Back

Έτσι θα μοιάζει η Πάφος

Έτσι θᾳ μοιάζει π Πάφος Σε δύο Χρόνια Π παραλιακή Λεωφόρος της Πάφου θα μοιάζει αγνώριστη, εφόσον οι δια- δικασίες για ανάπλαση του παραλιακού μετώπου βρίσκονται στην τελική ευθεία. Ωστόσο οι Κα- ταστηµατάρχες θᾳ κληθούν να επιδείξουν αρκετή υπομονή για το διάστηµα που θα παραµεί- νει Κλειστή Π παραλιακή λεωφόρος. ΣΕΛ. 22 πα Se ΕΙ) Ὑλαλσταλςα Στάδια Εκτέλεσης Έργου ή Απρίλιος 2005 = Σεπτέμβριος 2005 RES MOL RERE SHR Cig EST IN ο. SET MENU ο να ο ο άσε λωκκη BBS - | GRILLED CHICKEN | 2 SemvEs WITH CHES tbh Cantu Pee 2 Οκτώβριος 2005” Μάρτιος 206 3 Απρίλιος 2006 -- Σεπτέμβριος 2006 < Αυτή π κατάσταση που παρατηρείται σήµερα θᾳ ξεχασθεί οριστικά µετά την υλόποίπση των σχεδίων, ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Π Αναγέννηση της Πάφου Σε δύο χρόνια αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα ανάπλασης του παραλιακού μετώπου της Πάφου, τα οποία θα αλλάξουν ριζικά τη µίζερη εικόνα που παρουσιάζει σήµερα Π περιοχή ΓΡΑΦΕΙ ΚΩΣΤΑΣ ΝΑΝΟΣ πλασης του παραλιακού μετώπου Και μοναδική πλέον εκκρεμότητα είναι Π έγκριση από το κρά- τος του δανείου ύψους 6 εκατομμυρίων λιρών που θα πάρει ο Δήμος για την υλοποίηση του έργου. ΟΙ µελε- τητές του έργου έκαναν χθες την τελευταία δηµόσια πα- ρουσίαση των μελετών τους Και όλα πλέον είναι έτοιµα για την προκήρυξη των προσφορών. Η χθεσινή πα- ρουσίαση αφορούσε µόνον την πτυχή του προγράµµα- τος των εργασιών Και τη λύση που θα δοθεί µε τα λε- γόµενα σκιάδια και τις πρόσθετες κατασκευές των Κα- ταστηµάτων που βρίσκονται στην παραλιακή λεωφόρο. Στην παρουσίαση, την οποία παρακολούθησαν αρκετοί καταστηµατάρχες της παραλιακής λεωφόρου, εκφρά- στηκαν οἱ ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα υπάρ- ἔουν από τα έργα και ζητήθηκε η επίσπευση των Χρο- νοδιαγραµµάτων. Το έργο θᾳ ολοκληρωθεί ουσιαστικά σε δύο χρόνια και χωρίζεται σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο εργασιών που θα διεξαχθεί από τον ερχόμενο Απρίλιο µέχρι τον Σεπτέμβριο αφορά την περιοχή στα δημοτικά μπάνια, Το δεύτερο στάδιο, που είναι Και Το πιο κρίσιμο, θα διεξαχθεί από τον Οκτώβριο του 2005. µέ- Χρι τον Μάρπο του 2006 και αφορά τις εργασίες στη λε- } την τελική ευθεία εισήλθαν οἱ διαδικασίας ανά- Χάρτης µε τα τρία στάδια υλοποίπσης του έργου. Οι επαγγελματίες τπς περιοχής θα πρέπει γ οπλιστούν µε πολύ µεγάλη υπομονή Κάῑ να επιδείξουν κατανόῃση ὠφόρο Ποσειδώνος, Και Το Τρίο στάδιο του έργου που περιλαμβάνει τον πεζόδρομο µπροστά από Τα Σενοδο- χεία θα εκτελεστεί από τον Απρίλιο του 2006 µέχρι το Αυτή την όψπ θα πάρει το παραλιακό µέτωπο και θᾳ φέξει π Πάφος. μο της Πάφου να λαμβάνονται ταχύτατες αποφάσεις στα διάφορα ζητήματα που θα προκύψουν στη διάρ- Κεια εκτέλεσης των εργασιών, ώστε να µην υπάρξουν καθυστερήσεις στον εργολάβο. κ. Νίκος Μεσσαρίτης ζήτησε από τους καταστηµατάρ- χες να κατανοήσουν ότι απὀ αυτό το έργο οἱ πρώτο! που θᾳ βγουν κερδισμένοι εἶναι ο ίδιοι, αφού ολόκλη- pn η περιοχή θᾳ αναβαθμιστεί, Ζήτησε επίσης από το Δή- εικόνα του εργοταξίου. ΟΙ εργασίες που θα εκτελούνται στη διάρκεια της τουριστικής περιόδου θα είναι πολύ ελαφρές και δεν θα υπάρξει µεγάλη οχληρία στην πε- ριοχή Και τους επισκέπτες. Εκ µέρους των μελετητών ο Σεπτέμβριο του {διου χρόνου. ΣΤο διάστηµα που θα γί- γονται έργα στην παραλιακή λεωφόρο, ο δρόμος θᾳ κλείσει εντελώς για