Back

Ανακούφιση για Τσιταϊσβίλι

Κάλεσμα για Τ0 λαχείο Σε ανακοίνωση της διοίκησης γα ΤΟ πασχαλινό λαχείο του συλλόγου, ση- μειώνονται μεταξύ άλλων τα ακόλοι- θα: “Το Πασχαλινό λαχείο αποσκοπεί σπιν οικονομική ενίσχυση του Συλλό- you, Και εἰδιΚά για την κάλυψπ/ικανο- ποίηση των οικονοµικών κρππρίων που απαπούνται από την ΟΥΕΦΑ. Συ- ναφώς αναφέρεται όπ το αρχικό ποσό που απαιτείτο για τον σκοπό αυτά ανερχόταν στις 5250,000,00, Έχουν καλυφθεί από εισφορές µελών του ΛΙ- οικητικού Συµβουλίου, οπαδών και φί- λων του Συλ- λόγου και από το Πασχαλινό λαχείο 5195 000,00 και ὑπολείπο- νται άλλες Ε55,000.00. Για την κάλυ- Ψπ του υπολοίπου των 555,000.00, το Λιοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου καλεί τους οπαδούς, τους φίλους και τους εκτιµητές της προσφοράς της Ανόρθωσης στο Κυπριακό Ποδόσφαι- ρο να αγοράσουν το πασκαλινό λαχείο του συλλόγου, ενισχύοντας έτσι την κοινή προσπάθεια για Κάλυ του στό- χου και την προβολή της κατεχόμενης Αμμοχώστου και πις Κύπρου. 0 συ- νολικός αριθµός των λαχείων που έχουν εκδοθεί είναι 29.999, και διατ]- θενται προς 55.00 έκαστο. Ο1 ενδια- φερύμενοι μπορούν να προμηθειπούν τα λαχεία τους από τα Μέλη ταυ ΔΙοι- κηπικού Συµβουλίου, τα Γραφεία Και Απομένουν 529.000 για τα κριτήρια =O SS SSDS Peet UTES Sete Συλλόγου στη Λάρνακα. Λύο τυχεροί θᾳ κερδίσουν από ένα autoxivnto HONDA JAZZ”. το Κατάστημα Αναμνηστκώντου Πάγωσαν” οι άνθρωποι της Ανόρθώ- σης στην προχθεσινή .. προπόνηση όταν εί- δαν τον Κλιμέντι Τσι- ταϊσβίλι να τραυµατί- ζεται και να σφαδάζει από τους πόνους, ωστόσο µια µέρα µετά την ανησυχίατους διαδέχθηκε η ανακούφι- ση. Πιο συγκεκριµένα, ο Γεωργιανός επιθετικός - την Τετάρτη κτύ- Ο Κλιμέντι Τσιταϊσβίλι γυµνάστηκε κανονικά χθες. Ανακούφιση για Τσιταϊσβίλι πησε στο γόνατο µετά από εναέρια διεκ- ος κκ... . δίκηση της μπάλας µε a cee τον Ξενίδη και αποχώ- TW ρησε από την προπό- νηση, αφού ένοιωώθε έντονες ενοχλήσεις. Όμως, µετά από εξε- τάσεις, στις οποίες υποβλήθηκε από τον γιατρό της ομάδας, Σέργιο Σεργίου, δια- πιστώθηκε ότι δεν έχει κάτι το ανησυχη- τικό. Μάλιστα, χθες γυµνάστηκε µε την υπόλοιπη ομάδα και έτσι οι όποιες αμ- φιβολίες υπήρχαν για τη συµµετοχή του στον αγώνα µε την Αλκή διαλύθηκαν”. Οι τερματοφύλακες Το ίδιο ενθαρρυντικά είναι τα νέα για τους δυο τερματοφύλακες της ομάδας, Αντώνη Γιωργαλλίδη και Μιχάλη Κόκκι- νο, οι οποίοι ταλαιπωρούνταν από µερι- κή ρήξη του ραπτικού μυός και τράβηγ- μα στον τετρακέφαλο, αντίστοιχα. Ἆθες προπονήθηκαν κανονικά, συμμετέ- χοντας και στο δίτερµα. 0 πρώτος αναμένεται την Κυριακή να βρί- σκεται κάτω από τα δοκάρια, ενώ ο δεύ- τερος στην αποστολή. Φάνης Μπκρίδης Αποφασίζει Π ΑΛΕΑ Σήµερα στις 12:00 συνέρχεται Π ΑΔΕΑ για να εξετάσει την έφεση που καταχώρησε π Ανόρθωση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ για τον διακοπέντα αγώνα | pe tov AnoAAwva. Ως γνωστό, οἱ δυο οµάδες τιµωρήθηκαν µε μηδενισμό Pris ., και αποκλεισμό της έδρας για µία αγωνιστική.