Back

«Φόλα» στη νοµοθεσία για σκύλους

eer ee Ys YL aL A ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ «Φύόλα» στη νοµοθεσία για σκύλους Οι τροποποιήσεις που προωθούνται, ΓΡΑΦΕΙ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Βουλή έκανε τελικά τη χάρη στους κυνηγούς και θα “φτιάξει” ένα νόμο στα µέτρα τους. Μπορεί ο Περί Σκύ- λων Νόμος του 2002 να έχει βάλει σε μπε- λάδες όσους έχουν στην κατοχή τους σκυ- λιά και να χρήζει τροποποιήσεων, ωστόσο, σίγουρα δεν είναι αυτές που αναμένεται να εγκριθούν από την Ολομέλεια της Βουλής µετά το Πάσχα. Ο βουλευτής του Κινήματος H ndikia εγγραφής του σκύλου µε την προωθούµενη Tpononoinon 6a auénési από τους 3 µήνες στους 6 µήνες Οικολόγων Περιβαλλοντιστών Γιώργος Περ- δίκης, που συμμετείχε στη χθεσινή συνε- δρία της Επιτροπής Γεωργίας όπου συζη- τήθηκε η νοµοθεσία, εξέφρασε την εκτίµη- ση ότι οι προωθούµενες τροποποιήσεις θα Ο λόγος για τον οποίο ψΨπφίσθηκε ο νόμος ήταν για να σταματήσει ΤΟ φαινόμενο των αδέσποτων. οδηγήσουν στην αύξηση των αδέσποτων σκύλων και ουσιαστικά “θα τινάξουν το νό- μο στον αέρα”. 0 κ. Περδίκης εξέφρασε λύπη για το γε- γονός ότι Και Π κυβέρνηση έχει συμφωνή- σε! µε τις απαιτήσεις της ηγεσίας των κυ- νηγών, Σημείωσε ότι ο λόγος για τον οποίο Ψπφίσθηκε ο νόμος ήταν για να σταματήσει το φαινόμενο των αδέσποτων σκύλων και σημείωσε ότι οι τροποποιήσεις που προω- θούνται, ανοίγουν τέσσερα - πέντε “παρά- θυρα”, για να εγκαταλείπονται Και άλλοι αδέσποτο! σκύλοι. Ερωτηθείς ποια από τις προωθούµενες τροποποιήσεις θεωρεί χειρότερη αναφέρ- θηκε στην αύξηση της ηλικίας εγγραφής του σκύλου. Εξήγησε ότι αν τα κουταβάκια δεν εγγράφονται πριν τον έκτο µήνα, κατά τον οποίο οἱ Κυνηγοί θα καταλαβαίνουν εάν. το σκυλάκι είναι καλό για το Κυνήγι, οἱ ΙδΙο- κτήτες τους δεν θᾳ λογοδοτούν για την τύ- Χπ τους. Οι τροποποιήσεις Εξάλλου, σε Χθεσινές του δηλώσεις ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Χρίστος Μαυροκορδάτος, υπο- στήριξε πως οἱ τροποποιήσεις θα κάνουν. τον Περί Σκύλων Νόμο του 2002 πιο λει- TOUPYIKO. H nporaon vopou που θᾳ ετοιµασθεί, θα συμπεριλαμβάνει τις εισηγήσεις που κατέ- θεσε το Ταμείο Θήρας, τις απόψεις πού εκ- φράστηκαν από διάφορους φορείς στην. Επιτροπή Γεωργίας Καιτις απόψεις των Κομ- µάτων, είπε, Και εξέφρασε την εκτίµηση ότι ανοίγουν τέσσερα - Πέντε «παράθυρα», για να εγκαταλείπονται και άλλοι αδέσποτοι σκύλοι μετά το Πάσχα θα ψηφισθεί. “Φαίνεται ότι προχωρούµε ομόφωνα στην κατάθεση πρότασης νόµου που οπωσ- δήποτε θᾳ βελτιώσει τη νοµοθεσία, χωρίς να ανατρέπεται µε οποιοδήποτε τρόπο ῃ ou- σία του υφιστάμενου νόµου”, είπε ο κ. Μαυροκορδάτος. Εξήγησε ότι µε την πρόταση νόµου που προωθείται, καταργείται Π απαιτούµενῃ βε- βαΐωση από κτηνίατρο για το θάνατο σκύ- λου και αντικαθίσταται µε υπεύθυνη δήλω- ση του Ιδιοκτήτῃ του ζώου. Είπε ότι η πρό- ταση νόµου θα αντικαθιστά την υποχρέωση του κυνηγού να εκδίδει άδειες χρήσης για όλους τους σκύλους που κατέχει, µε την έκδοση µίας µόνο άδειας για όλους τους σκύλους του κυνηγού. Ερωτηθείς εάν θᾳ τροποποιηθούν και τα τέλη που θα καταβάλλονται στους δήµους και τις ΚΟΙΝόΤΗΤες είπε ότι αυτά δεν θα αλ-- λάξουν θεαματικά, Πρόσθεσε ότι κάποια τέ- λη μειώνονται, κάποια άλλα θα παραµεί- νουν τα ἴδια, ενώ κάποια θα αυξηθούν. Εξάλλου, Nn ηλικία εγγραφής του σκύλου µε την προωθούμενη τροποποίηση θᾳ αυξή- θεί από τους τρεις µήνες στους έξι µήνες. . ο»