όλα τα οχήματα Και ουσιαστικά η περιοχή θα νεκρώσει. Αντιλαμβανόµενοι τι θα συμβεί οι καταστηµατάρχες της περιοχής ζήτησαν να εφαρµο- στούν αὐστηροί όρο! στον εργολάβο που θα αναλάβει το έργο, ώστε να µην υπάρξει καθυστέρηση ούτε γία µια ηµέρα και αν είναι δυνατόν το έργο σε αυτή του- λάχιστον την περιοχή να επισπευσθεί και να περιοριστεί σε 3 µήνες. Ζήτησαν επίσης αν είναι δυνατόν να µετα- τεθεί ῃ έναρξη των εργασιών στη λεωφόρο Ποσειδώνος από τον Οκτώβρη που είναι µήνας µε αυξημένη τουρι- στική κίνηση στο Νοέμβρη και να διαρκέσουν µέχρι τον Απρίλιο αντί το Μάρτιο. Αρκετοί καταστηµατάρχες κα- τέθεσαν την πρόταση να κλείσουν όλοι τα καταστήµα- τα αυτή την περίοδο ώστε να διευκολυνθούν οἱ εργασίες. Από την πλευρά τους, οἱ μελετητές, κατανοώντας τις Ιδιοµορφίες της περιοχής, δεσμεύτηκαν ότι θα επιβά- λουν πολύ αυστηρούς όρους στον εργολάβο τόσο για την τήρηση των χρονοδιαγραµµότων όσο και για Την Λύσεις για τα σκιάδια Και τις πρόσθετες Κατασκευές Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αναμένεται να αντιμετωπιστεί µε ΤΙΝ ανάπλαση του παραλιακού μετώπου εἶναι τα λεγόμενα σκιάδΙα Και οἱ πρόσθετες Κα- τασκευές που τοποθετήθηκαν έξω από τα καταστήματα στους δημόσιους χώρους από τους Ιδιοκπήτες ή τοις ενοικιαστές. Αν Kal n µελέτη έγινε µόνο για την παραλια- κή λεωφόρο τόσο ο Δήμος Πάφου όσο Καὶ Οἱ μελετητές θεωρούν ότι αυτή ῃ λύ- On µπορεί να εφαρμοστεί όχι µόνο σε όλη την τουριστική περιοχή της Πάφου αλλά και της Κύπρου ευρύτερα. Προὔπόθεση βέβαια για να γίνει Κάτι τέτοιο είναι να συμφωνήσει και Π πολεοδομία. Οἱ µελε- πητές προτείνουν τη μετακίνηση όλων αὐ- τών των σκιαδιών. πιο Κοντά στη θήλασ- σα, ώστε να ανοίξει! µια πλατιά δίοδος για τοὺς πεζούς μπροστά από τα καταστήµα- τα. Προτείνουν επίσης να τοποθετηθούν τέντες συγκεκριμένου τύπου που εγκρί- νοντα! από την τοπική αρχή, οἱ οποίες ανοιγοκλείνουν και στο πλάι θᾳ δοθεί ῃ δυνατότητα να τοποθετούνται γυάλινα προστατευτικά σε ύψος 1.80 μ. τα οποία δεν θα εἶναι μόνιμα Και θα αφαιρούνται. Αυτές οι προτάσεις των μελετητών συνά- ντησαν και τις περισσύτερες αντιδράσεις των καταστηµαταρχών οἱ οποίο! θέλουν ουσιαστικά μόνιμες κατασκεύές. Για ΤΟΝ τύπο των ειδών σκίασης που θᾳ Χρῃσι- μοποιηθούν. θᾳ γίνει νέα συνάντηση την επόμενη εβδομάδα μεταξύ καταστηµη- ταρχών Και πολεοδομικής εππροπής του Δήμου Πάφου, ώστε να υπάρξει Τελική συμφωνία. Σε αυτή Τη συνάντηση θᾳ/συ- ζηπηθεί Και το ενδεχόμενο στις προσφο- ρές που θᾳ προκηρυχθούν να συμπεβίλη- φθεί καὶ ῃ διαµόρφωσ του πλακόστρυ- ποὺ μπροστά από τα καταστήματα ποὺ δεν ανήκει στο δημόσιο χώρο και το ΚΟῦΤΟς να καταβληθεί ξεχωριστά από Τον Κάθε ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του ΚαΤάΟΠΗ- µατος. Η διαµόρφωση της παραλιακής λεωφόρου των δημοτικών μπάνιων Και του πεζόδροµου μπροστά από τα κατα- στήµατα αφορά την πρώτη φάση της ανά- πλασης, ῃ οποία θα συνδεθεί µε την πε- ζοδρύμπση των οδών της Αγίου Αντωνί- ου, Ἁγίας Νάπας Και Διονύσου. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης πεζο- δρόµησης αυτών των οδών και της πρώ- της φάσης ανάπλασης του παραλιακού µε- τώπου π τουριστική περιοχή της Πάφου θᾳ αλλάξει ριζικά προς το καλύτερο. Η µίζερη εἰκόνα που παρατηρεία! σήµερα στην τουριστική περιοχή, µε τις κάθε εἷ- δους πολεοδομικές παρεμβάσεις και πα- ρανομίες που έγιναν τα τελευταία χρόνια, θᾳ ανήκει στο παρελθόν.