Back

Βιάζονται για τις προαγωγές

ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΙ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΚΩΝ Βι((οντα! για τις προαγωγές Δεν άρχισε τελικά χθες η συζήτηση των νέων κανονισμών για προαγωγές. Η ΕΠ. Νομικών θα συνέλθει εκτάκτως στις διακοπές του Πάσχα, µε πρόθεση να ολοκληρώσει το ταχύτερο, όπως ζητά και το υπ. Δικαιοσύνης ΓΡΑΦΕΙ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΑΝΩΛΗ ολοκλήρωση από τη Βουλή της επεξεργασίας των νέ- ὧν κανονισμών για τις προαγωγές, έτσι ώστε να προ- ὠθηθούν το ταχύτερο οἱ κρίσεις. Ωστόσο, η συζήτηση τών. εν λόγω κανονισμών δεν άρχισε τελικά Χθες, παρά την Προη- γηθείσα παράκληση του υπ. Δικαιοσύνης Δώρου Θεοδώ- ρου, αφού λόγω της συζήτησης δύο ἀλλών νοµοθετηµάτων που κατέθεσε το υπουργείο για την Αστυνομία, δεν έµεινε Χρόνος για το επίµαχο θέµα. Ενόψει, μάλιστα, Και των δια- κοπών της Βουλής για το Πάσχα προβλέπεται να υπάρξει Και άλλη καθυστέρησῃ, Κάτι που προβληματίζει την ηγεσία της Αστυνομίας, αλλά και τα µέλη τῃς, τα οποία αναμένουν... εναγωνίως την έναρξη της διαδικασίας των προαγωγών, Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Αριστοφάνης Γεωργίου υπέβαλε χθες διαδικαστική πρόταση για επίσπευση της συζήτησης των κανονισμών από την Επιτροπή Νομικών και τελικά η πρότασή του έγινε αποδεκτή, παρά τις κάποιες επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από πλευράς του προέδρου της Επιτροπής, γ πουργείο Δικαιοσύνης και Αστυνομία βιάζονται για Αριστοφάνης Αν δεν βιαστούµε, δεν 6a γίνουν προαγωγές γα δεύτερο χρόνο Ίωνά Νικολάου. Σύµφωνα µε την πρόταση, Π ΕπΙΤροπή ΝΟ- µικών θα συνέλθει εκτάκτως εν µέσω διακοπών του Πάσχα, προκειµένου να ενημερωθεί ἄπό την Αστυνομία Και το υπουρ- γείο Δικαιοσύνης για τις πρόνοιες των κανονισμών. Ακο- λούθως, η Επιτροπή θα συνέλθΕΓ εκ νέου, πιθανότατα σε εἰ- δική συνεδρία µε μοναδικό θέµα τους κανονισμούς, προ- κειµένου να εξαντλήσει τη συζήτῃσῃ και εἰ δυνατό να υπάρ- Ο Ιωνάς Νικολάου τόνισε πως υπάρχουν πολλές αμφιλεγόμενες πρόνοιες στους κανονισμούς, αλλά συμφώνησε µε την πρόταση Αριστοφάνη Γεωργίου για έκτακτη συνεδρία στις διακοπές, για να κερδηθεί Χρόνος. ἔει τοποθέτηση των κομμάτων, για να σταλεί το κείµενο στην Ολομέλεια για την τελική απόφαση. Στόχος, είπε ο κ. Γεωρ- γίου, να ψηφιστούν το συντομότερο οἱ κανονισμοί και να γίνουν οἱ προαγωγές. Επισήµανε πως υπάρχει δήλωση του αρ- µόδιου υπουργού ότι χωρίς τους νέους κανονισμούς δεν θα προχωρήσει σε προαγωγές, κάτι που σηµαίνει, είπε ο βου- λευτής του ΑΚΕΛ, πως υπάρχει κίνδυνος να µην γίνουν προ- αγωγές για δεύτερο συνεχή χρόνο (σ.σ. οἱ περσινές ακυρώ- θηκαν λόγω σοβαρών διαδικαστικών λαθών ή παρατυπιών). «Λεν φταίµε εμείς») ὉΟ πρόεδρος της Επ. Νομικών, Ιωνάς Νικολάου, τόνισε πως δεν δέχεται να αφήνονται αιχμές γΙα δήθεν ευθύνες της Επιτροπής Νομικών για την ακύρωση των περσινών προα- γωγών ή για καθυστέρηση στην εξέταση των νέων κανονι- σμών. “Έγιναν λάθη από άλλους και όχι από εµάς, που οδή- γησαν στην ακύρωση των προαγωγών Και οἱ νέοι Κανονι- σμοί ήρθαν πριν από λίγες µέρες στη Βουλή”, είπε µε έµφα- ση. Ωστόσο, Π διαδικαστική πρόταση Γεωργίου έγινε αποδε- κτή, παρόλο ότι ο κ. Νικολάου διευκρίνισε πως υπάρχουν πολλές πρόνοιες στους κανονισμούς που χρήζουν διεξοδικής συζήτησης και δεν µπορεί να ζητείται η πρόχειρη επεξεργα- σία του κειµένου, προκειµένου να γίνουν γρήγορα οἱ προα- γωγές. Αναπληρωματικοί Στη χθεσινή συνεδρία συζητήθηκε Και πρόταση της εκτε- λεστικής εξουσίας για τροποποίηση του κανονισµού 14, έτσι ώστε να µπορεί να γίνει αναπληρωματικός διορισμός σε κε- νή θέση ή σε θέση της οποίας ο Κάτοχος τελεί µε µακρά άδεια ή σε ανικανότητα, έστω Και αν ο αξιωματικός που θα διοριστεί ως αναπληρωματικός δεν πληροί τα προβλεπόµε- να προσόντα σε ό,τι αφορά τον απαιτούμενο χρόνο υπηρε- σίας (σ.σ. τα υπόλοιπα προσόντα πρέπει να τα πληροῦ. Σύµ- φώνα µετην Αστυνομία, υπάρχουν ανάγκες για αναπληρω- ματικούς διορισµούς, αλλά για κάποιες θέσεις δεν υπάρχουν. υποψήφιο! που να πληρούν το προσόν του χρόνου υπηρεσίας. Τόσον ο Ιωνάς Νικολάου, όσο Και ο Αριστοφάνης Γεωρ- γίου, επισήμαναν πως το ἰδιο αίτημα είχε συζητηθεί και Πριν. ένα χρόνο και απερρίφθη Και τόνισαν πως όταν ένα δικαίω- μα (π.Χ. π. διενέργεια αναπληρωματικών διορισμών για έκτα- κτες ανάγκες) τυγχάνει κατάχρησης (από την Αστυνομία), τότε οδηγείται σε κατάργησπ. Το υπ. Δικαιοσύνης και n Αστυ- γοµίᾳ απέρριψαν την αιχμή για καταχρηστικούς αναπληρω- µατικούς διορισµούς. Το θέµα θα συζητηθεί σε επόμενη συ- vedpia.