Back

Εκστρατεία πάταξης του οργίου παρανοµιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 400 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΦΟΥ Εκστρατεία πάταξης του οργίου παρανοµιών ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ NANOY τελευταίο διάστηµα στην τουριστική περιοχή της Πάφου µε πρόσχημα τις ανακαινίσεις κα- ταστηµάτων και ξενοδοχείων εξαναγκάζουν το δη- µοτικό συμβούλιο να επαναφέρει το θέµα στην ηµε- ρήσια διάταξη. Η διαχειριστική και πολεοδομική επιτροπή του δημοτικού συμβουλίου σε κοινή συνε- δρίαση της αποφάσισε να επαναφέρει το θέµα µε την καταγραφή όλων των νέων παρανομµιών. Αξίζει να σημειωθεί οτι εκστρατεία εναντίον των παρανοµιών. στην τουριστική περιοχή είχε εξαγγείλει και το προη- γούμµενο δημοτικό συμβούλιο πριν 3 χρόνια την οποία όμως ποτέ δεν ολοκλήρωσε. Το ιστορικό Ἡ εκστρατεία τότε είχε εξαγγελθεί µε βαρύγδου- πες εκφράσεις του τύπου ότι δεν θα γίνει καµιά εξαί- ρεση και ότι όσοι καταστηµατάρχες δεν συμµμορφώ- θούν θᾳ πάνε φυλακή κ.λπ. Η εκστρατεία εκείνη µό- λις έφθασε στο κρίσιμο σηµείο όπου ο Δήμος έπρε- πε να αποφασίσει αν Ga ζητήσει την εκτέλεση των δικαστικών διαταγμάτων διακόπηκε χωρίς ποτέ να δοθεί καμιά πειστική εξήγηση. Μέχρι πριν ένα πε- ρίπου χρόνο είχαν καταγραφεί περισσότερες από 400 παρανοµίες στο παραλιακό μέτωπο και την υπό- λοιπη δηµαρχούμµενη περιοχή. Ορισμένοι επαγγελματίες που είχαν πιστέψει τις εξαγγελίες του Δημοτικού συμβουλίου ότι θα βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο προχώρησαν στην καταστροφή των πρόσθετων κατασκευών τοὺς όµως οι περισσό- τεροι δεν υπάκουσαν µε αποτέλεσµα να ληφθούν δι- καστικά µέτρα εναντίον τους και να εκκρεμούν σήµερα δεκάδες δικαστικά διατάγματα. Η ανοχή που επέ- δειξετο δημοτικό συμβούλιο σε αυτή την κατάσταση λόγω και της προεκλογικής περιόδου ενθάρρυνε πολ- λούς καταστηματάρχες οἱ οποίοι όχι µόνο δεν επα- νέφεραν τα υποστατικά τους όπως προέβλεπαν τα πολεοδομικά σχέδια αλλά τον τελευταίο καιρό φίύ- τρωσαν και νέες επεκτάσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις στην τουριστική περιοχή όπου παράγοντες του Δήμου T ο όργιο των παρανοµιών που σημειώνονται το Πάφου όχι µόνο δεν επενέβησαν για να θέσουν τέρ- μα στις παράνομες κατασκευές και επεκτάσεις αλλά ήταν παρόντες και στα εγκαίνια αυτών των καταστη- µάτων. Αξιοπιστία Επαγγελματίες της τουριστικής περιοχής δήλωσαν στον Πολίτη ότι ο Δήμος Πάφου αν θέλει να είναι αξιόπιστος πρώτα θα πρέπει να µην παρανοµεί ο ίδιος αναφέροντας χαρακτηριστικά το παράδειγµα του υποστατικού που έκτισε σε χώρο πρασίνου για να το μετατρέψει χωρίς επιτυχία σε περίπτερο του- ριστικής πληροφόρησης καθώς επίσης και του κα- φεστιατορίου που ενοικιάζει σε ιδιώτη στα δηµοτι- κά μπάνια όπου µε την έγκριση του δημοτικού συμµ- βουλίου τσιμεντώνεται η αμμουδιά για να τοποθετη- θούν τραπεζάκια. Η νέα προσπάθεια του Δήμο ναπε- ριορίσει τις παρανοµίες συνδυάζεται µε την επιχει- ρούµενη ανάπλαση του παραλιακού μετώπου τη µε- λέτη του οποίου ανέλαβε το γραφείο Μεσαρίτη. Δη- µοτικοί σύμβουλοι δήλωσαν στον Πολίτη ότι σε δύο µήνες θα ολοκληρωθεί ο συμπληρωματικός κατάλο- γος των παρανομµιών και θα ληφθούν οριστικές απο- φάσεις που θᾳ αλλάξουν ριζικά την κατάσταση και την εμφάνιση του παραλιακού μετώπου. Εκπρόσωπος της ΠΟΒΕΚ σχολιάζοντας τις αποφάσεις του δηµο- τικού συμβουλίου ανέφερε ότι για Ι4 τώρα χρόνια ακούει τις ίδιες διακηρύξεις από τα δηµοτικά συµ- βούλια χωρίς ποτέ να γίνεται οτιδήποτε. 0 εκπρό- σωπος της ΠΟΒΕΚ τόνισε την ανάγκη εκπόνησης ενός γενικού σχεδίου για την τουριστική περιοχή το οποίο να εφαρµόζεται από όλους και να µη χορηγούνται χαλαρώσεις για οποιονδήποτε ανεξάρτητα από τις πιέσεις που ασκούνται. |