Back

ΤΟ ΕΘΝΟΣ, 1895-08-03

Ε ν _ΓΑΡΩΣΙ 01 2 , τν _^ Ι γ _] Αυγ ουττου Ι 89 δ . Τη Συντα ξει του « Νεου 'Ε _Ονου » . Τη παρελΟουση κυριακη 16 ) 28 ιστ α μ ενου _ελ αβον χ ωρ αν αι εξετασεις _^ η ς εν τη ενορ ια _'Αγ ι ου · Ιεμν ωνρς υπο το υ κ . 'Α γ ' . Α γγελοπουλου διευΟυνοαενη ς Σχ ολης , καΟ ' ας £ χτ α / τος π αρετηρη _^ η συρροη αμφοτερων των φ υλων . ι Ο αξ _. κ . Γ . ΤΒ _3 _νθΒ 5 , Ειοικητης Α μμοχωσ του , ο κ Μ . _δβν α 5 ιγ , δικηγ ορος , ο κ . 1 . Κ . ΙΙ εριστιανης , _ιεοεις τινες και αλλοι κυ ρ ιοι εχ Γαρω · σι ων παρευρ εθησαν επισης _^ εις τας εξετασεις , κατοπιν ιοιαι τε ρας προσκλη σεω :. · , Της ενα ρξεως των εξετασε · ο ν προηγηθησαν ασ ματα και εμ β ατηρια , ψαλεντα μελωδικως υπο των μαθ ητ ων των ανωτεοων ταξεων . Το αποτελεσμα εν γεν ει υπηρξε τα μ αλα ευα ρεστον , κατεδει _χνθη ο δτ ι ο ρηΟε _' ις διδασκαλος ε γνω ρισε το αλ ηθες , αλλα και επιπονον αυτου καθηκο ν , ε φ ' ω και απο χ _, α _^ Αας συγχαι ρομεν αυτω . ι . Ο κυ ριος διοικητης αναχ ωρων συνε - χ αοη θερμως τον / .. Αγγελοπουλο ·/ δια τας _ προοδους των μαθ ητ ων , μεθ δ υπο καλλιφ ων ων -. μ αθητων , εψαλ η ο Ου . ν'Ος τη ς Α νασσ η ς . ΓιΧιι αΤΗΡΙΟυ ΟΙ επι τροποι της εκκλ ησιας Αβοελλεροο ευ χ αριστουσ · . θερμως , δι ' η μ ων τον εκ Αα ρνακο ς . . κ . Σοφ . Χ . Βαλιαδωρον , ο οποιο ς μετα πολλης τ εχν ης και κο μψοτητο ς κατεσκευ ασε το τε μπλ ος της ε _κκλ ησιας των , εχτ ελεσσς αχρ ιβως και κατα γραμμα α πασα ς τα ς υ . ετ' αυτων γενο μενα ςσυ μφωνιας . < 0 κ . ΔΗΜΗΤΡΙΟ Σ Μ . ΔΗΜΗ ΤΡΙλΔΗ Σ φ ε ρε · ει ς γνωσι ν του αξιο τι μο υ δημοσιου Αα ρνακο ς ,. · Οτ ι _δεχε - ται π αραδοσεις των μαθ ητων των δημοτικων σχολειων και της α' ταξεω ς του σχολ αρχειου . ΔΒ ιδιαιτε ρας ιτλ _ηροι _> ορ ιας και συ μρωνιας αποταΟητω ο _βιυλο _μενο ς προς τον ιδιον , _^ _ι ι ιΕωαρ _^ ικσ _^ ιΕΛ _^ _ιΟΝνν : _^ : 4 . 2 ! . Β τ / ο | ι / ι _* $ _*) ' _$£ ' ¦ ι 6 ' , η 17 Α _^ οιλον : '· ¦ . V ¦ | : : _* 0 . ρ ο 6 _ ο ν _'ιντιπιος , π _^ _^¦ ν : . Γ * μ _^ χ . ι _^ π 3 _^ ς ' _{^ 0 , _πιρ _* τη _/ _οκιιν % Γαμ βακι α , προς γρ . 14-15 _1 ) 4 την _λι - _τραν . ( οκ . * 2 1 ) 2 . 13 ? ω _ α η . π 5 ο 20-21 _« αρ . η δχα . Ελαιο ν εντο _τ ιιον _, _πιο 18 την _λιτ ρχν . Ζ α χ α ρ ι ς , προς γ ? . 28 Β > τον _ι αχχον . Κα ο φ ε ς _> προς γρ . 20 —2 1 την οκχν _γ _ον-Ο ρ υ ζ ι ο ν _α γ _^ λ . _ποοι γρ . _Ι δ _δ —168 τον _ιχκκον . . . '' ' _, ' . _Σ α π ω ν , προ- γ :. 5 1 ) 2 — 0 την _οκαν . _Πι τρελαι _ον Καυκασου _ττρι < γρ . 40 —4 Ι . Χ α ρ ρ ο υ π ι α _70 γ ρ . το χχν τ _ι ρ . Μ ε _λι ρχν αγγ λ ιχην γρ _οιι α 182 . * 0 { Ιχμ βχς _, δ _§ αμ _βαχο ( χ _πορος και η _σταοις πλ ηρωνουσι την 3 _εκατην κατα την εξαγ ωγη ν , _αιαφοροι μβις Η Λ 0 Λ 0 ΦΟΝΙΑ ΤΟΥ 2 ΤΑΗΠ 0 ΙΑ _Δ Φ Εκ τ ων _αθ η ναικων συναδελ φωνπλ η · ροφορουμεΟα , -οτι τη ν εσπε ραν τη ς 3 ης Ιουλιου ομ ας α γ νωσ _ιων φ εροντε ς ξι φη και μαχαι ρα ς παριμονευον ιν τινι της Σοφια ς _Λεαχν ) , εν τ ) ευ ρ ισκετο ο _Στα μ · πουλωο , εξε _) ν 8 οντα Γ αργ α _ηκολου-Οησαν και εκ των οπισθε ν ιπιτ _εΟεντες επληγωσαν Οανασι μω ς . Οι , δολοφ ονοι / _τραπεντ ς ς _ιις _φυγην διαχιλο _Ον α γνω » Ι * ' ( _< ι _.-, _' ·¦ . ' ' ι ' ' > ι ¦ · , ' . ' ' ' . Ι ' ' 1 , - στοι , ο _δε Στ αμπουλωφ μετα τινας ημερας εξιπνε υσεν . , ι Ο Σταμπουλωφ προ του θανα του του κα τηγγειλε τον Τυφεκιεφ και τον λαλ _υ ' _, ως αυτουργους της δολοφονικης επιθεσεως του τους δε α _^ αζητουσ _ιν _, ' , οι χωροφυλακες . , Αι _γερμανικαι εφημερ ιδες εκφραζουσι την _αγαν ακτησιν τω / _οια την κατα του _Σταμπουλωτι δολ ο φονι _'ην ( . πιθεσ ' ιν , αι 6 ε αγγλικ αι εκφρ αζουσι ζωηραν αγανακτησιν κατα του Η γεμονος Φερδινανοου . Ο Σ ταμπουλω φ εγ _εννηθ η εν Τυρνο βω τω 1853 . Μετα την εκλογην του Γατιε μ βεργ ως ηγ εμονος της Γουλ γαριας , η το μετα του _Καραβελωφ αρχηγ ος της φ ιλελευθερος _μεριδος , τ ω δε 1884 εξελε γη προεδ ρ ος της Σοορ αν ιας , Το αξιωμα τουτο κατει _χα μ ε χρ ι του 1886 . _ΕπΙ ε τη ολο κλ ηρα υπηρξ εν απολυτος δικτατωρ , δια της , τολ μης τ ου δε , της αυθαιρεσιας του , της σ _· ροδοοτητο ς , εχποδων θετ ων παντα παρεν τ _ιΟεμενον εις τους σκο πους του και την ησυχ ιαν της χ ω ρ ας , κα · τω ρ θωσε να εμπεδωση παρ α τη τριπλη , _συμμαχ ια τη ν _πεποιθ ησ ιν _, οτι ητ ο ο απαραιτητος δια . την Γουλγ αριαν α · . ηρ . Εις τα μ εσα της καταπολεμησεως των αντιπαλων του δε ·/ υπηρ - ξ εν ουτε μεγαλο φρων _, αλλ' ουδε · τι μιος καν ο σκοπος καΟ ηγ ιαζε κατ ' αυτον τα αεσα · σκοπος του δε ητο η πληρωσις ακορ εστου φιλοδο ξιας και απληστου φιλοκε ρ δει ας . Λ 1 Η καταδικη του Ιιανιτσα , μ εΟ' δλην την ειιι φ ανε ιαν της νο μιμου διαδικασιας υ , τηρξε κ αταοωρος δολοφονια . Το ο _^ ομα του ε _' χρ ανε και το αι μα του δολοςονηΟε ν · τ ος συναδελοου του _υελτσε φ . Ο ιδιωτικος του βιος εινε κατα μεστος ανεκδιηγητων σκανδαλων . Αλλ ' ο ζυγ ος του τυ ρριννισκου κατεστη αφ ορητ ος τελ ος εις τον ηγε μ ον α Φεροινανοον , οσ τις κατηνα γκασε ν αυτον να _παραιτηΟη τη 17 Μ αιου του 1894 . Εκτ οτ ε εζη ως αιχμ αλωτο ς σχεδον της κυ - βερν ησε ως , υπο διαρκη επιτηρησιν , μισητο και ανισχυρος . Η τραγικη δολοφονια του δε ν δυναται να Οεωρη Οη ασχ ετ ος προς τον θερμον ποθο ·/ της προσεγγ ισεω ς της Γουλ γαριας ιις την Ρωσσια ν , αι δε αποκοπ _εισαι χ _, ειρ ες του εινε Βσως Ουσια εις τον βωμον του νε ου της Γουλ γαριας παθους , , _· ,. ΤΑΕΓ 1 _ΛΙ 0 Ν _ΤΜ ΓΜΗΝΩ , Ν ΛΟΚ _υιΛ Ν 'Εξ Αθηνων γραφουσι : Ζωηρως _επεκ _ροτηΟ η υπο το δ ναυ - τικοΟ κοσμου η ιδια εκπαιδευτικου υ περω χ εανε _ιο υ πλου χ αριν τ ων μαθητω ν της ναυτικη σχολης των δοκι- ' μων , ΑΙ μ ι χρι _τουδβ γι νομεναι ακτοπλοι α » α να τα _παραλ ια τι | ς 'Μικ ρδ ς Α σ / βς και τα μεχρι της Αλ _εξανΓρει . ας _τβξιιδια , δ _' ιν ητα ν βεβαιως επαρκη ττρ _? ς . ε * τιαιδιυ /? ι _* ' αυτων , . _υςην ' τη • ' - ¦ ' ' .: · , _- ' · : · -: , · πρωτοβουλια του βασιλοπαιδος Βεωργιου , το ευδρομον Μ ι α ο υ λ η ς επισκευαζο μενον ' _> Οα παραχωρη Οη ει ς τους δοκι μους , _ρςτινες υπο κυ _βερν ητην τον β ' ασιλοπαιδα θα διαπλευσωσι τον Ατλαντικον . Ουτως η αρχ η διδεται . Η ευεργε τικη Οπερ . του ναυτικου εργ ασια του νεα ρου ηγεμονιδου λαμβανει πραγματικω : ε ραν υποστασιν , η . δε α ρχη της πολλα κα ) _α προοιωνιζεται . Σημερον εν ταξειδιον μεχρι Κοπεγχ αγης , το προσεχ ες ετ ος δευτερον με . γα-Λη τερον μεχρι της ημερας καθ ην θα κ ' αΟιερωΟη ως εκπαιδευτικο ς πλους τουλαχιστον δια τους αποοοιτωντα ς με το ν βαΟ μ ον του σημαιοφορου ο γυρος του κοσαου . ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΝ ΙΤΑΜΟ Ν Αι προς αν οικοδο μησιν του Παναθην αικου Σταοιου εργασιαι προχ ωρουσι μετα καταπλ ηκτικης ταχ υτητος χ αρις εις το πρακτικον μετρον της δι ' εργολαβιας και κατα τμηματα διανομης του σχ ετικως κολοσσιαιου τουτου ε ργου , του οποιου η αποπερ _ατωσ ις πρεπει να γεινη εντος των στενων ο ρι ων ωρισμενου χρονου . Ηδ η η μαρμαρινη κρηπις της σφενδονης επερατωθ η κ αθ * ολοκλ ηριαν , ηρχισε δε η _τοποΓετησις των βασεων , του στη θαιου κα _ ι των γεισων , των δυο κρηπιδων των μακρων στη λων του - Σταδιου ως και η θεμελιωσις των τοι χων της υπο _- στηρ ιξεως · -του · · · Σταδιου δια του πε ρι · φημου δια την λευκοτ ητα του πειραι _- κου λιθου . ' . Η ειδικη επι Σταδιου επιτροπη συνηλθε τω σαββατω ιπιτοπ ιτ ως , Τν α επιθεωρηση τας τελεσΟεισα ς εργασιας , προσδιορ ιση δε το τμημα του αεσαιου περιοε _οους δ _' . αδοοαον . δπεο Οα ε κτεΟ η ε ' ς μειοδοτικη _ς δημοπ ρασιαν , Αι ανασκα φα ' ι των αλλ ω _^ πλευ ρων του Σταοιου Οα εξακολονΟ ησ ωσι _, π ισ τ ευεται δε Ει » , η αν οικοδο μησ _· . αυτου θα πε ρατωΟ η πολυ _τ _^ ο του ωρι σμενου χρ ονου προς τελεσιν των Ο λυυ _, πιακων αγωνων . ΓΟΙ ΑΒΛΡΙΚΛ Κ ατα τον _« Χ ρ ονον » του Αονδινου εν Κωνσταντινουπολει Σε ρ βος πρεσ βυς , εκ συμφωνο υ μετα του Ελλ ηνος συναδελ φου του , παρ εστησα ν εις την Ν υλ η ν δτι πασα προς την Γουλ γαρ ια ν παρα · χ ωρησ ις 0 απεδιικνυεν δτι _ουδεν κερδαινουσι ν οι προσφερομεν οι _φιλιως και νομοταγω ς ηρος το οΟωμανικον κρ ατο ς _^ 'Εν _τοιαυτη _τιεριπτωσιι η Σερ βια Οα μετε βαλλεν ηθος , Ο βιζυρης απεκρ _ιοη , δτι η Πυλ η εκτι _μο _) δεο ντως την φιλικη ν συμπεριοοραν τη ς Σερ βιας και οτι δεν σχ εδιαζονται πα ραχωρησει ς προς τους βουλγαρου ς , Γερολι νειο ν φυλλο ν προτεινει να δια _? κοτι ωσιν αι , σχ εσει ς προς την βουλ γαρικη ν κυβι ρν ησι ν , ' . διοτι . ει νε σχ εσει ς προς δολοφονους , Εν Σερβια τ α _βουλγ αρικα πραγμα _ταΟεωριυ νται σοο' αρ ω - τατα . Αι _συνειτειαι των δυ ναντ αι V αναστιτωσωσιν δλην την χιρσον ησου , _< 0 βασιλευς συνηντηΟ η κ _αι ' συνδ ιελε-•/ Οηπρ ος τον _Ριστιτς _Ις _τιδ αλσιι _το (} _Τερψνδ'ιν . δη _^ ν ' _Λν _ιχαιοΑς ·· · _- _^ : _/ _^ _ι , : ' ν . _- ν · .. _ι . ' ..: '' _> . : ¦ _¦ , ' : · : '' 'Λν · ' . ¦ : :: ' · · , . . ν . _^ ν ' ν ' _^/' Β _· : _> ' ' ¦ ' ¦ Ο υποο αινου . _ενο ς λααβανω την τι · μη ν να γνω ρισω _ε ! ς το αςιοτι μον δημ _οσι ον Αα ρνακος , Οτι παρ αδιδω μαθημ ατα της α γγλικη ς γλωσση ς και παρασκευα ζ ω μαθ ητα ς δια την εν 13 ηρυτω Αμερικα νικη ν _Σχολην , , Π ροσετι ειδοποιω , οτι αγοραζω π αν · το ς ε Βοους _κυπριακα _γραμμιτοσημα και ται ν ια ς των δεκα παραδων , _γραμ ματοσημα αι γ _^ πτιακα , τουρκικα και ελληνικα κα : των ε _νΑ-νατολη _ευρω _· _παιxων _·^ _ταχυδ _? _: _ιxιιων _ _ _'' _' _' _:- _' _' _, _? _: _ _: _' _: _V' _ _ _' _: : ' ι ΓΙΓΛΙΑ ΝΕΟΦ ΑΝΗ _ικοοδ εντχ υ-Ο Λ . Ι . _ΣτνΜλΝΟΠΟΥΛ Ον _ΓιΓΑΙΟΠΩΑΟ Ι ΚΑΙ Ε ΚΔΟΤΟ Υ ΕΝ Σ Μ Τ Ρ _ιΝ Η . » Τ . _ΑΝΤΩιΝΙΑΔΟΥ . Αλ φαβητα ριον διτευχον επι τη βασει της Κ ρ ου- ' _γειου μεθοδου . Ε ργαστηριον Πνευ ματικον τρ ιτευχον . _^ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΗΜ 1 ΚΟΥ . Σε ιρ α γεωγρ αοικων Βνωσε ω ν _} διηρημενη εις τευ χη 5 , προς χρη σιν των μαθ ητ ων . κ αι μαθ η τριων πασων των ταξεων της αστικης σχολης και της α' του Βυμν ασιου . Βρ αμματικη της _' Ελλ ην . γλωσσης . Μ . ΙΑΚΩΓΟΥ , θ . ΚΩΤΣ 10 Υ και Ε . _ΠΑΝΝΙΚΑΚΗ . ι Ιε ? α « Ι στορ ια ει ς κυκλου ς 3 . ΒΕΩΡΒΙ ΟΥ ΚΑιΝΑΑΕ . Αγγλο-ελ - λην . κον Λ εξ _' . Λ ον , συγχ ει μενον εξ 60 τυπογρ αφικων φ υλλ ων _. Βραμματικη της Α γγ _λιχης γ λωσσ τ ** . ' ι . _ΜΗΜΙΚΟΥ και 1 . ΠΕΤΡηΟΥ , Στ οιχειωδης Π ρ ακτικη αριθ μητικη . ΒΕΩΡΒΙ ΟΥ ΤΣΑΚΙΡΗ . Ιστ ορι - κ οι Βνωσε * ς , προς χ _, _ρη _^ ιν τ ων αστικων Σχολ ων αμφοτε ρων των φ υλων . Φ . ΙΙΑΠΑ ΔΑΚΗ _, _Οι κογ _ενειακον Εγ κολπιον . 1 . Π ΕΤΡ _1 ΔΟΥ . Ιερ α « Ι στορ ια . Ο , _ΚΩΤΣΙΟΒ . Α _ριΟμ-η τ ικαΙ ασκησεις . Τα ανωτε ρω βιβλια συντετα γμ ενα λιαν ευμεΟοδ ως και εκτετυπ ωμ ενα μετα πολλης φιλοκ αλιας , πωλοΟ _/ ται εις λι αν ευθ ην α ς τιμ ας και ο βουλο _- μενος αποταΟητω προς τους _εΥ Κυπρ ιο βιβλιο πωλας . λων σιτοπσραγωγην της _εν οχης του _Στραβωνος _διι ·» ν * απ οδο _^ _ι _) μ ο » ον εις την _ελατζωσιν τοΟ _πληθυσμου . Τα - μ εσ < χ της _ν . αλλιεργειας εκτοτε δζν _μετεβληΟησαν _βεβαιως πολυ . Ουδεμια _ααοιοολισ-, δτ ' . ο _τοοπος της _καλλιεργειας και της σπορας ως και τα _αροτοα και τα δρεπ ανα τα σημερον εν _χρησει _υπτ » . των Κυπριων , ελαχ _ιστα _διαοερουσι των της _επσ _^ , ης το _^ _^· ? ? _α βων _^ ς . Οπως τοτε _ου _τω και _σημερον αι _σιΒοπα _^ ανωγοι γαιαι της νησου δ ' ιν ?» ι πα ινα ν τ αι . Αλλ' _αι γαια » _, αυται υπο βαλλονται εις ολως Βδιον συστημα _αροευσεως , _συ-στημα καΤ _ολζ τα φ αιν ο μεν α αρχ _«» . υτατον 7 οπερ τας καθιστα ανε - ξαντλη τους και ενεκα του ι ~ οι < _* ο _παβ _^ _οαλλον _αυται Α' _αοναι-οι _πουι _τα _^ της Αι γυπτου . Συνισταται δε το συσ _τηαα -ζ ουχ ο εις τη ·/ _νρησιμοποιησιν των _ομορ ιων υδ ατων των απο των ορεων προς τας πεδιαδας κατερχομενω ν , ατινα συλλε γονται επι μελως και _οισχετευονται _καν ονικως 7 ιΙς τους αγρους . Τα υ _% αχ α ταυτα ' , 'Ι _& Β ' των οποιων _οι των πεοι- νων μερων χτη ματιαι απο α γνωστ ου ε ποχης εχουσι κεκτημ ενα και αναφαι · _ρ ? τα οικαιωαατα , _κατε _ονοαενα απο των υψωμα των παρασυρουσι τας επ ' ι τουτων _αποτιΟεμενας υπο των ζωων και των φυ των _οργαν ικας ουσιας , ουτω δε _λεκοοεσμενα δι ' α φθονων λιπαντικων ουσιων , α _ποβαινι < υσ ιν . ευεργετι-: κωτατα εις τας ' επι ποιος εσοδειας η ος μελλ ουσας σπορας , _ου χ ι κυρ ιως ως _^ ρδευσιμα υδατα , αλλ * ως λιπασ μχα οιαλελυαενα , ααεσως _αοοαοιουιιε · ι Ο πο των φυτων . 