Back

Αντιµικροβιακές ουσίες μόλυναν γουρουνόπουλα

ee ts De oe ee Oe ae eee eer ee ee ee eee ee ee ee SS φιαλτικά στοιχεία για τις ποσότητες κρεάτων Ε που. καταστρέφονται καθημερινά από τις υγει- ονοµικές υπηρεσίες βλέπουν το φως της δη- µοσιότητας. Μόνο την περίοδο των γιορτών οι κτη- ψιατρικές υπηρεσίες κατέστρεψαν παγκύπρια 600 γου- ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΙΤΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΚΡΕΑΙΩΝ Αντιµικροβιακές οὐσίες όλυναν γουρουνόπουλα ρουνόπουλα τα οποία εἶχαν μολυνθεί από αντιµικρο-. βιακές ουσίες. Στην Πάφο από τα 18 δείγµατα τα οποία εστάλησαν για έκτακτο εργαστηριακό έλεγχο την πε- piod0 των Χριστουγέννων, τα 69 ἦταν μολυσμένα. Ὅπως ανέφερε οτον «Π» ο διευθυντής των κτηνιατρι- κών υπηρεσιών Παύλος Οικονομίδης, οι εργαστηρια- κοῖ έλεγχοι γίγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και. Κυρίως την περίοδο που καταναλώνονται µεγάλες πο- σότητες. Ὃι αντιμικροβιακές ουσίες που ανιχνεύονται από τους εργαστηριακούς EXE X0Us δεν µπορούν γα εντοπισθούν από τους κτηνιατροὺς στα σφαγεία µε γυμνό ματι. Το πρόβλημα µε τα ακατάλληλα γουρουνόπουλα, σύμ- φωνα µε τον διευθυντή Του Δημοτικού σφαγείου της Πάφου, προήλθε από 1Ίν προσπάθεια κάποιων ασυ- γείδητων παραγωγών Μᾷ κερδοσκοπήσουν. Όι παραγωγοί αυτοί, πρόσθεσε ο Κ. Ευθυμίου, χορη- γούσαν στα ζώα τους ανπβιοτικά για να αυξήσουν yp Ύορα βάρος ή έσφαζον ζώα τα οποία εἴχαν εμβολιαστεί χωρίς όµως να περάσει Ὁ χρόνος που απαιτείται σε αὐ- ές τις περιπτώσεις Πριν καταναλωθεί. Οι ποσότητες των Ἰουρουνόπουλων στις οποίες εντο- πίσθηκαν αντιμικροβιακὲς ουσίες καταστράφηκαν, ενώ. διερευνώνται και στοιχεία εναντίον των ασυνείδητων παραγωγών ώστε να ασκηθεί εναντίον τους ποινική: δίωξη Οι παραγωγοί που χρησιμοποίησαν τέτοιες ουσίες στα ζώατοὺς, µόνο στην Πάφο είναι περισσότεροι από. πέντε. 0 διευθυντής τοῦ Δημοτικού σφαγείου στην Πά- φο Ζήνων Εὐθυμίου Κάλεσε τοιις παραγωγούξ να µην χρησιμοποιούν τέτοιες Οὐσίες γιατί είναι επικίνδυνες γία τη δημόσια υγεία Κατά τη διάρκεια του 99, µόνο στο Σφαγείο της Πά- φοῦ από τα 83.500 σφάγια στα οποία διενεργήθηκαν Έλεγχοι ενιοπίσθηκαν 231 ολόκληρα ζώα μολυσμένα µε διάφορες ασθένειες, εγώ καταστράφηκαν ἄλλες 100.000. Κιλά κρέατος το οοίΟ ἦταν ακατάλληλο για κατανά- eon. Ὃι ἴδιες περίπου OMPOViES oULMWVa pe τον Λιευθι- ντή των Κτηνιατρικών ὈΠηρεσιών, καταστράφηκαν και από τα ἄλλα σφαγεία Διακόσια αμνοερίφια νεκρά σε µια εβδομάδα ιακόσια αμνοερίφια Πλικίας δυο περίπου εβδοµά- δὼν ὅε διάστηµα 7 ηµερών φόφησαν από κοπάδι οἷα Κελοκέδαρα για άγνωστους μέχρι οτιγµής λόγους χθες ο κιήνοτρόφος Σάββας Αγαθαγγέλου µέσα στην από: Ἰνωσή του βρήκε το κουράγιο Και φόρτωσε στο αυτοκίνη΄ τὸ τὸυ 80 νέκρά αμνοερίφια καὶ τα μετέφερε OTIS Καήνιᾶ- τρικές υπηρεσίες στην Πάφο. Όπως δήλωσε στον «ῇ» ΟΚ. Ἀγαθαγγέλου, αυτό που του συνέβη εἶναι πρωιόγνωρο Καὶ Bev ήξερε σε ποιους παράγοντες νατο αποδώσει, 0 dtu χος κιήνοτρόφος απηύθυνε έκκληση προς την κυβέρνηση γα τον βοηθήσει ώστε να αντιμετωπίσει την καταστροφή που ο ἴδιοςτην υπολόγισε σε 10.000 λίρες. Οἱ κτηνίατρι- ές υπηρεσίες στην Πάφο ανέφεραν ὅτι το γεγονός αυτ στα Κελοκέδαρα είναι μεμονωμένο και το απέδωσαν στην έλλειψη εµβο- λιασμού του κοπαδιού, για κρυπτοσκοριδίαση και κολυ- βακίνωση). Οι ὑπηρεσίες του κτηνιαιρείου πήραν ορισμένα δείγµα- πα από τα νεκρά ζώα για να αποσταλούν για εργαστηριακές. εξεϊάδεις και πρὔτειναν στον κ. Αγαθαγγέλου να χορηγή- σει σε ολόκληρο το κοπάδι φάρμακα, γιαί είναι σοβαρός ο κίνδυνος να έχουν μολυνθεί και τα υπόλοιπα ζώα από. την ἴδια ασθένεια υπεύθυνος των κτηνιατρικών υπηρεσιών απέκλεισε το ενδεχόμενο να μολυνθούν ἄλλα κοπάδια στην περιοχή για- τέ όπως είπε δεν είναι κάποια µεταδιδόµενη ασθένεια που μπορεί να. προσβάλει και ἄλλα νεογέννητα ζώα που δεν βρίσκονται στις ἴδιες εγκαταστάσεις. Ο κτηνοτρόφος από τα Κελοκέδαρα κατήγγειλε επίσης τη διάλυση του κἰηνια- πρικού σταθµού που λειτουργούσε στα Κελοκέδαρα μέχρι πριν από ενάμιση χρόνο και όπως ανέφερε ὅταν διαπί- στωσε ὁτι το Κοπάδι του είχε κάποιο πρόβλημα κάλεσε Ιδιωτικό κτηνίάτρο, ο οποῖος ὅμως δεν Καϊάφερε να ἁνί]- Μετωπίσει το πρόβλημα µε αποτέλεσµα να υποστεί οτη ου- νέχεια την καταστροφή. Όι κόποι µιας ολόκληρης χρονιάς, ανέφερε ο ΑγαΘαΥ- γέλου, εξανεµίσθηκαν µέσα σε µια εβδομάδα και αναρω- πιόταν πώς θᾳ πληρώσει τώρα τα χρέη του. Κώστας Νάνος