Back

Πόλεμος για το νερό στην Κανναβιού και την Κρήτου Μαρόττου

: OFRDAGT MS NH B® Oa xatadécouv τα εγκλογικά θιθλιάρια και απειλούν να κλείσουν οδικές αρτηρίες το Πάσχα. @ Nopipo to ιδιωτικό φράγμα, λέει το Ἰµήμα Υδάτων Από την προηγούµενη κινητοποίηση των κατοίκων. Πόλεμος για το νερό στην Κανναβιού και την Κρήτου Μαρόττου ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ στην Κανναβιού και την Κρή- του Μαρόττου από τον τρόπο με τον οποίο κυβερνητικά τµήµατα αντιμετωπίζουν την κατασκευή ιδιω- τικού φράγµατος στην περιοχή. Από την Τετάρτη το βράδυ, οι κάτοικοι των περιοχών άρχισαν να μαζεύουν τα εκλογικά τους βιβλιάρια γα τα παραδώσουν στην Επαρχιακή διοί- κηση, ενώ προγραμµατίζουν τις ημέ- ρες του Πάσχα να κλείσουν και κε- ντρικές οδικές αρτηρίες στην Enap- χία. Όπως έχει ξαναγράψει ο «Π», οι κάτοικοι διαμαρτύρονται γιατί ιδιώ- τες κατασκευάζουν φράγμα στην το- ποθεσία Καρίν το οποίο, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, θα αποκόψει το νερό µετο οποίο αρδεύεται η κοι- λάδα στην Κανναβιού. Η οργή των κατοίκων τις τελευ- ταίες ηµέρες ξεχείλισε από τις πλη- ροφορίες που έχουν ότι κυβερνητι- κά τμήματα, όπως το Τµήµα Ὑδάτων, κάνουν θετικές εισηγήσεις προς τον ἔπαρχο για χορήγηση πολεοδοµι- κής άδειας στους ιδιώτες για το φράγμα. Οι κάτοικοι της περιοχής µε κι- E κρητική είναι η κατάσταση νητοποιήσεις την προηγούµενη πε- ρίοδο είχαν αναγκάσει την Επαρ- χιακή διοίκηση να προσφύγει στη δικαιοσύνη για αναστολή των ερ- γασιών για το φράγμα, το οποίο κα- τασκευάζονταν χωρίς καµιά άδεια. Οι κινητοποιήσεις δεν αφορούν µό- νο το φράγμα αλλά, όπως υποστη- ρίζουν οἱ κάτοικοι των δύο Κοινο- τήτων σε επιστολή τους προς τους αρµοδίους υπουργούς, την Επιτρο- πή Περιβάλλοντος της Βουλής, βου- λευτές της Επαρχίας και τον έπαρχο, οτρόπος που πουλήθηκαν 52 σκάλες κρατικής γης στους δύο ιδιώτες εκ των οποίων ο ένας είναι ο πρώην βοηθός επάρχου, είναι σκανδαλώ- dns. Ενώ η κυβέρνηση πούλησε σε ιδιώτη κρατική γη επειδή το αγρό- κτηµα που είχε επηρεάζεται από το Φράγμα της Καναβιούς που θα γί- VEL THY επόµενη περίοδο, δεν έκα- νετο ίδιο, όπως λένε, για φτωχούς αγρότες, μόνιμους κατοίκους των Κοινοτήτων. 0 συγκεκριμένος επιχειρηµατίας, αναφέρεται στην επιστολή διαµαρ- τυρίας των κατοίκων, «αφού προ- χώρησε στην απόκτηση του τεµαχί- ου σε εξευτελιστική τιµή (14.000 τις 52 σκάλες), προχώρησε σε µια άνευ προηγουμένου περιβαλλοντική κα- ταστροφή ισοπεδώνοντας και κα- ταστρέφοντας κάθε στοιχείο φυσι- κού περιβάλλοντος». Προχώρησε, επίσης, στη διάνοιξη 13 παράνομων υδάτων. Η µια από τις γεωτρήσεις επηρε- ἄζει άµεσα την κυβερνητική γεώ- τρηση από την οποία αρδεύεται η κοινότητα. Το υπόμνημα αυτό, το οποίο ἔχει αποσταλεί και στον Πρό- εδρο της Επιτροπής ελέγχου της Βουλής, εγκρίθηκε σε Πανκοινοτι- κή συγκέντρωση που πραγµατοποι- ήθηκε στην Κοινότητα. Ο μηχανικός του Τµήµατος Υδά- των Κυριάκος Σπανός σε δηλώσεις του στον «Π» παραδέχθηκε ότι η ει- σήγηση της υπηρεσίας του είναι θε- τική προς τον έπαρχο και την πο- λεοδοµία για την έκδοση της άδει- ας κατασκευής του ιδιωτικού φράγ- µατος. «Πιστεύουμε, είπε ο κ. Σπα- νός, ότι το Φράγμα δεν θᾳ επηρεά- σει καμιά γεώτρηση και δεν θᾳ έχει καμιά επίπτωση στην άρδευση της Κοιλάδας στην Καναβιού και την Κρήττου Μαρότου». Ο μηχανικός του Τµήµατος Υδά- των, τον οποίο οἱ κάτοικοι καλούν να επισκεφθεί την Κοινότητα, υπο- στήριξε επίσης ότι υπάρχει δέ- σµευση του Υπουργείου Γεωργίας προς τον Λουκά Κυπριανού, που εί- ναι ιδιοκτήτης του τεµαχίου, ότι θα τον βοηθούσε να ξαναδηµιουργή- σει το κτήµα που απαλλοτριώθηκε για την κατασκευή του κυβερνητι- κού φράγµατος. Σύμφωνα µετον κ. Σπανό, το φράγμα αυτό θᾳ λειτουρ- γήσει προσωρινά µέχρι να γίνει το κυβερνητικό φράγμα, οπότε το επί- µαχο κτήµα θᾳ αρδεύεται. Ο εκπρόσωπος της Οικολογικής Κίνησης Πάφου Ανδρέας Ευλαβής σε δήλωσή του στον «Π» τόνισε ότι αντίθετα µε όσα υποστηρίζει ο µη- χανικός του Τµήµατος Υδάτων, στο ἔγγραφο της πώλησης του κτήµα- τος απὀ την Κυβέρνηση στον Λοι- κα Κυπριανού γίνεται σαφής ava- φορά ότι το τεμάχιο είναι ξηρικό και δεν δικαιούται νερό από το κι- βερνητικό φράγμα. Στο υπόμνηµά τους οἱ κάτοικοι διερωτούνται αν η εφαρµογή των νόμων είναι µόνο για τους φτωχούς αγροτες και γιατί θυσιάζονται τα συμφέροντα των πραγματικών αγρο- τών και κατοίκῶγ της περιοχής για χάρη των συμφερόντων κάποιων επιχειρηματιών... Ζητούν, επίσης, εξηγήσεις γιατί οι αρμόδιες αρχές δείχνουν τέτοια ανοχή.