'Βα _α- ' . σχα _αποτελεσματα του συ-. νηματος τουτου γ ινοντα ι καταφανεσ τερα ιδιως εις τους αγρους της _ε _Ιε · σαορ _ισς , ων οι πλειστοι , αν και απο αιω / ων διαρκως _καλλιεργου μενοι , με · νου _σιν ουγ ηττον α _/ εξαντλ ητο ι , _ακσ · οιοοντες πολλακις τριακ , οντακις τον σ ~ Ζ _? _ον _, ενιοτ ε δε _και πλειοτερον . Η σπ ανια _γονιμ _, οτης των αγρων τουτων δεον V _απ-οοοΟη _ου χι τοσον ει ς την _πο ι ο ' τη τσ της γης , ως τινες υπεθεσαν , αλλ ' . εις το α ρδευτι κον τοΟτο συστημα , οπερ ειδο ς υ γρας λιπανσεως , τοσουτον _συμβουλευο μενης Οπο των αριστω ν γεωπο _ν ων , αλλ' ελα χιστα εφαρ - _μοζομε νης κα εις τας μαλλον κατ ' εν τασιν καλλιεργουμενος χ ωρα ς _. Χα ρι ς λοιπ ον εις το συστημα τουτο η Κυπρο ς κ α : _οια του σημερινου ετι πλ ηθυσμου τη ς θα ηδυνατ ο ν ' αυξησ ·/] επ ' ι _πολυ — να _διπλασιαστ ) Βσω ς—την σιτοπαραγ ωγη ·/ της αν ελαμβα νοντο τι να { Λιτρα : προς _βελτιωσιν των μ εσων τη ς · καλλιεργειας και της συγκο - μιδη ς . Η ληψις δε των μετρω ν _τουτω ν _επιβαλλεται σημερον πλειοτερον • η ποτε £ / ικα της _ικτακτου _υποτιμησιως , η _ιιιι δημ ητ _ριακοι Ιν γ ενε ι κ < φ - • _ττοι υ & _ιτχησαν κατα τα τελευταια I - η η παν « χ _«< 0 . . · - * Λ _^ » - » ν _1 **<·¦ · . ' _Ι _~* * _* * _^ _' . * _^ · _, , _^ ,, « Η μεγ αλη _αναπιυ _ξις , ην _χιτα _τα τελευταια εΒκοσιν ετη Βλα & _εν η *« τα ξηρα * χαι θαλασσαν παγχοσμιος συγκοινωνια , _προυιιαλεσε την εις _α-^ μ _ψα-Α _^ φ _^ α _^ τη ς Ευρωπης χ ωρας _αδζτ ] σ ιν της καλλιεργειας παντοιων πρ ος εξαγωγη ν προιοντων και ιδιως των δημη τριακων χ αρ τιων , ' 0 > η ει _* την Ευ ρ ωπην _μεταοορ α προ της επον ης ταυτη ς , ενεκα του πολυδαπανο υ , απεβαινε _σχεδον αδυνα τ ος . ζ Η παραγωγη λοιπον των προιοντ ων τα- / εως υπερε _βη κατα πολυ τας ανα γχας της καταναλωσεως , ε ντευ - θεν δε προεκυψε ν η χατα 50 και πλε - ον ε πι τοις εκατον υποτι μηοις αυ : _ου . Ουτως ενω τω 18 ιο η παγχοσμιος σιτοπαραγωγη _υπελογ ιζετο εις 222 , 000 , 000 κουα ρτ ερς , ε καστσν δε του - των _επωλειτ ο εν Αονο ινω προς 58 ως εγγιστ α σελινια , τω 1893 αν ηλθ _εν εις _301 . 000 , 000 κουαοτε ρς . εχαστον τ ων οποιων ετιαατο 26 πεοιπου σελι νια . ( _ακολ _ουθι !] . ΧΡ 0 ΜΚΑ Βην / _ταρελΟουσαν κυριακην συνελ · Οοντες εν τω Συνο δικω Α γ ιου Ααζα _- ρου -1 > πο την . π ροεορια ν του Μητροπολιτου ιχ ανοι των πολιτων Σκαλας , ων οι πλειστοι γονεις των μαθ ητων , κατο - πιν συσκεψεως προεβησαν πρωτον _εις ε · κλ ογην τριμελους _επιτροπης _της'ΛΙ ονης _του _'Α γιου 1 ζ < _υο *{ _ιου του Κοντου , απ οτελουμενης εκ των κ . κ . Π . _Στι βαδωρου , Κ / ΙΙ αναγιω : ιδου και Ιι , Κων · σταντιν ιδου και ειιειτα εις ε _/ λογην τετραμελους εφορειας των Σ χ ολειων Σκαλ ας , εκ των κ . κ . Β . Μωζερ α , Α . Στι νη , Α . Ζ . ΙΙ _ιεριοη κα ι Κ . ι 1 . Κ ων . σταντ ιν ιδου , Και η μεν ποωιη επι τροπη σα οιαχειρ _ιζητα ι επι οοο ετη κ αθαρως τα της _ΑΙοης , _χορηγουσα κ αθ * εκαστο ν ετος 2 Ο 0 λι ρας Οπερ τω ν Σ χολειων , εξ ω , 120 Οα διατ ιΟ ηντ αι οπερ της « Ελλ ην ικη ς Σχολη ς _χαι _του Παρθεναγ ωγει ου Σκαλας , 80 δι υπεο του αρρεναγ ωγειου και _ΠαρΟενα γω · γειου Αα ρνα κος , η δ' ετερα θελει μερ » μνδ Οπερ της εξενρ _εσεω ς πο ρων προς συμπληρωσιν των δαπανων των Σ χο · 7 ει ων Σκαλας δια της επι των εισι - τηριων εισπραξεω ς και δι ε ρανων . Επιτροποι της Μονης ε κ Ααρνακο ς εξελε γητα ν οι κ . κ . Αλ . Ζιντιλ ης , Χ ' Βεω ργιος _αημητριοα _χα Χα _ρ , 'Α ρ . γ υ ρης , των δε Σ χολειων Λα ρνα κοςοι κ . κ . 0 ευ 3 . Π ιερ _ιοης , II , Γοντιτ _σια _νος , Χ ρ . Καλογυ ρη ς και Ν . Τσικινης . Ετιι χ αιρον _Οεωροσ με ν να επαινεσω . μεν δημοσια τον _ζηλον εχειν ων , οιτι . _νες χατανο _ησαντις το αλ ηθες _συμφε . ρο ν της κοιν οτητ ος , προσηλΟον χ _« α · πιφααισαν _υπερ η 8 'ξ « κολου 0 ησεως των Σχολειων , _υποδειξαντ _ε ς _ι ( αα Χ 0 τον τροπον τη _εξιυρ _ιβεως των _αναγ . χαιων ττορων , _οπω χαι _, τα Σ _χολεια _^ _ειτουρ _*^ ο : ιν ο _^ ο _» _χοπ ω /« Ι _^ ν ρ εος της Μονη ς _εςωοληοη συ . _™> ν _ρονω . ΒιεττοιΟα _μ-εν _8 ' οτε _χα οι κ _, _^ εο ' ιε _ρορνι Οελο υσινε ργασΟη δ ρ αστηΗως , οι _8 ε γο > £ ? ς των μαθητων και οι λοιποι συαπολι _τ αι θελουσι γενναιως συνδ _^ α αη _' τα δημ οσια τη ς : _πολεω ς _ιπ _& δευτηρ ι α _, _υπερ ων ορ _ειλομ-εν _πρωτιστως να μιρ ιμνω μεν , μη λαμ βανοντες πανταπασι ν 6 π οψι ν τας _εισηγη _^ _ι . τινων , οιτιν ες δεν δισταζουσι _* α _βιισιασωσ ιν εις τον βωμ ον των _ταπιινων αυτ ων παθων και αυ : α τα ιερωτερ χ και ευγενεστε ρα ιδρυ ματα _, ' οπ ερ ων το τε μ ονον _κηρ υττοντ αι , οτ ανβλεπωσι ναυα γ ουντα τα βδελυρ α κα ι χατα χ θονι α αυ των σχ ε οια . -δ-ΕγΛ αρδιου υποδοχης _ετυχεν υπο τ ων εν Αλεξανδρεια Κυπρ ιων η Αυτου _Ει-ιχ _ο-ιτ _^ Ο Μεγας- Α ρμ οστης , ον _προσειρ ωνησαν λνιαν καταλληλως ο _τιροζι _ρ ις της ' _Αοελ φ οτητος κ . Β ρ _ουτας κ αι ο κ . 0 . Κωνσταντινι οης . -XΑεγετ αιοτι ο 5 _Ι γ _Ειι _^ _ατ ν _ιηοθηι . Βε νικος Διευθυντης της _'ΟΟωμανικης Τρα πεζης , παυΥ _? _Υβ _·( _τηςιΟενεωςαταυ _^ της , _^¦¦ _- - ι _·^ ν _^ _Λν _^ _Φ _^ _^ _'Ο χ . 