Back

Να τιμωρηθούν οι ένοχοι

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ Να τιμωρηθούν οι ένοχοι ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ ζημιές που υπέστησαν οἱ επενδυτές από το Χρηματιστήριο, ζήτησε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Νίκος Αναστασιάδης. Παράλληλα, ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ άσκησε κριτική στα κόµ- µατα της αντιπολίτευσης γιατί, όπως είπε, δεν ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση τῶν ζη- µιών που υπέστησαν οἱ επενδυτές και τη θε- µελίωση του θεσμού του ΧΑΚ. Τα θέµατα σχε- τικά µε το Χρηματιστήριο ήταν στο επίκεντρο των ομιλιών του Προέδρου του ΔΗΣΥ, ο οποί- ος περιόδευσε στην Πάφο και επισκέφθηκε τη Χλώρακα, την Πέγεια και την Πόλη Χρυσοχούς. Απευθυνόμενος στους οπαδούς και τα στελε- XN του κόμματός του, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι γνωρίζει ότι τους έχει ταλαιπωρήσει η υπό- θεση του Χρηματιστηρίου και για το λόγο αὐ- τό, όπως είπε, το κόµµα του παίρνει πρωτο- βουλίες για να ορθοποδήσει ο θεσμός, να απο- κατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών αλ- λά και να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Πρόεδρος του AHLY αναφερόμενος στο θέµα του Χρηματι- στηρίου τόνισε ότι τόσο η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του όσο καὶ η κυβέρνη- ση πήραν πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων του Χρηματιστηρίου. Άλλοι, εἴ- πεο κ. Αναστασιάδης, «στρέφουν την πολιτι- κή τους προς µικροπολιτικές σκοπιμότητες και δεν φακκούν πενιά αν θα υπάρξουν άνθρωποι που θα υποστούν ζημιές, προκειµένου να απο- κοµίσουν κάποιες ψήφους». Ευρώπη και πρόσφυγες Σε ό,τι αφορά την προεκλογική πορεία του ΛΗΣΥ, ο κ. Αναστασιάδης, φανερά αισιόδοξος, σχολίασε ότι οι μέχρι στιγμής ανά την Κύπρο περιοδείες αποδεικνύουν ότι το κόµµα βρί- σκεται σε µια πορεία συσπείρωσης, ενδυνά- µωσης και ενίσχυσης των θέσεων και της πο- λιτικής πρότασής του. Καταρχήν, ο κ. Αναστα- T ην τιμωρία όσων φέρουν ευθύνη για τις σιάδης αρνήθηκε ότι η παρουσία του στην Πά- φο στοχεύει και στην επίλυση προβλημάτων στο εκλογικό επιτελείο του κόµµατος, σχολιά- ζοντας ότι δεν υφίσταται.τέτοιου είδους θέµα. “Ουδέν αναληθέστερον”, ήταν η απάντηση του κ. Αναστασιάδη, και όταν κλήθηκε να σχολιά- σει τοὺς ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης ότι ο ΔΗΣΥ προσπαθεί να επικεντρώσει την αντι- παράθεσή του µε τα κόµµατα της αντιπολίτευ- σης στην ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου. Όπως ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, υπάρ- χουν κόµµατα που ανακάλυψαν την Ευρώπη το 1995 και ότι συγκεκριµένο κόµµα ακόµα επι- μένει να έχει µια σοβαρή ιδεολογική διάσταση στο θέµα αυτό, διάσταση «που ανέδειξαν οι συζητήσεις γύρω από την Ευρώπη». Κληθείς, εξάλλου, να σχολιάσει δηµοσιο- γραφικές πληροφορίες ότι στις ηγεσίες όλων των κομμάτων δημιουργούν σοβαρά προβλή- µατα κάποιες κινήσεις στελεχών τους για το «Γἱαΐρνουμε πρωτοβουλίες για να ορδοποδήσει ο δεσµός, αλλά η αντιπολίτευση δεν ενδιαφέρεται για αποκατάσταση των ζημιών» θέµα της προεδρίας της νέας Βουλῆς, που είναι εκτός των πλαισίων των επίσημων κομματικών θέσεων, ο κ. Αναστασιάδης αφού σημείωσε ότι τέτοιο θέµα δεν έχει απασχολήσει επί του παρόντος, υπέδειξε ότι αυτό θᾳ τεθεί προς σι- ζήτηση µετά τις επαφές και τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν από την επίσηµη ηγεσία του κόμματος. Σχολιάζοντας παρατήρηση δηµο- σιογράφου ότι ο ΔΗΣΥ κατηγορείται για λαῖ- κισµό στο θέµα της τιτλοποίησης προσφυγι- κών κατοικιών, ο κ. Αναστασιάδης διερωτή- θηκε ' αν είναι λαϊκισμός η διαβίβαση 5 χι- λιάδων 502 οικιστικών μονάδων επί διακυ- βέρνησης Κληρίδη» και κατέληξε καταφερύ- µενος εναντίον των κομμάτων της αντιπολί- τευσης, σημειώνοντας ότι αν αυτά δεν είχαν ψηφίσει το νόµο που απαγορεύει την τιτλο- ποίηση, «σήμερα θα είχαµε μερικές ακόµα χι- λιάδες πρόσφυγες που θα απολάμβαναν µεγα- λύτερης φερεγγυότητας”. EOI πα