Back

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ

ΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ 7900 - 60 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΝΑΡΑΣ Ῥουρ στοὺς κώνωπας | Ὡς πληροφορούμεθα υπό του Κυβερνητικού υγειονομικού Ἰμήματος, μελετάται Π διενέργεια εκστρατείας προς κατα- στροφήν των ανωφελών κωνώπων εις μεγάλην κλίµακα εν τη επαρχία Λευκωσίας και Κερύνειας. Η εκστρατεία αύτῃ θα διεξαχθεί, τόσον εις τας πόλεις, όσον και εἰς την ύπαι- 8ρον, διά τον σκοπόν δε τούτον πρόκεπαινα διατεθή ποσόν -- μέχρι Λ. 70.000, διά το οποίον πιστεύεται ότι θα λαμβάνε- Τα! σχετική πρόνοια εις τον προὔπολογισμόν του 1947. Σημειωτέον ότι παροµοία εργασία, εις µικροτέραν όµως κλί- µακα, έγινε κατά το παρελθόν έτος εἰς την περιοχήν Καρ- πασίας - από του Λευκονοίκου µέχριτου Αποστόλου Ανδρέα -ότε και διετέθησαν περίτας Λ. 20.000, τα δε αποτελέσµατα ΚατόπΙν μάλιστα της χρήσεως Ρ.Ρ.Τ υπήρξαν άριστα. Αμε- ρικανός καθηγητής, ο δρ Σόπερ του Ινστιντούτου Ροκφέλ- λερ, όστις επεσκέφθη κατά το παρελθόν έτος Και επεθεώρησε την γενομένην εργασίαν, απεφάνθη ότι το συντελεσθέν έρ- γον υπήρξε τέλειον από πάσης απόψεως. Πρόσφατος επί- σκεψις εις την εν λόγω περιοχήν διεπίστωσεν ότι ουδαμού ενεφανίσθησαν εκ νέου ανωφελείς κώνωπες. «ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» 16-3-1947 Οδυσσείς και Πηνελόπαι Ὡς µας πληροφορεί µια στατιστική, Κατά το 1946 κατερρί- Φθη παν προηγούµενον ρεκόρ εις διαζύγια. Ο αριθµός τού- των εις µόνην την Αρχιεπισκοπικήν περιφέρειαν (Λευκω- σίαν-Αμμόχωστον) υπερέβη τα 450. Η στατιστική αποφεύγει να δώσῃ µιαν εξήγησιν διά την ως άνω επιδηµίαν των διαζυγίων. Ασφαλώς όµως αύπῃ θα οφεί- λεται εις δυο τινά. Εις τας νέας Ιδέας και την γενικήν ava- στάτωσιν την οποίαν επέφερεν ο πόλεμος Και εἰςτο γεγονός ότι πολλοί Οδυσσείς επιστρέψαντες εἰς την Ιθάκην των εύρον. άλλους µνησπήρας εις τους οίκους των και τα έτερά των ηµί- ση - µάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται - όχι καιτόσον σύµφωνα µε τας αρχάς της Οµπρικής Πηνελόπης. Ας ελπίσωµεν όµως ότι τώρα που Π παλιννόστησις συνε- πληρώθπ, θα επανεύρη Και Π οικογενειακή εστία την απο- λεσθείσαν γαλήνην της Και θα επανέλθει εις την ομαλότητα. «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 22-4:194/ Β ΛΕΛ αποκτά με αρα ὃ ον ὃ Se 4 : η ‘Nisn prop’ TT WEIGHT | ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: Ἐν Αεμεσῷ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΧΕΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ἐν Πάφῳ ΓΙΑΓΚΟΣ Χ. ΝΙΚΟΛΑΊΔΗΣ (δ-- ZOO καὶ πλέον ἐν Κύπρφ παντοπῶλαι ἀγοράξουν καὶ ἐξοδεύουν καθημερινῶς τὸ Ιδεῶδες γάλα «ΑΣΤΕΡΟΣ», ὡς δὲ BGs