1 _·» ν , επαρχ ιακο ς ιατρος Αευκ ωσιας , απεθ ανεν εν Αλεξανδρεια . _^ Την πα ρελθουσαν κυριακην ηρξαντο αι εξετασεις της εν ι ΟραΣ χολης , ν ] ν απο πολλων ηοη ετων _διευθυνει λιαν _ευδοκι μως δ επιμελης διδασκαλος κ . -τυ · λιαν ος Ιω αννιδ ης . Το αποτελεσ μα , ως πλ ηροφορου μεθα , ητ ο λιαν ευα ρεστ ον _^ οικαιω σαν ετι οιπαξ την περι του ει _ρημε νου διδ ασκαλου παρ α τοι ς φ ιλοι ς αυ · του και σ υγχωρ _ιοις του ιπικ ρ ' α . _τουσα ν αγαΟη ν γν ω μην , ε φ ' ω κα , ειλιχρι _^ ω ς συγχαι ρομε ν τω α γαπητω κ . Ι ωανν _ιν 07 ) , ο οποιο ς πεποιΟ αμεν , ο · : ι μετα τ ου αυτου ζηλου θελει ε ργαζεσΟαι _^ _ιι εν τω μελλοντι υπε ρ τη ς πνευ ματικης αναπτυξεω ς _τωΛσυγχωρ ιων _τονι ν _^ : _ι ¦ * . Γ ' « ΑΡ _{* 9 νι α » Σ μ υρνης ανα γραφε' το επο μι νον τ ραγ _ιχ ον γεγονος , ' καζοΙι χ ω ραν _, ε _* ν 'Αττ _αλεια : _» : _α : _ιι _^ _0 ¦ ¦¦ . Ατταλεια 2 , --Απερ ι γρ απτο ς _εινεν η συγχι νησις η κατ ε χουσα συ _μιιασαν _^ μ βαντι . Τη παρελ _^ _υστ _) _'Μχ ε _^ _τ : _αις Ιι > ιτη ς εκ Κυπρου _θηριων _& _$ ρα τ _ινι καλη _οΙχογενεια- _^ _ιυ _^ ι _^ νετο αφαντο ς ¦ _χ _^ _ι _^^ ωΙ _^ ρ _^ υ ν ων ευ ρεθ η ι _$ _^(* _φι _& _0 $ _τος του περι το φρου ριο ν ) _γΜ _^ _β * ιο π ) _εΤσ τ © ν 1 :, ια _^ ο βε _^ _Ιιβ ' α _'' ι '· β _- » ' ιι ' _.-ι _« _-ι ' _^ _- _'ι _^ ι _^ _ρ-ναζον τος _, Οδα το ς _^ Η { αιιιιω < ι ! ιΜΙ | _Ρ _^ λαιμου _^ ξ _^^ ικαζ _^ _^^^^ αλλ' επεσε ΟΟμα αγρ ιου _παθους χ > . _α _·^ υ τινος , οσ ις υ _^ τ _^ Κ ? ο , _^ ποπλανησιν της α ρχ _,. ης £ ?? ι ψ £ - _- , _^ του εντος του χ _ανδβ-κ _^ ς . Η αναχ . α ) _, ψις του ενο χου ελπιζ εται ~ αχ ι < : ν _, καθοσον . η αστυ νομια ε ργ _αζε- α , ι , στηριως και _νυν 0 ν ρ 5 . εο ον . ¦ . ·· _^ Ψ τ ?'· η : _^ -ης _π αρελθουσης _*^ 3 μαδος _επισε Ουαα δολοφ ονων 6 αου _. κτα ρη ς του χωριου Φασουλλας _, | _γ _] . Χ _ρηστ _οφης . . καλου μενος . Και ' ιτερ _^ _> τ ρε ις φ ονο ι διε _πρζχ Οησαν ιν _, χη _, _^ κ αφφε _νει φ ' εν Πι ρ _^ _-ττεδιω 6 πο των _£ . αβ οητων _Χ-ασαν Ιιουληδων οΟ- απε . _ραθ _ησαν , ως λε γεται , να σ · _, _λλαζ ω . σιν οι φονευθε ντες _χορικοι , δελεα _σαν . τες υπο της εκατονταλι ροο α μοιβ ης ην _τ _^ _οιχ _, _Υι _^ _Ι _^ η Κ υβε _ρνησα . Βην οευτε ραν κατεπλευσ Ρ _^ , _^ ν κελτ » _, την δε _πεμπτην τε « ΡοναΙ _Ρπιιοβ _» _, το οποιον ανεχ ω ρη _^ ν αΟΟ ημερ ον ε / ς Ζυγιον _, προς π _αραλαβην ο : ρ · τιου κα _' ι εκειθε ν εις _Ααοοικει αν , Αλε · _^^| ρ _£ _τ τ α ν , | _ιε ? _ιτιν χν , και Αλεξανο _ρει- _*^ _ι _?^?^? _ι ~ _Μ _^ τ ων _ηαε-?? : ν _Ι-- _^?| ν . ι : _^ α _| _π | ευσαν : αμοοτερα _£$ _- - _?^ σ β ικ α _ιχαι _^ τ ο _ -α _χγλ ικο ν : , « φ ονρ - : του . να » _νι _ι _ν- _^ ν ·· ι : ' ν _· _' ν ' ' : > ¦ : ¦ .:: . ' _: ¦ Ι _^ ν παρελ _^ _ρΤι « _'δ ια _^' σ : _^· α θ 7 _^^ ε * ν Α _° η ν α ' _^ ' _^ _ρ ος _^ _1 _^ α ' χολ ουθησι ' ν των σπουδων : - της :: ε ν- τ ω _^ οσακειω η επι μ · ε _? : ης _^ αι _^ ε _μφυη _^^^ σκ ευη ' _^^ _τ _^^ ι _^^^ ιυ _^^ Λ προ Την _^ _^ α _ρελΟο υσαν κυ ριακην ετελει < _, τους _νγ-αμου _Ζ _0 _οι : ι ν : 'Λ εμησ τω ο αξιο λογος / δι . κηγ ορος _: κν _| _Θεοδωρος Μ _ιν αη λιοη ς με τα : _τηςι ευαγ ωγ ου _οεσποινιοο ς . Α υσι μ α _χη ς : Ν' _{| Α ο ( ζο' υ _ ¦ { οι ς · ε υ χ _ομεΟα α ' ν εοι λον _^ _' και ι : 7 τ _ α' _^ Χ _^ ιον : ' _/ το ν '' : _συζυγι - ¦ ¦ ! : % , , _ν . _- ι 'υ _>· _/ : ' : _Λ :: Λ ' ' _ ,: ' :: _- : · ' _/ : _ι - _'» _-ι _· ιι : ' : _/' _^ . _' _.,. ¦ ¦ . _' ' ' , ' :. . . ¦ ¦ ¦ . ¦ · ¦ ' 510 ν „ ι :, ρ 1 _$ ν _, _^ _^ ι _^^^ _'¦ . _· _-, ' , . . ' ,. ¦ -: ¦ ,-V- ¦ _' _^ ν . _'Κ : ' _·' , _' - - ¦ :: * - ' '! ) _ιι- _* ι '' . _' ' . ' _' . _-ι-ι ' . _' _^^ 'Τ' _ _.- . '¦ -.: ι 3 _^ : ι Λ _' : ' : _- , '' _-. _· . '' . ¦' ' .. ' ¦ _, ¦ ¦ . '' : '' : _^ ' _ν-Ι _^^ _κ _-α ' & _ι'ΧΟβυσΥιΑι _ε _? οο | μ , 'αο > ι . ' _, ηαεεΟΟη - . . ' _,.- . _ .. ¦ . _1 / 7 | _Ι , . ν ι . -: » .. % _: η .. _- _« ν _^< . ::, ι . _ι . ι ' , Β . _^' , :. . ' , · ,,: ι . · ,- , .. ' : . .. : _·' . .. / : _¦< · σα ν _^ ε νν | ι Κ : ρ . _ι _» τ ε ' α _^ : ! ε ν | τη ι . £ τ _αυλει Αα · πι * _ορ , _οιι _αοοα _^ ωνε ι- ' -ΒτοΟ _χν _ριου _λι . _Ν ι · νκολ »( . δου _^| ριδασκαΧο υ _^ _ΙΑυσεως , : με · ταν : _<§ τη ς _^|| _σεμνρπρε πους _^ ι _ιδεστιοσυ > ης ι ειανι : | κα ν _^ Α 6 ιον : _^ τ » _νι _^' _σιτι'φι ·> ' . ¦ ¦ ¦ ω ¦ χ « Ι | _^ _οχ _^ . α . ν _^ τα τα ιΟ · : ' τ _αι σ υ α β ι ω : σ'ι _νι τ ω ν : _·^^ _ιι ¦ _^ : :.:: ' ι : ' ι :, · - 5 _^ _ΤηΡειλΡΙ 8 _^ Ι _^ ω !| _τυ μτι ο | ι _^ Ι 1 _^ _ΡΙιριριιΙ _^ _^ ιρυ | Αα _^ _ρΛρ _|^ _ΙιΜιΙρ , _ος _^ _τους _^ υνγενε ς _β _/ 1 _^ _^• ¦ , _ _^ ψ _^^ _Γ _% ιΜΦ ' ι _ , _^{* : ι Μν _' _1 _''ν- _^ _^ _« _ΜιΤΙΚΜ , _ΙΜ ΕΝ ΚΜΡΩ _. Ι _Ζπουδαιρτατον ζητημα , οπ ερ α 7 . ? ι Ι _τουδε . διελαθε τη * προσοχη * της Κυ · ι , πριακης . Κυοιρνη _ο-εως , ειν ε αι ιν τη Ι νησω _υπαον ουσαι π _^ γαι _μεταλλικων Ι υδατων και _' ιρια ε * ταις επαρχ ια ις Ι _Λευχωνιας ' και Πα φου ' και εν τω οι αι υ _.-οισαχτι _ΜαοιΟασ α . ς , δια πας _οποι-Ι ας εοει χαΟ' ημα να κατα βλ ηΟη η _οιουσ α μερι μνα , προς χημ ' . * η ν - α''αλ υ · σ _· . ν του Οδατος των κα ιξακρ ιβωσιν ι τη _« _ν _ρηοιμοτητο ς _ο-. υτων . Εν αλλ αις _^ χωραις αι τοια υ αι πηγα αποτελου _- σιν' αντ ικει _μεν ον σοβαρωτατης προσ · ο ·/ ης και μελετης , _χ . _αΟοτι συνηθως α · πο βα ' ινουσι τα μαλιστα _εΟιβγ εχικαι εις την _πασχουσα ν ανΟ ρωποτητα , και ειν £ Ι _αιςιον αεγ αλ ης αποοια ς , _οτι η Αγγ λιχη Κ _υβε ρνη σις _εβεω ' οησε _τεσον _ε _^^ υσι · ω οες την _ιπιατ τ . ημο νικ _ην _εξετασι _·/ των Ι _μεταλλικων πηγ ων της Κυπρου , ες | Φ ων εαν τις απεδ _εικνυτο _καταλλ ηλος Ι · προ ς Βασι ν _ουχιμ ονον Οα ωρ ελει τ ους Ι · · _πασχοντ ας , αλλα Οα _χ αΟιστατο και 1 Β . ηγη πλουτ ισμ , ου ιις την νησον , ης 1 και το κλι μα ουσι ωδως συμ β αλλε ι εις Ι τη ν _Οεραπειαν . Και εν Ελλαδι δε και Ι εν Μι κρα 'Ασια κατενο ηθη αρκου ντω ς 1 η α α γ κη τη χρησιυ . _οτι'ιιη _σ _^ ως των Ι τοιου τ ων πηγων , καθοτι ανε _, γνω _ρισΟ η ι η ε ς . αυ _'· των . _ωοΙ 7 . ε » . _α- '' _- ·/ . αι ουκ ολιγοι _πασχο ντε ς υπο χρονιοτ _ νοσηματων , __ υπο ρευματισμων και λοιπων , μετα _^ _Οιρ απειαν δυο η τ ρ » . ων περιοδων α να _« _Ι κτωσι , π ληρεις τας _σωματιχας αυτων ¦ δυνα μει ς . ' _¦ ' ¦ ' · . Ο _? ελιμ ω τα τον αρα χαι _αναγχαιοιατο ν _ΟιωροΟμεν _^ ? να ε _ιτασΟν _ι η < ρυ · σι των μεταλλικω ν πηγων της Κυπρου , αι _δηιια ν ι ουδ * μ ω « απιΟανον ν ' _ατι _οι _ειχΟωσι _Βτρ _ασφοροι 6 ? τον _σλοπον _| _δσνι ς _ _επ _βαλλε : ται · _καν _^ < γ * _ι ο > ν _ιιωδεστατων δ ρ ων _τας οιλανΟ ρωκι-¦ '¦ « ς _^ κ α _0 ' : : ο : _» ο ν : μαλν 7 τα '· κα _ _παρ' η ι _/ _, Τν Οι ρ _αταια ς _^ ' . ' , _^ αλλ _' _ΒΙ ν ικα _^^ _λλιιψ ιως _-των αναγκαιω ν _^ ε ' ρω _' ν _^ _αΓΟ νατ _οΟσιννν _^ :: _ν : _ν , _^ , { ΑθωσινΗ , _ις' _( τ ν-- , ' ¦ νοιιιιμβε' _ταΕτας _^ ο _^ Υα ς ολι γας ταυτας ' γρ _σμμας αο · . ε · ρ ουμεν ε' · τ < ιυ _6 α , _ελπιζ οντ · ς . δτι Οα τυ χωσι της συντονου προσοχης της _σεβαστης Κυ _βιρν ησεως , 'ητις αιλαν-Ορ ω- ως φερομ ενη , οφειλει να μεριμν α ~ ι _5 ι παν ιων των συντελ _ουντ ων εις την ευοα ιαον ια ν τ ω ν κα ' τοι κ ων . ΕΚ Θ Ε ΣΙ Σ IIΕΡ Ι Τ _ΡΒ 2 , _ΕΝ ιν -Υ . Ι 1 ΡΩ ΙΕΩ _' Ι _» ΠΑΣ υ-Ο Π . Β . _ΒΕΝΝ _ΛΙΙΟν . ΚΕΦΛΛΛ ΙΟΝ λ * . Α Μ Ε Λ Ο V Ρ Β Ι . Λ Αι εκ του νοαου του ΓιΟΠ 58 β ποο · κλ _ηΟει σαι εν Βαλλια δυσχ _ερειαι -εις την συνηΟειαν . της γυψωσεως } -ω _· _εΤπ ον _, ο ' - γι μονον _περιωρισαν ο * ημαντιχως την οοσιν του _^ _ρητι _μοποινυ μ εν ου γ _υυου _, αλ _' λα και _4 ' / ι % _ν ) κατηργησαν την γ υψωσιν . 'λλλ' ε κει αν _-κατεσταΟ η ουιη οΥαλλων καθα ρτικων υ . _ειο )·/ ν . α _ιοιως ο · . α της · _ε-ιμεμελ ημενης οινο _οιηττεω χ _* . ι των _ιπιν _ιιλη _μμεν _ιον { Λι · ταγγ ι ( 7 £ α > ν , αι μ _εΟοοοι ο ' ου _: _ : ι α-:: » . το υ ¦ σι _τκο'ει * Λα _κεοαλχια . _αα _: » -: · : _ρυν _οε του των _στερουνται ' π ι τ _$ υ _πχ ρ 5 ντος _οι _Ινυπριοι ο ·! νοπα ρ _? . γ · : ογο { . * Κτε ρα συιηΟιια , ης ο _· .. ' ¦ _Μ ' . υλλ * . _οερ οικαιως ευ / εται την εγκατα ) · ι- ψιν _, εινε η _ττισσο _^ σις των _οινοο _οχων πιθ ων ( και των α ? κων _^ ι _? _χ { ως ) . η · . ' . ς , _ωςΟοΙω ς _τταοατη _οιι . _οιοςι εις τον ' . Τ _< νον _γεΙσι ν _, η _ΙπΑν . γε νικω ς οεν α ρε · _σκιι ει ς τους ευ ρ ωπαιους · ωςμ ε _^ ον 6 ι ο ια του _οποιου Οα ητο ευ _/ _ερη ς η εγ · _κβταλιιψ ις τηι μεΟοοου ταυτης ν _~ οοιι κνυει την / _ρησιν _βερν _ικω μ ενων , ητοι γεγ ανωμε νων πιθων , _* Ι 1 _συ νηθεια της εν _πιπι σσωμ _ινοι ς πιΟοι ς κατασκευης και _οιατηρηιιοις τ ων ο | νων · Υινε _παναρν _^ _αιοτατη , ο _ιε · _τηριιτ ο δε με χρι προ τινων _Ι _' . ων κα _ιι ς π'Λλα με ρη τη ς ι 1 σπα ιας · αλλ'ε · κει κατα τας _ευτυχιις _ημι ' ρα ς τη _ε · _ξο _ξευσιως των οινων , _ι » ' . ΒβλΑ * α | . ' Πιβ , ' > τες _ σχιδον , χνν _ου με ν & ι Οπο τοΟ _συιΛ-^ ο ? _ρο ντος Β _/ _πρβΟυμιπ _^ ηΟ _ησα ν να σνμμορ _^ ω 0 _ωσι πρ ος 7 ας _ορχει ς των π « λα _^ _των-των , _Εεν _( λειπο ν _£ ε τοτε αι : ρο < ιτρΟ _, χ ο . ( _λει _«^ α ντικατ _^ _ιπα _νταχοΟ , _« ιχιο _^ ν της _^ . Τβ _' _.-Λ . ' _βν ( α _' , . τ _^ υς _| _πιπ _(^|·}^ νου ς πιΟους , Εια ' _τδινν _ζνλι · ' _!' ' ' _' - ' ' , ν · Ι ¦ ¦'¦ _'· . . _¦' ¦· ' ' , ν ' ¦ ' _* ¦ ' ¦ _' _>¦ ' ' ' ¦' - : . ' . · Ι 7 ¦> _* ' · ''¦ ' ' · . , ' _ν ' * !· , . _¦' _, ! ν ! !· : ·! * ' [ ' _'ι ι ι : ! _'^ _ν _ιι ' _.-ι ,. _νι ' . ν . . ' ' · ' ¦ ' .: ' _,, ' * · . ' : ' ' ¦ . ¦ ' ι '' ·< Λ ' : ¦ νω · . · _οοχειοι ν , των βυτι ων , των _βυτινων κ κ ι των _χαοοων . 0 α _ητ ο Βσως εν _Κυπ ρω _ουνατη η _βαΟ _μηοον αντικαταστασ _ις των π _επισσωμενων -ι _£ ων οια γ εγ ανω μεν ων ( α . ·* η _πειοα _απιοιικνυιν . δτι ουτοι εινε π _^ _ανυ . ατι πα _οτι : _λοτ εοοιν αλλ' ως _ττρ οσ / ' . _ομυ . _ιι οε _ρε ται η αγνοια , η , και αυ : της γ _ανωσεως των πιθων εν τη νησω . Ι _υν τουτοι ς η Οπο των αγγ ειοπλαστων της ΑακηΟου α _ _ικαθεν εοαρμοζομ ενη γ ανωσις _τελειοπ ιουμ ενη _· Οα ηουνατο _Βτως να _εοαρμο _^ Οη και εις τους κατασκευαζο μ ενους εν τω το ~ ω οινοοο _χους πιθους , τροπο · ποιουμενων καταλληλως των _τζρ _οζ ει !/ _ττιν αυτων κα ιΛ _ιλινων . * ' _Λμοοτερων αλλως των περι ων ανο _ιτιοω προκειται ουο κυ & ιων ελαττωματικων συν η θειων της κυπριακης οινοποιιας Οα ε πετυγ ·/ ανετο τα ·/ υτε ρον η -γ καταλει _'Ι /' . ς . εαν γ εωργικη εται ρεια η συλλογ ος τις ανελα μ β ανε την απονο μην χρηματικων βραβειων εις εκεινου ς : ων ·/ τοις νωοιοις ο ' _. ν _οπαοαγ ω · γ ων , οιτινες η ! _ ελον ε γχ αταλειψη την νυ ψ'χσιν ζα ' ι χρησι μοποιηση βυτια αν · τι πι _. _' ων . _Λια τοιουτων βρα βειων η Ι · _ταλιι εν _οι « στηματι ολι γ ων ετων - . ' . α το . ρ _Οωο'ι να _β-λτιο ' _ιση _σημαντικως τη ν οινο ποιιαν αυτης . Τα χρηματι · _χ « :. β . _«^< 5 ? _κ _, απο / ε μ _αμενα αοεκαστως , απ οτελο _υτ ι οελεα ρ ελκυον και τους μαλλον συ / χηρητ ικους χωρικους . Αλλα τα μετ ρα και αι τροποποιησει ς αυται , ως κ αι _πλειστοι αλλαι , ας _συν ει _' ουλι _^ σε και ο κ . _ιιουλλιοε _ο . « βο · • > · . τ . οωσι το αελλον . την δια του _ν οονου και του παρ « _θιι γυ . ατο ς βελτια · σιν τ ·? ( ς _αμπελουργ ια ς και της οινοποιια ς της νησου , οι οε οινοπαραγωγοι αυτης , προς βιλτι ωσιν της ενεστωσ η ς κρισι μου _οι · χο νο μιν . _·?| _ζ κατ αστασεο _^ ς αυτων , οεον . _ται α μ εσ ου θεραπειας , * Ο _0 εν , φρονω οτ · ., · επ του π αρ οντ ος , ν αλλαχοΟ οεο ν πρωτιστιι ) _ να _© _ραφτ , η προσοχη των α : υ . οθνων ,, _ν : . · : Λ ¦ _!''¦ . ¦¦ ' ' : ' ' _7 ' Ι Β ,: _^ _ _Μιτ ρο ν _, δπιρ 0 ' α · . εχρυ _φιζ « ν ' _ιπα * ι · σΟη τ ως και αμεσω ς τα οι ν _οφορα ο α μερισματα της _νη'ιου , Οα Ι το Ββως _' γ _ιιξιυ _ρεσι ς μ εσου _δπως _, _« νευ βι _^ _α / ωι _[ με _ιωσιως ' των δημοσιων _προσοι ων _^ _κα , Ι ''·>¦ ' ' ¦ _' ¦ _^'·' - ¦ .: _'· :. , : _ν '¦> . „ _...:, . _- . .: ν ' ' ' * _¦!