Back

Τρύπησε το γεφύρι

TOY KOXTA NANOY OnLEptva amd Tov NogpBpto µέχρι σήµε- ρα εξαιτίας των έργων που εκτελούνται στην περιοχή Διπλαρκάτζια στην Πάφο. Πρό- κειτα! για ένα κομβικό σηµείο του δρόμου που οδηγεί απότην πόλη της Πάφου, στη Χλώρακα και την Έμπα, όπου υπάρχουν δυο πολύ στενά γεφύρια και τα οποία προκάλεσαν πολλά τρο- χαία δυστυχήματα µέχρι σήµερα. Αίτηµα των κοινοτήτων της περιοχής για πολλά χρόνια ήταν η διαπλάτυνση του δρόμου και η ανακατασκευή των γεφυριών. Μετά από πολλές προσπάθειες το τµήµα Δημοσίων Έργων ολοκλήρωσετις απαραίτητες µελετες, εγκρίθηκαν και τα κον- δύλια καιτον Νοέµβριοτου '99 άρχισε η κατα- σκευή του έργου. 3 Προς έκπληξη όµως όλων, ο σχεδιασµόςτου έργου και η προκήρυξη των προσφορών αφο- ρούσε µόνο το ένα γεφύρι που ανήκει στα κοινοτικά όρια της Χλώρακας, ενώτο άλλοπου είχετην ατυχία να βρίσκεται στα δημοτικά όρια της Πάφου δεν συμπεριλαμβανόταν στο πρό- γραµµα. Μετά από πολλές συζητήσεις και συ- σκέψεις των αρμοδίων, την παρέμβαση του αρ- µοδίου Υπουργού, και την συζήτηση του θέµα- τος στην Επιτροπή Συγκοινωνιών της Βουλής όλοι είχαν μείνει µετην εντύπωση ότιτο δεύτερο γεφύρι θα γινόταν ταυτόχρονα. Δεν βρέθηκε όμως λύση ανάµεσα στο Τµήµα Δημοσίων Έργων καιτον Εργολάβο που κατασκευάζειτο πρώτο γεφύρι και όπως αποκάλυψε χθες στον «Π» ο δήµαρχος της Πάφου Φ. Σαρίκας, μόλις τελειώσει η κατασκευή του έργου που περι- λαμβάνει το πρώτο γεφύρι, τότε θα προκηρυ- χθούν οι προσφορές για το δεύτερο. «Το γε- γονός αυτό», είπε ο κ. Σαρίκας, «σημαίνει πως χιλιάδες άνθρωποι, που διακινούνται από το σηµείο αυτό θα υποστούν νέα ταλαιπωρία, εξαι- τίας της έλλειψης προγραμματισμού των αρ- µοδίων κυβερνητικών τμημάτων». Για την κα- χ ιλιάδες άνθρωποι ταλαιπωρούνται κα- τάσταση που έχει διαμορφωθεί σχετικά µε αυ- τό το έργο, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ και πρόε- δροςτης Επιτροπής Συγκοινωνιών και Έργων Ν. Πιποκοπίτης επέρριψε µεγάλες ευθύνες και στον δήμαρχο Φ. Σαρίκα, ο οποίος, όπως είπε, δεν πίεσε την Κυβέρνηση όσο θᾳ έπρεπε την κατάλληλη στιγµή. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Γ. Χατζηγεωργίου, απο- κάλυψε στον «Π» πως καθυστέρηση στην ΟλΟ- κλήρωση του έργου δεν θα υπάρξει µόνο απότον κακό προγραμματισμό αλλά και από τη σχε- δίαση του έργου, το οποίο ήδη κατασκευάζεται. Σε επίσκεψη µου στο εργοτάξιο την περασµέ- vn Πέμπτη, είπε ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, «είδα ότι ενώ οι αρμόδιοι κατά τη σχεδίαση δια- πλάτυνσης του γεφυριού προέβλεπαν την πα- ραµονή του παλαιού και την επέκταση του αρι- στερά και δεξιά, στην προσπάθειά τους να πε- ράσουν κάποιες υπηρεσίες, το παλαιό τµήµα του γεφυριού τρύπησε! Αυτό σηµαίνει νέα κα- θυστέρηση, αφού το γεφύρι πρέπει να επανα- Διαπλάτυναν γεφύρι και τους τρύπησε! Σε απόσταση 50 µέτρων υπάρχουν δύο γεφύρια, σχεδίασαν και ανασκευάζουν µόνο το ένα, το άλλο το «ξέχασαν». ΔΙΠΛΑΡΚΑΤΖΙΑ, Π ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Ἰρύπησε το γεφύρι MEAETH EMIBAEWH ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑ ΕΡ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 3 Τεν ae pases EAESATT OH Ετλκεῖα ΑΚάρεΑΣ. σχεδιαστεί». Το έργο αρχικά προβλεπόταν να ολοκληρωθεί στις Ιουλίου, στη συνέχεια όµως η παράδοση του αναβλήθηκε για 15 ηµέρες, λόγῶ του ότιτο ΣΑΠΑ προνόησε να περάσει και τους αγωγούς του αποχετευτικού για να µη γίνουν εκσκαφές και πάλι σε δύο χρόνια, αφού η περιοχή συ- µπεριλαμβάνεται στη δεύτερη φάση εκτέλεσης του αποχετευτικού έργου. Η περιοχή στα Διπλαρκάτζια σήµερα μοιάζει µεβομβαρδισμένο τοπίο. Οι κάτοικοι διαµαρ- τύρονται για τη σκόνη και την ταλαιπωρία, ενώ οι επαγγελματίες µετους οποίους συνοµίλησε ο «Π» βρίσκονται σε απόγνωση. Ο κοινοτάρχης της Χλώρακας, Χαράλαμπος Κυ- πριανού, µας είπε πως για τη µεγάλη οχληρία που υπάρχει ευθύνεται το Τµήµα Δημοσίων Έργων, το οποίο δεν υποχρεώνειτον εργολάβο του έργου να κατασκευάσει εἰδικά περάσματα για τα αυτοκίνητα, επιστρωµένα µε πίσσα, µε απο- τέλεσµα η σκόνη να πνίγει την περιοχή.