Back

Πέφτουν βροχή τα πρόστιµα στην Πάφο

ΣτΠ Λέσχη Ευσέβεια οἱ τροχονόµοι κόβουν πρόστιµα ακόµη και στις 8 το βράδυ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΟΙ «ΡΑΜΠΟ» Πέφτουν βροχή τα πρύστιµα στην Πάφο Ακόμη και νυχτερινές ώρες εργάζονται οι τροχονόµοι του Δήμου για να κόβουν πρόστιμα ΓΡΑΦΕΙ ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ του Δήμου Πάφου για επιβολή προστίμων ἔε- σηκώνοντας θύελλα διαμαρτυριών. Σύµφωνα µε καταγγελίες πολπών, τον Ιανουάριο και το Φε- βρουάριο ορισμένοι τροχονόµοι του Δήμου επιδει- κνύουν υπέρµετρο. ζήλο στην επιβολή προστίμων και μάλιστα σε συγκεκριμένες περιοχές. Πάντως από στοιχεία που εξασφάλισε ο “Πολίτης”. διαπιστώνε- τα! τον Ιανουάριο αύξηση σχεδόν 2506 στα πρόσιι- μα που επιβλήθηκαν. Συγκεκριµένα το Νοέμβριο επι- βλήθηκαν 845 πρόσηιµα, τον Δεκέμβριο 793 καιτον Ιανουάριο 1043. Από την υπηρεσία του Δήμου ῃ εξή- Ύπση που δίνεται για την αύξηση του αριθμού των. προστίμων σχετίζεται µε την πρόσληψη τριών νέων τροχονόµων που εργάζονται µε σύµβαση έργου. Οἱ καταγγελίες που έφθασαν στον “Πολίπ” αφορούν την οδό Νίκου Αντωνιάδη όπου βρίσκονται και τα γραφεία της ΠΕΟ Και την Λέσχη Ευσέβεια στο Κέ- ντρο της Πάφου, απέναντι από το Δημαρχείο. Τις καταγγελίες επιβεβαίωσε και ο Ανδρέας Φακοντής, επαρχιακός γραμματέας της ΠΕΟ και επικεφαλής της δημοτικής ομάδας του ΑΚΕΛ. στο Δήμο Πάφου, ση- μειώνοντας ότι δέχθηκε πολλά παράπονα το τελευταίο διάστηµα για τον τρόπο που λειουργούν οἱ Τροχο- νόμοι σπῃ συγκεκριμένη περιοχή. Ο κ. Φακοντής δή- λωσε επίσης ότι θα εγγράψει θέµα για συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο και θα ζητήσει να παρουσια- στούν στοιχεία γΙα τους τελευταίους δύο µήνες. Πρώ- TO μέλημα των τροχονόµων δεν πρέπει να είναι Π επί- ὅοσῃ κλήσεων, είπε ο κ. Φακοντής, αλλά π διευκό- λυνση στην Κίνηση των οχημάτων και ο έλεγχος της στάθµευσπς. Δυστυχώς, όπως είπε, Κάποιοι δεν Κα- τανόησαν σωστά το ρόλο τους µε αποτέλεσµα να επιδεικνύουν υπέρµετρο ζήλο. για να κόβουν πρό- στιµα. ΣΤΗ Λέσχη Ευσέβεια, που είναι στέκι κυρίως. των συνταξιούχων της Πάφου, οἱ τροχονόμοι σε µια περίπτωση έκοψαν πρόστιµα για παράνομη στάθ- µευση στις 8 το βράδυ . Αυτή τουλάχιστον την ώρα από το συγκεκριµένο δρόµο διέρχονται ελάχιστα αὐ- τοκίνητα Και δεν υπάρχει Καμιά περίπτωση παρακώ- λυσης της τροχαίας κίνησης. Το τελευταίο διάστηµα έγιναν επίσης καταγγελίες για απαράδεκτη συμπεριφορά ορισμένων έκτακτων. τροχονόµων του Δήμου. Την ύπαρξη παραπόνων και καταγγελιών επιβεβαίωσε και ο αντιδήμαρχος Σάββας Βέργας σημειώνοντας ότι οἱ καταγγελίες αφορούν τρεις νέους τροχονόµους που προσλήφθηκαν το τε- λευταίο διάστηµα από το Δήμο µε σύµβαση έργου. Οι συγκεκριμένοι τροχονόµοι δεν έχουν Καμιά σχέ- ση