Back

Το οπλοστασιο της φύσης

‘ + της φύσης ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΠΡΟΚΟΔΟ ΚΑΙ ΤΣΑϊ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΙΓ ευεργετικές και κυρίως προλη- πτικές ιδιότητες πολλών λαχανι- κών και φυτών ενάντια στον καρ- Kivo είναι ευρέως γνωστές. Σύµφωνα µε πρόσφατες αμερικανικές μελέτες, κά- ποια από αυτά παρουσιάζουν και δυνα- τότητες καταπολέμησης της επάρατης γόσου, επιβραδύνοντας την ανάπτυξη των καρκινικών όγκων. Αντικείµενο των μελετών της επιστη- µονικής ομάδας του Πανεπιστηµίου του Πίτσµπουργκ, υπήρξε Π δράση της κόκ- κινης καυτερής πιπεριάς, της πιπεριάς τσίλι δηλαδή, και του μπρόκολου. Δια- πίστωσαν πως αμφότερα περιλαμβάνουν ουσίες που λειτουργούν ανασταλτικά στην πορεία της νόσου Και μάλιστα στις δύσκολες περιπτώσεις Καρκίνου, όπως του παγκρέατος Και των ὠοθηκών. Άλλοι επιστήµονες από την Ιταλία έβα- λαν κάτω από το μικροσκόπιο το πρά- σινο Τσάι, στο οποίο απέδωσαν αποτε- λεσματικότητα ενάντία στον Καρκίνο του προστάτη. Την ίδια ώρα, οἱ επιστήµο- γες του Χάρβαρντ εξηγούν στους ασθε- γείς που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο της νόσου Και έχουν υποβληθεί σε εγ- χείρπση, ότι ο ήλιος και η βιταμίνη Ώ εἷ- ναι πολύτιμοι σύμμαχοί τους. Οι έρευνες αναλυτικά Τα αποτελέσµατα των δύο πρώτων ερευνών παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου της Αμερικανικής Εται- ρείας Έρευνας κατά του Καρκίνου, που διεξήχθη στο Αναχάιμ της Καλιφόρνια των ΗΠΑ, 8 Η οµάδα του Πανεπιστηµίου του Πτσμπουργκ εξήγησε ότι μελέτησε τις Ιδιότητες των δημοφιλών πιπεριών τσί- λι και του µπρόκολου, µε στόχο να εἕα- κριβωθεί κατά πόσο ένα προσαρµο- σµένο διαιτολόγιο µπορεί να συμβάλλει στη θεραπεία του Καρκίνου. Η έρευνα εστιάστηκε στις περιπτώσεις καρκίνου του παγκρέατος Και των ωοθηκών και έγινε σε απομονωμένα κύτταρα. Συγκε- κριµένα, οι επιστήµονες μελέτησαν την επίδραση της καψαῖνης, της ουσίας που Κάνει την πιπεριά “φωτιά”, πάνω σε κύτ- ταρα από προσβεβλημένο πάγκρεας. Εί- δαν πως π καψαῖνη πυροδοτούσε ένα φυσιολογικό φαινόμενο που ονοµάζε- ται απόπτωση: µια ενεργητική διαδικα- σία κυτταρικής αυτοκαταστροφής των καρκινικών κυττάρων. Την ἴδια ώρα, τα υγιή κύτταρα παρέμεναν αλώβητα, Β Στην περίπτωση του μπρόκολου µε- λετήθπκε ένα συστατικό του ονόματι ΡΕΙΤΓ και το πώς αυτό µπορεί να ορ- θώσει ανάχωμα ενάντια στον Καρκίνο των ωοθηκών. Παρατηρήθηκε ότι Π πα- ρουσία του παρεµπόδιζε τη δράση µιας συγκεκριμένης πρωτεΐνης που παίζει ση- µαντικό ρόλο σπην ανάπτυξη των όγκων. B Mia GAAn επιστημονική ομάδα από την Πάρμα της Ιταλίας, επικεντρώθηκε στο πράσινο τσάι. Παρατήρησαν πως τα συστατικά του καταπολεμούν Την προ- καρκινωµατώδη βλάβη του προστάτη, γνωστή ως ενδοεπιθπλιακή προστατική γεοπλασία µε υψηλή δυνητική κακοή- θεια. Σημειωτέον ότι µόνο στις ΗΠΑ, πε- ρίπου 30.000 άνδρες χάνουν τη paxn για τη ζωή ετησίως, νικηµένοι από αὐ- τήν τη µορφή Καρκίνου. Ἡ Τέλος, από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ παρουσιάστηκε µια στατιστ!- Κή έρευνα, που δείχνει ότι οἱ ασθενείς που έχουν υποβληθεί πρόσφατα ή θα υποβληθούν σε εγχείρηση αφαίρεσης όγκου παρουσιάζουν μεγαλύτερες πι- θανότητες επιβίωσης µε τη βοήθεια της βιταμίνης Β, την οποία μπορούν να λά- βουν είτε από την έκθεσπ. στον ήλιο, εἷ- τε µέσω συμπληρωμάτων διατροφής. Ειδικότερα, διαπίστωσαν πως οι ασθενείς που είχαν µεγάλες συγκεντρώσεις βιτα- µίνης Ώ στον οργανισμό τους Kal υπο- βλήθηκαν σε εγχείρηση Κατά τους µή- γες που υπάρχει µεγάλη ηλιοφάνεια, Πα- ρουσίασαν διπλάσιο ποσοστό επιβίω- σης για µια πενταετία µετά, σε σχέση µε αυτούς που είχαν χαμηλές συγκεντρώ- σεις της βιταμίνης.