Back

Πολεμούν το AIDS µε πενιχρά µέσα

Πολεμούν το ΑΙΒ5 µε πενιχρά µέσα Ένας στους χίλιους Κύπριους πάσχει από ΑΙΌ» µε την αναλογία φύλου να διαµορφώ- γεται στους έξι άντρες για µια γυναίκα και τον βασικό τρόπο μετάδοσης να παραμένει ῃ. σεξουαλική επαφή. Η επιδηµιολογική επιτή- ρήση στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμµα- τος για την ασθένεια κατέδειξε, επίσης, ότι π Κύπρος εξακολουθεί να κατατάσσεται στις χώρες χαμηλής συχνότητας για ΗΙΝ-λοίμω- ἔπ ενώ δεν καταγράφηκαν περιστατικά µε- τάδοσης της ασθένειας μεταξύ ναρκοµανών ή περιστατικά αιματογενούς μετάδοσης. Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, η οποία κλήθηκε Χθες να μελετήσει τον Προὔπολο- γισµό του Ταμείου για το Σύνδρομο Επίκτη- της Ανοσοποιητικής Ανεπάρκειας (ΑΙΡ5) για το 2005, διέκοψε, πάντως την συζήτηση, κα- τόπιν εισηγήσεως του βουλευτή του ΑΚΕΛ Δώρου Θεοδώρου µιας και το ποσό που ζη- τείται από το υπουργείο Υγείας κρίθηκε δυ- σανάλογα μικρό σε σχέση µε το μέγεθος και την σοβαρότητα του προβλήματος που αυτό καλείται να αντιμετωπίσει. Συγκεκριµένα, τα έσοδα του Ταμείου για το 2005 θα είναι 60.000 λίρες από κρατική Χορηγία, Π οποία μειώνεται κατά 30.000 λίρες σε σχέση µε πέρσι. Εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας ανέφερε ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο για το 2005 είναι 133.368 λίρες και οἱ δαπάνες, όπως προὔπολογίσθηκαν, θα ανέλθουν στις 129.260 λίρες. Ο κ. Χριστοδουλίδης σχο- λίασε ότι από το ποσό που ζητείται διαπι- στώνε!ι κανείς ότι η εφαρμοζόµενη πολιτική για την πρόληψη και για την διαφώτιση είναι κοντόφθαλµη ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχό- µενο “να χωλαίνει ο σχετικός Νόμος”. Μά- λιστα, ο Κ. Χριστοδουλίδης ζήτησε αναβο- λήτης συζήτησης υποστηρίζοντας ότι η Βου- λή δεν θα έχει κάνει το χρέος της αν εγκρί- γε! έναν τέτοιο προὔπολογισμό. Ενδεικτικά, ο κ. Χριστοδουλίδης σχολίασε ότι σπάνια βλέπει ή ακούει πλέον ενημερωτικές διαφη- µίσεις του υπουργείου για την ασθένεια ενώ στο ίδιο µήκος κύματος ο πρόεδρος της ΕπΙ- τροπής Κώστας Κωνσταντίνου παρατήρησε ότι το μέγεθος του προὔὐπολογισμού µόνο κατάπληξη µπορεί να προκαλεί. Η υπεύθυνη λεπουργός του υπουργείου Υγείας Λώρα Πα- παντωνίου χαρακτήρισε ως καινοτομία το γεγονός ότι στον προὔπολογισμό για το 2005 έχει περιληφθεί κονδύλι για αγορά υππρε- σιών από ένα λειτουργό υγείας, κάτι που όπως ανέφερε “θα δώσει οξυγόνο στο πρό- γραµµα του Ταμείου”. Σε ό,τι αφορά στατι- στικά στοιχεία, µέχρι το τέλος του 2008 εἷ- χαν διαγνωστεί Και καταγραφεί 440 περι- στατικά, από τα οποία 250 αφορούσαν Κύ- πριοὺς και 190 αλλοδαπούς. Ποσοστό 59376 ήταν μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και 4276 αλ- λοδαποί ή Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι του εξω- τερικού που εγκατέλειψαν την Κύπρο. Μετη λήξη του 2004 παρακολουθούνταν από τον κρατικό τοµέα 122 άτοµα, ο δε πραγματικός αριθµός ατόμων µε την λοίμωξη υπολογ/- στηκε περίπου στους 400, δηλαδή To 0, 1% του ενήλικα πληθυσμού. Να σηµειωθεί ότι το υπουργείο Υγείας προετοιμάζει την διε- αγωγή έρευνας γνώσης, αντίληψης και συ- µπεριφοράς έναντι στην ασθένεια. ΓΩΓΩ ΑΛΕΞΑΝΛΡΙΝΟΥ.