µε την τροχονοµική υπηρεσία του Δήμου και γρ, ζήλο επιδεικνύουν οἱ τροχονόμοι Στην οδό Νίκου Αντωνιάδη οἱ τροχονόµοι περνούν Κάθε 5 λεπτά. παίρνουν κατ΄ ευθείαν εντολές από τη διοίκηση του Δήμου, Έχουν επίσης εξουσιοδότηση να κόβουν πρό- στιµα ολόκληρο το 24ωρο. 0 κ. Βέργας ανέφερε ότι Οἱ συγκεκριμένοι τροχονόµοι “ράμπο” θα κληθούν. από την υπηρεσία για να δώσουν εξηγήσεις Kal av χρειαστεί, όπως είπε, θα τους γίνουν συστάσεις. Ο κ. Βέργας χαρακτήρισε δύσκολο το έργο των τροχονόµων όµως, όπως είπε, είναι αναγκαίοι για τον έλεγχο της τροχαίας Κίνησης και της στάθµευ- σης Ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. Υποστήριξε επί- σης΄ότιῃ στάθμευση στα πεζοδρόμια ή σε δρόμους που απαγορεύεται! δεν µπορεί να γίνει ανεκτή και αυ- τό θᾳ πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι. 0 αντι- δήμαρχος της Πάφου ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν αρ- κετοί χώροι στάθµευσης στο Κέντρο της Πόλης, οἱ οποίο! είναι συνήθως ἁδειοι. Παράλληλα, είπε, συνε- χίζονται οἱ προσπάθειες για την εξεύρεση νέων τε- µαχίων γης για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης. Στην αναγκαιότητα εξεύρεσης νέων χώρων yia Th δημιουργία πάρκιγκ Ιδιαίτερα µετά τη λειτουργία των κυβερνητικών γραφείων αναφέρθηκε ο δηµο- τικός σύμβουλος της ΕΔΕΚ Άκης Χρυσόμπλος. Πα- ράλληλα κατέκρινετις συνήθειες πολλών συνδηµο- τών του οἱ οποίοι αποφεύγουν να χρησιµοποιή- σουν τους οργανωµένους χώρους στάθµευσης αφή- νοντας, όπως είπε, τα αυτοκίνητα στα πεζοδρόμια. Θα πρέπει, ανέφερε, να γίνει κατανοητό από όλους ότι η πόλη έχει μεγαλώσει, τα αυτοκίνητα Πολλα- πλασιάστηκαν και δεν µπορεί να Κανείς να σταθ- μεύει όπου τον βολεύει. Δεν γίνονται εξαιρέσεις Οἱ οδηγίες που δίδονται από το Δήμο Πάφου προς τους τροχονύµους εἶναι να συμπεριφέρονται κό- σµια και να µην είναι υπερβολικοί στην επιβολή προστίμων, υποστηρίζει ο Δημοτικός γραμματέας θέ- µης Φιλιππίδης. Παράλληλα, πρόσθεσε, δεν υπάρχει οδηγία για αυστηρή: αστυνόμευση κάποιων περιο- χών και επίδε!ξῃ ανοχής κάποιων άλλων. Αν υπάρχουν περιστατικά για μη τήρηση αυτών των οδηγιών. Καὶ διατυπωθούν συγκεκριμένες καταγγελίες τότε αυτές θᾳ εξεταστούν, διαβεβαίωσε ο κ. Φιλλιπίδης ση- μειώνοντας ότι αδυναμίες και λάθη γίνονται, στην υπηρεσία, όµως, πρόσθεσε, δεν υπάρχουν σκοπιμότητες. 0 κ. Φιλιππίδης υποσχέθηκε να διερευνήσει τις καταγγελίες ότι στην περιοχή της οδού Νίκου Αντωνιάδη επιβάλλεται αδικαιολόγητα μεγάλος αριθµός προστίμων και δεσμεύτηκε ότι θᾳ δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία. Κυκλοφοριακή µελέτη που έγινε για το Δήμο Πάφου απέδειξε ότι οι ελεγχόµενοι χώροι στάθ- µευσης χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρό βαθµό από τους πολίτες. va