*} ' _*& ' _& ψ _· . ς της αλλοτε . _ακμαζουσης καλλιερ - _γει ας του καπνου . Λλλ ο ) _ς 8 ια της ε · . · _« ραργης τοιουτου μετρ ου θα _επε _τογχανετο ολι γον κατ ' ολι γον η παρακωλυσις της α-ο της νησου ετησια ς εξαγωγης μεγ αλου χρηματικου _ποσου ( 12 —14 χιλιαοων λιρων _στερλ ινων ) προς προαηΟειαν του Εια την επιτοπιον καταναλ _ωσαν καπνου , 'Αλλα πεοι του μετρου τουτου ( _£ ¦ _αναρ ερω τα δεοντα εις το περι χ _ατ : _^ _ου _κε _^ _αλαιον . Π ριν η περανω τος συντο μους ταυ - τας πα _ρατηρησεις μου περι της αμπελουργ ιας της Κυπρου , οοειλω V ανα · φ ε ρ ω . ευοημως περι των καταβαλλομ εν ων _προσπαθειων υπο της _Ον ρι ' ιι _Γ _Οθιιι _ρυ ' ηγ κατ του εν Λεμησσω οινο - ποιειου _τοΟ · κ . Χατζηπαυλου - υπερ της εις το _ι ςωτε ρικον ιξοΕευσ _εως βελτιω μενων κυπ ριακων οΒνων χα _' ι κονιακ , . · Οι υπ' αυτων κατα σκευαζο μενοι α γ λ , υκοι οινοι και τα εκλικτοτ . 'ρ α κονι ακ αποοεικνυουσ ι ποσον τα προιοντα _ταυ- α δυναντα ι να βελτιωΟωσιν εν τη νη σω δια της επι μελειας και της επιμ Λ _- _' 'η . · _Κ _^ ΦΛΛΑιυ _ι Ν α . • Δ ΕΜΠΤ . Ρ ΙΑ Κ Α ! ( 0 Στρ αβων _αποκαλιι την _Κυπ ρον _} ευ _'/ _' . νον , ευιλ αιον και αυτα ρκη εις σιτ ον σημειωτεον οε δτι κατα την εποχην του συγγραοεως - _ουχ οΟ ει χε ν η νησος πλ ηΟυσμ ον πεντακ ις τουλα' / ι . στ ον ανωτε ρον του σημερινου , δηλαδη εν δι κα ως εγγ ιστα εκατοντα δας χιλιαδ ων κατοικους . Εαν λοιπον υποθεσω · με ν δτι τοτε οεν εγινετο η . εξαγ ωγη σιτου , η δε _ιτν _, σια κ ατ ' ατομον κ ατα . ναλωσις τοιουτου ητο δση και σημε < ρον _, Γ ηλ . οκτω κοιλ α , τα οποια επ πλη θυσμου 1 , 100 , 000 οι _ρουσιν 8 , . 800 , 000 κοιλ ων _, _- προσΟεσω μεν δ' εις _ταΟτ α και τον προς παραγ ωγην « υ . των ς _^ υλασσο μενον σπορον _, Οα 'ε χωμεν ως ετησιαν σιτοπαραγ ωγη ·/ της νη . . σου κατα την _επον ην εκεινην _πεοιτα · · · : _3 ικ α εκατομμυρια κοιλων , ινω σηαε · _·' λ ¦ - : ¦ ,, · ·'· · · - ' . ,. ¦ ¦» · Τλ _ ' _ · : · - * ι · - · ' . ¦ _¦ ¦ ·¦ ' ·' · ρον μολι ς παρ αγ ει : _αΟιη : π £ ρι τα _Ευο ¦ ' . εκατομμυρια . ' Λ / _λΙ _/ _Η _νΛ ' _- · V 1 . • < 0 ει ς το πεμπτον ως -ιννιστα πε _· • ριορισμος της σημερινης _¦· αι' : οι { _αρ α _^ ω ι 1 · την : ( _ιηιτ _^ ιμενην _ιι : ι 0 , 000 : 000 > οιι _^ ' : , ' · ¦ , - ' ¦ ' : ¦ ' ¦ _¦» _* -, ·¦¦ ' . ' . · . ' • _· ? !' . ι , _' ι . _' .. ¦'' · ¦ _' !· ' - ¦ _¦ ¦ ¦ ¦ · · . ¦ · . Β ι _' ΕΙ ΑΟΠΟΒΒι _εειΣ ΚΛΙ λΤΑΤΡΙΓΛΙ V Κ α τα χωρ ιζονται κατ ' α _^ _οκοπην . _ΑρΟυα _ιυααων α τω . ι » 2 ογ 2 ααν . ατ { του « Νεου ΕΟνου _» κατα χω ριζονται οωρ _βαν _, . ' 'ΙΙ _βυντα ι δεν ιυΟ υνετ _Μ _ι ια τας γνωαας τ ων _ανταττ οκ _ριτιν της _. Τα χει ρογρα _φα δεν ε-ιστ ρ _εοονται . ΤΙΜ Η _ΕΥΚ ΔΡΟΜΗΖ ΠΡΟ ΠΛΗΡ _ΩΤΕΑ ' _Κτν . βι α εν _Κυπρ ω _~ _ελι ν < α .... 8 . Ε ν _τ ω εςω τιρικω β ¦ . 10 . Π α < ιΧ αΒτη _ι · . ¦ δεον νχ ' γ ινη τιι πρΟς τ & ν . £ χδοτι _·» _, ως _χχι -ασα ¦ αποο . ιιςι ς « ληρω - ' ' ' ¦ ¦ _- . ¦ . ¦ . ' . ' Λ- . _' ' ' . . _αη οβον να οερη την υπογρα _οην αιιτου Η ΛΓΙ 3 ΣΙΗΙΑΚΗ ΠΡΙ 3 ΓΓΙΑ * ΒΒ Αουσσινιακη πρεσδιια ετυχεν εν Πετ ρουπολει εξαιρε τ ικων τιμων , Ετυνεν ακοοασεως παοα' τω _Τσαοω και τη Τσαρ ινη , γενομενη _οεκτη και παρ α τη χηρα _Αλεξα-δ _^ ου Β ' . Εις τον _Τσαοον ~ οοσε < 3 ερε ν ο _ποςιστααεν _ος της πρεσβειας επιστολην του Μενελικ και του αρχιεπισκοπου ' . Αουσσινια ς , το παρ ασημον του Σολομων τος και παλαιο ·/ _χρυσουν σταυρ ον . Ετ _εραι β _πιστολαι εδοι ησαν και εις τας δυο αυτ _οκρατει ρ ας . Εις τα ανακτο _οα π _αοετεΟ η _γευμ α προς τι μην της _πρεσβειας ως _λεγουν π _οοκειται να ιδρυΟη εν Βιετρουπολει μ ονιμος αουσσινιακη πρεσβεια . Ο Μ ενελικ , εν _ταις προς τον _Τσαρ : ν επιστολαις , - κηρ υσσει δτι η _Οεσις ε ! ς τη _·» οποιαν περιηγαγον αυτον < λ _ι γ ι ) _ζ _ο [ του ΙταλοΙ , εινε α φ ορητος . ι 3 ι Αουσ σινια λε γει εχει αν / α γκην συμβ · . υλων και βοη θειας _προ-ς αποκρουσιν των ιταλικω ν επιβουλων . Περαινει τη _» επιστολην του εκλιπ . αρων παρα τ _^ υ Τσα ρο * ' 5 ' προστασιαν _κ αΙ _βοηθειαν } διοτι ποοκ _ειται _πεοι αγωνος , τον _οποιον ο ' . _λουσιινιο ' . _αοελοοΙ ιων Ρωσσω ν , _εξαν αγκα ζονται , ν ' ανα λαοωσι προς διασωσιν της _ανεξαρτησιας των . Π : 8 ΙΚ 0 _ΣΙΗΓΝΤΛ 8 ΤΗΡΙΙ ΤΟΤΒ ΕΒΜΑΝ _χ ΠοΑΕΜΟ ) Μ ) α Ταχυδ ρομος ο _τ-νυ Γερολινου , _σχολιαζ _-ον την εορτην του Ιωβ η λ αιου του πολε ' μου του 1810 , λε γε ι _οτε ο π ανηγυ ρισ μ ος : . ,- του ενοο ξου τουτον •' _εγ ονοτος δε ν απο τελει _απειλην η Βερμα νι α λε γ ει , δυ ναται να τιμησ επαξιω ς εαυτη τους πεσοντα ς . 110 * ΑΙ » ' Υ- ' , τη « Μ ιχ ρκ ς Ι'Λ _ηιι ζΙ _Ζ ι » _, των ' Π αρ . _ι . _?· υ » ν ΛΗ _-ι ρνανι , _' , νη απολ _υι : Τ _5 _ι _ι _5 τι : ω ν _, _ιι : ην ιΟι ' . ν _μη- ? : _ικ το - τη δαυ _^ υνσιω τη γ _ιλλ-. κη τ _αντη . _ ν / _ι _μερ ι _)· . χχ ι _πν λλιι των :. π . 4 _ι · σ : _ερον ! λ » ι . ν _: _·¦! . < εν τε τη Βαιλ _Ι α _κχ : τχΒ _λο : · _τ , ι , ιυτ : κ χι ' τη Κυ ρωπη , _Τ . ω _ριι _, οιον _'Λ _γ-• λ : ·/ 1 . 1 ) ι / . ν ] , » · Ινλ _διτι _κ κλ _τ _ι . _'Λ τμοπλ _οιον ¦ , _£ - λ ν / ι :: : _τ-. ντω _« ν αυλω _Οη _, ε _ιτ _ιι / , βχν ο' αυι ' , 0 οι τη _· 1 ιν : 5 'Ε _^ η Α ι : ! 5 « ι ανταπ _ικριτκι μιτ χ τω ν _Αο' . _π ων πι ρ : στι ρ « ι ! ) . ων κχι 3 , 000 ολ ων περιστε ρ ω ν . Λι νπι ρι στιι _ιρκι αοιΟ _ητ χν ς . _λινΟιρ χ ι ι · λ _διαφερων _απο _ττ _^ _ η : α _απιστα-< τιο » ν -100 2 _Ρ 0 , 380 και _τι λο 500 χιλι _βμ . Κ χ τ χ τη ν πλιν _τα ιαν ταυ _τ- _^ ν απ _οστ _αιτ ιν ο »< κ χ τ » ν π _ι 5 η ν _55 ι · χ £ ν * ' ·' , π » ρικτ η 5 ι η 6 η ¦ : δτ _ι- ' , ' * ι ' «¦' , ο ι _ι ) ιι ? κι _π χ _5 ι ? 'ι , _ιυ . ( _9 η λ _«^ ω ' _ν 1 β _^ ' _ο ,, _· : ' δτι · _- _·'' _κχ | _- ' κ * ' _^ τι τα 4 απδ _τι _χτε _ιςναι πι _^ ιστιρα _ι : αφ ιΟ _? ι ? χν λια ν π ( _: ωιν . ' κα τχν _^ ρ : . _τι Ι δι »*) « _νιρχομενιι ' _ις ι _^ ν _^ _'ρυ , _^ _τχ ν . εκ τω ·/ _Παρινιω _·^ διαι £ « υ · κ « ναι _ιι ,. « ιχ , _*?«' . κχι , _τισ ? χρα σμη _^ η , ανηλΟον χα _^ ' : _^ ιρχ _ατ _^ ι δι {«) _: Ιι 00 μ , _ « ι _ι _ι τ ' . τ _ραοησκν ' _^ ιτ _* - _^ _ιις ' _:. ' _··«* , ιν > _* Λ β » Α _^?