Back

«Ο καιρός των (Τουρκοκύπριων) τσιγγάνων» και η μουσική του μέλλοντος

5 ΤΟΥ. ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ.... κινηματογραφική ταινία του Εμιρ Hi Κουστουρίτσα και κυρίως η µου- σική Της Ταινίας «Ο καιρός των τσιγγάνων» έσπασαν πολλά ρεκόρ στην Κύπρο και την Ελλάδα στις αρχές τις δε- καετίας του ᾿90. Τα όσα διαδραματίζονται τιςτελευταίες ηµέρες στην Κύπρο µετην έλευση 220 περίπου τσιγγάνων απο τα Κα- τεχόµενα στις ελεύθερες περιοχές, έχουν πολλές ομοιότητες µε αυτά που παρακο- λουθήσαµε στις κινηματογραφικές α- θουσες. το σκηνικό έδεσε, ιδιαίτερα πριν απὀ λί- γες ηµέρες, όταν σε τρεῖς κοινότητες του διαμερίσματος της Πόλης Χρυσοχούς στή- θηκαν καϊτα γνωστά τσαντίρια. Με τη βρο- χή την Πέμπτη το βράδυ, τα αντίσκηνα πλημμύρισαν (αυτή όµως που τα έκανε εντελώς μούσκεµα ήταν η πολιτική της κυ- βόρνησης). Οι δηλώσεις των υπουργών Δι- καιοσύνης Καὶ Δημόσιας Τάξης Νίκου Κόση καιτων Εσωτερικών Χριστόδουλου Χρι- στοδούλου περί κατασκόπων και Καιρο- σκόπων που ήρθαν να πάρουν τα επιδό- µατα και να φύγουν, οἱ υστερικές κραυγές που ακούστηκαν απὀ ηλεκτρονικά και έντυ- πα ΜΜΕ, καθώς και οι αντιδράσεις πολιτι- κών και πολιτών, δεν είναι παρά µόνον η μουσική του μέλλοντος. Τα όσα διαδρα- µατίστηκαν αυτές τις ηµέρες είναι µια µι- κρογραφία όσων θα ζήσουμε μελλοντικά µέσα από µια πιθανή λύση του Κυπριακού στη βάση της Διζωνικῆς Δικοινοτικῆς Οµο- σπονδίας. Τουρκοκύπριοι τσιγγάνοι δεν ἤλ- θαν φέτος για πρώτη φορά στις ελεύθε- ρες περιοχές. Το ίδιο περίπου φαινόμενο παρατηρήθηκε Και πριν από ένα χρόνο. Αυ- τό, όµως, ποὺ επικράτησε και στις δύο πε- ριπτώσεις και είναι Ιδιαίτερα ανησυχητικό, είναι η αδυναμία της κυβέρνησης να αντι- µετωπίσει την κατάσταση µε σοβαρότητα «Ο καιρός των (Τουρκοκύπριων) Τσιγγάνων» Και Π μουσική του μέλλοντος και υπευθυνότητα. Αντί αυτού, είδαµε To σύνολο των εισερχοµένων να κατευθύνε- ται προς την Πάφο αντίτης Λεμεσού, που ήταν η κατεύθυνση την πρώτη φορά, µε τη δικαιολογία ότι αυτό το ζητούσαν οι ίδιο οιτσιγγάνοι. Το δεύτερο ανησυχητικό στοιχείο ήταν οι δηλώσεις Υπουργών, όπως για παρά- δειγµα των Εσωτερικών, ο οποίος, λέγο- ντας ότι οἱ τσιγγάνοι ήρθαν να πάρουν τα επἰδόµατα και να φύγουν, έδωσαν το πρά- σινο φως σε όλα τα αρμόδια τµήµατα να αντιμετωπίζουν ανάλογα αυτούς τους τα- λαιπωρημένους και εξαθλιωµένους αν- θρώπους. Χαρακτηριστικό στοιχείο που δια- ψεύδει τα λεγόμενα των κυβερνητικών πα- ραγόντων ότι δήθεν ήταν έτοιμοι να αντι- µετωπίσουν την κατάσταση, ήταν ο ἐμπει- ρος τρόπος αντιμετώπισης της κατάστα- σης. Την πρώτη φορά, µε την άφιξη τσιγγά- νων τους φιλοξενούσαν σε ξενοδοχεία, αφήνοντας τους ανθρώπους να περιµέ- νουν για ώρες τις