξιοκρατικές προαγωγές αλλά αντίθετα πολλαπλασιάστη- καν. Με αφορμή τον υποτιθέμενο πόλεμο σύμφωνα µε τον κ. ΠιΤτο- κοπίτη που έχει κηρύξει ο AB. Ne- οφύτου εναντίον της γραφειοκρα- τίας του δημόσιου τοµέα ο βου- λευτής του ΔΗΚΟ εξαπέλυσε χθές βαρύτατες καταγγελίες εναντίον του για ρουσφετολογικές προ- σλήψεις σε διάφορα κυβερνητικά τμήματα της Πάφου που ο ίδιος προϊσταται. 0.Αβ. Νεοφύτου είπε ο κ. Πιττοκο- πίτης έχει Κάνει τον λαϊκισμό επι- στήµη. Από τη µία καταγγέλλειτον δηµόσιο τοµέα και τους λειτουρ- γούς του, για κακή νοοτροπία, ενώ την ἴδια στιγµή ο ίδιος δεν λέει πο- τὲ ὀχι σε ρουσφετολογικές προ- σλήψεις. Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι στο αεροδρόμιο, τα αφορολόγητα, το Τµήµα Οδικών Μεταφορών, το Τµήµα Δημοσίων Έργων και τις Κυπριακές Αερο- γραμμές ο κ. Νεοφύτου έχει προ- ὠθήσει μαζικές προσλήψεις. Δεν ἐχωτίποτε µετους ανθρώπους που πήραν τις δουλειές πρόσθεσεο κ. Πιατοκοπίτης όµως αν χρειασθεί δεν θα διστάσω να δώσω στη δη- µοσιότητα ακόµη και κατάλογο των προσληφθέντων. Σε δηλώσεις του στον Πολίτη ο βουλευτής του! ΔΗΚΟ κατήγγειλε συγκεκριµένα ότι στην Πολιτική Αεροπορία έπρεπε να γίνουν δύο θέσεις αρχιεργατών και µε παρέμβαση του κ. Νεοφί- του έγιναν 5. Οκ. Ππτοκοπίτης ανέφερε επίσης ὅτι πήραν προαγωγή µε παρέµβα- σητου κ. Νεοφύτου υπόλληλοι, ¢ οποίοι είχαν κριθεί ανεπαρκείς Στα αφορολόγητα προσελήφθη κοπέλα η οποία δεν γνώριζε AyyAt- Τ υγκεκριµένα στοιχεία µε τα Νλαζικές προσλήψεις ηµετέρων και αναξιοκρατικές προαγωγές ΠΠροσέλαθαν υπάλληλο στα αφορολόγητα χωρίς να ξέρει Αγγλικά “ΠἹροήγαγε υπαλλήλους ενώ είχαν κριδεί ανεπαρκείς κά και απορρίφθηκαν ἄλλες υπο- ψήφιες που γνώριζαν περισσότε- ρες από µία ξένες γλώσσες. Ο πρωταθλητής του ρουσφετιού καιτης αναξιοκρατίας είπε ο κ. ΠΙτ- τοκοπίτης δεν µπορεί τη νύχτα να μαγειρεύει υπεράριθµες προσλή- Ψεις και αναξιοκρατικές προαγω- γές και το πρωί να καταγγέλλει τον. δηµόσισ΄τοµέα ότι δεν λειτουργεί σωστά. Οπρόεδροςτης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων της Βουλής κατήγγειλε επί- σης ότι κατάτην περιοδεία του ΑΡ. Νεοφύτου στα διάφορα φεστιβάλ, στα οποία όπως είπε τάζει λαγούς µε πετραχήλια, µοιράόει και χι- λιάδες λίρες. Ἐλπίζω τα κονδύλια αυτά να µην είναι από τον προὐπολογισμό για τη συντήρηση των δρόμων κατέ- ληξε ο κ. Πιττοκοπίτης γιατί τότε αλίµονοτου. Επιμένει ο Υπουργός: λη/ότερο κράτος Αψηφώνταςτις αντιδράσεις τις οποίες ξεσήκωσε µετά τις πρό- σφατες δηλώσεις του για τη Λημό- σια Υπηρεσία, ο υπουργός Συ- γκοινωνιών και έργων Αβέρωφ Νε- οφύτου, εξαγγέλλει µέτρα για εξυ- γίανση του δημόσιου τοµέα. Υπη- ρεσίες τις οποίες προσφέρει το κράτος βρίσκονται στο στόχαστρο του Υπουργού και το μέλλον τους κάτω απότην ομπρέλα του κράτους κρίνεται αβέβαιο. Χθες δήλωσε ότι η ανάγκη για αλλαγή του συστήματος στη Δη- µόσια Υπηρεσία είναι εθνικός στό- χος, τον οποίο θα επιδιώξει ανε- ξαρτήτως πολιτικού κόστους. Η κα- τεύθυνση προς την οποία θα υπάρ- ξουν τομές µέσα στους προσεχείς μήνες, δόθηκε µε τον πιο χαρα- κτηριστικό τρόπο: «Επαναλαμβάνω ότι το κράτος πρέπει να πάψει να καθαρίζει πα- γκέτα των δρόμων, να µπογιατίζει τοίχους, να κάνει καρέκλες, να κου- βαλά βαλίτσες στα αεροδρόμια, να συντηρεί αυτοκίνητα και να στοι- χίζουν στον Κύπριο φορολογού- μενο, όταν ἕνα αυτοκίνητο συντη- ρείται από την κρατική μηχανή τέσ- σερις φορές περισσότερο από ό,τι αν συντηρείται στον ιδιωτικό το- μέα». Οι προθέσεις της κυβέρνησης εκφράζονται πλέον πιο ξεκάθαρα από ποτέ και οἱ φωνές που υπο- στηρίζουν ότι προετοιμάζεται το έδαφος για τις ιδιωτικοποιήσεις παίρνουν την απάντησητους, αφού ο Υπουργός ήταν σαφής: «ϱ καιρός που το Κράτος ήταν επιχειρηματίας έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του Θέλ ἕνα λιγότερο κράτος, ἕνα πιο αποτελεσματικό κράτος, ἕνα κράτος που θᾳ εξυπηρετεί όσο το δυνατόν καλύτερα τοὺς πολίτες του». ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΛΟΙΖΙΔΗ: 0 Πιτοκοπίτης είναι που µου όητά ρουσφεέτια Σκληρή απάντηση στις κα- πηγορίες του Νίκου Πιττο- κοπίτη, που αφορούν στις προσλήψεις στο αεροδρό- μιο Πάφου, έδωσε χθες ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Κυπριακών Αερογραμμών, κ. Χάρης Λοὶ- |ς. Μιλώντας στο « δήλωσε: «Ζει σε γυάλι νο σπ!πι και δεν έπρεπε να ρίχνει πέτρες». 0 πρόεδρος γκα των Κυπριακών Αερογραμµ- μών δεν έμεινε μέχρι εδώ. Εξήγησετι εννοούσε και κα- ηνόρησε άµεσα tov x. Mit τοκοπίτη για POVOMETOAO- γία: «Ο ίδιος παίρνει τηλέ- Φωνο ουκ ολίγες φορές και αξιωματούχους της εταιρεί- ας και εμένα προσω κα και εκφράζει απόψεις γία σι γκεκριμένους υποψηφίους», είπε.