Back

Να διαφυλαχθεί η φυσιογνωμία της Πάφου

ο Ανδρέας Σωτηριᾶδης εἶναι εκ- παιδευτικός, διετέλεσε επαρ- χιακός λειτουργός Δημοτικής Εκπαίδευσης και πριν απὀ ένα χρόνο σι- νταξιοδοτήθηκε. Η έντονη ενασχόλησή του µε τα κοινά στην Πάφο τον έφερε να συμμετέχει ενεργά απὀ την ηµέρα της ἵδρυσης της Συντονιστικής Επιτροπής Κομμάτων και Οργανώσεων της Πάφου. Σήµερα συμμετέχει στην εκτελεστική γραμματεία της ΣΕΚΟ και στη θέση του γραμματέα. Η συζήτηση µαζί του για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πάφος, καθώς και οἱ προοπτικές αυτής της πό- λης να επιζήσει και να διατηρήσει τον ση- µερινό της χαρακτήρα, στην περίοδο της έντονης και σε πολλές περιπτώσεις άναρ- χης τουριστικής ανάπτυξης, βγάζει στην. επιφάνεια τις αγωνίες του ἰδιου αλλά και πολλών άλλων πολιτών οι οποίοι ανησιυ- χούν έντονα και κρούουν τον κώδωνατου κινδύνου. Ἡ Πάφος, µια πόλη µε μακρόχρονη ιστορία, ατενίζει τον 219 αιώνα µε αισιο- δοξία και προσβλέπει σε ένα καλύτερο και ανθρώπινο πρόσωπο. Η διαφύλαξη του Χαρακτήρα και του προσώπου που έχει σήµερα αυτή η πόλη πρέπει να δια- τηρηθεί και να µην θυσιαστούν τα πάντα στον βωμό της τουριστικής ανάπτυξης. Οι άνθρωποι που έρχονται σήµερα και επισκέπτονται την πόλη δεν θα ξανάρ- θουν αν χαθεί ο Χαρακτήρας και οι οµορ- φιές που έχει. Είναι χρέος όλων µας, πι- στεύει ο κ. Σωτηριάδης, να διατηρήσου- µε τη φυσιογνωμία της πόλης αλλά και της επαρχίας, γενικότερα. Η προσπάθεια να αυξάνουµε συνεχώς τον αριθµό των τουριστών δεν οδηγεί στην ορθή εκµε- τάλλευση του πλούτου µας, υποστηρίζει ο γραμματέας της ΣΕΚΟ, και προτείνει το σύνθημα να είναιη εξασφάλιση έργων υποδομής για προσέλκυση ποιοτικού του- ρισμού. ΕΡ: Κύριε Σωτηριάδη, την τελευταία περίοδο 6ρίσκεται στην επικαιρότητα το αίτηµα της Πάφου να ανακηρυχθεί σε αρχαιολογική πρωτεύουσα. ΤΙ έχει να κερδίσει η πόλη από την ικανοπο(- Non αυτού του αιτήµατος και ποιο θα είναι Το όφελος γΙα τους πολίτες ΑΠ: Η Πάφος είναι, ίσως, η µόνη πόλη της Μεσογείου που συγκεντρώνει όλα τα προσόντα για να ανακηρυχθεί αρχαι- ολογική πρωτεύουσα. Μεταξύ των άλλων διαθέτει αξιόλογη ιστορία, υπήρξε πρω- τεύουσα της Κύπρου για µεγάλο χρονι- κό διάστηµα, διαθέτει πολλές και µονα- δικές αρχαιότητες, μεταξύ των οποίων είναι τα μωσαϊκά, το αρχαίο ωδείο, το θέ- ατρο και τους ξακουστούς τάφους των βασιλέων. Διαθέτει επίσης το μοναδικό στο είδος του αρχαιολογικό πάρκο, καιη ΟΥΝΕΣΚΟ την έχει συμπεριλάβει στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας πο- λιτιστικής κληρονομιάς. Όλα τα πιο πά- γω, σίγουρα, συνηγορούν στην ανακή- ρυξή της ὡς αρχαιολογικής πρωτεύου- σας. Η ανακήρυξή της, όµως, σε αρχαιο- λογική πρωτεύουσα δεν αρκεί, αν αυτό