πληροφοροῦν, εἶναι τὸ ΜΟΝΟ γάλα, τὸ ὁποῖον εὐχαριστεῖ πλήρως τὴν καθηµερι- γῶς αὐξανομένην πελατείαν των. ΔΥΟ εἴναι τὰ πλεονεκτήματα τοῦ γάλα- Άτος «ΑΣΤΕΡΟΣ»: ΧΚΟΚΟΤΙΣ- «Y@uHNIA. Τὸ γάλα «ΑΣΤΕΡΒΟΣ εἶναι µία πραγ- ματικὴ ΕΓΓΥΗΣΙΣ ΥΓΕΙΑΣ διὰ τὰ παι- διά σας. πο ΠΡΟΣΕΞΑΤΕ: Παρ ὅλον ὅτι τὸ γάλα «ΑΣΤΕΡΒΟΣ» συγκεντρώνει τὰ ὄνω πλεονεκτήματα ἐκανονίσθη ἡ λειανικὴ τιμὴ πωλήσεως Μόνον πρὸς -4- 12 Υρ. τὸ κουτὶ, ἐπὶ τῇ βά- σει τῆς ἀρχῆς «ΕΝ ΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩ- ΣΕΙ ΤΟ ΝΒΕΡΔΟΣ». Χονδρικἡ τιμὴ πρὸς Ὦ)]- τὸ πιβώτιον. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΝ ΚΥΠΡΟ: ΣΤ. Χρ. ΊΣΟΛΗΑΚΙΔΗΣ 4) Way. KG. 38, AAPNAKA ΦΩΤΟΑΡΧΕΟ - Κυπριακός Τύπος, 1934. Νοσοκομεία καΙ λαός ϱιν από δυο περίπου µήνες η Κυβέρνηση είχε προβεί στο διορισμό των νοσοκομειακών επι- τροπειών. Όλοι θα έχουν πληροφορηθεί κάτι γι’ αυτές τις εππροπές. Είναι πενταµελείς µε πρόεδρο τον Διοικητή της επαρχίας, αντιπρόεδρο τον Δήμαρχον Και τρια άλλα µέλῃ, Κατά προτίμηση ένα από την πό- λη, ένα από την επαρχία. Και ένα από το τούρκικο στοι- χείο. Καθήκοντα, η διάθεση όλων των εκτάκτων πόρων (δωρεών) για τους ασθενείς και εισηγήσεις προς τον Αρχίατρον για µέτρα σχετικά µε τῃ βελτίωση της θέσης των ασθενών. ‘Eva από τα εξαιρετικά δικαιώµατα των εππροπειών είναι να εισέρχωνται καθ᾽ “οιανδήποτε ώραν και όπο- τε νομίζουν καλόν εἰς όλας τας αιθούσας του Νοσο- Κοµείου διά να ακούσουν παράπονα”. ‘Hon ο Διοικητής Λεμεσού κάλεσε την πρώτη συ- γεδρίαση της νοσοκομειακής επιΙροπής γΙα Το προ- σεχές Σάββατον. Μπορούμε τώρα να θυμηθούμε την στάση των Δη- µοτικών Συμβουλίων και Ιδιαίτερα τη στάση του Δη- μοτικού Συμβουλίου Λεμεσού. Από καιρού τα Δημο- τικά Συμβούλια είχαν ζητήσει θέση στη διαχείριση των. επαρχιακών νοσοκομείων, εφ’ όσον συνεισφέρουν τα ΜΙΚΡΑ ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 2 1/2 τοις εκατόν του προὔπολογισμού εσόδων. Φαί- γετα! ότι Π Κυβέρνηση ήλθε σήµερα να καλύψει αυτή την απαίτηση, την λογικωτάτη απαησῃ των Δημοτι- κών Συμβουλίων, µε τον διορισμό των τέτοιων επι- τροπειών. Ο καθένας όµως βλέπει σήµερα µεγάλη, τεράστια διαφορά μεταξύ εκείνου που ζήτησαν τα Δημοτικά Συμβούλια κι εκείνου που έδωσε π Κυβέρνπση. Οπωσ- δήποτε το Δημοτικό Συμβούλιο Λεμεσού, αφού είδετο ζήτημα απ’ όλες τις πλευρές και είχε Και τις απόψεις υπευθύνων ιατρών, είπε: “Θα δεχθούμε όπως ο Δήμαρχος µας, πάρει την. αντιπροεδρία, έστω και σ᾿ αυτή την επιτροπή µε τα µηδαµινά διαχειριστικά δικαιώµατα. Θα δεχθούμε, για- τί πιστεύουμε πως µε τα πρώτα βήματα της επιτροπής θᾳ καταστούν φανερές όλες Οἱ πληγές της νοσοκο- µειακής διαχείρισης Και Π ορθότητα της λύσης που. έχουν προτείνει τα Δημοτικά Συμβούλια