Back

Τα... τσούγκρισαν πριν από το Πάσχα

ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ώθπκε στη χθεσινή σύσκεψη αρχηγών και εκ- προσώπων των κομμάτων στη Βουλή, µεταξύ κυ- ρίως του Νίκου Κατσουρίδῃ και του Νίκου Κλεάνθους, Όπως πληροφορείται ο “Πολίτης”, η διαφωνία των δύο επικεντρώθηκε στο ρόλο που πρέπει να έχει στο εξής ῃ κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της οποίας προεδρεύει ο κ. Κλεάνθους. 0 κ. Κατσουρίδης ανέλυσε ενώπιον της σύσκεψης τοὺς προβληματισμούς της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, σε σχέση µε τον τρόπο συζήτησης. των εναρµονιστικών νοµοσχεδίων. Προς τούτο, ο κ. Κατσουρίδης είχε εξουσιοδοτηθεί να θέσει το θέµα στη A νπιπαράθεση σε μάλλον υψηλούς τόνους σηµει- Αντίδραση Κλεάνθους στην αποδυνάµωσῃ Τις επιτροπής kal «Κατανόηση» από Αναστασιάδη σύσκεψη των αρχηγών και να ζητήσει τη λήψη απο- φάσεων που θα διασφαλίζουν την έγκαιρη και διεξοδική συζήτηση των νοµοσχεδίων στις αρμόδιες επιτροπές. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε δραστική διαφοροποίη- σπ της πρακτικής που ακολούθησε τα τελευταία χρόνια η Βουλή, βάσει της οποίας όλα τα εναρµονιστικά vo- µοσχέδια παραπέµπονταν απευθείας στην Επιτροπή Ευ- ρωπαϊκών Υποθέσεων και εξετάζονταν (τρόπος του λέ- γειν, σε πολλές περιπτώσεις) µε ταχείς ρυθμούς, προ- κειµένου να µην παραβιαστούν τα αυστηρά χρονοδια- γράμματα που είχαν συμφωνηθεί µε την Ε.Ε. Το ΑΚΕΛ υποστήριξε διά του κοινοβουλευτικού του ω ων ΡΕ ὙλΑΙΤΥΕΓλ ΑΝΠΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗ - ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠ. ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Τα... τσούγκρισαν πριν από το Πάσχα Το ΑΚΕΛ θέτει θέµα αφαίρεσης αρμοδιοτήτων από την Εππροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της οποίας προεδρεύει ο κ. Κλεάνθους. «Μετά την ένταξη, Τα εναρµονιστικά νοµοσχέδια πρέπει να τα βλέπουν οἱ αρμόδιες επιτροπές», υποστήριξε ο κ. Κατσουρίδης Χωρίς χαμόγελα οἱ διαφωνίες των Ν. Κατσουρίδη και Ν. Κλεάνθους στη χθεσινή σύσκεψη αρχηγών. εκπροσώπου ότι µετά την ένταξπ της Κύπρου στην Ε.Ε. δεν υφίστανται πλέον οἱ λόγοι που επέβαλλαν είτε τη συζήτηση αυτών των νοµοσχεδίων στην Ευρωπαϊκών Ὑποθέσεων, είτε την προώθησή τους “άρον - άρον”. ΄Ἠδη, πρόεδροι επιτροπών που ανήκουν στο ΑΚΕΛ. (κατά καιρούς και από άλλα κόμματα) ζητούν τις τε- λευταίες εβδομάδες από την Ολομέλεια την napano- µπή τέτοιων νοµοσχεδίων στις επιτροπές τους. Μάλιστα, πληροφορούμαστε ότι ο πρόεδρος της Βουλής Δ. Χρι- στόφιας εξέφρασε στη διάρκεια της χθεσινής σύσκε- ψης τη δυσφορία του για τις παρεμβάσεις βουλευτών στις συνεδρίες της Ολομέλειας για να παραπεμφθούν. στη µια ή την άλλη επιτροπή τα εναρµονιστικά νοµο- σχέδια, αντί στην Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Η αναφο- ρά όµως αυτή του κ. Χριστόφια εκτιμάται ότι αποτελεί στην πραγματικότητα έµµεση άσκηση πίεσης για να ρυθμιστεί εΚ νέου το θέµα, µε παραπομπή των νοµο- σχεδίων στις αρμόδιες επιτροπές. Αντίδραση Κλεάνθους Οι πληροφορίες του “Πολίτη” αναφέρουν ότι στις απόψεις του ΑΚΕΛ αντέδρασε έντονα ο Νίκος Κλεάν- θους, καθώς αν αυτές υιοθετηθούν από τη Βουλή θα οδηγήσουν σε πλήρη αποδυνάµωσῃ του ρόλου και του. κύρους της Εππροπής στην οποία είναι πρόεδρος. Ο κ. Κλεάνθους επισήμανε σε γενικές γραµµές ότι και πριν από την ένταξη Και µετά από αυτήν οἱ Πρόεδροι των επιτροπών μπορούσαν και μπορούν να ζπτούν γιατις επιτροπές τους κάποια νοµοσχέδια που θεωρούν ότι επιβάλλεται να τα επεξεργαστούν. Τόνισε ωστόσο ότι το σημαντικότερο είναι ότι π Επι- τροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων θα πρέπει να ενηµε- ρώνεται από την εκτελεστική εξουσία για Κάθε νοµο- θέτηµα που προωθεί π Ε.Ε., πολύ πριν ληφθούν οι απο- φάσεις από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα. Ζητά µε άλ- λα λόγια να έχει ρόλο η εππροπή στην ετοιμασία των θέ- σεων που θα υποβάλλει π Κυπριακή Δημοκρατία κατά τη συζήτηση των προσκεδίων των Οδηγιών στα Κοι- νοτικά όργανα, έτσι ώστε π Βουλή να µην τίθεται προ τετελεσμένων. Όταν ψηφιστεί µια Οδηγία και έλθει στη Βουλή για έγκριση, τότε καμιά ουσιαστική παρέμβαση δεν µπορεί να γίνει από καμιά κοινοβουλευτική επι- τροπή, εκτιµά ο κ. Κλεάνθους. Πιο κοντά στις θέσεις του προέδρου της Εππροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων παρά σε εκείνες του ΑΚΕΛ φάνηκε να βρίσκεται ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Νίκος Αναστασιάδης. Ο πρόεδρος της Βουλής Δ. Χριστόφιας δεν πήρε ξεκάθαρη θέση, ὡστόσο είναι βέβαιο ότι γνώ- ριζε (και υιοθετούσε βεβαίως) τις θέσεις της ΚΟΙΝΟ- βουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ, οἱ οποίες οδηγούν µοι- ραία σε υποβάθµισπ (αν όχι κατάργπσπ) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Απόφαση για το θέµα αφέθηκε να ληφθεί µετά το Πάσχα. Από το ΔΗΚΟ διαμηνύουν πάντως ότι, αν το ΑΚΕΛ επιµείνει στα όσα υποστήριξε Χθες ο Ν. Κα- τσουρίδῃς, θα πρέπει να εἶναι έτοιμοι όλοι να επανα- συζητηθεί ο διαµοιρασµός των προεδριών των Κοινο- βουλευτικών επιτροπών για να πάρει το ΔΗΚΟ αυτά που του αναλογούν! LL