δεν συνοδεύεται από ορισμένες δεσμεύ- σεις που θα πρέπει να αναλάβει η πολι- τεία καιόλοι οιάλλοι αρμόδιοι και εµπλε- κόµενοι φορείς. Στα πλαίσια αυτά, το πρώτο που πρέπει να διεκδικήσει η Πά- φος είναι η λειτουργία Πανεπιστημιακής Σχολής Αρχαιολογίας. Η Πάφος, πόλη µε πολλές και σημαντικές αρχαιότητες και μνημεία, τα οποία περιλαμβάνονται και στον κατάλογο των μνημείων παγκό- σµιας πολιτιστικής κληρονομιάς της ΟΥΝΕΣΚΟ, προσφέρεται για τη δημιουρ- γία Πανεπιστημιακής Σχολής που να έχει σχέση µε την Αρχαιολογία. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυθεί το επιστημονικό προσωπικό που εργάζεται στο Τµήµα Αρχαιοτήτων. Θα πρέπει επίσης να ανε- γερθεί νέο Μουσείο κοντά στους αρχαι- ολογικούς χώρους γιατί το σημερινό εἴ- κη και δεν προσφέρεται γία επί- σκέψεις. Η ιδέα για ανακήρυξ ως αρχαιολογικής πρωτεύου μπορούσε να είναι µια θαυμάσια ιδέα αν ταυτόχρονα µετατρέπονταν και σε ένα κέντρο διοργάνωσης συνεδρίων σχετικά µε την αρχαιολογία. Προς αυτή την κα- τεύθυνση θα μπορούσαν να στραφούν όλοι αυτοί οι καθηγητές πανεπιστημίων που επισκέπτονται την Πάφο επικεφαλής διαφόρων αρχαιολογικών αποστολών που κάνουν ανασκαφές. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσει τον Πολωνό κα- @nynm apxatoAoyiac, Andrea Daszewski, ο οποίος φέτος συμπληρώνει 35 χρόνια ανασκαφών στην Πάφο. Για το θέµα της αρχαιολογικής πρωτεύουσας, υποστηρί- ζω επίσης συγκρότηση φορέα αναστή- λωσης και προστασίας των αρχαίων µνη- μείων. ΕΡ: Ποιος είναι ο ρόλος της ΣΕΚΟ στην προώθηση διάφορων προθληµό- των που απασχολούν την επαρχία ΑΠ: Πολλά γράφτηκαν, Και πιο πολλά μεταδόθηκαν από τα Μέσα Μαζικής Ενη- µέρωσης, τουλάχιστον τα τοπικα, Υία τη ΣΕΚΟ Πάφου και τη λειτουργία της. Εί- ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Να διαφυλαχθεί η φυσιογνωμία της Πάφου ναι χρήσιμο, νομίζω, να ξαναειπωθεί πως η ΣΕΚΟ, όπως άλλωστε καθορίζεται και από τον κανονισμό λειτουργία της, είναι ένα συντονιστικό σώμα, µια στέγη για όλους, ένα βάθρο για κοινούς αγώνες, µια ομάδα πίεσης, που στοχεύει στην προ- ώθηση και επίλυση των προβλημάτων της Πάφου, µε ένα και μοναδικό σκοπό, να δει καλύτερες ηµέρες τόσο η πόλη όσο και γενικά ολόκληρη η επαρχία. Και για να πετύχει τον σκοπό της αυτό, η ΣΕΚΟ πρέπει να μείνει µακριά από διενέξεις και διαφορές. Η ΣΕΚΟ δεν πρέπει να χρησι- µοποιείται ως κονίστρα πολιτικών ή κοµ- µατικών επιδιώξεων αλλά τόπος για Κοι- νούς αγώνες όλων των οργανωμένων φορέων της Πάφου µε κοινή σημαία την’ Πάφο και µε γνώμονα καλύτερες ηµέρες για όλους. Το 2000 αποτελεί πλέον πα- ρελθόν και το 200/ είναι εδώ! Το τι επι- φυλάσσει, κανένας δεν το γνωρίζει! Ανα- σκοπώντας την πορεία της ΣΕΚΟ Τη χρο- νιά