* _1 · _- ' ' ¦ . « _Ι ντρον ' , _κχΙ ' , _Μ Α ν _« κ ) _Μι _* ι _^ Λ · ι ') την ' : < _βι _) . αιι _&> '' κκ _^ των , π _ ωτων , 5 κντ & 0 > _ακτι νω _>^ - : ¦ Ο 0 τοιι : θ * 1 , _ι ' _» φ * λ ·' : > _ μινη _« _πιιιιχ _·» , η _^ _πικιαη _^ _ι _^ ωμνι _^ _^ Β ' _οη'ιε νι αι « _ιιιστ _αρκΙ ου _* 5 _ιττοτβ _?« τ * ντ _χι _πρι _^ τν VΤ- ''' , · _, ( . _¦^ _ιι _, ιιΛιΒ ' ¦ ' · . ,, ¦ ¦· . ¦ , _? : ' :. ' _'' . ¦ . ¦¦ ' !¦'' . > , _'¦<' _,-ι- ' - / : < _ι : : ¦ ¦ '/ . _'ι ' , _Λ _. ν , Λν , _νι _ι ¦' , '' ' : , _:- ' , ι ' , .: ! . Ιι .:. _^ ..: _ ι * ι . _^ , _^^ . _ιωιι _^ _: ι _^ _ι- _^ . , .. ι , : ' » .... .., _·! ,. ι ν _ ' _! . ' .. _> _, _? ... _ι _, _., _Λ _^ _.,.. _λ _:. _^^ _.. _ι _. _^ _.. _' ¦ . Ι ... _^ _,., 1 .. :,. _ι .: Μιτ 'α τ _οτ χυτη , δι τ χχ υτητ « _απι τ _τ τ _ι _^ χν χατχ την _αττ _οστ _ι _βιν . τ ων > Ο 0 χιλιομ . α-Ο τη ξηρα , μιΟ' Οσης και κατα τα _ς , _κροηγουα _εια μικρ _οτερα α _^ _οσται / ι : _, τουΟ 1 _οιζζ ο καταδυκν _οι * . _οτ : ουδ ' η _αττ _οστατι : των 600 . 700 και 1 ( 100 */ . ν . 1 . 6 £ Α £ ι | ν . τω μελλον _τ ι ' _αποθαρρ υνει - _» ας _ττ _ιριττ _εραι . αιτιν _ε λη _οβιι σχ » . εκ -της _ιιχραλια _εςησκη _βητ βν ιχανω _ς εις την εκ μακρα ς _α--κοιτ _ασεω 5 _ττερ 0 εν του _αχανιδ _ποντοο -τη _αιν . Οτ : οι πραγματι ουοο _/ ω αποοε _ιλιωσ ! -κρο του -ιο αυτων _εξαττ Αουαινο · _) ν ·[ Ζιυ τ : εδ · _υυ > ιινιτ χ : εκ του οτι εκ των 1 . Ο 0 -χ _ιζ _Ι - ον _ττδ _ριστε . ιων _, αιτιν _ε κατα . την μ = γι _στ ην των δζ ) 0 χι λιιμ . αποστασ η _α _< _ρ _ε _0 _τ _|<^ _αν _^ 10—12 μοιβν _ιυο _ιλω του πλοιου _χπιμακ _ρυνβΥ , _ιτ αν _, αλλ ' _ειτ ικχ _Ον _, σαν ε ~ 1 των ι _^ των _, ωσ £ · ζητι _, υσαι α 7 υ _» λ _& ν εντι των κλω βων , * ν _οις _προτ ερον ησιν _χικλ _ει _οχεναι . _Ουτ ω _οε _χατε οει / 0 _·/· . ι σ 3 ΧΑαινη _χαι ? . ιχ _^ _ο μχκρον _εττι κ ρατη _σχτ χ γνωα η , οτι αι τ _ιεριι τ _ερχι 3 εν _εινε ουνατον να χρη « _ιεΛ ευ ? ω _'ιι τοΒ _νχυτ · ΑΑθ μενοι . Τα α-οτελ _ιι μχτ χ τη _τ ρωτοοουλια της « Μι _κρας Ε ρημερ _ιοο _» δ ' . οργα νωΟει _ι ης _απολυ . ( _Βι . ο ταυ _τ τ , _-Πι ριττ _ερ ων εινε _το-ιουτ _ιν _ευκρι-νη _χχ : πειστικα ττ « _= ι τη ας _ι ας . των _περυτε ρων κχι _χρτ _-, _ιιμ _ιπο _-. _ηι εως αυτων ω αγγελι χ 50 ων απο μεγ αλων απι τηι παρα λια _αποιτα _σευν _, _ωτ τ _ε μενε : _-ζοη ει τα ατ _μιπλοικα χχ · τις α 73 χλι < 7 ιικα επι των πλοιων εται ρεια κλπ . να επω · 5 £ λτ _, & ω < ιν εκ τη ικανοτητο τιυτ η ς των εν λογω πτ ηνω ν . Πχ ρχ _Οιτ ομε ·/ χατωΟ : πρ _^ ν _, _- _^ υ μ _ενςυ _τινι _καβομοιον _Ειζγ ων _ισ μχτ _β πινα _αα των σχετι κων απο _στασεων των πολεων , ες ων αι _περ-. _στι _ραι προηρχοντο , απο του τοπ _ιυ _τν _, _ απολυσεω κχι του αντισ τοι _χου χ 9 νικο · ~ ο : _αστη μχτο _, του οχπχνη _Οεντο δπω αι ε _'Α-ιβεδιλ η , Αιαο γη , Μακιον _, Πει _» 7 κε προερχ _ομιναι πε ριστε _ραι χα _' ι εκ ΙΙ χ _ιι _ι ιων _απι λι / ΟεΒσα _ι ο _^ ασωσιν _ει τχς ες | ων _προηρχοντο πο _λει . _ _: Χιλ ι ομετ ρα _Ο ραι Χμ . την ω :. • Λε _βεειλ η _150 1 _. ?> 8 * * 71 ) _' Λιμογη ' 3 < ι _5 Ι _^ ι ' 71 Μχ κων . 340 4 -58 * 00 _^ . Πε ρ ιγκΙ 42 υ 0- 7 ' 09 Λι > ω > 390 . 5 . _50 ' _ 00 Ρο _χννν , 345 5 _. ιΑ * 00 Ι 5 ρυςελλαι 200 8 . 3 _ι' 04 'Λν ζε ρη : _ 300 : υ . υ 2 ' _ Οι _Γλου ι _ 174 2 . _υ 7 ' _ 51 > Λυ οηλι α _^ 121 2 . 7 ' 57 _^ _^ _ομφρ ων 220 3 . 50 ' _^ δΤ _ Ρ οσ _« οο 420 7 . 24 ' _^ _τ Φ « ι ζχ _3 : _^ : · _-Η _- : ' 310 .. _· . . ' ¦ υ . _δΟ ' _^ ' _^ _^^ _Ην _0 τιδ _Ι _λ-Λ . ιρ _ανχν · 1 ι 2 2 Η 14 ' 50 · _Ψ εκ _αν . _' ¦ 180 3 _Β 53 ' Α _0-Ν _^ _μη _: _^ _: _^// _: _' _ _: _' _' _ι _' _57 _) _λ _. _: _: _: _^ _. _· _I _4 _¦ _: _ _. _' _: _¦ _Λ _' _' ' . ' : _-ν : _Ι / : - ' _/ _ιι κγ ιοννη : ν : Ι _) 15 : . _- _|^ _! 24 ' ν _^ 40 _^ - _υημ _ειΜι _ι ο ν 5 : ι τα _· / _ρον-αα , τ χυτ χ , _οι _χστη-> _Αχτκ ειχ _τιχ-νηΟ _-Λ-ιχν _υτιο τ υν τ _χνυτατων κε ιστι ' _ιιΒι ν . αΤτιν _ε π _ιωται _αοιχοντο . ι Τα απ _βιιΑ _Ι σματα τη απολυσεω πι _Λ-ιττ * - _: ων ' κχτα το ¦ ανι , _» τε : ω ικτ _ι _Οι ν 3 ιαγων ( 0 Β ' * α . _» _* αποττ χ _ιιω ν 500 νιλιθ _Αι τ : ων απο των _τ : χ 5 Χ-/ ι ων τη Βαλλ ια οιν εινβ ε « αχρι _διυ ς γνω - στον , χχ ι _τοι πολλαι τω ν πε ριστερ ω ν τοι _χων αοικο ντο η βη Ι γ και ρως « χ _Πχ ρισι ου _, ' Ε β ρ _Ι , ' Ειιι ρ νχιην _^ Νκντη ν , Γχ . ννχ , Γοροι γα λχ Α » μιιν νην / _. Του ρ , Λιυ _, δχ Ιν ¦ κτλ . · .. , _^· ι ι _,.- 'ΙΙ , _' , ψιι / . η _τνυ _αα _ριιν Οχ _^ ικιασγι ις αγαλλιασιω . , γρα ? Ι : η « _Εστιχ ) _ιτα ν _- μαΟ / ι _οτιιο ! • πιθηκοι τοσον _προωδιυταν , ωστε τχιν _βυν > _πρι _ πληρη _αοομβιωσιν _μιτα _^ 65 α > 9 ρ _ωπρο νι _στον κκτα . τα _εργα _^ αν _ι / ι κχτα την _αβ 5 « μ .:: % ::: :: ¦ : < _ , _+ : _^ _ιι .: ι ' _Δι ν ) _τοι πι . 5 τιυιτ ι | _Τ ν _* * , ν 9 ι , αντιλ _% _β 0 η _™^^ ν _^ _ι 2 £ ιςι ' _, οι . οτου : υπαρχιι : ' _^ ι . _ν : | τη ν _.- ' γ «{ το ' νχ _^ _ηιχων _^ _-π _, οΧι ν , _€ » _Ιτον _^ ιΙΙ _ιιρ _αια . ιΟ , ανταποκιιτης _ι ι ) _* πρωινη _συηοιλ _^ _ου , γρ _αριι , σχιτικω τ * ι !« η ( _^ . : ' : , _^ « Π _»^ 1 _εργβν : φχι νομ _€ νο _^ _ιελιαβι _' ' _χ * ι ) ρ _* ν _! σ νιμβ ' ρ _& ν _Ηπ « ρΙ ( , τη ν _ δχ- | βπ « ρινην : { ω _ρ _^ | λι | _Αινισ | Α . ε _^^ γΛλλικ _^ ι'Απδ 6 α 05 ας 4 * Εκτ 6 τοδ « λ _^ _ριυΙΑατον ' β » τ η « _ικ _ι _^ ιι ' ι ' . ' · . _''· _ι' ' _¦ ' ι _· - ' Β ' ¦¦ ' ¦ : _« _ιν-Κ ' 1 _ ¦ ν ν Β _^ _ν . ' _· _' ιν . ι , ν _γι _^ _, 3 ! _Α'υ _Ιυ α νορων _« _π'ΛΟιτουσινωι ναν _τχι υπερ _τοι > ς 20 * _ ' , _'·/ . ·' ι _:, Ι , ( . ι . · ι ' . ' Λι _- ' ' : '' ι ' . ' , - | ι > * ' , _ι ' ¦· .. Ι . Α '' ν :. ¦ λ _[ . · 4 _ιν · , _'^/ _, _^· Τι ? . _' ,- _)'¦> ' .. _ι 1 1 _^ : _^ ΙΟηκοι , _ιοιτιν _ιζ εκτ _ιλοδσι ν _ιυτιχην ι . υπη _^ _ιβιαν ¦ ' . σ «| 1 _ιιω : νω ι μΙ _'« Ρ _^ _.. ' 1 _^^ . _¦ ν » Γ , _^^ Β Β _* <» _ΚΑτ 3 _*^* _% » Τ _= * _ιυ _^* _Χι _^ _Μ » _^ _«^***·^ ιιη _> _ _*'** ' Χ _61 εσημχιοστ _ολ ! ιΟν * ι _ τοι _^ _χοι ε 5 τελεσαν υπο _τα -: 3 ι χτα γ _οοα σημ α _' τοΑΟνιον _^ _ι πι ' ρισ . τ _ανι ν _^ οιαβο _^ τη _σιι ενιεΒ οει νχυτικουι : πολε μου -Εκτο τουτων ις $ τε / . εσχν ι . γυμνασ ' ιχ ' επι τω ν ιστων του πλοιου _^ ανερ / ομενοι ω εμπειροι _^/ ιυτα ! και εν τελε ι π χ _ιι τ χ _^ Ο ησαν ιπ : ι ' του καταστ ρωματος μετ α / : . τεχνητω ν . _οπλων _και ρ . ε _^ σια _« εζικου _ι ΒΙλη Οος _^ _κπει _^ _^ _^ πχ _οχ λι χν , _Οειιιμενοντ !) πρ ωτ _β ' 6 χνι : δεχμα . Το νοστιμιν δε _εινε το _ιςη ς _^ _Ιυι πιθ ηκ _ος _ετιμω ρηθη επι _οιωρον επ : του ιστου ω αη εκπλ ηρωσα τα _^ καθηκον _^ του εν ωρ α _γυμναδιου . _^ _'Ρ ρυ _^ . τυχη κα τεδικασΟη οπω 2 ιχ τω ν ο—!