Back

Το Μάιο ξεκαθαρίζει το θέµα των Ποντίων

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ί0 Μάιο ξεκαθαρίζει το θέµα των Ποντίων TOY KOXTA NANOY δίδει µε ακρίβεια τον τρόπο που π Ελληνική Κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέµα της εξα- κρίβωσης των στοικείων και της ταυτότητας των Ελληνοποντίων που ζουν και εργάζονται στην Κύ- προ. Η εξακρίβωση των στοιχείων εκκρεμεί από την εποχή που πρέσβης στη Λευκωσία ήταν ακόµπ ο Κυριάκος Ροδουσάκης, ο οποίος µετά από µια σειρά έντονων αντιδράσεων παραγόντων κυρίως της Πάφου είχε πετύχει συμφωνία µε την Κυπρια- κή Κυβέρνηση ώστε να καταγραφούν όλοι οἱ Ελλη- νοπόντιοι που δεν είχαν Ελληνικά Διαβατήρια και βρίσκονταν στην Κύπρο µε τα περίφημα χαρτιά πα- λιννόστησης και να τους δοθεί το δικαίωµα να ερ- γάζονται στην Κύπρο χωρίς προβλήµατα. Παράλληλα είχε συμφωνηθεί τότε ότι ειδικές επι- τροπές αρμόδιων Υπουργείῶν θᾳ έρχονταν από την Ελλάδα για να ελέγξουν όλα τα έγγραφα και τα χαρτιά παλιννόστησης που κατέχουν οι Ελληνοπόντιοι ώστε να τους δοθούν τα Ελληνικά Διαβατήρια. 0 αριθµός των Ποντίων που ζούσαν τότε στην Κύπρο και κυρίως στην Πάφο οι οποίοι δεν είχαν Ἑλληνικά Διαβατή- ρια ξεπερνούσε τις 3000. Το Υπουργικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει τότε όλοι όσοι είχαν καταγραφεί να παραμείνουν στην Κύπρο και να µη διώκονται µέχρι να ξεκαθαρίσει το θέµα των στοιχείων τους θέτοντας χρο- VLKO όριοτον περασμένο Δεκέμβριο. Οι διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης είχαν δοθεί και στην επιτροπή εργασίας της Βουλής όπου είχε συζη- τηθεί το θέµα και είχε γίνει μάλιστα έκκληση να κρα- τηθεί το θέµα σε χαμηλούς τόνους για να µη δηµι- ουργηθούν προβλήματα µε την Ελληνική Κυβέρνηση. Τον περασμένο Δεκέμβριο είχαν δοθεί νέες υποσχέσεις γιατην κάθοδο των ειδικών επιτροπών απότην Ελλά- δα όµως και πάλι δεν υλοποιήθηκαν ενώ χθες ο πρό- ξενος της Ελλάδας στην Κύπρο Θεόδωρος Μπιζάκης ανέφερε ότι η διαδικασία εξακρίβωσης των στοιχείων θα αρχίσει µετά το Πάσχα. Η εκκρεμότητα αυτή δημιουργεί μεγάλα προβλή- i παροιμία «Ζήσε Μάπ να φας τριφύλλι» απο- z3 ας, Ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ελληνοποντίων Όμηρος Πουρσανίδης και ἄλλοι εκπρόσωποι των Ποντίων. µατα κυρίως στους ίδιους τους Ελληνοπόντιους κα- θώς στις Κυπριακές Αρχές υπάρχει πάντα η καχυποψία ότι δεν είναι Έλληνες ενώ σε πολλές περιπτώσεις όταν δεν έχουν στοιχεία για να αποδείξουν ότι είναι Ἑλλη- νοπόντιοι απελαύνονται. Το θέµα των μαζικών απελάσεων είχε αποκαλύψει ο Πολίτης στις 24 Ιανουαρίου µετά από επίσκεψη εκ- προσώπων των Ελληνοποντίων στον πρόεδρο του Λη- μοκρατικού Συναγερμού όµως ο Υπουργός Εσωτερικών και το τµήµα Αλλοδαπών είχαν ισχυριστεί ότι δεν υπήρχαν απελάσεις Ελληνοποντίων στηριζόμενοι στο γεγονός ότι αυτοί που απελαύνονταν δεν είχαν κανέ- να στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ήταν Έλληνες. Με- ταξύ των απελαθέντων του Ιανουαρίου ήταν μάλιστα και συγγενείς του προέδρου της ομοσπονδίας των Ελληνοποντίων Όμηρου Πουρσανίδη. Οι περισσότερες από αυτές τις απελάσεις που έγι- ναν τους τελευταίους µήνες αφορούν Ελληνοποντί- ους που έφθασαν στην Κύπρο και στην Πάφο µετά από τη διαδικασία καταγραφής που έγινε πριν από δύο περίπου χρόνια. 0 αριθµός αυτών των Ποντίων που δεν είναι καταγεγραμµένοι σύµφωνα µε πληροφορίες του. Πολίτη ανέρχονται στους 2.000 και δεν έχει δι- Ο Ελληνοπόντιος Πολυτίδης ο οποίος όταν είχε απελαθεί στη Ρωσία γιατί κατηγορήθηκε ότι είχε κλέψει από µια ταβέρνα ένα μπουκάλι κρασί. Στη φωτογραφία διασκεδάζει τήν επιστροφή του. ευκρινιστείτι θα απογίνουν ακόµη και µετάτον έλεγ- χο που θᾳ διενεργήσουν οι επιτροπές που θᾳ έρθουν κάποτε από την Ελλάδα. 0 Υπουργός των Εσωτερικών είχε δηλώσει πριν από δύο χρόνια ότι όσοι δεν είναι καταγεγραμμένοι ή θα έρθουν στην Κύπρο µετά την καταγραφή θᾳ θεωρούνται αλλοδαποί και θᾳ έχουν την ανάλογη μεταχείριση. Ο πρόξενος της Ελλάδας σε δηλώσεις του χθες από την Πάφο τόνισε ότι η Ελλη- νική Πρεσβεία είναι ενήµερη για τα προβλήµατα των Ποντίων και ότι βρίσκεται σε επαφή τόσο µε τα διά- φορα Υπουργεία στην Ελλάδα όσο και µετην Κυπριακή Κυβέρνηση. Ο κ. Μπιζάκης παραβρέθηκε χθες σε εκ- δήλωση του Φυσιολατρικού Ομίλου της Πάφου και απένειµε τα βραβεία για τον Παλαμικό διαγωνισμό.