που µας φεύγει, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουµ /ίμη. Γόνιμι γιατί ενεργώντας µέσα στα πλαίσια του κανονισμού λειτουργίας της, µε τις πα- ρεµβάσεις της πέτυχε να συμβάλει στις προσπάθειες για προώθηση των ανα- πτυξιακών έργων της επαρχίας. Ασφα- λώς θα μπορούσε να κάμει πολύ περισ- σότερα, κι αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της τη νέα χρονιά! ΕΡ: Τι κατάφερε η ΣΕΚΟ την περα- σµένη χρονιά Απ᾽Τι πέτυχε η ΣΕΚΟ µέσα στο 2000 Πέτυχε την πλήρη διευκρίνιση της πο- ρείας των διαφόρων αναπτυξιακών ἐρ- γων της επαρχίας και τη δέσμευση της κυβέρνησης για την ολοκλήρωσή τους σε τακτά χρονοδιαγράµµατα! Μέσα από τις παρεμβάσεις της µε διάφορους τρόπους, όπως µε γραπτά υπομνήματα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους αρ- µόδιους υπουργούς της κυβέρνησης, κα- θώς και µε τις επισκέψεις υπουργών. ὕστερα Συγκοινω UMOUupy νέργειές της δυο φο ωργίας, unc ή Εκς Η ΠΑΦΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ Με τον ερχομό Της νέας χρονιάς, n LEKO έχει Καθήκον να γρυπνεί Και να πιέζει νυποχώρητα Να πιέζει µέχρι να δει να ολοκληρώνονται Τα ἤδη προγραμματισμένα έργα, αλλά Και να mecel yid TOV προγραμματισμό νέων πέτυχε όχι µόνο να διευκρινίσει αλλά και να έχει γραπτά χρονοδιαγράµµατα ολο- κλήρωσης των διάφορων αναπτυξιακών. έργων της επαρχίας. Εκείνο που μένει τώρα είναι µέσα από συλλογική προσπά- θεια να συνεχίσει να πιέζει για τη συ- µπλήρωση όλων των έργων µέσα στα κα- Βορισµένα χρονοδιαγράµµατα. Το γεγο- νός ὀτιτο 2004 είναι χρονιά εκλογών εἰ- ναι µια ευκαιρία, που αν την αξιοποιῄσει σωστά θα µπορέσει να προωθήσει όλα τα έργα αλλά και να προγραμματίσει νέα. ΕΡ: Έχει τη δύναμη να πιέζει η ΣΕΚΟ ΑΠ: Με τον ερχοµό της νέας χρονιάς η ΣΕΚΟ έχει καθήκον να αγρυπνεί και να πιέζει ανυποχώρητα. Να πιέζει µέχρι να δει να ολοκληρώνονται τα ήδη προγραµ- µατισµένα έργα, αλλά και να πιέζει για τον προγραμματισμό νέων. Η ΣΕΚΟ, εί- ναι ένα ισχυρός μοχλός, µια πολύ µεγά- λη ομάδα πίεσης, που µε την έντονη πα- ρουσία της µπορεί να συμβάλει στην προ- ώθηση λύσεων των οιωνδήποτε προβλη: µάτων ολόκληρης της επαρχίας Κλείνοντας τη συζήτησή µας µε τον γραμματέα της ΣΕΚΟ Πάφου, τον ρωτή- σαµε αν του έχει γίνει πρόταση από κά- ποιο κόμμα να κατέλθει ως αριστίνδην υποψήφιος στις επερχόμενες νουλευτι- κές εκλογές. «Δεν µε ενδιαφέρει η πο- λιτική» µας είπε «και δεν διαθέτω τα «χα- ρίσµατα» εκείνα που απαιτούνται σήµε- ρα για να κατέλθει κάποιος ως υποψή- φιος βουλευτής». Η στάση του, όµως, ήταν πολύ διαφορετική στο ερώτημα αν ενδιαφέρεται να συνεισφέρει στα κοινα της Πάφου από κάποια άλλη θέση. Η απά- ντησή του στο ερώτημα αυτό ήταν τέτοια που δεν απέκ. ῄ