για πλήρη δια- χειριστική (και όχι φυσικά επιστημονική) διεύθυνση των επαρχιακών νοσοκομείων από τοπικές επιτροπές. Στο μεταξύ, µερικά ζητήματα είναι καταφανή από τα τώρα. Πρωτ' απ’ όλα οἱ εππροπές δεν είναι πλήρεις, Λεί- πει απ᾿ αυτές ο Κυριώτερος ύστερα από το Δήμαρχο εκπρόσωπος των. ππωχών ασθενών, ο αντιπρόσωπος των συντεχνιών. Κι ύστερα λείπει από τις επιτροπές το πιο υπεύθυνο πρόσωπο, ο επαρχιακός ιατρός. 0 καθένας αντιλαμβάνεται τη µειονεκτική θέση µιας τέτοιας επιτροπής, όταν απ᾿ αυτή λείπει, ο εργατικός αντιπρόσωπος Και μάλιστα σε Περίοδο που οἱ εργατι- Κές συντεχνίες αποτελούν οργανικό τµήµα της πα- γκοσµίου εργατικής οικογένειας Και στον τόπο µας εἷ- ναι φανερό πως αγκαλιάζουν ήδη την κταπληκτική πλειοψηφία της εργατικής τάξης. Όσον αφορά την έλλειψη του επαρχιακού ιατρού, αυτή καθιστά Τη θέση της επιτροπής, όχι µόνο µειο- νεκτική, αλλά και πολύ δύσκολη. Είναι φανερό πως ευθύς εξ’ αρχής η τέτοια έλλειψη, δημιουργεί ατµό- σφαιρα υποψιών, αν όχι εχθρότητας, ενώ Κάτιτο αντί- θετο έπρεπε να συμβεί. Μια εγκαρδιότητα μεταξύ επι- τροπής Και επαρχιακού. Ιατρού Και προσωπικού ακό- µη, που όχι µόνο στην εππροπή θα επέτρεπε το ταχύ- τερο να Κατατοπισθεί πάνω στα καθήκοντά της, αλλά και σκέψεις στπριγµένες πάνω στην πείρα θᾳ αντηλ- λάσοντο για πιο εµπεριστατωµένες εισηγήσεις. «Πλουτής Σέρβας, Λεμεσός» 14-1-1947 «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» 16-1-1947 δικό της γήπεδο Μια είδησις εκ Λεμεσού μεταδίδει ότι υπό της ΑΕΛ Kata- βάλλονται προσπάθεια! δΙ αγοράν γηπέδου, εντός του οποί- ου θα δίδωνται αι ποδοσφαιρικαί συναντήσεις της. Το πρόβλημα της αποκπήσεως Ιδιόκππτου γηπέδου απετέλεσε και αποτελεί πάντοτε διαρκή όσον και διακαή πόθον των διαφόρων κατά πόλεις αθλητικών σωματείων. ΟΙ λόγοι είναι κυρίως δυο: Ότι τα υπάρχοντα στάδια είναι πολλάκις ανε- παρκή και ακατάλληλα διά τας ανάγκας των και τας διαφό- ρους αθλητικάς συναντήσεις, αι πλείσται των οποίων µα- ταιούνται λόγω της εκάστοτε ακταλληλότητός των. Ο δεύ- τερος λόγος είναι τα υπέρογκα ποσοστά - 3376 επί των εἰ- σπράξεων - Και λοιπά έξοδα, τα οποία αξιούν οἱ Ιδιοκτήται των ως άνω Σταδίων, οἱ οποίοι και δεν εἶναι άλλοι από τους κατά πόλεις υφισταμένους γυμναστικούς συλλόγους. Είναι φανερόν ότι χρειάζεται µια νέα γενική συνεννόησις μεταξύ όλων, στηριζοµένη επί αμοιβαίας κατανοήσεως, «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» 10-3-1947 ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Ο κ. Χαράλαμπος Δημητρίου εκ ΜΠ- λιάς (Πάφου), και η Δνις Βασιλική Χρυ- σάνθου, τελούν τους αρραβώνας των την 16ην Φεβρουαρίου εἰς την οικίαν. της µνηστής. ΓΑΜΟΙ 5 Ο κ. Νίκος Παπαλοῖζου εκ Γαλά- τας και π Δνις Μαρούλλα Χ. Μιχαπλί- δου εκ Λευκωσίας τελούν τους γάµους των την πρ. Κυριακήν 2 Φεβρουαρίου και ώραν 2.30 μ.