διευθετήσεις των δια- φόρων υπηρεσιών στα προαύλια των αστυ- νομικών σταθμών ή τα πεζοδρόμια καιτις εισόδους των γραφείων ευημερίας. Την πρώτη φορά εξασφάλισαν στέγη στους Τουρκοκύπριους τσιγγάνους σε γειτονιά εντός της Λεμεσού, ενώ µετά τις διαµαρ- τυρίες που είχαν προκύψει και στη Λεμεσό, προσπάθησαν να βρουν σπίτια σε τ/κ κοι- Αυτοί που τελικά την πληρώνουν εἶναι 01 {δΙΟΙ οἱ Τσιγγάνοι, Οἱ οποίοι νόμιζαν ότι φεύγοντας από ΤΏν Κόλαση Του Ντενκτάς θᾳ έρχονταν στον παράδεισο ᾗ τη Γη της Επαγγελίας νότητες έξω απο τα αστικά κέντρα. Φέτος, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τις αντιδράσεις, προώθησαν τους τσιγγάνους σε απομακρυσμένες κοινότητες, µε απο- τέλεσµα να αντιδράσουν οι ίδιοι. Την στιγ- µή που η ίδια η κυβέρνηση υποστηρίζει την. οικοδόµηση σχέσεων ανάµεσα σε Ε/Κ και Τ/Κ, την ελεύθερη διακίνηση, και θέλει να αναγνωρίζεται ὡς κυβέρνηση όλων των Κυπρίων, θα περίµενε κανείς απὀ αυτήν να προωθεί μεταξύ των πολιτών αισθήµατα ανοχής στη διαφορετικότητα και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εντούτοις, ένα µέλος της κυβέρνησης, ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, υιοθετώντας πληροφο- ρίες των Μυστικών Υπηρεσιών, προέβη σε δηµόσιες δηλώσεις βαφτίζοντας ὡς πιθα- νούς κατασκόπους όλους τους Ττουρκοκύ- πριους τσιγγάνους που έρχονται στις ελεύ- θερες περιοχές. Τρανή απόδειξη Tou au- τοσχεδιασμού και της προχειρότητας µε την οποία αντιμετωπίστηκε η κατάσταση είναι η εξαγγελία της κυβέρνησης μόλις την περασμένη Τετάρτη, µετά από σύσκε- Ψη στο Προεδρικό, ότι αποφασίστηκαν συ- γκεκριµένα µέτρα για την’ αντιμετώπιση της κατάστασης. Φυσικά, τα µέτρα αυτά είναι εκ διαμέτρου αντίθετα απο την µέχρι τώρα αντιμετώπιση του θέµατος. Τα πράγ- µατα περιπλέκονται, ιδιαίτερα λόγω της προεκλογικής περιόδου, καθώς κόμματα και υποψήφιοι προσπαθούν να εκµεταλ- λευτούν το θέµα, ενώ η κυβέρνηση προ- κειµένου να µην χαλάσει το χατίρι κανε- voc Kal κυρίως να µην δυσαρεστήσει υπΟ- στηρικτές της, αναιρεί ανάλογα µε τις πιέ- σεις που δέχεται τις αποφάσεις. Αυτοί που τελικά την πληρώνουν εἶναι οι ίδιοι οι τσιγγάνοι, οἱ οποίοι νόμιζαν ότι φεύγοντας απο την κόλαση του Ντενκτάς θα έρχονταν στον παράδεισο ή τη Γη της Επαγγελίας. Ἑνας, όµως, ακόµη παράγο- ντας που περνά απαρατήρητος είναι η υπο- νόµευση της αξιοπιστίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα όσα συμβαίνουν τις τε- λευταίες ηµέρες δεν μένουν μυστικά εντός της Κύπρου. Κυκλοφορούν στην Ευρώπη και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς, τους οποίους προσπαθούμε να πείσουµε ότι Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι μπορούν να ζήσουν αρμονικά σε µια ενιαία Κύπρο.