Back

H Σαρκοφάγος «έφαγε» τους αρχαιοκάπηλους

=H Σαρκοφάγος «έφαγε» τους αρχαιοκάπηλους ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΝΑΝΟΥ ε αφορμή την σύλλη- M Ψη τῶν δύο αρχαιοκά- πηλων στην Πάφο στην κατοχή των οποίων βρέθηκε μαρμάρινη σαρκοφάγος ανυ- πολόγιστης αξίας και τερά- στιας αρχαιολογικής σημασίας, ο υπουργός Συγκοινὠνιών και Έργων ΑΡ. Νεοφύτου κατήγ- γειλε ότι τυµβωρύχοι απειλούν το κράτος και ζητούν χρηµατι- κά ποσά προκειµένου να µην πουλήσουν στο εξωτερικό αρ- χαία αντικείμενα. Διαδίδουν έντεχνα, είπεο κ. Νεοφύτου, ότι κατέχουν µεγά- λης σηµασίας αρχαία αντικεί- µενα και ότι θα ήταν πρόθυμοι να τα παραδώσουν, αφού πρῶ- τα πάρουν μερικές χιλιάδες λί- ρες. Σε ερώτηση tou “Il” av yn κυβέρνηση προτίθεται να επα- ναλάβει τη διαδικασία νοµι- µοποίησης ιδιωτικών συλλο- γών αρχαίων αντικειμένων, ο υπ. Συγκοινωνιών τόνισε ότι όσο ο ίδιος είναι στο Ὑπουρ- γείο δεν πρόκειται να γίνει κά- τι τέτοιο. 0 κ. Νεοφύτου xa- ρακτήρισε επίσης µεγάλο λά- θος τη διαδικασία νομιµοποί- ησης αρχαίων αντικειμένῶν το 73 και το ϐ6, λέγοντας πως αυ- τή η πρακτική στην πραγµατι- κότητα λειτούργησε ως κίνη- τρο για τους αρχαιοκάπηλους. Για την υπόθεση της Σαρκο- Φάγου, το Επαρχιακό Δικαστή- ριο επέβαλε ποινή Σήµερης κράτησης στον Διονύσιο Πέ- τρου και τον Χαράλαμπο Πε- γειώτη. Η Αστυνομία Πάφου την Παρασκευή το βράδυ σε έλεγχο που διενήργησε σε αυτοκίνη- το που έφερε πλαστούς αριθ- μούς κυκλοφορίας, εντόπισε σε αυτοκίνητο Βαν ξύλινο κιβώτιο σκεπασμένο µε διάφορα ρού- χα µέσα στο οποίο υπήρχε η μαρμάρινη Σαρκοφάγος. Το αυτοκίνητο οδηγούσεο Χαράλαμπος Πεγειώτης 36 χρο- γών από την Πέγεια. Στην ανά- κριση που ακολούθησε ο Πε- γειώτης κατονόµασε τον Λιο- γύσιο Πέτρου 50 χρονών από την Πέγεια ὡς συνεργάτη του. Ο Αρχαιολόγος της Πάφου κ. Ράπτου που κλήθηκε να εξετά- σει την Σαρκοφάγο, ανέφερε ότι είναι Ναόσχηµη Σαρκοφά- γος, ανεκτίµητης αξίας αλλά τεράστιας αρχαιολογικής ση- µασίας. Είναι μοναδική στο είδος της, πρόσθεσε, και αν ληφθεί υπόψη ότι προέρχεται από την περιοχή του Κάθηκα, τότε απο- κτά πολύ µεγάλη αρχαιολογι- κή σηµασία. Η Σαρκοφάγος Ελληνιστικής περιόδου, σύμ- Φωνα µε πληροφορίεςτου Π”, είχε βρεθεί πριν από 4 χρόνια στον Κάθηκα όταν κατασκευά- ζονταν το Οινοποιείο της πε- ριοχής και κατά περίεργο τρό- πο είχε εξαφανιστεί. Οι αρχές γνώριζαν την ύπαρξή της, αλ- Aq δεν μπορούσαν να την εντο- πίσουν. Όπως ανέφερε στην αστυνομία ο Χαράλαμπος Πε- γειώτης, η Σαρκοφάγος θα πω- λούνταν σε ιδιώτη αντί του πο- σού των 20.000 λιρών. Η εντυ- πωσιακή σαρκοφάγος είναι µή- κους 1 µ. 60 εκατ και πλάτους 60 εκ. Στις δυο πλευρές της φέ- ρει ανάγλυφα 2 δελφίνια και δυο κεφαλές ταύρων. Οι αστυ- νομικοί που διερευνούν την υπόθεση, εξετάζουν το ενδε- χόµενο τα δύο πρόσωπα να ενέχονται και σε ἄλλες υποθέ- σεις αρχαιοκαπηλείας, ενώ ακόµη δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θᾳ ήταν ο τελικός παρα- λήπτης του αρχαίου αντικειμέ- νου και αν θα έφτανε σε χώρα του εξωτερικού. Πάντως η αστυνομία έχει στην κατοχή της βίντεο µε την Σαρκοφάγο, το οποίο είχε σταλεί και στο εξωτερικό προκειµένου να βρε- θεί αγοραστής.