Back

Βγήκαν στους δρόμους για τα έργα στη λεωφόρο

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βγήκαν στους δρόμους για τα έργα στη λεωφόρο TOY ΚΩΣΤΑ ΝΛΝΟΥ ευθυντικό προσωπικό, οι Ιδιο- κτήτες επτά ξενοδοχειακών µο- νάδων και δεκάδες ιδιοκτήτες κατα- στηµάτων πήραν µέρος στη χθεσι- vn εκδήλωση διαμαρτυρίας που ορ- γανώθηκε στην τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου. Οι συγκεντρωθέ- ντες διαμαρτυρήθηκαν για τη συνε- Χιζόµενη οχληρία που προκαλείται στην περιοχή εξαιτίας των έργων για την ανακατασκευή της παραλιακής λεωφόρου στα όρια του Δήμου Γε- ροσκήπου και ζήτησαν την επίσπευ- ση των εργασιών. 0 εκπρόσωπος των ξενοδόχων της περιοχής Ανδρέας Κωνσταντίνου δήλωσε στον Πολίτη ότι οι ζημιές που έχουν υποστεί µέ- Χχρι σήµερα από τη διεξαγωγή των ἔργων, είναι τεράστιες υπολογίζο- ντας ότι οι πληρότητες στα ξενοδο- χεία έχουν πέσει κατά 503, ενώ η συ- νέχιση των οχληρών εργασιών µέχρι τέλος του Ιούνη θᾳ καταστρέψει τις επιχειρήσεις τους όχι µόνο για το ερχόμενο καλοκαίρι αλλά και για το µεθεπόµενο. Αυτή τη στιγµή οἱ ορ- γανωτές ταξιδιών στο εξωτερικό ενη- µερώνουν τους τουρίστες ότι στην τουριστική περιοχή της Γεροσκήπου θᾳ διεξάγονται οχληρές εργασίες µέ- [E κατοντάδες εργαζόµενοι, το δι- ar XPl Kal tov lovvn, attotpémovtas otnv πραγματικότητα, όπως είπε, οποιον- δήποτε να αγοράσει πακέτα διακο- πών για τα ξενοδοχεία αυτής της πε- ριοχής. H κατάσταση των επτά ξε- νοδοχείων ίσως οδηγήσει σε µαζι- κές απολύσεις προσωπικού, γεγο- γός το οποίο ανησυχεί όλους τους εργαζόμενους και τις συντεχνίες τους, οι οποίοι έδωσαν χθες µαζικά το παρών τοὺς στην εκδήλωση δια- μαρτυρίας. Η χθεσινή εκδήλωση δια- μαρτυρίας ήταν η πρώτη, όµως θα υπάρξει και συνέχεια, προειδοποί- NOE ο εκπρόσωπος των Ξενοδόχων, εκφράζοντας παράλληλα τη διαφω- νία του στα χρονοδιαγράµµατα που συμφώνησε το Υπουργείο Συγκοι- νωνιών µε τον εργολάβο του έργου. Ἡ συμφωνία αυτή προβλέπει την ολο- κλήρωση Ίων εργασιών µέχρι τις 12 Ιουλίου και την επίσπευση των οχλη- ρών εργασιών µέχρι τα µέσα του Ιού- νη. Από την πλευρά τους, οἱ ξενο- δόχοι και οι εργαζόµενοι υποστηρί- ζουν ότι οι οχληρές εργασίες θα πρέ- πει να µην συνεχιστούν πέραν του Απριλίου, όπως αρχικά προέβλεπαν τα χρονοδιαγράµµατα του έργου. Οι ξενοδόχοι αλλά και άλλοι τοπικοί Φορείς, όπως οι Δήμοι Πάφου και Γεροσκήπου και το Εμπορικό Βιο- μηχανικό Επιμελητήριο, επιρρίπτουν ευθύνες σε υπηρεσιακούς λειτουρ- γούς του τμήματος δημοσίων έργων, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της επί- βλεψης του έργου, γιατί, όπως υπο- στηρίζουν, δεν φρόντισαν έγκαιρα να λάβουν µέτρα εναντίον του εργο- λάβου για µη τήρηση των χρονοδια- γραμμάτων εκτέλεσης των οχληρών εργασιών. 0 αρμόδιος Υπουργός Συ- γκοινωνιών και Εργων Αβέρωφ Νε- οφύτου έχει δηλώσει ότι για το έργο Ράνια ΚΟΤ καταβλήθηκε κάθε δυνα- τή προσπάθεια για επίσπευση των εργασιών, όµως τα συμβόλαια πε- ριέχουν όρους οι οποίοι δεν µπο- ρούν να αγνοηθούν. Σε αλλεπάλλη- λες συσκέψεις που είχε µε φορείς της Πάφου για το έργο στην παρα- λιακή περιοχή της Γεροσκήπου, ο Κ. Νεοφύτου έδωσε τη διαβεβαίωση ότι το ἔργο θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιου- λίου, λέγοντας µάλιστα ότι σε δια- φορετική περίπτωση θα παραιτηθεί και θα πάει στην Αργάκα.