μ. εν τω ιερώ ναώ Φα- νερωµένης και προσκαλούν πάντας τους συγγενείς και φίλους όπως παρα- στούν. 5Ο κ. Μάκης Κ. Κουννά εκ Βαρω- σίων και η ὄνις Αρτεμούλα Π. Γεωργί- ου εξ Αλεθρικού τελούν τους γάµους των την πρ. Κυριακήν και ώραν 3 μ.μ. εν τω |. ν. Αγίου Νικολάου Βαρωσίων και προσκαλούν τους συγγενείς και φί- λους όπως παραστούν. Μετά την τέλε- σιν του μυστηρίου θα δεχθούν συγ- χαρητηρίους επισκέψεις εν τη οἰκία των παρά την οδόν Σαλαμίνος. Ιδιαίτερα! προσκλήσεις δεν θα σταλούν. ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Εκυκλοφόρησεν εις κομψοτάτην έκ- δοσιν Π ποιητική συλλογή του εκλεκτού γέου Κυπρίου ποιπτού κ. Ανδρέα Γά- βρη “Τζιηλαδήματα”, γραμμένη εἰς το κυπριακόν Ιδίωµα. Σχετικήν κριτικήν της αξιολόγου αυτής συλλογής θα δη- µοσιεύσωμεν προσεχώς. Τιμή 5 σελ. ΝΕΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 8 Εκυκλοφόρησεν η νέα καθηµερι- γή πρωινή συνάδελφος “Έθνος” µε ιδιοκτήτη τον κ. Θεμ. Δέρβην, διευθυ- ντήν τον κ. Ευαγόραν Παπανικολάου και αρχισυντάκτην τον κ. Χ. Αθανα- σιάδην. Β Εκυκλοφόρησεν ῃπ νέα εβδοµαδΙ- αία συνάδελφος “Ελευθέρα Φωνή” µε διευθυντή τον κ. Κ. Μόντην. Β Χθες και ώραν 5 μ.μ. έλαβε χώραν συνέλευσις των υποδηματεργατών λευ- κωσίας καθ’ ην ενεκρίθη όπως ανα- σταλή προσωρινώς, και εφ’ όσον υπάρ- χεικρίσις το άρθρον της µεταξύ αυτών. και των εργοδοτών συμφωνίας, διά του οποίου παρέχεται εις αυτούς εξαήµε- ρος άδεια µε πλήρεις απολαυάς. Η από- φασις αύτη ανεκοινώθη εις τους εργο- δότας υποδηµατοποιούς. Σήµερον εις τας 12.30 μ.μ. θα συ- Υκροτηθή εἰς το οίκηµα της Ενώσεως Μικροκαταστηματαρχών Λευκωσίας γενική συνέλευσις των µελών του κλά- Sou µαραγκών. Θέματα: Ενοικιοστά- σιον͵, ξυλεία, οικονοµικόν και εκλογή γέας επιτροπής. 8 Η πώλησις κατεψυγµένου κρέατος συνεχίζεται. Από σήμερον θα αρχίσπ η πώλησις και εις δεύτερον πρατήριον εντός της Δημοτικής αγοράς, εις το οποίον θᾳ πωλείται κρέας µόνον εἰς τας γυναίκας χάριν ευκολίας. 8 Από σήμερον αρχίζουν υπό του Δημαρχείου Λευκωσίας αἱ προκαταρ- κτικαί επιδιορθώσεις των οδών διά την ασφαλτόστρωσίν των ήτις πρόκειται ν᾿ αρχίση συντόμως. Κατά πρώτον θα αρ- xion Π επιδιόρθωσις της οδού Λήδρας. Η Υπό της επιτροπείας εράνων της ενορίας Τρυπιώτη εισεπράχθησαν κατά την πρώτην ηµέραν 200 λίραι. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» - 1947 ΣΗΜΕΕΟΝ στὸ Στὸ Θέατρο «εΠΠΓΙΕΛΕΙΕΓς ΓΠΙΑΞΞΑΣ Απόψε Σάββατον Β Φεβρουαρίου, ὥρα 9 μ.μ. Ο ΘιΙΒΣοσ ΚΗΤΕΡΙΡΒΑΣ θὰ παρουσιάσῃ ἁκόμη μιᾶ καταπ7ηκτικἡ ἐπιτοχία 2 Ἐτοῦ δ.ασήµου Άγγλου Κωμώδιογράφου TQMEPLET MAM 2 xai2Kkavouv5 παίζεται & Τὴν Koouikh ~