Back

Δεν αλλάζουν οι Βουλευτές της Πάφου

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΜΗΡΟΥ Δεν αλλάέουν οἱ Βουλευτές της Πάφου ΤΘΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ ὥστας Κωνσταντίνου, Γιώργος Χατζηγεωργίου και Νί: κος Πιπτοκοπίτης είναι οι βουλευτές που θᾳ εκπρο- σωπήσουντην Πάφο και την επόμενη πενταετία. Οι 3 βουλευτές του ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ επανεξελέγησαν στη Βουλή µε σχετική ευκολία και µε µεγάλη διαφορά από τους συνυποψηφίους τους. 0 4ος βουλευτής της Πάφου που είχε εκλεγείτο 1996, είναι ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΚΙΣΟΣ Γ, Ομήρου, η εκλογή του οποίου είναι αβέβαιη καιθα εξαρτηθεί από το τελικό αποτέλεσµα του ΚΙΣΟΣ πα- γκύπρια. Παρά το γεγονός ότι το ΚΙΣΟΣ στην Πάφο παίρνει πο- σοστό πάνω από 140 και ο κ. Οµήρου προηγείται σε στα - ρούς προτίµησης, εντούτοις οι σοσιαλδηµοκράτες τῆς Πά- φου. κινδυνεύουν να µην εκπροσωπηθούν στη νέα Bou- λή. Το θρίλερ για την εκλογή του Αναπληρωτή Προέδρου του ΚΙΣΟΣ στη νέα Βουλή δεν αναμένεται να ξεκαθαρίσει πριν από το μεσημέρι. O Βουλευτής του ΑΚΕΛ Γ. Χατζηγεωργίου, του οποίου η επανεκλογή θεωρείτο µέχρι χθες βράδυ τουλάχιστον αβε- βαιη, δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα παρά το γεγο- νός ότι ο μηχανισμός του κόμματος στην Πάφο προώ- θούσετον δεύτερο τελικά σε σταυρούς προτίµησης Χάρη Κυριακίδη. Η προώθηση όµως του κ. Κυριακίδη από τον μηχανισμό του ΑΚΕΛ γινόταν µε πολή προσεκτικό τρόπο και σε καμιά περίπτωση δεν άγγιξε τα όρια του πολέμου εναντίον του κ. Γ. Χατζηγεωργίου. 0 Βουλευτήςτου ΔΗΣΥ κ. Κωνσταντίνου εξελέγη επίσης µε µεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους συνυποψηφίους του. 0 κ. Κωνσταντίνου είχε να αντιμετωπίσει τον Γ. Λαζάρου, ο οποίος αρχικά θε- ωρήθηκε ότι είχε την υποστήριξη και του Αβ. Νεοφύτου, πράγμα το οποίο διαψεύστηκε από το τελικό αποτέλεσµα. Εντύπωση πάντως προκάλεσε η εμφάνιση χθες του Αβ. Νεοφύτου στην Πόλη Χρυσοχούς, όπου άσκησε ΤΟ ΕΚλΟ- γικότου δικαίωµα, συνοδευόμενος από τον υποψήφιο του ΔΗΣΥ Σάββα Παπαδηµήτρη, ο οποίος τελικά κατατάγηκε δεύτερος σε σταυρούς προτίµησης. Σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας͵ ο Αβ. Νεοφύτου κράτησε αποστάσεις από την προεκλογική εκ- στρατεία και δεν έδωσε λαβή για κανένα επικριτικό σχό- λιο ακόµη και από δηλωµένους αντιπάλους του εντός του ΔΗΣΥ. Η επανεκλογήτου Ν. Πιπτοκοπίτη καὶ η µεγάλη δια- φορά που είχε σε σταυρούς προτίµησης από όλουςτους συ- νυποψηφίους του δεν ήταν έκπληξη για όσους έβλεπαν και ανέλυαν τις εξελίξεις όχι όπως θα ήθελαν να είναι, αλ- λά µε βάση συγκεκριµένα δεδοµένα. Ο κ. Πατοκοπίτης πα- ρά τον πόλεμο που δέχθηκε µε αφορμή την υπόθεση του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου, κατάφερε όχι µόνο να επα- νεκλεγεί εύκολα, αλλά ίσως και να αυξήσει τους σταυρούς προτίμησης. Το κύριο στοιχείο το οποίο συνέβαλε στην άνετη επανεκλογή Πιτοκοπίτη, είναι ότι τα µέλη, οἱ φίλοι και τα στελέχη του ΔΗΚΟ θεώρησαν ότι η επίθεση ενα- ντίον του κ. Πιττοκοπίτη ήταν επίθεση εναντίον του κόμ- µατός του. Ο Πιπτοκοπίτης θεωρήθηκε από όλους αυτούς ότιτελικά δεν υπεράσπιζε τον εαυτό του αλλάτο ΔΗΚΟ. Στις πρώτες του δηλώσεις, οκ. Πιτιοκοπίτης τόνισε ότι το ποσοστό του ΔΗΚΟ και η επανεκλογή του είναι µια απᾶ- ντηση σε όλους όσους νόμισαν ότι µετην ιστορία του Τα- µιευτηρίου θα μπορούσαν να τον πλήξουν. Δήλωσε, επί- σης, ότι δεν πρόκειται να παραιτηθεί από το Ταμιευτήριο πριν εξαντλήσει τη θητεία του. «Νικητής το ήπιο κλίμα» Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα εξελίχθηκε η ψηφοφορία σε ολόκληρη την επαρχίατης Πάφου. 95 περίπου άτοµα ἔσπευ- σαν την τελευταία στιγµή στην επαρχιακή διοίκηση για να βγάλουν εκλογικά βιβλιάρια και δεν δόθηκε παράταση στην ψηφοφορία σε κανένα από τα 128 εκλογικά κέντρα που λει- τούργησαν σε ολόκληρη την επαρχία. Σίγουροι στη γέα Βουλή οι Κώστας Κωνσταντίνου, Γιώργος Χατζηγεωργίου και Νίκος Πιττοκοπίτης Η εκλογή του Γιαννάκη Ομήρου είναι αβέβαιη και θα εξαρτηθεί από το τελικό αποτέλεσµα του ΚΙΣΟΣ παγκύπρια.