Back

Τι γίνεται µε το μνημείο στρατηγού Γρίβα

Μετά από σοβαρές καταγγελίες µέλους του Κ.Σ. του «Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή» που εδρεύει στην Αθήνα, το εν λόγω Ίδρυμα απασχόλησε την περασμένη Τρίτη τη Βουλή των Ελλήνων. Συγκεκριµένα η Βουλευτής της Ν.Δ. Κατερίνα Παπακώστα κατέθεσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο µια σειρά από στοιχεία, που αφορούν παράνομους και αντισυνταγματικούς διορισμούς στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύματος, αντικαταστατική υποβολή αίτηση αδείας προς το Δήμο Λεμεσού για ανέγερση Μνημείου του ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΙ γίνεται µε το μνημείο TOU OT 2”, O «Π», µε βάση το υλικό που είχε και µε βάση τις εισαγγελικές παρεµ- βάσεις διαπίστωσε ότι δεν είναι όλα αγγελι- κά πλασμένα στο εν λόγω Ίδρυμα. 0 Στρατονόμος του Γρίβα Τις σοβαρές αυτές καταγγελίες έκανε στη Βουλευτή ο Στρατονόµος και σωματοφύλα- κας του Αρχηγού της ΕΟΚΑ, Ανδρέας Δράκος. Οκ. Δράκος είναι καὶ το µόνο νόμιμο µέλος της Διοικούσας επιτροπής του «Ιδρύματος Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα - Διγενή» αφού κα- τέχει εισαγγελικἠ σύσταση για την παραμονή. του στο Ίδρυμα. Φ Αντισυνταγματικοί Λιορισµοί Η Βουλευτής της Ν.Δ. Κατερίνα Παπακώ- στα κατήγγειλε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι µε σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονο- µίας και Οικονοµικών της Ελλάδας στις 5/6/2002 διορίστηκαν παράνομα και αντισυ- νταγµατικά 3 µέλη στην Κεντρική Επιτροπή του Ιδρύματος. Πρόκειται για τους Αραβή Λοίζο, Προδρόμου Χρήστο και Χατζηνικολά- ου Γεώργιο. Έρευνα του «Π» αποκαλύπτει ότι από το 1954 έχουν αλλάξει µε υπουργικές αποφάσεις 3 διοικήσεις στο εν λόγω Ίδρυμα και οι οποίες συνδέονται, µετά από διαχειρι- στικούς ελέγχους, µε µια σειρά από οικονο- µικές ατασθαλίες. Σύμφωνα µε το σχετικό Δελτίο Τύπου, κατά της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού κατα- τέθηκε αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 22/7/2002 απὀ τον Ανδρέα Δράκο. : Η κ. Παπακώστα, απαντώντας σε ερώτηση του «Πολίτη» για ποιο λόγο ο αρμόδιος Υπουρ- γός άλλαζε τα µέλη του Συμβουλίου του Ἱδρύ- µατος σε σύντομα χρονικά διαστήματα, απά- ντησε ότι οι έλεγχοι που έχουν πραγµατοποι- ηθεί κατά καιρούς δίνουν την απάντηση στο ερώτημά µας. Φ Ἡ Ανέγερση Μνημείου Σύμφωνα µε τις καταγγελίες, τα ὃ παρα- νόµως διορισθέντα µέλη στην Επιτροπή του Ιδρύματος έλαβαν την απόφαση να υποβά- λουν αίτηση αδείας οικοδοµής Μνημείου στη Λεμεσό στο χώρο που κρυβόταν ο Αρχηγός της ΕΟΚΑ κατά την περίοδο του αγώνα για τη: απελευθέρωση 1955-59. Σύμφωνα µε την έρευνα του «Π», η σχε- τική αἴτηση παραλήφθηκε από το Δήμο Λε- μεσού στις 4/12/2002 και η προὔπολογισθεί- σα δαπάνη του έργου ανόρχεται στις 800 χι- λιάδες λίρες, ποσό το οποίο, όπως ισχυρί- ζεται ο κ. Δράκος, προέρχεται από εράνους του Ιδρύματος και το κατέχει παράνομα η πλειοψηφία της Επιτροπής. Η Δημοτική Γραμματέας του Δήμου Λεμµε- σού δήλωσε τηλεφωνικά στον «Π» ότιη εν λόγω αίτηση μελετάται νοµικά αλλά δεν ήταν σε θέση να προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες. πως δήλωσε η Βουλευτής στον Στη σχετική ερώτηση που κατετέθη στη Βουλή των Ελλήνων τονίζεται ότι µε βάση το άρθρο 2 του Καταστατικού του Ιδρύμα- τος, μεταξύ των σκοπών του είναι: «Η ανέ- γερσις εν Κύπρω Μουσείου του Κυπριακού. Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ.επί ιδιο- κτήτου ακινήτου του Ιδρύματος και κατάλ- ληλος διαµόρφωσις του χώρου αυτού». Η Βουλευτής, που ασχολείται µε το θέµα, το- γίζει ότι ο Ἱδρυτής θέλησε την ανέγερση Μουσείου που θα περιείχε υλικό (φωτογρα- φίες, έντυπα, όπλα κλπ.) του συλλογικού αγώνα της ΕΟΚΑκαι όχι άλλο κτίσμα για την προσωπική του προβολή. Σύµφωνα µε τις κα- ταγγελίες επιδιώκεται σήµερα από τα παρά- νοµα µέλη η ανέγερση μνημείου µμαυσωλεί- ου κατά παράβαση της θέλησης του ιδρυτή και έγινε έντονος ο διαχωρισμός στο Ελλη- νικό Κοινοβούλιο μεταξύ Μνημείου και Μου- σείου. Επιπλέον, για την υποβολή της αίτη- σης ανοικοδόµησης του Μνημείου απαιτεί- ται η έγκριση του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλων υπουργών, όπως ορίζουν οἱ σχε- τικοί νόμοι. Έγκυρες πηγές µάς ανάφεραν ρατηγού [ρίῤα ότι δεν υπάρχει καμιά έγκριση στην προκει- µένη περίπτωση. 9 Ερωτήματα Τα ερωτήµατα που έθεσε η βουλευτής της Ν.Δ. προς τον Υπουργό Οικονοµικών της Ελλάδας είναι τα εξής: α) Εάν ο αρμόδιος Ὑπουργός έχει γνώση για την αίτηση της άδειας οικοδομής, β) Εάν τα παράνομα αυτά µέλη της Διοικούσας Επιτροπής του Ιδρύ- µατος είχαν το νόμιμο δικαίωµα να υποβά- λουν τέτοια αἴτηση στο Δήμαρχο Λεμεσού και γ) Εάν ο Υπουργός θα εφαρμόσει τα σχε- τικά άρθρα εναντίον των τριών παρανόμων µελών της διοίκησης του Ιδρύματος. Η Βουλευτής δήλωσε στον «Π» ότι υπάρ- χουν σοβαρά ερωτήματα και μάλιστα πολι- τικά για τα οποία θα κάνει λόγο μόλις έχει τις απαντήσεις του αρµόδιου Υπουργού στα χέρια της. Αρχηγού της ΕΟΚΑ και µια σειρά από οικονομικές ατασθαλίες. Στη Βουλή των Ελλήνων κατετέθη και ερώτηση προς τον Ὑπουργό Εθνικής Οικονομίας της Ελλάδας αφού οι αντισυνταγµατικοί διορισµοί έγιναν βάσει δικής του αποφάσεως. a