< 59 ι ω ν ποδων ιστατ χι _ορθιοι επι δε _^ των επ : ' 2 ι 6 ι ων ν ποδων να κ 3 χτν , π οσ 3 _ε ? εαενον ' . ' . επι _τδυ ιστ _ου σ / _οινι _βνιι ' . ν . 1 - : _ι _ΑΕικαΜι-ΡΑΦΗ ΜιιιΗ , . ( ιι ' _ρ . ρ ι οα ι _κο ? ι ε _ιμωιαλγ α _ιρΕ χ _κοιοοι / . ενον _υπο Βρ . £ _ινο -ιυλου . ¦ ' π ε ρ ι ο Α ι κ ο ' ' ι ? : ' ' : : : .. ' Το _-οκταημερον , υπ ' ο Β ρ . Ξ . —Μι χαηλ Α γγελο _13-ιυονχρ οττη : _, υπο _Σ πυ _ριδωνι ΙΤ _αγ χνελη . —Ο _Οανχτ _οι _, _τιυ _^ _Ι γνχ _δ χτ χ , ποι ημ α . _- ' Ιν _δ ι- _^ . χο _, κχτ 3 . _μεταορχοιν Α .. Ν . Κ _ι _^ χλλ ηνου :- — Σ την ¦ ¦¦{ _ρημιχ _^ ποι _ηαχ , υπο Πετ ρου _υασιλικου . ' - _^ - Μικ _οα _δ ' . _αοοο α . υπο ι _' . — Χ ονικ χ . —Τα _Αχιδ ανελ ιχ ( εικων . ) V _' - - · . _ Τ : αη ετη σια _ιννο _^ _ομη εν τω _εςωτ _ερικ _-ρ γι . ·/ ! . 10 . _'· _·· _.- _· ' ] _^ : _^^ ΜθΜΣ _^ _^ _Μ 0 ΘΗΜ 01 _ΝΩΕ : :: _/ : · ' _- .::: νΚ Α Β :: _- _: ' : _- _-:-: .: _ΟΙΝΟΠΝΕΙΜΑΤιΙΝ ¦ ν ,: _^ . _^ _ιοι ιΗ ' _θδ ιτοτι _.:-- ' _^>^ : _: ΤΙΙ 3 ) ι _^ . Λ 15 , ΛΙ ΛΗ 2 _'{> ι ' . ' ¦ ~ ' ' ' » ' ¦ ¦ _¦—~ ν , ' , . ' Σπανιω ς , ' ικατε _^ _Μ _3 _νν } ι α _$ _* ι _ιυγα _·] πως , τοσουτον εκλεκτ οι _οΙνπ _,: και _οι · : _^ οπνευ μα ' τα .. την _γτνω ? την λ ε ν _[> Α ' αρνακι _αποΟηκην _^ οΟ χ _^ Βρηγοριου _ _Κοζιν δου , ΟΙ οινοι : κ _4 ! πα _οι _^ οπνευ _^ ατ « - της : ¦ ' « _ν λο γω ¦ ' Απ _οθηκη ς , απεο _^ _δοιβευΟη-ι : σαν κατα την υ α γκ υ _^ _ττρ ιο ν - Κ λ 0 « σ ι ν ' | _* τ _> Ον £ 88 . δ _^ ι _}^ _ΕκΟβσι , ν των . _^ Απιι _κιωνιτοΟ _* _ι 88 ' υ _^ _'φχ , _^ : __^ _ιι _^ λ ια ν ' α ξ _ιβσ υ » ι . α _ τ ' α ' _- : > : : _αΛ' _^ _τι ' _ιιι ρ ι _^ α (' τ Υ ) _ι _τ'ι * _* ι ιςρπ 2 αα . ν _· _ο _ιχογ ενεια ι ) δια _^^ _τβ _^^ την _> _αν < ! _^ ν _^ Τ _^*^ α _^· _* ι _ω > _ικα ι . - _'ΛΛ _ _^ - _! : _« « γ _διυΕ ο _^ _«^ _ιν * _^^ _ _- - -.. _^ _ιΗ _?^ _ι _*^ _^ _3 _^*^ - ¦ _-ιΤ _^ _' _^ - _^ _-ι'ιεν ν . ν _^ . _^^*^ ι *| , _^ ' | Κ . υζι : $ ον ) ευ _ριιχοντ « ι ' ' _^ : | ι- ΙιΟΥ | Α _# _|^ : Α ] '' | δ | | ι _^§ ι & _^ η τωV _'α . _ιτ _^ ο , 2 _ε _τεδ νΒ _( _χε _>^ ρ ν _$ Ο . _ι ' : _^^ # _^ : '¦ ' _% · ι _4 _'¦ . ' , · : ' ' ι . ' ' . ' ¦ ' ¦!'¦ , _<· ,. ' _¦ ¦ ' !'¦ ' : _'¦¦ .... ' , , . _' .:-: ι ,- _''! . ·» !' ' _'ι '' < ¦¦ ι' _'<¦ '' . ' . ι . _«> ' Ιι »' - ., ' ρ , _^ . ν « _ι ··' - ι : ' ! ι ¦ ' ' . ' . ' . ' : της Γιομηχανιας > των _ινυριων Χ Χατζηπαυλου και υιων και της κ α · ταοκευη _ς-του _' _χ . _Β- _^ Α _ρχοντιδου ι ΟΙΝΟΙ επισης αγυι _^ οι , οιαοο ρων ποιοτητων - ' · _,- · . _ι ι _^ _- 'ν . _^' _- _ ' _^ : ' _Α _^^>/ ν ν :. · : _· ! , ν ·' · 7 ΟΙΙΝΟι , λευκοι _αγυψιι και απισσοι . ν : ΙιΟ-Ν 1 ΑΚ , α ρ ιστης κατασκευης της βιομηχ ανιας των Κυ ρ ι ων Χ . Χατζηπαυλου και υιων . ΜΑΣ Β 1 ΧΑ _απαρ α μιλλο ς , οιαοο ρων Ι =: _ιδω . ν _7 _ι _ τ _7 _^^ - : _-πευσατε παντες να £ ~ σκεοθητε την αποΟηκην του Κυρ ιου Κ . υζιοου _, ε . ν θα θελετ ε απαντ ηση οινους αγν ους και _ευγευστους και : οινοπνευαατα αοιστα . πωλου μ ενα εις τιμ ας _ατνιστευτως μετριωταΒας . ΙΙα ρ αιτη Οεντ ος του / .. Κλεαν θους Μ . Αντωνιου ως διαν _ειριστου και εκχ αΟαριστου του εν _οιαλυσει κατα - στηματος των κ κ ., _Α'δελοων ι . Α ημητ ριου , διωρ _εσθ η αντ ' αυ ου ο υκ 3-οα , ινρμενος δια διατα γμα τος του ε ' νταυΟα _Επαρν ιακου Δικασ τηρ ιου υι ' αριθ . 123 ¦ •' και .. ημ ερο μην _ιαν - 1 δ Λιουλι ου Ι 895 . Β Ουεν πρ _οσκαλν ουντ αι οι εχ οντες δοσο 7 » ηψια ' ς _· _· μ ετα του _ει ρτ _, _μινου Καταστηματος , οπως απευΟυνωντα ι του λοιπου εις τον υ _^ _02 αινου . ενον . : ... _* . · Ααο να κ ι τη 21 ' Ιουλιου Ι 8 9 Β ) . Ο εκκαθα ριστης Λ . ΣΤ Ι . ΝυΣ . ι ΕΙΙΑΡΧΙ ΑΚΟ * _ΑιΚΑΠΗΡΙΟ . Υ ¦ ΑΑΡ _Ν ΛΚΟ _Σ . . . ' _-ΕπΙ _-τοιςα οοοωσιν _ει την . πτων ευ : αιν του Νικολαου Α . _Βεωργιειδη , -Ι _ι μ · πορου , εκ . Α _, ορνακος . Κ ατα το αζ <) ζ ν Λ 2 του 'ΟΟωα _, _¦ ΠμπρρικοΟ _Κο μου _ττ _ροσ / _, _χλο _Οντα _ιπα ντες οι _επα λ η * ) ευσαν ε ς τα δανεια _ιτ ων δανεισται της _ο νω πτωχ ευσεως , οπως συνελΟωσ ' _. ν , ινα σνσχεο & ωσι τλο καταρτ ισαοΟ ουαυιο _^ _ασα ου . χ 1- . συνελευσις θελει λαο /) χ ωρα ν τη' / ] 8 η .- προσεχου ς Αυ γουσ τ ου _ημερ _« υ τρ ιτην κ αι Β ) ην , ωρ . αν ' μ . μ . εν τω * Ι £ π α ρ ν ι α κ ω Λι κ α σ τ ηο ι ω λ ο ζ να κ ο ς . . _! · . Αα ρ ν _ακι Ι 9 'Ιουλ _ιου 1805 * , 'ινι , _Λ , _- . _^ ' , -, ¦ _¦' _: / _| 0 _Κιιηγητης . _ν- Λ ' _- . · _: ] _^ .,:, . ,, ¦ ' , ¦ : , ' _,: ,- . . . · Ν . , _ΡιιΣΣΟι . , ¦ , ' ¦/ ¦ . . . ' 'Βα υπολιιπο ' μενα σωματα της _<· Κυ · -ριοος » _.,, του _? απαροιτηιο _·) . τουτου . δια || παν . τ α ι .. Κυηριον ., συγγρ α _^ κ , ι ! _Β , Σ _/< Ι > ραν κουδη . πωλοΟνται _π εις το ¦ ιιν _Αια ησσ _^·| _ιζλιοπωλει _^ _αλ ηθειας » , αντι _ινο ς _Ιμ _^ νρν ,, _ιελλινιου , ι' _ιι _β _^^ ι % > _$$ > % ι _ιι _] _& ν Υροι _» 1 _' _* ν _ι ' _μ . _αςι μερικα _^ ω ματ α _ _^^^ _νροντοςν , ε 0 ν .. _(>( ο 0 : _^ 4 * * Ο ν β . ι ρ ! α _·> ' ,. * ! τ ο Ο . _ι , ? δ . _€ · ν ? _ατ υ , γγρ α ' _^ ι ε &> _^» ' ¦ -. τ * , ο · | _Ε _§| τ $ _κμ $ _^ ι ' . ' ¦ _'' ' ' ι * ' . Ι _^ ι κιΕΔ ΝθΙ ι

Title Subject Page