Back

Αυξήσεις σε 9000 φάρμακα στην Ελλάδα

ΜΙΗΠΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Αυξήσεις σε 9000. φάρμακα στην Ελλάδα Τα προβλήµατα της ελλαδικής αγοράς Φαρμάκων Προσοµοιάέουν µε εκείνα της κυπριακής - Το ίδιο συμβαίνει και µε τα επιχειρήματα των εισαγωγέων των δύο χωρών ΓΡΑΦΕΙ ΓΩΓΩ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ λπική για να μειώσει τις τιµές των φαρμάκων, στην Ελλάδα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο για να απο- φευχθεί π εξαφάνιση του φθηνού φαρμάκου, φαινόμε- νο που πλήττει και την Κύπρο. Μάλιστα, µε τις αλλαγές στην Ελλάδα ικανοποιούνται τα απήµατα εἰσαγωγέων και κατασκευαστών που είναι πανομοιότυπα µε εκείνα των ομολόγων τους στην Κύπρο και αφορούν τα φάρμακα κάτω των πέντε λιρών και τα γενερικά. Διερωτάται κα- γείς, λοιπόν, αν Π Κύπρος θᾳ ακολουθήσει τον (ίδιο δρό- μο. Σύµφωνα µε δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ, η ελληνική κυβέρνηση προχωρεί στην αλλαγή του συστή- µατος τιμολόγησης µε τα μεγαλύτερα ποσοστά αυξήσεων να σημειώνονται τουλάχιστον σε 1.000 σκευάσματα, Ταλε- γόµενα φθηνά φάρμακα, καθώς και στα εγχωρίως πα- ραγόµενα που µε το νέο Πλαίσιο θα τιµολογούνται όπως και τα εισαγόμενα, ενώ µέχρι σήµερα π τιµή τους Καθο- ριζόταν σε χαμηλότερα επίπεδα. Σύμφωνα µε ΤΑ ΝΕΑ, οι δύο αυτές κατηγορίες αποτελούν το 4876 των συ- σκευασιών φαρμάκων που πωλούνται σπην ελληνική αγο- ρά και το νέο καθεστώς τιμολόγησης αναμένεται να ισχύ- σει από τον Ιούνιο. Αναμένεται ότι θα υπάρξουν περι- πτώσεις φαρμάκων µε ανατιµήσεις ακόµπ και µεγαλύτε- ρες του 3076. Ενδιαφέρον παρουσιάζειτο σχόλιο της εφη- µερίδας για την συμπεριφορά των Ελλαδπών εισαγωγέων Και θυμίζει λίγο-πολύ επιχειρήματα που ακούγονται Και στην Κύπρο: “Αναμένεται ότι οἱ εταιρείες θα επιχειρήσουν γα εκμεταλλευτούν το νέο καθεστώς για να πέσουν για υψηλές αυξήσεις, προβάλλοντας ὡς επιχείρηµα ότι είναι ασύμφορη Π παραγωγή τους Και ότι θα τα αποσύρουν από την αγορά - αντικαθιστώντας τα µε ακριβότερα - αν δεν γίνουν δεκτές από το υπουργείο οἱ αυξήσεις που θα Τ ην ώρα που π Κύπρος εφάρμοσε νέα τιμολογιακή Πο- ζητήσουν. Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης παραδέ- χονται ότι για την αποφυγή φαινομένων αντικατάστα- σης µε ακριβότερες τιµές είναι διατεθειμένοι να δια- πραγματευτούν και να δεχτούν αιτήµατα ενδιαφεροµέ- νων, τα οποία αναπόφευκτα θα τεθούν Το επόμενο διά- στηµα”. Παρομοίως, στη διαδικασία διαπραγμάτευσης βρίσκεται και το υπουργείο Υγείας της Κύπρου µε τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου να ζητά φιλελευθεροποίηση των τιµών των φαρμάκων κάτω των πέντε λιρών µε το επιχείρηµα ότι Π εισαγωγή πολύ φθη- νών φαρμάκων θα καταστεί ασύμφορη για τους Ιδιους και θα τους αναγκάσει να τα αντικαταστήσουν µε πολύ ακριβότερα! Στην Ελλάδα, το σημερινό καθεστώς στα φάρμακα προβλέπει τιμολόγηση τους µε βάση Τη φθη- νότερπ χώρα της Ευρώπης των 15. Όπως υπενθυμίζεται ἡ Το αρμόδιο υπουργείο στην Ελλάδα υποχώρπσε στα αιτήματα των εισαγωγέων. Άραγε θᾳ συμβεί Το {δΙΟ Και στην Κύπρο στο δηµοσίευµα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε, ύστερα από προσφυγή των εταιρειών, ὡς αντισυνταγ- µαπκή την πρακτική αυτή και ο νέος τρόπος υπολογισμού των τιµών φέρνει μεταξύ άλλων τις εξής αλλαγές: 6) Π TI- µή των νέων φαρμάκων θᾳ καθορίζεται µε βάση τον µέ- σο όρο των τριών εκάστοτε φθηνότερων χωρών της Ε.Ε. των “25” (δύο χώρες της Ε.Ε. των 15 και µία από τις δέκα χώρες τις διεύρυνσης), β) τα εγχωρίως παραγόμενα φάρμακα θα παίρνουν πλέον την ίδια τιµή µε τα αντί- στοιχα εισαγόμενα φάρμακα, Υ) π τιµή των φαρμάκων, των οποίων αποδεδειγμένα λήγει το δικαίωµα προστα- σίας (πατέντα), μειώνεται κατά 2076. Μέχρι σήµερα σε Κανένα φάρμακο δεν μειωνόταν Π τιµή µετά τη λήξη της πατέντας, σε αντίθεση µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε. όπου οι τιµές μειώνονται έως και 5075.