Back

Αρχιεπισκοπική εμφάνιση του Κηρυνείας στην Πάφο

ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΦΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Αρχιεπισκοπική εμφάνι του Κηρυνείας στην Πά Στο στόχαστρο η ομοσπονδία, οἱ συνομιλίες και οι ταυτότητες ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ τροπολίτης Κηρυνείας Παύλος µε αφορμή το ότι ήθελε να συναντήσει τους Κερυνειώτες που ζουν σε αυτή την επαρχία. Εκκλησιαστικοί κύκλοι σχολιά- ζοντας την εμφάνιση του Μητροπολίτη Παύλου στην Πάφο, εκτίµησαν ότι πρό- κειται για εκστρατεία του µε στόχο τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο. Με βάση τη δή- λωση του Μητροπολίτη Πάφου Χρυσο- στόµου ότι δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος για τη θέση του Αρχιεπισκόπου, φαίνεται πως προωθεί τον Κηρυνείας, δήλωσαν στον «Π» οι εκκλησιαστικοί παράγοντες. O Mn- τροπολίτης Κηρυνείας λειτούργησε χθες το πρωί και κήρυξε στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος στη Γεροσκήπου, όπου πα- ρευρέθηκαν εκατοντάδες πιστοί. Σε δη- λώσειςτου, ο Μητροπολίτης Παύλος ανέ- φερε ότι συναντήθηκε µετους Κερυνειώ- τες της Πάφου και συνοµίλησε µαζί τους τονίζοντας ότι χρειάζεται τόλμη, όπως ακριβώς οι µοιροφόρες γυναίκες και ο Ιωσήφ τόλµησαν και πήγαν στον Ιησού, έτσι χρειάζεται και εμείς να έχουµε, όπως είπε, τόλμη για να μπορούμε να διεκδι- κούμµε το δίκαιό µας. Σε δηλώσεις του για το θέµα των ηλε- κτρονικών ταυτοτήτων, ο Κηρυνείας είπε πως το θέµα θα τεθεί ενώπιον της Ἱεράς Συνόδου η οποία θα αποφασίσει για την Σ την Πάφο λειτούργησε χθες ο Μη- Λειτούργησε χδες σε. µαζική συγκέντρωση πιστών τελική ή όχι ἐγκρισή του. Αν και ο υπουρ- γός Εσωτερικών µας διαβεβαίωσε ότι θα αφαιρεθεί ο επεξεργαστής από τις έξυ- πνες Κάρτες εντούτοις, πρόσθεσε, η ΕΚκκλη- σία διατηρεί τις αμφιβολίες της. Οι αμ- Φιβολίες µας, ανέφερε ο Μητροπολίτης Παύλος, προέρχονται από το γεγονός ότι περιήλθε στα χέρια µας µια επιστολή που απέστειλε το τµήµα Ευημερίας σε οικογέ- γεια, στην οποία ζητήθηκε το πιστοποι- ητικό γεννήσεως του παιδιού µε τον ατο- µικό αριθµό, προκειµένου να συνεχιστεί η παροχή του βοηθήµατος. Η Εκκλησία, κα- τέληξε, δεν αρκείται µόνο στην αφαίρε- ση του ηλεκτρονικού επεξεργαστή αλλά και του ενιαίου κωδικού αριθμού. Σχολιάζοντας τη συνέντευξη του Τούρ- κου υπουργού Εξωτερικών στην ΝΕΤ καιτη δήλωσή του περί Συνοµοσπονδίας, ο Κη- ρυνείας τόνισε πως οι υποχωρήσεις µας έχουν ανοίξει την όρεξη της Τουρκίας, η οποία διεκδικεί όλο και περισσότερα. Η πλευρά µας θα πρέπει να επιµείνει σε λύ- ση στη βάση του Διεθνούς δικαίου και στην επιβολή της διεθνούς νομιμότητας. Η Εκκλησία, υποστήριξε, θα παραμείνει σταθερά πάνω στις θέσεις της και στην αρχή να µην αδικηθεί το ποίμνιο. Είναι ουτοπία, πρόσθεσε, η πολιτική ηγεσία να επιμένει πως µετις συνομιλίες που έχει µετον κατοχικό ηγέτη θα έρθει η δικαίω- ση, αυτό που θα επέλθει, είπε, είναί η δι- χοτόµηση. Απαντώντας σε ερωτήσεις δη- µοσιογράφων σχετικά µε την απήχηση των θέσεων της Εκκλησίας στο λαό, ο Μη- τροπολίτης Παύλος ισχυρίστηκε πως κα- θηµερινά λαμβάνει δεκάδες γράµµατα και φαξ υποστήριξης των θέσεών του για το εθνικό. Οι θέσεις της Εκκλησίας έχουν επηρεάσει το λαό και αυτό το έχει αντι- ληφθεί και η πολιτική ηγεσία, κατέληξε ο Μητροπολίτης Κηρυνείας.