Back

Ασυδοσία ξενοδόχων, ανευθυνότητα αρμοδίων

ι. «Έκλεισαν» µε θράχους τη δάλασσα Παρανομµίες που βγάζουν μάτι στο χώρο μεταξύ των ξενοδοχείων ΑΘΗΝΑ και IMPERIAL. ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ παράδεκτη κατάστα- Α ση επικρατεί για πε- ρισσότερους από 6 µή- νες στην τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου. Δίπλα από πολυτελέστατα ξενοδοχεία υπάρχουν τεράστιοι όγκοι από πέτρες και χώματα που κρύβουν τη θάλασσα και έχουν γίνει εστία μόλυνσης για ολόκληρη την περιοχή. Τη στιγµή που οι ξενοδόχοι κό- πτοντα! για τη δηµιουργία προ- ὑποθέσεων προσέλκυσης τουρι- στών υψηλού οικονομικού επι- πέδου και το κράτος ξοδεύει τε- ράστια κονδύλια για διαφήμιση του τουριστικού µας προϊόντος, όλοι οι αρμόδιοι φορείς σφυρί- ζουν αδιάφορα στις καταγγελ- λίες πολιτών, τουριστών και δια- φόρων περιβαλλοντικών οργα- νώσεων. Η κατάσταση επικρα- τεί για περισσότερους από 6 µή- νες στην τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου, ανάµεσα τα ξενο- δοχεία ΑΘΗΝΑ και ΙΜΡΕΒΕΙΑΙ. Την ασυδοσία και την εξώ- Φθαλμη παρανομία στην περιο- χή κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του «Πολίτη», την Πέμπτη 2του Δεκέμβρη. Η κατάσταση, η οποία φαίνεται και στις φωτογραφίες, διαµορ- φώθηκε µετά το τέλος των ερ- γασιών ανέγερσης του Σξενοδο- χείου ΑΘΗΝΑ, το οποίο κτίστη- κε στην περιοχή µε τη γνωστή μέθοδο των χαλαρώσεων και µε- τά από µεγάλες πιέσεις πού ΣΤΗ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ .Ασυδοσία ξενοδόχων, ασκήθηκαν στο Δήμο Γεροσκή- που για να εκδώσει τις σχετικές άδειες. Από τον Ιούνιο είχε κα- ταγγελθεί ότι οἱ υπεύθυνοι εἷ- χαν μεταφέρει σε χώρο δίπλα από το ξενοδοχείο τεράστιους βράχους µε σκοπό να δηµιουρ- γήσουν λιμενοβραχίονα όταν θα αποκτούσαν άδεια. Με πρόσχη- µα την παρεμπόδιση πρόσβασης αυτοκινήτων στην παραλία εί- χαν αποκλείσει τις δύο πλευρές του ξενοδοχείου µε βράχους, αποκλείοντας τη διέλευση ακό- µη και πεζών. Οι βράχοι αυτοί μετακινήθηκαν και άνοιξε δίο- δος για πεζούς µετά από έντο- γες διαμαρτυρίες πολιτών. Οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου έχουν μεταφέρει βράχους ακό- µη και µέσα στη θάλασσα, όπως Φαίνεται και στη σχετική φῶτο- γραφία. Σύμφωνα µε πληροφορίες του «Πολίτη» χρειάσθηκε η παρέµ- βαση υπηρεσιακών παραγόντων της Επαρχιακής Διοίκησης για να σταματήσουν οι εργασίες στην παραλία, οι οποίες διεξά- γονταν τις νυχτερινές ώρες. Για την κατάσταση που επικρατού- σε στην περιοχή ο Δήμος Γερο- σκήπου είχε αποστείλει επι- στολή στους υπευθύνους του ξε- νοδοχείου, µετην οποία τους ζη- τούσε να αποκαταστήσουν το πε- ριβάλλον. Πέρασε η τουριστική περίοδος χωρίς να ιδρώσει το αυτί κανενός αρµοδίου φορέα. Στις 11/11/99 ο Δήμος Γεροσκή- που επανέρχεται µε επιστολή του µε Αρ. Φακέλλου 5Ε.3.2προς την ιδιοκτήτρια εταἰρεία, στην οποία αναφέρει «ότι μεταξύ των ξενο- δοχείων AOHNA kat IMPERIAL στη λεωφόρο Ποσειδώνος υπάρ- χουν µεγάλες ποσότητες άχρη- στων αντικειμένων (σκύβαλα), τα οποία δημιουργούν σοβαρό- τατο πρόβληµα οχληρίας. Τα πιο ανευθυνότητα αρμοδίων πάνω αντικείµενα έχουν τοπο- θετηθεί κατά τη διάρκεια κατα- σκευής του ξενοδοχείου ΑΘΗΝΑ. και παραμένουν εκεί µέχρι σή- μερα...». Η ανακοίνωση του Δή- μου Γεροσκήπου καταλήγει «Κα- λείστε όπως φροντίσετε εντός 5 ηµερών από την παραλαβή της επιστολής για την αποµάκρυν- ση τῶν αντικειμένων, διαφορε- τικά ο Δήμος Γεροσκήπου θα προβεί στη λήψη περαιτέρω µέ- τρων εναντίον σας, χωρίς καμιά ἄλλη προειδοποίηση». Η διορία του Δήμου Γεροσκήπου προς την ιδιοκτήτρια εταιρεία έχει εκ- πνεύσει, χωρίς να υπάρχει συµ- μόρφωση. Κανείς ὠστόσο δεν είχε επιβάλει τουλάχιστον μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου οποιοδήποτε πρόστιμο στον ιδιοκτήτη που ευ- θύνεται για αυτή την κατάστα- ση. Ο εκπρόσωπος των οικολόγων περιβαλλοντιστών στην Πάφο, Ανδρ. Ευλαβής, μιλώντας στον «Πολίτη» για το θέµα αυτό, τόνι- σε ότι το κίνηµα των οκολόγων --- περιβαλλοντιστών έχει κα- ταγγείλει από τον Ιούλιο την απαράδεκτη κατάσταση που επι- κρατεί στην τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες πρόσθεσε ο κ. Ευλα- βής, επιδεικνύουν αυστηρότητα στην εφαρµογή των νόμων για µικροπαρανοµίες που κάνουν φτωχοί και ανώνυμοι πολίτες. Όταν όµως πρόκειται για µεγά- λους οικονομικούς παράγοντες ανέχονται παρανοµίες που βγά- ζουν μάτια.